GenBronnen

maas

Middelaar huishoudelijke dingen en vieringen


Allerlei huishoudelijke dingen en vieringen

 

[afb. 5:]

 

matricula ec(c)l(es)iae parochialis

de koster van de parochiekerk

s: Lamberti in Middelaer

heilige Lambertus in Middelaar

 

praecedens fuerat inchoata 1649 a r(everen)dis

De vorige was begonnen in 1649 door de eerwaarde

patre Jacobo Henrici hujus communitatis

heer Jacobus Hendriks, pastoor van deze gemeenten

pastore, a r(everen)dis d(omi)nis Henrico Ermin[..]

door de eerwaarde heer Henricus Ermin....

Graviensi ab a[nn]o 1668, ab a[nn]o 1681

van Grave vanaf het jaar 1668. Vanaf 1681

a Jo(ann)e Voss usq(ue) 1703 continuata et

door Joannes Voss tot 1703 voortgezet

a me Alb: Elders usq(ue) ad 1746 inclu-

door mij Alb. Elders tot 1746 inclusief

sive terminata

de afsluiting

 

17 7bris s: Lambertus est primarius patronus ec(c)l(es)iae

17 september de heilige Lambertus is de eerste patroon van de kerk

dominica subsequente dedicatio

zondag na de inwijding

 

1 febr: secundaria patrona s: Brigidia oriunda ex Scot[..]

1 februari de tweede patroon de Heilige Brigidia uit Schotland

patre duplico, cujus chorus antiquitus fuisse videtur sacristi

met twee heren van wie het oude heilige koor schijnt te zijn geweest

ut ex senibus potuit intelligere r. J. Jacobus, locu[..]

zoals hij van ouderen te weten heeft kunnen komen

satis celebris ob populi frequenti undequaq(ue) confli-

entis praesertim ex oculorum defectu laborantis

ex indulto ill(ustrissi)mi d(omi)ni ep(iscopi): Reginaldi Cools celebr[an]

tur hoc festum dominica post festum purificatio

 dit feest zondag na het feest voor de zuivering

ecclesiae hæc 1596 motibus Belgij fuit combusta et

van de kerk op 1596 door handelingen van de Belgen afgebrand

destructa sed 1620 in hanc formam redacta sed

en vernietigd maar 1620 in deze vorm hersteld maar

turris 1636, ex quibus sumptibus judicavi redi-

de toren in 1636, uit welke kosten ik heb geoordeeld

tus ec(c)l(es)iae summopere diminuatos.

dat ze ten laste van de kerk zijn gekomen

confraternitas s: s: Rosarij a r(everen)do patre Corbec o. p.

conv: Calcariensis 1693 hic instituta est.

inveni jura matrimonialia pro pastore imperialen

Ik heb gevonden het recht tot trouwen voor de pastoor een imperiaal

et funeralia jura esse eodem

en voor het begraven hetzelfde

baptismalia sunt 12 asses, quos etiam recepi

voor dopen zijn het 12 as welke ik ook heb onvangen

in exequijs parvulorum.

bij het overlijden van zuigelingen

 

1760

4 7bris in visitatione statuit ill(ustrissi)mus dominus, ut

4 september komt de zeer aanzienlijk heer op bezoek om

pastor pro singulis anniversarijs solem:

de pastoor voor elke van de verjaardagen

quae sunt ad onus mensae spiritus s: pro

welke een geestelijke last op tafel zijn. Als

honorario habeat 15 asses Holl: et pro

beloning krijgt hij 15 hollandse as en voor

simplici 10 ass: uti statutum visitatione

de simpelen 10 as. Zoals vastgesteld in het bezoek

facta ab ill(ustrissi)mo Angelo p. m. in maio 1703

door de zeer aanzienlijke Angelus in mei 1703