GenBronnen

maas

Roermond RK huwelijken 1787


register der getrouwde

van de cathedraele en parochiaele kerke

dezer stad Ruremonde beginnende

van t' jaer

1787

 

januarius

Roermond H1787-001   -   16-01-1787   -   foto 1787-1 nr. 1

op heden dinsdag den 16 januarius 1787

zyn na drij voorgaende proclamatien hier

te Ruremonde getrouwd den minderjaerigen

Petrus Stocx kleermaker welkers consent de weledele

magistraet dezer stad, zo veel nodig, gesuppleert

heeft en de minderjaerige Maria Philippina Hackx

koopmans dochter met consent haers moeders,

de getuijgen zyn geweest Caspar Brabander en Aldegondis Catharina

van Ool alle hier woonahtig en hebben deze zo de contractan-

ten als de getuygen beneffens mij canonik en pastor getekent

dit + is t' teken van Petrus Stox

M P Hackx C Brabander

A C van Ool A: Vandensteenwegh canonick en pastor.

 

Roermond H1787-002   -   22-01-1787   -   foto 1787-1 nr. 2

op heden maendag den 22 januarius 1787 heb ik

onderges: na dry voorgaende proclamatien den losbrief

gegeven aen Frederica Keuven om te trouwen tot Horne

met Nicolaus Teewen woonahtig aldaer.

A: Vandensteenwegh canonick en pastor

 

Roermond H1787-003   -   30-01-1787   -   foto 1787-2 nr. 1

op heden dinsdag den 30 januarius 1787

heb ik onderges: na drij voorgaende kerkelyke geboden

den losbrief gegeven aen Jacobus Gubbels slagter

geboren van Horne om te trouwen met Ida Nyssen

ackermans dochter woonahtig tot Maesniel en

aldaer gebortig

A: Vandensteenwegh canonick en pastor

 

februarius

Roermond H1787-004   -   11-02-1787   -   foto 1787-2 nr. 2

op heden zondag den 11 februarius 1787 zyn na

drij voorgaende proclamatien hier te Ruremonde

getrouwd Christophorus Edelhauser metzelaersknegt

minderjarig met consent zyns moeders, en Christina

Steltermans schoenmakers dochter beyde

gebortig en woonahtig alhier de getuygen zyn

geweest Bernardus Mulders en Adriana Edelhauser

beyde ook hier woonahtig en hebben deze zo de

contractanten als de getuygen beneffens mij canonick en pastor

getekent.

Christ Edelhauser dit + is het teken van

Christ. Steltermans. B. Mulders

dit + van A: Edelhauser

A: Vandensteenwegh canonick en pastor

 

Roermond H1787-005   -   18-02-1787   -   foto 1787-2 nr. 3

op heden zondag den 18 februarius 1787 zyn na drij voorgaende

proclamatien hier te Ruremonde getrouwd den minderjaerigen Josephus

Ubben timmermans zoon met consent zyner ouders, gebortig van

Ruremonde en Ida Maria Grab dienstmeyd gebortig van Wassenbergh

en beyde woonahtig alhier, de getuygen zyn geweest Paulus Ubben

woonahtig alhier en Sophia Grab woonahtig tot Wassenberg, en hebben deze

zo de contractanten als de getuygen beneffens mij canonick en pastor

getekent

dit + is het teken van J. Ubben dit + van I: M: Graab

P Ubbers dit + van Sophia Grab

A: Vandensteenwegh canonick en pastor

 

april

Roermond H1787-006   -   14-04-1787   -   foto 1787-3 nr. 1

op heden dijnsdag den 14 april des jaers 1787

sijn naer drij voorgaende proclamatien hier te

Ruremonde getrouwd Leonardus Ramaeckers

herbergier geboortig en woonachtig tot Heel ende

Barbara Scheeren geboortig tot Wessem ende

woonachtig alhier, de getuijgen sijn geweest Jacobus

Ramaeckers ende Cornelia Broust byde hier woon-

achtig ende hebben dese soo de contractanten als

de getuijgen beneffens mij capellaen geteeckent.

L Raemackers B Scheren

J. Ramakers C: Broust

Jo(ann)es Matthei capellaen

 

Roermond H1787-007   -   14-04-1787   -   foto 1787-3 nr. 2

op heden dijnsdag den 14 april des jaers 1787 sijn

naer drij voorgaende proclamatien hier te Ruremonde

getrouwd Joannes Franciscus Belletable backer geboortig

tot Heinsbergh en woonachtig alhier ende Maria Catharina

Janssen beckers weduwe geboortig en woonachtig alhier,

de getuijgen sijn geweest Martinus Reijners ende

Maria Theresia van de Greijn byde hier woonachtig

ende hebben dese soo de contractanten als de getuygen

beneffens mij capellaen geteeckent.

J F Belletable

M C Ianssens M Reiners M: T: van de Greijn

Jo[ann]es Matthei capellaen

 

april

Roermond H1787-008   -   22-04-1787   -   foto 1787-4 nr. 1

op heden sondag den 22 april des jaers 1787

sijn naer drij voorgaende proclamatien hier te Ruremonde

getrouwd Petrus Beckers schoenmaecker alhier geboortig

en woonachtig ende Anna Barbara Hasters dienstmeydt

geboortig van Glabbach en hier woonachtig, de getuijgen

sijn geweest Martinus Hendrickx ende Anna Maria

Metskers byde hier woonachtig, ende hebben dese soo

de contractanten als de getuijgen beneffens mij

capellaen geteeckent.

P Beckers A B Hasters dit is x het merck

van Martinus Hendrickx A M Metskers

Jo(ann)es Matthei capellaen

 

Roermond H1787-009   -   22-04-1787   -   foto 1787-4 nr. 2

op heden sondag den 22 april des jaers 1787

sijn naer drij voorgaende proclamatien hier te Ruremonde

getrouwd Leonardus Bloemers schoenmaecker geboortig

alhier en woonachtig, ende Hendrina Oben geboortig van

Echt en woonachtig alhier, de getuijgen sijn geweest

Michael Hoepmans ende Anna Margaretha Bloemers

byde hier woonachtig, ende hebben dese soo de contractanten

als de getuijgen beneffens mij capellaen geteeckent

L. Blommers dit is x het merck van Anna Barbara

Hasters [sic] dit x van Michael Hoepmans ende dit x van Anna

Margaretha Bloemers alle schrijvens onervaere

Jo(ann)es Matthei capellaen

[sic naam behoort te zijn: Hendrina Oben]

 

Roermond H1787-010   -   22-04-1787   -   foto 1787-4 nr. 3

op heden sondag den 22 april des jaers 1787 sijn naer

drij voorgaende proclamatien hier te Ruremonde getrouwd

Christianus Slabbers dienstknegt ende Gertrudis Keijsers

dienstmeydt bijde geboortig van Maesniel en hier woonagtig

de getuijgen sijn geweest Josephus Bruijn ende Mechteldis

Peters bijde hier woonachtig, ende hebben dese soo de contrac-

tanten als de getuijgen beneffens mij capellaen geteeckent

dit is x het merck van C: Slabbers dit x van G: Keijsers

dit x van J: Bruijn ende dit van M: Peters alle schrijvens

onervaere

Jo(ann)es Matthei capellaen

 

Roermond H1787-011   -   29-04-1787   -   foto 1787-5 nr. 1

op heden zondag den 29 april 1787 zyn na drij voorgaende

proclamatien hier te Ruremonde getrouwd Arnoldus van Hoorck

wever gebortig van Ruremonde en Anna Gertrudis Hendricks

dienstmeijd gebortig van Leeuwen, de getuygen zyn geweest

Henricus Bellers en Maria Cornelia Lomen beyde hier woonahtig

en hebben deze zo de contractanten als de getuygen

beneffens mij canonik en pastor getekent

A van Hoorck dit + is het teken van A: G:

Hendricks Hen: Bellers dit + van Maria

Cornelia Lomen

A: Vandensteenwegh canonick en pastor

 

Roermond H1787-012   -   01-05-1787   -   foto 1787-5 nr. 2

op heden dijnsdag den 1 meij des jaers 1787

sijn naer drij voorgaende proclamatien hier te

Ruremonde getrouwd Joannes Gerardus Kreiten rade-

maecker geboortig van Gangelt ende Maria

Petronella Keeren hier geboortig ende byde oock hier

woonachtig, de getuygen sijn geweest Mathias

Klinckhamers ende Maria Keeren bijde hier

woonachtig, ende hebben dese soo de contractanten

als de getuijgen beneffens mij capellaen geteeckent.

J Kreiten M P Keeren

H M Klinckhaemers

M Keren

Jo(ann)es Matthei capellaen

 

Roermond H1787-013   -   01-05-1787   -   foto 1787-6 nr. 1

op heden dinsdag den1 meij 1787 heb ik onderges:

na drij voorgaende proclamatien den losbrief gegeven

aen Ida Meijers dienstmeijdt geboren van Kerkeven en hier

woonahtig, om tot St Odilie bergh te trouwen met Petrus

Wolters woonahtig aldaer.

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1787-014   -   17-05-1787   -   foto 1787-6 nr. 2

op heden donderdag den 17 mey 1787

heb ik onderges: na drij voorgaende proclamatien

den losbrief gegeven aen Petrus Cupers smit

om te trouwen met Maria Elisabeth

Majolé ackermans dochter woonahtig tot Echt

en beyde gebortig aldaer.

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1787-015   -   17-05-1787   -   foto 1787-6 nr. 3

op heden donderdag den 17 mey 1787 heb ik

onderges: na dry voorgaende proclamatien

den losbrief gegeven aen Petrus Franciscus

Wedershoven koperslager gebortig van Walbeeck

om te trouwen met Margaretha Helena

Vanbracht ackermans dochter gebortig tot

Broeckhuijsen vorst en woonahtig aldaer.

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

mey

Roermond H1787-016   -   23-05-1787   -   foto 1787-7 nr. 1

op heden woensdag den 23 mey des jaers 1787 syn na drij

voorgaende proclamatien getrouwd in de capelle van o:l:

vrouwe in 't sand uyt commissie van den seer eerw: h(ee)re pastor

alhier door den ondergesch(reve)n J(oann)es Wilhelmus Rutten voer-

man gebortig te Echt en Cornelia Gabriels dienstmeijd ge-

bortig te Maesbragt byde hier te Ruremonde woonagtig

de getuygen syn geweest Joannes Gerardus Geurts en Maria

Sophia Rutten ook hier woonagtig en hebben soo de con-

tractanten als de getuijgen dese beneffens my capellaen

getekent

Joh: Wilhelmus Rutten

Cornelia Gabriels J: Gerardus Geurts

Maria Sophia Rutten

Ant: Clocquet capellaen.

 

Roermond H1787-017   -   29-05-1787   -   foto 1787-7 nr. 2

op heden dinsdag den 29 meij 1787 zyn na dry voorgaende

wederzydsche proclamatien hier te Ruremonde getrouwd

Heyliger Peys ackermans zoon gebortig van Melick en woonahtig

tot Beegden en Petronella Hoeckx ackermans dochter gebortig

van Beegden en hier woonahtig de getuygen zyn geweest Jacobus

Scheres en Maria Lomans beyde woonahtig alhier, en hebben deze

zo de contractanten als de getuygen beneffens mij canonik

en pastor getekent

dit + is het teken van H Peys dit + van P: Hoeckx

dit + van Jac: Scheres dit + van M. Lomans

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1787-018   -   31-05-1787   -   foto 1787-7 nr. 3

op heden donderdag den 31 mey 1787 zyn na dry

voorgaende proclamatien met wederzydts consent der ouders

hier te Ruremonde getrouwd de minderjaerige Franciscus

Schreurs schoenmaker en Christina op de Graef timmermans-

dochter de getuygen zyn geweest Joannes op de Graef en

Maria Catharina Schreurs alle hier gebortig en woonahtig en hebben

dese de contractanten en getuygen beneffens

mij canonik en pastor getekent

F: Schreurs C op de Graef J: op de Graef  M. C. Schreurs

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1787-019   -   23-08-1787   -   foto 1787-8 nr. 1

op heden donderdag den 23 augusti 1787

zyn na drij voorgaende proclamatien voor

den zeer eerweerdigen heere Joannes Lemmens

canonick der cathedrale deser stad, uijt besondere

commissie van den heere canonick en pastor

onderges: in de capelle van onze lieve vrouwe

in t' zandt getrouwd Wilhelmus Specken

koopmans-zoone en Joanna Catharina Lemmens

koopmans dochter beyde geboortig van Ruremonde

en woonachtig aldaer de getuygen zijn geweest

Petrus Specken en Petronella Lemmens beyde

ook tot Ruremonde woonahtig en hebben deze

zo de contractanten als de getuygen beneffens

den heere daer toe gecommitteert, eygenhandig

getekent.

W: Specken J Lemmens

P. Specken P Lemmens

J: A: Lemmens qui supra

A: Vandensteenwegh can: en past.

 

september

Roermond H1787-020   -   09-09-1787   -   foto 1787-8 nr. 2

op heden zondag den 9 september 1787 zyn na drij

voorgaende proclamatien hier te Ruremonde getrouwd

Henricus Freudenberg stadts chargeants kneght, en Margaretha

Giesen stadts chargeants dochter beyde woonahtig alhier, de

getuygen syn geweest Paulus Engels en Catharina Elisabeth Jansens ook

woonahtig alhier, en hebben dese zo de contractanten als de

getuijgen beneffens mij canonik en pastor getekent.

H A Handrickus Frudenberger dit + is het

teken van M. Giesen dit + van

Paulus Engels dit x van C. E. Jansens

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1787-021   -   18-09-1787   -   foto 1787-9 nr. 1

op heden dinsdag den 18 september 1787 syn na

drij voorgaende proclamatien hier te Ruremonde getrouwd

Mathias Janssen ackerman gebortig van Ruremonde,

en Cornelia Obstals ackerman dochter gebortig van Kessel

de getuygen zyn geweest Henricus Weres en Elisabeth

Servaes beyde hier woonahtig en hebben dese so de contrac-

tanten als de getuygen beneffens mij canonick, en

pastor getekent.

M Janssen dit + is het teken

van C. Obstals H Weres

E Servaes

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1787-022   -   30-09-1787   -   foto 1787-9 nr. 2

op heden zondag den 30 september 1787 zyn met dispensatie

in de kerkelyke geboden gegeven door zyne doorluchtigste hoogweerde

den bisschop van Ruremonde voor den zeer eerw: heere Leonardus

Theunissen canonik gradueel der cathedraele deser stad, uyt besondere

commissie van den heere canonik en pastor onderges: getrouwd Petrus

Leonardus Specken en Joanna Gertrudis

Jegers de getuygen zyn geweest Joannes Reynerus Specken

en Carolina Syben alle woonachtig alhier, en hebben

dese zo de contractanten als de getuygen beneffens

mij canonik en pastor getekent.

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

P. L. Specken Johanna G: Jegers

Charlotte Sijben Jo: Re: Specken

 

Roermond H1787-023   -   04-10-1787   -   foto 1787-9 nr. 3

op heden donderdag den 4 october 1787 zyn na drij

voorgaende proclamatien getrouwd Joannes Henricus

van Waegeningh chiroergyns zoon en Maria Elonora

Zeebolt paruykiers dochter beijde hier gebortig de

getygen zyn geweest Joannes Michael Eckmiller

en Joanna van Waegeningh hier woonahtig en hebben

dese zo de contractanten als de getuygen beneffens

mij canonik en pastor eygenhandig getekent.

J: H van Waegeningh M: E: Zeebolt

J: M: Eckmiller J van Waegeningh

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1787-024   -   07-10-1787   -   foto 1787-10 nr. 1

op heden sondag den 7 october 1787 syn na drij voorgaende

proclamatien hier te Ruremonde getrouwd Philippus

Daemen meester schoenmaker hier gebortig en Maria

Dirks ackermans dochter gebortig van Maesniel, de

getuygen syn geweest Mathias Thissen en Maria Gertrudis

Beltjens beyde woonahtig alhier en hebben dese so de

contractanten als de getuijgen beneffens mij canonik

en pastor getekent

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

P Daemen dit + is het teken van

M. Dirks dit + van M. Thissen

M: G: Beltiens

 

Roermond H1787-025   -   07-10-1787   -   foto 1787-10 nr. 2

op heden sondag den 7 october 1787 syn na drij

voorgaende proclamatien hier te Ruremonde getrouwd

Nicolaus Louvignij beeldemaker gebortig van Metzerbolchi

en Maria Brentjens dienstmeydt gebortig van Montfort

de getuygen syn geweest Petrus Brentjens en Mechtildis

Brentjens beyde woonahtig tot Montfort, en hebben

dese so de contractanten als de getuygen beneffens mij

canonik en pastor getekent

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

dit + is het teken van N: Louvigni

dit + van M. Brentjens dit + van P. Brentjens

dit + van Mecht: Brentjens

 

Roermond H1787-026   -   16-10-1787   -   foto 1787-11 nr. 1

op heden dijnsdag den 16 october des jaers 1787 sijn naer drij

voorgaende proclamatien alhier te Ruremonde uyt commissie

van den seer eerw: h(ee)re pastor alhier door den ondergeschreven

getrouwd Petrus Minten kleermaecker ende Anna Krijn diensmeydt

bijde hier geboortig, de getuijgen sijn geweest Josephus Werens

ende Elisabeth Krijn hier woonachtig ende hebben dese soo de

contractanten als de getuijgen beneffens mij capellaen geteeckent.

dit is x het merck van Petrus Minten Anna Krijn

Joseph Weerens Elisabeth Krin

Jo(ann)es Matthei capellaen

 

november

Roermond H1787-027   -   06-11-1787   -   foto 1787-11 nr. 2

op heden dinsdag den 6 november 1787 syn na dry

voorgaende proclamatien alhier te Ruremonde getrouwd

Wilhelmus Thissen ackerman gebortig van Maesniel

en Susanna Heuningh gebortig alhier en beyde hier

woonahtig de getuygen syn geweest Cornelius Thissen

woonahtig tot Maesniel en Maria Knoups woonahtig

alhier en hebben dese so de contractanten als de getuygen

beneffens mij canonik en pastor getekent

dit + is t' teken van W: Thissen

dit + van S. Heuningh

dit + van Corn: Thissen dit + van M. Knoups

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1787-028   -   18-11-1787   -   foto 1787-11 nr. 3

op heden zondag den 18 november 1787 syn

na dry voorgaende proclamatien hier te Ruremonde

getrouwd Joannes Vonck kock en Maria Sibilla Peters

dienstmeijd beyde hier woonahtig de getuygen syn geweest

Petrus Peters en Maria Catharina Simons beyde ook

woonahtig alhier en hebben dese so de contractanten als

als de getuygen beneffens mij canonik en pastor

getekent.

J. Vonck dit + is het teken van M: S. Peters

P: Peters Maria Catharina Simons

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1787-029   -   27-11-1787   -   foto 1787-12 nr. 1

op heden dinsdag den 27 november 1787 syn na

drye voorgaende proclamatien en dispensatie in den derden

roep hier te Ruremonde getrouwd Joannes Goedtbloedt

koopman gebortig van Lier en Catharina Smeets

gebortig van Melick en beyde hier woonahtig, de getuygen syn

geweest Franciscus Smeets woonahtig tot Melick en Joanna

Smeets woonahtig alhier en hebben dese so de contractanten

als de getuygen beneffens mij canonik en pastor getekent.

dit + is het teken van J. Goedtbloedt

dit + is het teken van C. Smeets

dit + van Fran: Smeets dit + van J Smeedts

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1787-030   -   06-12-1787   -   foto 1787-13 nr. 1

donderdag den 6 des maends december 1787 hebben Petrus

Leonardus Specken en Joanna Gertrudis Jegers in bijwesen

der voorn: getuygen na de bekomen dispensatie in de

drij roepen gegeven door den wereltschen rechter ingevolg

d'ordres van s. m. gouvernement, hun houwelyk den 30

september laestleden aen gegaen voor so veel nodig voor mij ondergeschreven

vernieuwt A: Vandensteenwegh canonik en pastor van Ruremonde