GenBronnen

maas

Maasbracht 1798 pastoor gevlucht


Bron: RHCL Maastricht - Maasbracht dopen boek - stempel nrs. 77 en 78


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


[gevonden bij Maasbracht dopen 1798 tussen 29 juni en 18 juli - stempel nrs. 77 en 78]


[pastoor gevlucht vanwege "beloken tijd" uit Maasbracht 10 juli 1798]

 

[transcriptie/vertaling:]

 

n.b.

decima julii circa mediam noctem gendarmi cinxerunt

De tiende juli rond middernacht hebben de gendarmen

 

domum pastoralem, ex qua hora 10 vespertino solummodo

de pastorie omsingeld, waaruit ik om 10 uur in de avond alleen

 

recesseram relinquens famulum solum in domo, qui ea nocte

vertrokken was, alleen de knecht achterlatend in huis, welke het die hele

 

multa ab ipsis perpessus est; ego interim in domo rusticale

nacht tegenover dezelven heeft volgehouden; ik sliep intussen in een onverdacht

 

minime suspecta securus satis dormieram; donec hora tertia

boerenwoning voldoende veilig, tot ik in het derde uur

 

per fidelem aliquem expergefactus, de periculo admonebar

door een zekere getrouwe werd gewekt, aan het gevaar werd herinnerd

 

unde sub faeno me occultavi, ast cum nec ibi, relatu aliorum, tutum

mij daarom onder het hooi heb verstopt, en omdat het daar, op rapport van anderen, niet

 

esset; hora quinta fugi in Wessemer Nak, ibiq[ue] tota die inter ligne

veilig was, ben ik het vijfde uur gevlucht naar de Wessemer Nak en de hele dag tussen het hout

 

prope Mosam Latui, sacellano de Wessem bravo d(omi)no Beltjens

in de buurt van de Maas. Ik ben door de kapelaan van Wessem, de dappere heer Beltjens

 

necessaria mihi procurante: hora decima vespertina navicula

die mij van het nodige heeft voorzien, in het tiende uur van de avond naar een schip gebracht

 

per Mosam descendi, non sine magno timore et tremori

om de Maas af te zakken, niet zonder grote vrees en opwinding

 

et hora tertia mane, 11. julii, adveni in Kessel, ad vesperam in

en het derde uur van de ochtend, 11 juli ben ik aangekomen in Kessel, in de avond

 

Baelderen, 12ma in Boxmeer, ubi timore et tremore paule per

in Baarlo, de 12e in Boxmeer, waar ik met minder vrees en opwinding

 

excussis, duobus diebus moratus tantisper me collegi atque

gedurende twee dagen ben gebleven en ondertussen ben opgehouden en

 

15ta adveni in Cuijk territorii Hollandici, et sic evasi manus

de 15 ben ik aangekomen in Cuijk in het gebied van Holland [destijds Bataafsche Republiek] en zo ben ik ontsnapt aan hun handen

 

eorum in nomine domini perrexi ill de Neomago, arenaxi

hen in naam van de heer ..... via Nijmegen

 

et 18va ejusdem adveni in Elten, vicus trans et prope Rhenum

en de 18e ben ik van daar aangekomen in Elten, een dorp over en nabij de Rijn

 

commune refugium emigratorum inde viribus recuperatis :/

in een gemeenschap van geëmigreerde vluchtelingen en heb daar de tijd met anderen doorgebracht

 

mense septembri Amstelodamum profectus sum, utpote, qui Hol-

in de maand september ben ik verdergekomen naar Amsterdam, en omdat ik als

 

landus /: Echtae/ natus gallos per Hollandiam dispersos non vereban[..]

Hollander [Echt, dat hoorde toen bij Staats Overmaas] geboren ben, vreesde ik niet,

zoals de Fransen [het zuiden was geannexeerd door Frankrijk, verderop spreekt hij van Belgen], door Holland verspreid te worden,

 

ibi a nepote J Stro.s aliisq[ue] notis tamquam pro fide exul perbo-

aldaar door een neef J. Stro.s en anderen opgemerkt werd ik als een banneling

 

nique acceptus, statimq[ue] notus vocabar a pastore in Sassenheim

geaccepteerd, en direct toen het bekend werd, werd ik geroepen door de pastoor in Sassenheim

 

prope Leijdam, cujus aegrotantis parochiae deservivi usq[ue], ad 4tam

bij Leiden, wegens wiens ziekte ik de parochie heb waargenomen, totdat op de 4e

 

novembris; cum enim tunc temporis a republica Batava seve-

november, omdat immers in die tijd door de Bataafsche Republiek een krachtig

 

rum emanasset decretum contra Belgas emigratos, timens ne mi

decreet was uitgevaardigd tegen geëmigreerde Belgen [zo werd Zuid-Nederland toen beschouwd], vrezend niet zozeer

 

causa quid mali obveniret pastori aegrotanti, magis tamen, ut

dat dat slecht over zou komen voor de zieke pastoor, maar meer opdat

 

satisfacerem desiderio fratrum in Elten, qui singula posta

ik tegemoet zou komen aan de wens van de broeders in Elten, die me per post

 

me rogabant in Elten reversus sum; alebantur fratres spe

vroegen, ben ik teruggekeerd in Elten, de broeders koesterden de

 

non modica, fore, ut exilium brevi finiretur, at quatum nosipta

niet gematigde hoop, dat de ballingschap op korte termijn beëindigd kon worden,

 

spes fefellit: etenim ibidem commoratus sum usq[ue] ad 18 aprilis

De hoop is teleurgesteld: ik heb er namelijk verbleven tot 18 april

 

1800, qua die / nondum tutus / Rhenum transivi, et Cliviae apud [..] 

1800, op welke dag ik / nog veilig / de Rijn ben overgestoken en van Kleef bij ....

 

tam prandium sumpsi, vidensq[ue] familiam mei causa anxiam atque 

na nog het ontbijt genomen te hebben heb ik, om mijn familie en de angst en

 

trementem, postera die Boxmeram discessi, vagatus in illa patria 

opwinding te zien, de volgende dag Boxmeer verlaten, heb gezworven in dat vaderland

 

visisq[ue], verus quondam condiscipulus meis, 28va maij, veni ad d(omi)nus

en heb daar een van mijn schoolkameraden gezien, de 28e mei ben ik gekomen bij de heer

 

Kaeters pastorem in Wanssum, qui eo tempore aegrotabat, apud [...]-

Kaeters, pastoor in Wanssum, die in die tijd ziek was, bij

 

misso, qui ei assistebat, recollecta, deservitorem egi usque

mis, waarbij hij assisteerd volgens mijn herinnering, ben ik waarnemer geweest tot

 

28 octobris, atq[ue] 3tia novembris, cum sum tenebra essent jusque

28 oktober, en de derde november omdat ik in de duisternis ...

 

et hora 8va domum pastoralem intravi incredibili ipso moment

en ben op het 8e uur de pastorie binnengegaan. Op dat ongelofelijke moment

 

afficiebar gaudio; ast quam subito istud mutabatur in dolorem

werd ik aangedaan door vreugde; en deze veranderde terstond in smart

 

cum enim speculatorem in Israël agerem, invenï tantam morum

omdat ik als een spion in Israel [lijkt een vaste uitdrukking] zou handelen, ik heb een zodanige corrupte

 

corruptionem, qualem vix imaginari potueram tam brevi tempore

geest gevonden, welke ik mij nauwelijk kon voorstellen dus heb ik in zo kort mogelijke

 

possibilem in populo bone instructo, quare tanto cordis dolores

tijd het volk in het goede geïnstrueerd, waarbij ik door zoveel hartenpijn

 

fui tactus, ut nisi mortem eligerem sponte denuo emigraveri

ben geraakt dat ik, om niet de dood te kiezen, direct opnieuw ben geëmigreerd

 

ex qua peregrinatione post aliquot septimanas, refectis verebus

uit welke pelgrimstocht ik na enige weken, naar huis ben

 

redux, officium pastoris, quantum licebat, novo animo aggressu-

teruggekeerd, in het beroep van pastoor voor zover mogelijk, een nieuwe

 

sum, atq[ue] sicut populus brevi tempore in deterius fuciat

agressieve geest, en volgens het volk in korte tijd een stuk erger

 

mutatus, ita tunc /: adjuvante deo, brevi prae caeteris per

geworden, zodat toen, met de hulp van god, kort voor het overige

 

malo recedebat, atq[ue] in virtuto proficiebat, quod vicinorum

door het kwaad achteruitging, en in kracht toenam, wat de woede van de naaste

 

philosophorum rabiem denuo excitavit, a quibus saepius

filosofen opnieuw heeft geprikkeld, door welke ik vaker

 

exagitatus iterum atq[ue] iterum emigrare compulsus fui

ben opgejaagd en opnieuw en opnieuw gedwongen ben geweesst te emigreren

 

donec tandem favore senatus consulti de die 6ta florent

tot ik tenslotte op dag zes floreal van jaar 10 [26 april 1802]de senaat heb geraadpleegd

 

anni x., reversus sum, atq[ue] paulo post Bruxellas pro-

ben teruggekeerd, en korte tijd later ben ik naar Brussel

 

fectus sum, ad ibi praestanda requisita; ut e catalogo emi-

verdergekomen, om daar het verzoek in te dienen, om uit de lijst van ge-

 

gratorum delerer; quae omnia praestiti 22. prairialis

emigreerden verwijderd te worden, hetgeen is ingewilligd de 22 van de volgende

 

sequentis, et consequenter finalis radiatio seu deletio ex

prairial [11 juni 1802], en vervolgens uiteindelijk is mij een wissen of verwijdering uit

 

fatali illo catalogo Parisiis mihi concessa est 17. mensis

die noodlottige lijst van Parijs toegestaan op 17 van de maand

 

ventosi, anni 11. atque in possessionem bonorum

ventose van het jaar 11 [8 maart 1803] en ik ben in het bezit van mijn

 

meorum /: propiorum :/ immissus sum die 1ma mensis

goederen / eigendommen/ gesteld op de 1e dag van de maand

 

germinalis ejusdem anni 11. manentibus semper bonis

germinal van het jaar 11 [22 maart 1803], waarbij nog altijd de pastorale

 

pastoratus eorumq[ue] redditibus in manibus administratorum

goederen, aan hun overgegeven, in de handen van de burgerlijke

 

civilium.

administratie zijn gebleven.