GenBronnen

maas

Meerlo kosterij 1597


transcriptie door: Rien van den Brand

niet gekontroleerd

geplaatst met toestemming van Rien van den Brand anno sept. 2013

 

Bron: waarschijnlijk parochie archief Meerlo

 

De kosterij van Meerlo in 1597


[opmerking door Rien van den Brand:

A) kopie van een boekje gevonden in de nalatenschap van mijn zwager Jack Vervoort te Groeningen,

die getrouwd was met Jeanne de Koning uit Meerlo. Vandaar zijn historische belangstelling voor Meerlo.

Onderstaand volgt de transcriptie van dit kostersboekje, dat aanvangt met notities uit het einde van de 16e eeuw.

Origineel vermoedelijk in het parochiearchief van Meerlo.

B) Hiervan een kopie-diskette aan gemeentearchief van Venray 9 sept. 2003]

 

Beschrijvinghe van den kosterije van Mierlo volgens declaratie van Joannes de Haeft, tegenwoordigher koster. 1597 den 23 juni.

 

Den tegenwoordighen koster van de voorseijde kercke van Mierlo is Joannes van Haeft van Mierlo en de selve tegenwoordigh bedienende,

ende hij heeft voor sijne getrouwer dienst van sijn officie van ider bouwman deses dorp, dennu (?) soo veel ackerlant bouwt, dat hij geeft

die 3 gaft korns ter thienden, een halster koren jaers. Dit brenght ordinaer bij jaers ontrent de vier malder koren oft somtijts ses oft wat meer oft min.

2. Daerenboven heeft hij jaers een vat koren uijt de goederen van mijn Heer Paulus Lochtius ontrent de kercke van Mierlo gelegen, neffens de

gemeijne en publijcke straet tusschen de goederen de Rijswick ende het huijs hetwelck toebehoort aen den autaer van den St. Goar ende het

landt, vulgo genoemt dat borchvelt.

3. Item en halster koren jaers uijt de goederen van Jacobus Beecken, gelegen aen het Haeghvelt bij Willemken aen het Geerbroeck: waer op

huijs en hoft staet uijt den kamp undt den Holtpast und noch sewen morghen bouwlants opt het Haaghvelt tusschen Rijswichs landt und St.

Goars landt. N.B.: Dit halster is vrij van schattinghe en contrebutie.

4. Daerenboven ider huijs en familie sijn gehouden te geven aen den koster alle jaeren 2 brooden, ider brood van 7 lb. en een halft, maeckende

te saemen 15 lb. (dus 20 families!?!)

5. Item heeft den koster uijt een audt gebruijckt van ider stervende ende van ider geboorens, die ter H. doop komt, een broodt voor sijnen

dienst en tegenwoodighen presentie assisterende den eerw. h. Pastoor in den doop, als oock in het begraeven, voor het luijden der klocken.

6. Item van de arme meesters ontfanght hij ses brooden jaers, ende uijt de uijtdeelinghe des broodts voor den armen op de vier tijden des jaers,

de 2 tijden van de quatertemper daghen in den lente ende in den herfst een dobbel portie broodt; in den somer ende in de winter

quatertemperdaghen eene enkele oft simpele portie.

7. Daerenboven heeft den koster jaers van het fabrijck der kercke voor de tegenwoordighe jaergetijden tot desen tijdt 1597 23 juni incluijs

gefundeert 3 half guldens brabants gelt en van de meesters van het broderschap van St. Anthonis oft van den armen jaerlijckx voor sijne

presentie oft tegenwoordigheijt 13 stuijvers Brabant.

Den koster woordt aengestelt van den tijdelijcken Heere. Dit is den last ende den treckt tot desen tijdt toe van de kosterije tot Mierlo.

Dese uijtschrijvinge der kosterije van Mierlo gelijck getuijght den onderschreven door bevel van sijn hooghweerde Hensius Cuijckius,

bisschop van Ruremonde, volgens desen tegenwoordighen tijdt hebbe ick bijeen versaemelt ende gebrocht op dese maniere, hetgeene

voorders sal bijkomen tot last ende alsoo oock tot profijt van den koster moet voorders den tijdt leeren. Gegeven gelijck boven vermelt:

tot welckes getuijgenisse van alle en een ider hebbe ick hier onder mijnen naem eijgenhandigh geschreven.

Anno 1597, 23 juni

Soo is Paulus Lochtius, geboortigh van Horst, pastoor tegenwoordigh tot Mierlo.

 

Dan volgen nazaten koster van Haef:

 

In het jaer 1684

den 7 januarii door mij Jacobus Allofs, pastoor is gedoopt Joanna wettighe dochter van Petrus van Haef mijnen koster en Maria van Sittardt,

den Peeter is geweest Wilhelmus van Haef sijnen broeder, woonende in de parochie van Geijsteren in het Gehught Maesees, in welckes

plaetse heeft gestaen Antonius Wismans ende Elisabeth van Sittardt sijn vrouwe suster.

 

In het jaer 1686

Den 20 november is doo mij Jacobus Alloff, Pastoor, gedoopt Joannes dem\n wettighen soone van Petrus van Haef, mijnen koster ende

Maria van Sittardt, den Peeter is geweest Bernardus Beeken, de meeter Catharine Mersselt.

 

In het jaer 1714

Den 12 januarii is grtrouwt Joannes van haef mijnen koster met Margarita Roosen, geboren te Zeifen (?)

 

Den 14 november 1714

Is geboren Anna wettighe dochter van Joannes van Haef mijnen koster en Margarita Roosen, den Peeter is geweest Joannes Roosen van

Aersen en Maria van Sittardt, Moeder van mijnen koster saligher Petrus vanHaef, nu wettighe huijsvrouwe van petrus Maes.

 

Den 14 fabruarius 1718

Is geboren Catharina wettighe dochter van mijnen koster Joannes van Haef en Margarita Roosen van dene; ick Jacobus Allofs pastoor

ben peeter geweest ende Juditg Roosen de meeter.

 

Den 25 fabruarius 1721

Is geboren Maria wettighe dochter van mijnen koster Joannes van Haef en Margarita Roosen, den Peeter is geweest Joannes Roosen,

de meeter Joanna van Haef.

 

Den 17 april 1723

Is gebooren Joanna wettighe dochter van Joannes van Haef onsen koster en Margarita Roosen ende door mij fr. Dominicus Michiels

minderbr. En deservitor gedoopt, den Peeter is geweest Theodorus Roosen, de Meeter Maria Gutkens (later doorgehaald, kennelijk vroeg gestorven)

 

Den 4 november 1724

Is gebooren Henricus wettighe soone van mijnen koster Joannis van Haef ende Margarita Roosen en denw: ick Henricus Aerts

tegenwoordighen Pastoor ben Peeter geweest ende de meeter is Catharina Michiels.

 

Den 20 december 1732

Is gebooren Joanna wettighe dochter van Joannes van Haef en Margarita Roosen. Den Peeter is geweest de seer eerw. Heere Rutgerus

van Haef, pastoor in T’affelter (=Afferden-Geld)), de meeter Joanna van Haef. (later ook doorgehaald, kennelijk vroeg gestorven)

 

Den 9 october 1735

Is gebooren Wilhelmina Josepha wettighe dochter van Joannis van Haef mijnen koster en Margarita Roosen, den gehouden hebben over

de geheijlighde waeters mijnen Capellaen den seer eerw. Heere Franciscus Henricus Herckenrath in de plaetse van den seer eerw. Heere

Henricus van Haef, pastoor tot Offerden in hert Maes swols (=dekenaat Maas & Waal) onder het district van het decanaet van

Nimwegen ende jouffrouwe Maria Herckenrath, dochter van onsen scholtus in de plaetse van onse edele Josepha, gravinne van en in

Winckelhausen, geborne baronesse van Fastungen (?), bevelhebster in Calcoen, Mierlo, Thinraij, Morp (?) Heijligendonck en Kaldenbergh etc. etc.

 

Den 4 april 1738

Is gebooren Margarita wettighe dochter van Joannis vanhaef en Margarita Roosen, den Peeter is geweest Arnoldus Haeck,

de Meeter Helena Simons.

 

Den 23 meij 1740

Is geboren Petrus wetiighen soone van Joannes van Haef mijnen koster ende Margarita Roosen, den Peeter is geweest Petrus Maes,

de Meeter Margarita van Daelen.