GenBronnen

maas

Grubbenvorst inventaris 3417


Bron: RHCL Maastricht - schepenbank archief Grubbenvorst - inv. 3417

Thijnsboek van Dederick van Drijpt inge Stegen, 1597.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Inv. 3417-01a

 

[folder met daarop een label met:

R.A. Limburg

01.035

Schepenbank

Grubbenvorst

Evac. nr. 3417]

 

[boek heeft een perkament omslag met daarop geschreven in potlood blijkbaar gedaan in 1904: Accijnzen 1904]

 

[en daaronder in origineel handschrift: XXXX]

 

Inv. 3417-01b

 

[binnenzijde omslag met potlood geschreven door RA/RHCL Maastricht/Limburg: Grubbenvorst 3417]

 

Gribb(en)forst

 

Dit boick hoirt tho der

            stegen

Unnd Velden

 

Item dit Boick ader Thiens Boick hoert

toe dem Edelen unnd Errentvesten Dederich

von Drijpt inger Stegen woinactich

 

Anno D(omi)ni

            Augustinus

 

Re: inventa & non restituta

est quasi furta.

 

[dan in potlood geschreven ook weer gedaan in 1904:

Gekocht bij de familie

Fransen te Tegelen

Februari 1904]

 

[daaronder in paars stempel: Rijkarchief in Limburg]

 

Inv. 3417-02

 

blz. links:

 

Tho gode inden (jaere) 1591 den 6

januarij hefft Caspar van Keverberch door

Gilken inder Kircken to Gribbenvorst

doen roepe(n) alle die jenigen so

hoenen inder Stegen pacht Tijnss

schuldich sien to winne(n) off to werve(n)

hadden. Die selvige sellen koemen op

naast kunfftigen [=Duits voor aanstaande] sondach den 13

januarij rekeni(ng) betaelen winne(n)

und werven, und doen honß ghoet

recht

 

blz. rechts:

 

Item Henrick up den Bergh. Is mijt

mij oeverkoemen nemptlich Dederichen

van Drijpt, dat Henrich vurss. mij

alle Jaer op Sanct Andries voer twee gul-

den rijnsse werungh betalen sall

xij st(uiver)s brab(ant)s hollans gelts. Des

soll hie mijn schuir oick dorssen

so langk als hie het gedoen kune.

Ao. 1597 den 28 aprilis

 

Here Ingelen soon van Galde-

broeck hefft verkocht und overge-

draegen anderhalff vierdel lants

und etlicke roeijen gelegen inde

neere velde ueteganer van Marti(nus)

Schreitsen? Derick den Weker

und Derick den Weker daera(en)

behandt.

It(em) Derick den Weker hefft ao

1597 opgedraege(n) beij verkoop

und seijn hant uuitgega(e)n van

diesen lande vorschreven und

noch ingelicken beij verkoop

uuitgegae(n) unde getranspportiert

ein stuck lantz so groet alss hir-

boeven voergenoemen den landt

hirboeven, und ter ander sijde

beneven Adolffs lant van ghoer

und ist in saemen lijffgewin und

gelden ider stuck besunder und heller

und dit tot behoeff Wolter der

Schroer van Blerick und Gherit

dess Helmelsthen vaederss soen

und sient also diese vorss

aen dat lant behandt orkont

laete(n) Lenart der Kuiper und

Vass Berkens.

 

Inv. 3417-03

 

blz. links:

 

Anno duisent vijff hondert

negentich unde twe vorddien?

borch hebben Tijss op den Hoch-

want Cilken van Santvort

alss momber seiner huis-

vrouwe Grietten op die

Hochwant und Derich op

den Hochwant beij verkoep

op gedraege(n) die Hochwant

unde getranssporteert

doen Erenfeste und vere-

ine(n) Willem van Haeren

indertijt Scheltot [=scholtis] tot Grub-

benforst und also hoer- (=hun)

lant van t'eijrgen(en) tot behoef

J. Angeness van Belven und

Derick van Haeren honner

beijder soen und de eer-

saemt J. Angeness mit seiner

zoon Derick aen dit vorss.

ghuet behandt, orkont laeten

Lenaert der Kuiper und

Jan Berkenss genaempt noch

zoude den tijnss op betaelt

van 96 incluis.

 

Anno negenunsijvetijch is de datid (=datum)

van den brijf der iiij rijns gold(en)

aengaende dij tijgel weij.

 

F [aansluitend bij F op de volgende pagina]

Item Rutger vander Berckt und Griet

sin huisfr. hebben van desen vurssr. lan-

de geholden sess mergen und die

halff Tichelnarij halb dair den

stein ingebacken ist und sullen den

Tinss halb betalen und steet thar loess

voir iij G. rider dem Landtheer.

 

blz. rechts:

 

Anno 78

Item dese Erffpacht, thins

Latten und Lijffgewins

goeder sint gelegen tho Grij-

benforst uund hoeren thoe

dem edelen erentfestenn

Dederichen van Drupt und ver-

schinen op Sanct Andris dach

des heiligen apostels. In anno 78

            is dit boeck vernieut

            und geschreven.

                        in

 

Item Derik

Verharren die hebben ender handt

tho erffpacht den brouwerij morgen

und noch twe morgen in den rooden

feldt ingen hoff ingen Hesken ter

einr siden neven Frow Boren und

Rouwen landt, mitter andere siden

neven Driskenn Koppen landt.

 

Noch anderhalven morgen gele-

gen neven Hambruicker landt

mit der ander siden beneven Oiste-

ricker landt schietende op den Holt-

huiser wech, und noch anderhalven

morgen gelegen inder Oijlemdt be-

neven sin selffs landt. Hirvan hiel-

den sij des jairs viff malder rogge

op Sanct Andris dach.

 

Anno 1588 dem 24 maij heeff

Elijsabet van Greffrhat Harens hou-

ssfrou genomen ein handt an dem

erffpacht in gen hesken.

 

Henrich opten Berge und Johan van

Helden siner dochter man, die held

tho Erffpacht die haeff uesonth? opt

bergh mit den kampt und mitten land

opten Rueseldt, und noch hebben sij die

halff tichelereij. Hirvan hebden

sij des jairs ein vaet min dan drij

malder Rogge und vier Rinss guld

als binnen Venloe ginge und gijeff

ist und drie hoenre. Dit guitt hoirt

in de Stege tho Dinst und nit den

heren.   Nota F [zie verder aansluiting bij F hierboven]

 

Inv. 3417-04

 

blz. links:

 

Item inden Bongart ende Wil-

hem und Berber, die hebben tho erff-

pacht eenen morgen landtz gele-

gen inden kamp vanden Boegardt.

Hirvan gelden sij des jairs ein

vaet Rogge.

 

Jan hebben tho erffpacht

ein stuck landtz omtrint virden

halven morgen gelegen tuschen

de paedt dijmen geedt ther stegen

waert und die ander tho Bexkens

huis wardt. Hirvan gelden sij des

jairs ein malder Roggen und ein

haester, und dat landt hoirdt tot

den Lovendaele.

 

Jan die hebben ander

handt Buijssmans guidt, und schuit

omdat woenhuiss opten Loevendael

und geijt so recht neder tho Broick -

eroordt. Hirvan gelden sij des iaers

viff honre, end ist liffgewin.

 

blz. rechts:

 

Alerdt van Goer hefft enen mor-

gen landtz gelegen in sinen kamp

und plegh ein haesladt tho sijnen

horende den langen wever tho.

Hirvan gilt hides iairs drie

alde vleemss. Endt die hebben

gegeven die alderen uiter Stegen

op Sanctis Barbaren altair. Dit

ist erffthinss guidt.

 

Derick van Harren hefft utter

Stegen tho leen die haeffreij-

sungh uit den Hambruick, mit

twe morg(en) landtz. Dit ist ein Grib-

bens leen gilt ein sijmmeren

rogge tjairs. Dit hebben die alderen

uiter Stegen gegeven inden Bro-

derschap. Nunc Derix soon Willem

van Haeren ao 1592. Dat hoegeweij

betaelt to wete dreij golt g(ulde)n.

 

Heer Gerit vander Birckt prister

und Griet sin naturlicher dochter

hebben elck ein handt ain drij vier-

del landtz gelegen thussen Wil-

helm Koppen landt schietende mit

den einen eindt op des heere van

Barßdonck landtz, und mit den

anderen eindt op Mulner weij-

landt. Und ist liffgewin hir

van gelden sij des jairs einen

alden groeten.

 

Inv. 3417-05

 

blz. links:

 

Wilhem oer

soenn die hebben ander handt

enen mergen landtz gelegen

inden Ungen beneven Heijn Boe-

len landt undt der anderer siden

beneven des heren landt van

Barsdonck, schietende dat voerhoeit

opten hoelthuisender wech und

ist ein liffgewin. Hirvan gel-

dende des jairs ein alden vleems.

 

Ahn dijtt vurss. ijs Wilhem anghen Oertt

und Grijdtt sine huissvrow behangtt

 

Nunc aen behandt Johan Wil-

hemss soon angegaen ort unde

Ghertien sijn suster orkont laeten

Lenart der Kuper und Jan Berkes

Jan Smijt .............. 1597

 

Jacob Artz vander Horst und Neess-

kens Jan Screvers dochter sin

huisfrow sin behandt om Henrich

Boelen guit langhs die vestradt

und leet tuschen sinen vier palen

end ist liffgewin. Hirvan gelden

sij des jairs eine zimmere rogge

und drie hoenre. Anno seventich

twe

 

Item Mar(gr)ijet mij(n) naturlicke dochter is

hier an behandt orkont laeten Gijss Koeper

ende nief Jan Berkens ao 89 inden

meij.

 

Metgen Simons vander Hogerwaldt

und Derck oir soen hebben anderhant

ein guitt langhs die Veestraidt end

is genoempt die Hoeghwandt, nem-

lich die schuir mit den kamp und

twe morgen landtz upten rueijfeldt

ist liffgewin. Hirvan gielden

sij des iairs twe maedt daegen

und twe hoenre, in behoeff bro-

deren und susteren.

 

Ao 1592 den 2 decembris in

dit vorss. guet die Hochwant

alss in ein verstorven ghuet

door den gherichs boede Jan

Hensskens und voer ... Lenart

den kinder und Johan Berkens

is lijffgewinss .... mit recht

 

blz. rechts: 

 

und Derck

van Harren sin gehandt an twe

morgen landtz gelegen ijnden

Oelandt, dat wilneer Derick

van Eijtgenran plach tho horen

und gildt jairs ein halven al-

den groten und ist liffgewin.

 

Anno 1588 den 24 maij heeft

Elisabet van Greffrha Harens houiss-

frow ist behandt an dit vurss landt.

behendicht voor den orkundt laten van

Peter van Oestenrick.

 

            hebben ander handt drie

vierdel landtz gelegen inden

Neerenfeldt und ist liffgewin.

Hirvan gelden sij des jairs eine

j alden vleemß und hoirt der kerc-

ken thoe.

 

Peter van Oestenrick tho Baerloe

                        hebben ander

handt twe morgen landtz gelegen

inden Neeren veldt beneven landt

van Grobben die ander siden bene-

ven sins selffs landt und ist liff-

gewin. Hirvan gelden sij des iairs

einen halven vleemss und hoirt

der kercken thoe.

 

inden Bongartt

und Wilhem und Berber dij kij(n)ders hebben

anderhandt omtrint twe morgen

weijen und wertz gelegen opten

Maesen tegen die Beeck oever

und ist liffgewin. Hirvan gelden

sij des iairs einen halven flamui-

ser einer siden beneven weijlant te-

gen Oestenrick, mit der ander sij-

den beneven Gossen Roveren.

 

Inv. 3417-06

 

blz. links: 

 

Pouwels Reiner soen ingen Betow

und Gertgen Peters dochter van

den Loevendael, hebben anden

handt twe morgen landtz ge-

legen opten Soem omtrent verschei-

den stucken allet in behuiff oirer

mit broders und susters und ist

liffgewin. Hirvan geldende iaers

tho thins einen halven alden groten.

Orkundt lathen Johan ingen Bon-

gardt und Gerit in gen Moelen.

 

Item den enen morge(n) ist gelegen

beneven dat landt van Groebben

ther eenre undt mit der andere

siden beneven dat landt ingen

Hesken und Bongarder landt.

 

Item der ander morgen gelegen

ther eenrer beneven Ghis Koppen

landt undt mit der ander siden

beneven der Birchum landt.

 

Anno xvc tweundtachtentich ahm xix

augusti ijs Henrick Reiners soenen

ijnghen Betow behangt ahn dijt vurss.

guidtt in dij plattz van Pouwels.

 

Item Lisbet Reiners dochter in

gen Betow und Gertien Peters

dochter van Love(n)dael hefft gewon-

nen ene(n) morgen ertlandtz bene-

ven Gerit Driskens land ther

eenre siden und soe voert schiten-

de op holthuiser wech und ist liff-

gewin. Und hirvan gelden sij

jairlix tho thins j alden vleems

lathen Peter van Lovendael

den aldt und Gerit Vermoelen.

 

blz. rechts:

 

Nota. Item van dit vurss. Loven-

daels landt ist an behandt Gert-

gen Peter van Lovendael dochter

in behuiff irer susterer

Kerstien, und sovern si irer

moder raet nit ein doet, so mach

sij die moder utsetten met ein

kan wins, beheltlich den heer

und iederman sins gueden

rechten unverfortt, urkundt

laten Johan van Lovendael

und Henrick upten Kamp.

 

Nu Lisbeth van Rens und Berber

Swijtten orkunt laette Thiss inge

Oijlbroeck, Wijlhem ange Ordt ao 80.

 

in behoeff

oerer kinderen hebben anden

handt ein stuck landtz beneven

kerckhoffs kamp. Schut op die

Maess mit einen wertgen, bene-

ven tlandt van Grobben und die

andere siden beneven Adolphs

landt van Choer omtrent van

anderhalven mergen. Hirvan

gelden tjairs ein vaet rogge.

Hebben die alderen uiter Stegen

gegeven in die Broederschap

van Sanct Antonius. Unde die

gildt einen halven alden vlems

und is liffgewin. Orkondt laten

Jan angan Ort und Henrick

opten Kamp anno 75 den

22en januarij.

 

Inv. 3417-07

 

blz. links:

 

Gerit Lenardtz soen vangen Raij

und Alit Jans dochter van Zandt-

fort hebben ander handt twe morgen

landtz min ein halff vierdel

und negen roeien gelegen inden

nederen velt beneven landt

van Grubben. Dat ander schut

op Wolters landt van Grub-

ben und ist liffgewin. Hirvan

gelden sij jaerss einen halven

vleemss in behoeff der rechten

Erven und mit gedelingen Gart

van Genoechden und Stinen va(n)

Boerlo Gruetz.

                       Dit lant hebben

ander parteijen ander hant und

ist in vijff deilen verdeilt.

 

Thiss ingen Oelbroeck und

hebben ander hant

anderhalff vierdel und xj roien

landtz ungeferlich gelegen in

den nideren velt und schut vur-

hoefft an Lovendals landt und

benieden in Oesterich landt und

ist liffgewin. Hirvan gelden sij

jairss ein ortt Brabantz.

Nue Catrijen Tijessen huisfrou ...

die is hijer aen behandt.

 

Wilhelm Coppen hauß omden

velderen voirde Steege steedtt

mit einen einde op min eerff

Hir van gildt men des iairs ein

hoen     /           aef geleidt

 

Jacob vanden Zaen und Jan angeen

Ortt gelden des jairs viff faet

rogge ind ein vaett sporege(n) saetz

unser beider levenlanck.

 

blz. rechts: 

 

und Jan

sin huisfrow hebben ander hant

ein mergen landtz gelegen opten

Boemen. Schut opten acker vanden

Stegen und ist liffgewins.

Hirvan gelden sie des jairs eine

alden vleems. Urkundt lathen

Neelis vanden Merckt und Gielken

Coppen. Nu Peter sin soon van

den Kamp hier aen behandt.

 

hebben ander handt einen

mergen bowlandtz virdeilt aen

twe stucken, dat een stuck gelegen

alre neest Derick van Harren ter

einer ind mitter ander siden bene-

ven Gaerdt vander Genuichden ind

voir hoijdt Neelis Smoils mitter

ander vorhoidt den hoff ingen

Oestrijcken und dat ander stuck

beneven here Drisken van Bars-

donck mitter siden beneven der

Bercken landt gelegen inden Neer-

veldt. Gerit vurss. gilt choren

dairvan ein malder rogge van

druopten wegen / Orkont latten

 

Item Grietgen Thiss Coppen huisfrow

und Thisken hair soen hebben and(er)

handt drie mergen landtz inden

Roeden veldt enen mergen bene-

ven Geriten van Schelbergh

hort in dat heesken. Die and(ere)

twe mergen beneven Adolphs

landt van Choer und ist liffge-

win. Hirvan gelden sij des

iairs virden halven vlems.

 

Inv. 3417-08

 

blz. links:

 

Bleerick

 

Henrick van Boickholt und Ursul

sin suster hebben and(en) handt

omtrindt anderhalven mergen

landtz in horen horen hoff ge-

legen, ind isst erffthins guit.

Ind hirvan gelden sie des jairs

negen alden Vleemschen.

 

Nu Jan Beenkens und Katrijn sijn huijsfrouw.

 

huijsfrow hebben oeck ein vijffdendeill

ander handt va(n) den vurss. landt ijnden

Nerhe(n) feldt beneve(n) Peter Jans broeck is

va(n) kleine(n) Raij und mijt der andere siden

beneve(n) Aloffs lant va(n) goer und is lijff-

gewijns guijt und is omtrijnt anderhalf

verdel und etlijcke roehen ongeferlijck und       

hijr va(n) gelden sij des jarlix eijne(n) hollans.

Laeten Peter op den Kaemp und Thijs

ingen Uulbroeck.          Laete Willem ange(n) Aerdt, Thijs

                                    inge(n) Uolbroeck

 

Jan Berkens und Katrijn sijn huijsfrow

It. hebben ander

hant ander half verdel und ongeverlijck

etlijcke roehen in den nijre(n) feldt und

is lijfgewijn hijr va(n) gelden sij des

jaers eij(nen) hollans

 

Voergenoeten beneve(n) den her va(n) Grob-

ben lant und Thijs inge Olbrucks lant

 

Urkunt laeten Thijss inge(n) Uulbroeck

und Johan Berkens geseijt den 12

augusti ao D. 82

 

            In anno 83 in augusto

Item Theus Gaerts soon und Thijes sen soon

hebben ander hant vande(n) voers. lant inden

Neeren veldt oock de(n) vijfftendeel omtrent ander-

halff veerdel v(a)n etlicke roeden en(de) is erffgewin.

Hier van gelden sij des jaers 1 hollantz voor

genoeten Peter Lennartss op klei(n) raeij unde

Jan vande Lovendaels kinder laete(n) Thijss

to... Oilbroeck.

 

Ao 1593 den 14 januarij hefft

Thijs Ghartz die doede hant

ghesonke(n)? van seijne vaeder

....nssen? selige und begart

Lambreght Schreven? seine(n) oom

daneven? hem te boeck te setten

und d..... Lambrecht(e) to boeck

gesat deses persoons laet Jan

............................................

 

blz. rechts:

 

Item Henrick Beeckmans tho Venloe

der Vischer hefft van mij gepacht

twe wateren hinder Maessen

voir vier golde Riders und sin

hochtitz viss tho virhoichtiden.

 

Item der korffmecker tho Venloe

hefft ein wert van mij gepacht

tegen dat veerstadt over des

iairs twe golden riders.

 

Item Gaert vander Birckt hefft

twe stucken lantz van mij ge-

pacht. Hirvan gilt hij des jairs

ein malder rogge. Nu fortdaen sall

                        Kerse Suijtte jarlix

                        geve ij summeren rogge

 

Item Gißher Willems Koppen

hefft eine mergen lantz van mij

gepacht. Hirvan des jair tw

twe zimmere rogge.

 

It(em) Rutger Lemmels hefft twe

placken lantz die hi anwinne(n)

sall. Hirvan sal hi des jairs

acht dage dairvoir arbeiden

thoweten holthouwen, graven

offt meien.

 

Item Jacop die Graimeheit? heft 

van mij gepacht dat watter inder

Maessen daer hij van geven sall

des jairs eijne witten salm van

20 ponden ende den thijns des

jaers betallen to Arssen iiij delder

2 jaer naeden anderen volgende

inden vasten angaende bixten [=pinksteren] ao

82.

 

Inv. 3417-09

 

blz. links:

 

Jacob Lenskens van Grubbenforss

hefft gepachtt den Brant acker opten

Ruifelt ahnen dij tidene sess jar langh

daer van jarlix op Sanct Andris

tho geve vij faett Roegge lifferlick

guedtt.

 

Ao 83 hebben Gaerdt van gheen Klein

Raeij ende Thonisken sin dochter ander handt

ander halff vierdel und etlike roeije(n)

lantz ongeverlich inde(n) Neere(n) velt

gelegen, vorgenoeten Merten Schwitten

ende ist lijffgewin. Hirvan gelden

seij dess jaers eine(n) hollants

orkont Peterss broder Johan van

klein Raeij te Tegelen woonende

op Bozhoff.

                        Thoniskkenn sinre dochter

orkondtt laettenn Petter vanndenn

Kamp vande This ingenn Oeijlbroick.

 

Jan Berkens end Kathrijn zijn huijsfrouw hebben

oock een vijftendeel ander hant van den voerss. lant

inden Neeren velde beneffen Peter Janss broeder

van Kleijnen Raeij und mit der ander sijden beneffens

Adolffs lant van Coor und is lijffgewijns guet

und is omtrijnt anderhalff vierdel und etlijche roeije(n)

ongeferlich und hier van gelden sij des jaers eene(n)

hollantz. Laeten Wilhem ange(n) Aerdt Tijs int Uulbroeck

 

Item in anno 76 min toe Reckenen

 

Item van wegen Johan van Harren sein broeder

vanden hoff opten Bruch. Des gewijnss halven

die heilffte daer nu beloipt sich xiiij g. brab(ant)s

und ij gulden van Heijnnen wegen

und enen Gulden van gewijn.

 

Summa summarum belopt sich in al xvij g.

und den xij pijnninck van der tichelarij

staet nog  toe reckenen und dat mal(der) rogge

..g? noch rest.

 

Oick dat gewijn van seins broeders wege(n) und mit

voir hem selver und des Boicks gerechticheit.

Oick rest mij van Heijnnen 1 malder spurrige(n)

saetz. Oick noch xviij hoeve? sint gedeilt

t'om sin broeder en heft dit hoff noch heer gehadt.

Staet noch tho Wijnnens.

 

Ao 93 den 27 junij hefft Tonissken

die dochter van Peter van Klein Raeij

versocht die derde hant in win...?

van haere(n) oom Gaert van Kleinrae

seltgen [=zaliger] van anderhalff vierdel lantz

und etlicke roeijen gelegen in de E

 

[tekst vervolgt achter E op volgende pagina]

 

blz. rechts:

 

Anno 83 den 2 dach december heft den

erentfesten Dijrijck in(de) Harre(n) uuijt den

edelen Dijrijck va(n) Drijpt veraccordert

des lijfgewijns halve(n) va(n) eijne(n) morgen

lans den welcken Gijs Koppe(n) hem verkoft

heft und den seij verkoft des thijns halven

vorbehalten allet den morgen op des

herre(n) boek to staen uijt twe handen

allet tot lijfgewijns gerechtijcheijt om

dijsen selve(n) morge(n) lans heft der

erentfesten Dijrijck va(n) Harre(n) und Lijsbet

sijn huijsfrow mallijck eij(n) hant.

 

Ite(m) Derick van Bure(n) van Arsen unde

Merriken sijn huijsfrow hebbe(n) oic ein

vijftendeil ander hant va(n) den vurss. landt

inden Neeren velde beneve(n) Peter Jans

broeder van Kleijne(n) Raij und mit der a(n)der

sijde(n) beneve(n) Adolffs lant va(n) Goer und

is lijffgewins geot. Und is o(m)trint anderhalff

vierdel und etlichge roije(n) ongefeerlick und

hier va(n) gelde(n) sij des iaers eene(n) hollandt.

Laete(n) Jacob van Soest und Gijss Koeppe(n)

anno 90.

 

[vervolg van tekst achter E op vorige pagina]

 

E   inde Neere(n) velde, voorgenoote

Merten Schmitten und ist lijffge-

win und ghelden hirvan eine

hollantz und versoecht haren

vaeder Peter van Klein Rae bene-

ven haer to boeck to stellen.

 

Op dato boevengeschreven hefft

Peter van Kleinrae und Tonisske(n)

vorss. bekant dat seij mit Heine(n)

den soen van Jan van Caldem-

broeck dit vorss. erff tege(n) ander

erff omgelacht hebben, Heine(n) ..ij

behoerende gelegen te Tijegelen und

hebben also Peter und Thonissken

ditselvige ghuet same(n) getranss-

portiert und honner beijder hant

uuitgegev(en) und versoecht Hinne(n)

mit seijnen suster Jennen aen

dit vorss. erff te behande(n), hetwel-

licke op beijder versoeck also ghe-

schiet iss, und Hinne(n) und Jennen

de.....te boeck ghesat, behalven

....iene(n)idere(n) sijnes goeden rechten.

Orkont laeten Jan Ope.... ....

.....und Berber inde Boogart

 

Inv. 3417-10

 

blz. links:

 

Anno 87 den 6 iuni heft Jan Berkens

und Trijntien sijn huijsfrow dij hebben

an der hant eijne(n) morge(n) lans gelege(n)

optheijn koeme(n) schut opthen acker

va(n) der stijgen beneve(n) Grijtije Duijsen

bant ter eijre und mijt der anderen

sijden beneve(n) Loevendale lant und

is lijfgewijn. Hijr va(n) gelden sij des

jars eijne alden vlems gegolden

va(n) Peter op den Kamp. Orkundt

latten Thjs inge(n) Oijlbruck und

Wijllem ange(n) Ort.

 

E

 

Nota. Dit selvige lant in ligt

nunc in eine(n) stuck sonder behoore(n)

negen roeijen daerbeij min ......

ons schietende daerom.

 

It(em) het is te wijtten und verdrage(n) dat

Peter op den Kamp sijn penni(ngen) op

sante Andrijsmiss b.... sal und of dar

gebreck in der betalijnge(n) gevijl dat

wijle Godt uijt gescijn en sal soe mach

Peter op den Kamp vorss. mijt 5ij kan

wijnss hoen wijder uijt doen orkundt

Thijss ingen Oijlbruck und Wijllem

angen Art.

 

Ao 1596 den 3e decembris hefft

Tijss int Ulbroeck ................

eines erff....ij opgedraegen

ende getranspoort an Tewis

den Schroer ein stuck lantz

gelegen inden niere(n) veld

groot siende anderhalff vier-

del ind 21 roen ongeverlick

gelegen voer Hoefft aen Loufen-

daelss lant boven aenden ghe-

meine(n) wech langs Goore(n) baent

und aen beijde sijden langs

Schepers Jan lant dat koemen

ist van Derick Stinkens wege(n)

und ter ander sijde(n) neven Lenart

Schoemekers und ghilt to thijnss

alle jaer ein ort st. und ist

lijffgewin und ditselvige lant

hefft Tijss voorss. loss unde vrij

behalven den heren tijnss voer

die schatting und is hiran behandt

Frans in Z......... und .........

..........................................

..........................................

 

blz. rechts:

 

It(em) Derich vander Nijer Berckt halff-

man opghen Groet Raij hefft gegolden

dat goedt opten berch und is ein erff-

pacht goedt inder Steghen mijt de(n) kamp

und mit de(n) land opte Roeveldt. Hierva(n)

gelde(n) sij des iaers j. vaet min dan twe

malder rogge(n) unde drij hoenre. Dit goedt

hoert in die Stege toe dienst, unde noch

die halff tijchelroeij. Hier va(n) gelde(n) sij

des iaers twee rijnsch gulde(n).

 

It(em) is mangel van dat gewinn dat mij

noch rest und des boicks gerechticheit

ad xv st. unde de(n) twelffte pe(n)ninck sal

men rekenen. Item ad ij gulde ridder

siner gedeils is eijn malder bockveijts op

betalt ad 3 gulden. Heft nu altoesamen

op betal sins gedeijlt. Is nu vederom

verstorven.

 

It(em) Jan va(n) Hare(n) und Derick va(n)den Nijer

Berck hebbe(n) aen der hant die hoeffreisi(n)g

opde(n) berch mit de(n) land opte Ruiffels.

Hier van gelde(n) sij des iaers j vaet min

dan twee malder roggen ende drij

hoender. Dit guet hoert indie stieg

toe dienst. Ite(m) noch hebbe(n) sij die halff

tiegel roeij. Hier va(n) gelden sij des iaers

twee Rhiensche gulden.

 

Ao 1591 den 17 decem-

bris ist Lenart der Kuiper

mit mich veraccordiert va(n)

eine(n) morgen lantz die Jan

Berkenss und Trincken

sijn huissvrow hem  ver-

kofft hebben vreij unde

loss behalven dess heren

tijnss verde? mit ....en

handen te boeck te staan

al nae lijffgewinss rechte

und hebben Jan Berkenss

unde Trincken ... hant

uuitgegaen und Lenart

den Kuiper unde sijn

huissvrouw Grietien dat

jaars overgedraage(n) und

....Lenart unde

Grietien behandt ....

lan......pp.. ............

..............................

 

Inv. 3417-11

 

blz. links:

 

Item Derick van Dript van

Venlo, unde Jenneken va(n) Rens

hebben aender hant ein stuck

lantz beneven Kerck Hoffskamp,

Schut up die Maess mit eenen

wertgen beneven lant vann

Griebben, die ander sijde beneven

lant van Soeren caldenbruick

umtrint van anderhalven morge(n).

Hier van gelden sij dess iairs iiij

vaet rogg. Hebben die alderen

uther stiegen gegeven in die

Bruederschap, unde gildt eenen hal-

ven vlems.

 

Item den 7 octobris heb ich Dederich

van Drupt unsen scholtiss Peter

Keteler gesant eenen utherschen

noebel ad 7 guld(en) tot gueder

reckenschap mit Thiss inghenen

Uolbrueck unnd Wijllem aenghen

Aert, up den thinss der ich hem

schuldich was, van wegen unnss

heren van Barsdunck unnd

van Lotthiem hier unnd

tot voldaen

 

Ruth vander Berckt soldt hem het

hebben betalt had ick aver ghe-

schreven ao 83.

 

Ick Wijllem aengen Aert unnd

unnd Thiss ingen Uolbruck be-

kennen dijt vurschreven wair

tho sin.

 

Hij hadt mij gelaessst ein quitancij

tho geven, dein hij betalt wass

liet hij dat guedt sin, misselick

offt ock uthgedain iss up dess

herenn boeck, ao 85.

 

blz. rechts:

 

Item thoweten dat Dript vurss.

ein hantschrifft hefft van xxv

goltg. sal hij sin peningen hier

aen suecken versetten en tot

sijnen penningen mitter jair-

pensioen, alss dan sal hij sijnen

hant wederom aff doin, als be-

hoirlick iss. Het iss ock

verdragen, dat Jan van Renss

insgelicken doin sal soe als hij

Peter Keteler die xl daler gelent

hefft un(d) hoer nit verwaert en

hefft. Unde niemantz van sine(n)

erven dat nit en hefft willen

wijenen off behanden laetenen.

 

Iss althosamen upgestorvenen

moitwillens. So mach hij dat

ock versetten, vercoepen, tot

hoeren penningen tho, unde

die gewoinlicke jairpensioen

van hebben alss gewoinlick iss,

orkundt laten Jan Berkens,

unde Peter upten Kamp, up

Andrea ao 87.

 

Item die bestamten moiten

ock betalt sijn wairmen die

suecken sal, unde dat lant

lathen bouwen tho halff.

 

Jan Berkens genampt Neff

und Aelit sijn huissvrou

hebben aender handt, ein stuck

lantz gelegen opt Roefelt

ontrent vijff vierdel gelege(n)

ter einder sijden beneven

dat lant vander stegen,

ter ander sijden beneven

die heer straet off wech und

mit einen in de aen sant soe

ter kirckwech, und ist lijff-

gewin und ghilt to tijnss ein

alt moerken.

 

Inv. 3417-12

 

blz. links:

 

Item heb hun luiden dat boeck

upgehalden ix iair lanck unde

mijn gewin aff unthalden soe

haldt ick dat voir ein verstorven

guedt hebben hant off moet

hefft gegulden c. dal(er) un(d) x.

Rest mij dat gewin ock noch

va(n) ij summeren rogg. up Andrea

undt iiiij st. vanden thinss.

 

Item xj dal(er) gewin den x

penninck undt iij goltg. die

behandungh. Unde dess boecks

gerechticheit tho weten ein

vierdel wins, e(nde)

 

Item die v. dal(er) dair bij ge-

sat sin van Jacop Stinkens

Schroers brueders wegen schul-

dich was.

 

Item tho gedincken datmen schir

offt morgen dat vurss. lant

vercofft wordt, dat overeneij

gildt, sullen hebben die kinder

vanden Kamp, die tho Cleeff

woenen xxv Gelresche rijder,

un(d) Uleriken inder Heijden eth-

liche pensioen e(nde)

 

Item die Heggen hefft der schol-

tiss mitten holt affgehouwen,

hefft die weide verdorven uetfradt

 

Item den werdt aender Maesen

hefft Jan Rutthen affgeweidt

un(d) verdorven.

 

Ao 1598 den 23 septembris ist Hanss a(e)n

den Loufendael mit uns veraccordiert

vanden hoff vanden Loufendael und dem

nae Hansen unde sijn huissvrou Maria .. .

den hoff verschreven alss lijffgewinss

ghuet aen den hande ghedaen orkont

laeten Lenart der Kuiper und Berb(er) Schomekerss?

und heb hem tho restante ghequitiert

und hefft betael vuer gonsten mit de

ghewin tien guld. und sal voer die

hoender so ao 9 .. und vervallen sulle(n)

.... ....vlass aen mein dochter Chatarina

 

blz. rechts:

 

Anno 1592 den 26 aprilis

hefft Jan van Ghroet Raeij halff

man die doede hant ghewon-

ne(n) daeruit verstroven ist sijner

huissvrou(w) vaeder Derick op

Ghroet Raeij seliger sijn anpart

vanden ghuet opden berch und

die tijchelweij daervan hij

alle jaer to seine(n) deil schul-

dich ist ein malder rog wein-

ger eine(n) haester und einen

reijnss g(ulden) ij hoen. Dit

ghuet hoert inden stege(n) to

dienst und met den heren

dess sal Jan betaelen vier sum-

mere(n) rog und so hij den rogge

niet in betalt in iss dat ghewin

niet dat ghewin ist betaelt.

 

Ao 1593 den 14 januarij

ist voer mich Caspar van Bo-

nenberch alss lijffgewinss here

und voor laste(n) mit naeme(n)

Jan Berkenss genant Neff

und Berber inden Boogert

koome(n) Tijss, Gaertz und

Lambrecht Schmeetz unde

hebben bekant dat seij ver-

kopft hebben Lenart alias Tho-

ger und Grietien sijn huis-

vrouwe(n) ein vijfftendeijl

van ein stuck lantz inden

niere(n) velde ontrent ander-

halff vierdendeil und etlicke

roeijen und iss lijffgewin

und hebben hirvan eine(n) hollantz.

Voergenoeten Peter Lenartzse

op Klein Raij und Jan vande(n)

Loufendaels kinder voer ein

summa van penninge(n) daer

van seij sich bedancken goeder

betaelinge und geconsenteert

beijde hen hant mit te doen

und versoecht Lenarte(n) wins

 

Inv. 3417-13

 

blz. links:

 

Grietie(n) in die platz to sette(n)

Demnae Lenarte(n) und Grietien

in die platz gestalt.

 

Ao 1593 den ersten augusti hebbe(n)

aender handt Lenart Schomekerss

und Berbken inde(n) Boogart sijn

huissvrou(w) ghewonne(n) ein weij

aengeen bandt ter einre sijden

ten ander sijden neven Oestriken

Driess, mit den voer heu(ff)t aen

die Sallerbeeck und die ender sijde

aen die bandt. Noch ein stuck lantz

inden neere(n) veldt, ter einre sijde

Tijss int Ulbroeck, ter ander sijden

neven Johan vande(n) Loufendaelss

lant met den voer heufft ter einer

sijden aen t(en) Choern baent ter ander

sijden ae(n) Thijss int Ulbroeck, te sae-

me(n) ontrent derden halven morgen

und ist erff tijnss ghuet und

ghilt Jaerlicx ein lups off die      [lups = een munteenheid]

werde daervoer.

 

Ao 1594 den sesten septem-

bris hefft der Erenfest(en)

und verenen Willem van

Haeren scholtet E gheworve(n) ein hant

aen dat ghuet op den berch

te weten die helfft und

dat boij maelderij unde oe-

verdacht unde transsport

van Jan op Groetrae und

Anna sijner huijssvrou(w)

nae affsterven Derick op

Groetrae haeren vaeder

E und joffrou Angeneess   [in te voegen na scholtet hierboven]

van Balven Elude [=echtelieden]

 

blz. rechts:

 

Item in anno 78 is dit buick

verniet und geschreven. Item

dese erffpacht tins latten und

lijffgewins guider sint gelegen

inden kerspel van Velden und ho-

ren den edelen erentfesten

Dederich van Drupt.

 

und Merricken hoir

dochter hebben tho erffpacht ein

stuck gelegen in den Boss hirvan

gelden jairs ein zimmeren rogge

drie hoenre op Sanct Andris dach

 

Nu Lenardtt Derickzoen op den Boss ijst ahn

dijtt vurss. guidtt behandtt.

 

            Trin Merricken koster

            dochter ind

            ind hebben tho erffpacht

twe lepken baentz ijn die riedt. Ind

nu Jan vurss hefft ein klein lep-

ken hir thuissen liggen. Und sin

even groitt. Hirvan gelden sij iair(s)

twelff stuffer

 

Inv. 3417-14

 

blz. links:

 

Hanrick angen Eicken und Heesken

sin dochter hebbe(n) tho erffpacht

viff mergen lantz gelegen der

eine mergen benevens Jan van

Berningen nhu Kisspenningh und

mit der andere beneb(en) Jan Win-

nens und Merriken kost(er) schie-

tende op die Maess. Hirvan gel-

den stides iaer iiij malder rog

und iiij honre und der ander

mergen neven Sanct Jacop gaestis

landt bider Beck

 

Anno 89 den 19 februarij is behant aen

dit vurss. erve Goetsse Heligerss und

Heessen soen in plaetz van der doede hant

Henrick aenge(n) Dijcke(n)

 

hebben ander handt ein stuck

landtz off erff so groedt und klein

als dair gelegen sij tusschen sinen

voirgenoten ind Palen aen die

totels heggen alxemest [=alsmede] dat bow-

landt gehoerende Sinter Claess

kloster binnen Venloe ter eenre

und mitter andere siden benefen

Lisbet van Litt burgesche der stat

Venloe und schutt mit den einen

endt opten wech und mit den ander

eindt op die Maess. Hirvan gel-

den sij jairlix ijnd alle jair be-

sunder op Sinct Andris dach

noch toe kersmiss dair nae erst

kommende wal betailt te sin

sonder langer vertoeg geven

und wal betalen ein halff malder

rogge venloescher maten.

 

Ahn dijtt vurss guidtt ijs Lenardtt

Derickzoen opghen Boss und Trijn op de

Boess eheluidtt behangtt.

 

blz. rechts:

 

Jan vanden Lairburgh Willems

soen F [ingevoegd: F und Lambert sin soen] und Jan Boenkens sins swa-

ger hebben tot erffpacht tuschen

drei und vier mergen landtz gehe-

ten den Lairburch schietende mit

den einre side unde opt Broeckt

inden Leijt tuschen vier Palen. Hir-

van gelden sij jairs anderthalff

malder rogge und twe hoenre

op Andreas tho betalen.

 

Item Hanrick Driskens

soen opten Roeff hebben ander hant

tho erffpacht twe morgen landtz

und twe lepken, voerts den eine(n)

gelegen beneben die Beeck und die

andere siden beneben Henken Or-

ben landen. Ind den anderen

mergen gelegen naast Sinct

Claes Broderen landen, dat ein

einde van beiden stuck opten weech

dat ander einde op Maese. Noch

ein lepken werdtz opten Beeck

tussen Jacob Dries und Heinken

Oeben landt / dat ander lepken

thuissen Jenken Oeben und S.

Claess here(n) landt. Hirvan gel-

den sij jairs twe gulden # nota

 

Nu Grietgen Henrick dochter

opten Boess an dit vurschreven

goet behandt. # Vorstelichen

gulden einen horniss gulden offt

twelff gevaluerde stuver brab.

 

Dieselvige ghuet meij aen Jochem

und Jan van Tongeren ist

hirnae op ein ander goet?

geteikent.

 

Inv. 3417-15

 

blz. links:

 

[onderstaand tekstblok is doorgehaald] 

Item Jacob vand(en) Vort und Echgen

seiner huisfrow moch hebben tho

erffpacht enen morgen landtz ge-

legen mit der einer siden bene-

ven Peter Deckers lant und mit der an-

der siden beneven Jan Vinens

schitende mitter eind(en) siden op

den wech und mit der andere

eindt up die Maess. Hirvan

gelden sij iairs tho erffpacht

xviij alde alb. up S. Andris

dach in Ein duijsent viffhon-

dert und einen seventich up An-

dris is die behandinngh geschiet.

 

[onderstaand tekstblok is doorgehaald] 

Henrick anden Eicken und Heis-

ken Henricks vurss. dochter heb-

ben tho erff enen morgen lantz

gelegen ander kercken bandt.

Noch hebben sije ein klein betgen

gelegen anden moelen berck.

Hir van gelden sij jairs twe

rinss gulden

 

Nu vortaen toe betaelen ten euwig

dagen einen rijnsen gulden mit

sestien hollansche stuver.

 

Anno 89 den 19 februarij is behant aen dit vurss.

goet Jan Heltgert und Heesken soe in plaetz

und h.ae.. vanden eersten

 

Nu Peter Siben und Lenart sin

soen hebben aender handt die

schuir mit anderhalven mergen

lantz biden huiss vanden Briel

schitende mitter anderer siden

langhs die Beeck. Hirvan gel-

den sij jairs anderhalven alden bras-

penninck und ist liffgewin.

 

blz. rechts:

 

Jacob Jans soen ingen Donck hefft

einen mergen landtz voir einen

erffpacht van den heren S.

Clais dair hi angehendicht

ist mit Sien Jan Homborcht

dochter sinder huisfr. moder

It(em) sontt ahn behangtt Driss Henricks

soen vanden Kaemp und Merke

Winetz eheluidt. Nota op den blatt

hir nha versaett.

 

Sie Jan Hombrochs dochter dochter

ist noch gekomme(n) und heff gewo(n)-

nen Jacoben Jans soen ingen

Soren dochter man einen mer-

gen landtz vand doider handtz

Wijnant Martens Jacob vurssn.

om sin handt bi den vurssn. lan-

den gelegen, und gelden des

jairs vanden vurssn. landt an-

derhalven alden groten.

 

It(em) sort an beha(n)gtt Driss Henricks soen

van den Kaemp und Mericke Wijnetz

sin huisfrow ahn dijt vurss. lijffgewins

guijtt. Nota op den blaedt hir

nha versaett.

 

Die heren van Sanct Claes

binnen Venloe hebben viefftien

mergen landtz vierden halven

mergen gelegen boven die Stoijck-

beeck. Jacob Dries suster halven

mergen gelegen anden Boess. Noch

erf gelegen ain twe stucken

beneden Begine(n) landt. Hirvan

gelden jairs xv alde vleems.

 

Inv. 3417-16

 

blz. links:

 

Heijn Hillen ind Baedt sin huisfr(ouw)

hebben te liffgewin ein halven

kamp. Ind die ander helfft hout

men tho Barsdonck darvan

gildt hi tho Barsdonck van

miner wegen dri hoenre ind

tegen dit kempken heb ick lig-

gen ein mergen landtz, so bredt

als die mergen landtz ist so

breedt ist min deel vanden

kamp.

 

Lenhardt Wolters und Mett

sin huissfr(ouw) hebben anden handt

ijnden kamp gelegen enen

halven mergen, schutt mitten

einen eind tho Broicker ardtt

opten wilden kamp mitter

anderer eind ther Maesen wart.

Hirvan gelden sie jairs dri

hoenre und ist liffgewin. De-

se hoenre betalen sij tho Bars-

donck van wegen Jonck(er) Johan

van Driptt.

 

blz. rechts:

 

            Nota

 

Anno 1582 den xxen Julij heb

ick Dederick van Driptt als

ein lijffgewijns heer verguntt

und thugelaeten Drisen Henrick

soenn op den Kaemp unnd Mercken

Winetz eheluiden ter liffgewijns

guidtt tho Velden gelegen twee

morghen ter einer siden nest

helghen anghen Eicken, und ter

andere siden beneven Wilhem inge

Uuijtbroeck op tesinieen, und the

besweren drij ferdell daelers

twelcke pennijnghen hebben

Lambherth Holttappell und

Aleth sine huijssvrow. In ahnstader

noedt Drissen und Mercken

uutgelachtt und verstrickt den

tijtt van sess jaeren stedich angaen-

de op Sanct Jacobs daegh anno d. 82.

Waervan sullen Driss und Mercke

eheluidtt jarlix up Sanct Jacobs

daegh gheven twee malder roggen

und drij haester guijtz, draegs, wael

ghewant, mertgaffs korens, und

sulchs tott Russen, off tho Venloe

nha der eheluidtt Lamberts und

Aleths, oeren erve will, und benell

thel...ren?.   Inghevaell Driss

und Mercken eheluidtt, oer Erven

hir inne ersinnelick erfindenn

wurden, so sullen Lamberth und

Aledtt eheluidtt und der Erven

morghen nijmen, und werven

den Eerichs Badtt tot Velden

und pijnden ahn dijtt vurss. onder-

pandtt, gelick offes ghein lijff-

gewijns guidtt en wer. Widers

vergelickt dat der ein den andere

int sessde jaer sal, und maegh

ein ferdel jaers tefuren opsegge

und als daen sullen Driss und

Mercken eheluidt, und oer Erve

gehalden sin op nessfolgende Sanct

Jacobi daegh dij drij ferdell daeler.

 

Inv. 3417-17

 

blz. links:

 

Iederen daeler ad dertich stuk

und iedere stuver ad ein ind

twintich merkens gereckent

ader dij werde daer foer ahn swaer-

genuchter gelden, und silvere

geltz vur dan deses ghemindtt

tho erleggen mijt allen achter-

standen pensionen toquitten gehal-

den sin, und so sullicks alsdaen

neitt engheschede sullenn Lambert

und Aleth eheluidt und der Erve

sich moeghen laeten behanden

ahn dijt vurss onderpandt tott

oeren penninghen vurss the

mit allen bewisselicken schal-

den und onkoesten the behelte-

lick den grunther sine ghe-

rechticheitt sunder arg ind

lijst und sint tot urkuntt

der waerheit hir aener ind

anghewest Wolter Opheij und

Linardtt Staeppertz als

laeten. It(em) dit voerschreven is noch

twe jaer verlengt des ongeseclicken tijts

halven op eij(n) betert orkonts mijns

schrijftelicken name(n)s onderteijckent

 

            Dederijch van Druept

 

Anno 1591 den xi maij ist voer

mich Caspar van Keverberch alss ein

erffgewinss heer in present

Hendrik Koperss van Velden und Jan

van Tongere(n) alss laete(n) koeme(n) und

erschenen Lambrecht Holtappel

und hefft sich bedanckt goeder betae-

lingen van Drijess op den Kamp

und Merken Wijnantz Elude [=echtelieden] van

dreij vierdel daelerss. Hirvoor ghe-

specificiert und gheaccordiert sijn

hant uuit te doen unde op dato

wedero(m) Driesse(n) vorss. van mich

alss ein lijffgewinss heer wederom

verghent dat hij und sijn huissvrou

op dat selvige lant vorss opghe- E [vervolgt achter E na het volgende tekstblok]

 

blz. rechts:

 

[onderstaand tekstblok is doorgehaald]

Joachijm van Tongern und Jan van

Tongheren ghebrueders hebben an der

handt twe morgen landtz thot erffpacht

und twe lepken wertz, den einen gelege(n)

beneven die kerck und an dij and(ere)

sijde beneven Henken Cheben landen, und

den anderen morghen gelegen neest S.

Claes broederen landt, dat ein eijnde va(n)

beijde stucken opten wech, dat and(ere) eijnde

op die Mase. Noch ein lepken wert op

die beck tusschen Jacop Drijs und

Heinken Cheben landt, dat ander lepken

tusschen Jenken Cheben landt, und S.

Claes Herrn landt. Hijr van gelden

sij des jaers twe hornss gulden

off twee gevaluird stuver brab(ants)

 

E [vervolg van tekst boven voorafgaand tekstblok]

noemen hebben aen Nijsse de Wever

und Lijssbeten sijn huissvrouwe(n) hundert

gulden br(abants) xx st. voer den gulden

gherekent alss op dato der betaelinge

ghanckbaer sien sal unde daervan

alle jaer te betaelen op de(n) heilige

S. Andriess daech dess apostelss te

interesse unde pension xj g v st.

und die erste pension sal verschij-

nen A(n)dree naest kumptich und Driesse(n)

und Merken sijner huissvrou(w)

hebben ghelaesst diese pen-

ningen Andree 96 wedero(m) te erleg-

gen, off hirin tussen van jaer te jaer

doch ein vierdel jaerss te bevoeren

op te segge(n) off alle vierdel jaerss

mit pension nae advenant dess

tijts und den elude [=eheluden / echtelieden] vorss seunich

ware(n) in der erlegginge der heufft.

 

Inv. 3417-18

 

blz. links:

 

pennong(en) off aender pension so sulle(n)

Nijss sijn huissvrou off erfg. nae aff-

sterven hen beijder te der betaelonge(n)

moegen procedier(n) in maete alss

Lambrecht Holtappel tebevoere(n) hadde

moegen doen. Orkont laete alss hirvan

 

ao 1596 den 16 decembris 

Ist Nijss der voor euch alss mo(m)ber

sijner huissvrou(w) koeme(n) unde

hefft sich bedanckt ghoede

betaelonge(n) van Driess

opden Kamp van den hondert

gulde(n) vorss und also sijn

hant affgedaen in presensie

alss laete(n) Peter aen Eijcke(n)

und Marte(n) aenden Paeijs.

 

blz. rechts: blanko.

 

Inv. 3417-19

 

blz. links: blanko.

 

blz. rechts:

 

It(em) dijt nhabeschreven ist

Rodden theint tho

Velden geldende

 

Derick van denn Buiss ein spintt rogge

op dat lant teghen Thonis Hegge.

 

It(em) Lambert van den Buiss geldende

virdenhalven haster roggen op dat

landt tegen den Larbergh eine

haster even op den Laerbergh.

 

It(em) Peter vanden Laerbergh drij

spijnt roggen und drij speint

even geldende op dij Dunck.

 

It(em) Vollingh geldende ein summeren

roggen achter roedden Kaemp

Noch einen haster roggen noch

eine haster even op rodden kaemp

 

It(em) Henrick Beittelman geldende

drij haster roggen und einen

haster even anghen Eicken

 

It(em) Koppen aengen eicken drij

haster rogge und dij drij einen haster

even.

 

It(em) Henrick Beiltelma(n) ein

summeren roggen pacht male

geldende op dij Berttelt

 

It(em) Sanct Bastianus Broederschaep

geldende ein faet roggen ahn

dij Bertelt.

 

It(em) Lenertgen Huben geldende

anderhalff spijnt rogge van

den Bancken noch ander halff

spint even.

 

Summa lan aen rog ij malder

ij vaet einen haester jij

spint aen haever ij sum-

meren j spint.

 

Inv. 3417-20

 

blz. links:

 

It(em) Lambertt van den Kraenefein

twee summeren rogge pachtz

maeten noch vijff spijntt

roggen noch vijff spijntt even

van den Kraenenfein tsaemen.

 

It(em) Peter Siben geldende ein

spijntt rogge und ein spijntt

even op dem Brehell.

 

It(em) dij Beginen Inghen drij ein

halffen alden groet geldende

op den bandt tegen Grubben

 

Sum(m)a: rodden thendt iij malder

roggen 2 zummeren haveren ....

 

Summa lan ij summeren

j vaet und ij spint rog

und j vast haeveren twe

spint.

 

Ist hirboeven quaelick ghe-

summiert und beloept

und facit diese vorss goede-

ren rogge iij malder

ein summeren und ein j

spint und aen haever

ij summere(n) iij spint

 

De thende tho Velden

aendt Luttelforst

 

Peter Rodden hefft enentwintich

mergen landtz und ein vierdell ge-

legen opten gueden dair hij op woent.

Ind ist ijemandt Rodden guedt. Hir

van geldt hi ther thinden des jairs

ein malder roggen und vier zimme-

ren havere.

 

Henrik then Eicken hefft viff

mergen landtz gelegen vier

mergen benefen Dreicks landt

van Breijngen schitende opte

Maess den anderen merge(n) beneve(n)

Sinte Jacobs oick schitende opte Maese.

Hir van sij jairs tho tienden derden

halven havister roggen ind derden

halven havister erven.

 

Jacob ingen Donck hefft twe

mergen landtz gelegen mitter einre

siden bij Claess landt vanden Eij-

ben mitter andere siden bi De-

riks landt van Brijnge schietende

mitten einen eidt opt broick, dat

ander eindt opt Maess. Hirvan

gelde sij jairs tho tiendenn

enen havister rogge ind ein

havister erven.

 

Inv. 3417-21

 

blz. links:

 

Derick vander Seteldt hefft acht

mergen landtz neven den Slipe(n)-

broch, hirvan gildt hi des jairs

tho tienden dri havister roggen

und nhu hefft Wolter op Heij van dijt

vurss. landtt sees mergen und Jan

inghen Beiteltt twee mergen

 

Dat cloister te Uiter Leden heb-

ben landthuisken den heren

van Sinte Clauss schitende op

de Maess. Dit landt ist gelegen

over dij Stock beeck und ist om-

trindt die mergen landtz. Hir-

van gelden sij des jairs ther

thienden dri spindt rogge ind

dri spindt neven.

 

Sinter Claiss heren van Ven-

loe hebben viffthien mergen lantz

virden halven gelegen benefen

die Stock beeck, be(ne)fen Jacob

Dris landt. Noch sestien halven

mergen Ger ingenn Am

van Boess. Noch ses mergen lantz

ain Streen stucken benevenn

den Beginen landt. Hirvan ge-

ven sij ther thinden des jairs

seven havister rogge und seven

havister even.

 

Vanden hoff tho Harves gelden

mitter Claessheren van Ven-

loe twe malder roggen und

enen havister twe malder

haveren und eene(n) havister

ter tienden.

 

blz. rechts:

 

[Dit folio is aanzienlijk ouder dan de rest]

 

Dit sijn die erftrenten laeten

end erftpacht der men

ioncker Johan va(n) Drupt to

gehoorst iaerlicx gelt

Datum int iaer onss heeren

duijsent vierhondert en

sessenvierthich. Remark

inden iersten Thijs ingen Heesken

en(de) Griet sijn huijsfr(ouw).

 

Die hebben aenden handt en(de) gepacht

den kromme mergen en(de) twee merge(n)

inde roede velde tegen sijn huijs

ind anderhalve mergen, die schieten

op holthuijser weegh. Ind ij mergen

nigien vlent. En gelden van

deesen iaerlicx v malder rogge toe

erffpachts rechten.

 

Item die Jonge Thews Tijmerma(n)

ende sijn broeder.

 

Die hebben gepacht den rowels

kamp ind dat ... ... was

Ind gelden tsiairs hijr van een vaet

mijn?.dan iij malder rog. ter erffpachts

rechten ende eijn hoenn

 

It(em) Goert Pijne

Kathrijn sijn huijsfr(ouw).

 

Die hebben gepacht den brantacker

ind gelden tsiairs daer van 1

malder rogge toe erftpacht rechten.

 

It(em) Goert vangen  Lovendael

Lijsbeth sijn huijsfr(ouw)

Everken vangen Lovendael en(de)

Lijsken.

 

Inv. 3417-22

 

blz. links:

 

die hebben gepacht dat stuck landt

dat tegen Steegers Dijck ligt

ind gelden dair va(n) tsiairs

een soemer rogge.

Ind si halden oich va(n) mij toe

lijffgewijn Boschmans gart

ind gelden daer va(n) sjiairs

v hoenre.

 

Item Griet va(n) Brijenbruggen

Johan oer soen

 

Sijn gehandt aen der Raedstaet

die aenden camp ligt, die toe

Kaldenbrouck gehoirt ind sij

gelden dair aft op den altair

die in der kercke steit in velens?

ind dat gewijn is mij.

 

Item Jan vander Straete

Mechtelt sijn huijsfr(ouw)

Jan sijn huijsfr(ouw)

 

Sijn gehandt aen dat guet ingen

Hambrouck die pacht reijsinge

mit den lande inde velde ij morgen

ind gelden dan uid eij(n) soemeren

rogge en(de) is lijffgewijnn.

 

          E   [dit gedeelte invoegen op blz. rechts onderaan]

Sess hoender und sess schmoetin?-

ren den heren van Barssdonck

 

blz. rechts:

 

Item Peter vanden Laerbergh hefft

ein stuck landts liet tussen den Laer-

bergh ende schut op dat broeck geheiten

die Dongk. Hier aef gijlt hie ter tienden

des jaers iiiij haester rogge ende so

vill even. Dit lant ist om gelagt

van diesen parteijen und ist meij

ingeen halvess hefft ge.riss? van

halvess overgedraege(n) ao 94 in febru:

 

Item Naelen van der Laerbergh hefft

drij morgen landtz van den haesen paes

schut up dat broeck. Hiervan gielt hij

ter tienden ij haester rogge ende so

vill event. Dijt landt gilt hij und den

pacht aeff.

 

Nota Heincken van Haeves guedt gilt

jairs ter tenden ij haester rogge

ende ij haester even nu rodden

guet.

 

Inden jaer onseress Here(n) duisent

vijffhondert tnegentich unde

vier den 24 novembris hefft und

hebben ghewonne(n) Tewus? gelaent?

ein erff unde builandt ge-

legen te Velden ghenaempt

den Laerberch te wete inhalt den

bescheit daerover opgericht

voergenoeten ter einder sijde

Keverberchs erff ter ander

sijden Jan urtesen und raetmekers laant und mitte(n)

eine(n) inde opden wech und

mit den andere(n) inde  geheefe(n) laet-

gelick dat selvige in sijnen

Paulen Tewissen vermoe-

ge siner mangelinge in

halt den bescheit daerover

opgericht angegeven und

buijgelacht ist unde dat sel-

vige vreij aen allen ver-

loepene(n) pachten tot diesens

vieren teij dess sullen Tew-

uss und sijne erven alle jaeren

op Sint Andreess aenden

heren van S. Claess betaele(n)

vier malder rog ind ein pond E allen

last van schattingen off deijn-

sten Keverborch te Gribbenforst

van wan.ssem? aff geebuiren.

 

Inv. 3417-23

 

blz. links:  

 

erff mij und hirbevoren

off hirnaemaelss opgelacht

ist ghewest E [invoeging: E off op gelacht mocht worde(n)] sal te missen ae(n)

Keverberchs hoff te Velden

ghentslich draege(n) und aff

nimme(n) unde den hoff ditna(er)

off entlast sien und ditselve

lant mit den uuitgaenden

last aen rogge

gholt unde hoender sal Tewuss

und sijne erven altit halde(n)

aen haeren handen tot erff

tijnss rechten dess lantz van

Kessel alss Keverberch und sijne

erven. Ingelicken Tewussen

erff alhir ae(n) den hoer(en) hoen win-

ne(n) und werven Merte(n) undt

ist also Tewissen Lemmenss und

Merte(n) Driessen soen aengeen

Haevess im hants ein ider aen

dit vorss. ghuet pacht ghelt

und hoender verleent in

beij Masen alss laete(n) Lenart Scho-

melss und Goetz Hilgerss aen Jan

Eijcken soen.

 

blz. rechts: blanko.

 

Inv. 3417-24

 

blz. links: 

 

            Tho Gribbenvorst

 

Betald men einen groten ad vierund

twintich haller off een halffen ris-

chen daer fuer.

 

            Alde vleems

Item vuer einen alden vleems einen

gevaluirden stuuver(en)

 

            Aldt muerken

Item ein aldt murken drei haller.

 

            Albus

Item einen alb(us) ad twalff hall(e)r

 

            Pennich

Item einen penningh eine(n) halve(n) vleems.

 

            Brabantz

Item vier brabantz maken eine groe-

ten enen brabantz maekt ses haller

 

            Vlems

Item eine(n) vlems tijns maket ses ses hal(ler)

 

            Denarium deter

Item eine(n) denarium offt deter

maekt ein ort brabantz

 

            Hollantz

Item enen hollanss ist een achtten

deel van enen groten.

 

It(em) eijne alden boddieger 2 bramess st.

plachme(n) to laete(n) op eijne(n) dach to wedijne(n)

alsme(n) den boddiech

 

It(em) eijne(n) praspenninck dar brasteme(n) vor

eij(n) maleijt in der tijt.

 

It(em) eijne(n) meijdach ad 5 st. bramit

 

blz. rechts:

 

Tho Velden

 

Item tho Velden betailtmen enen

grot(en) voer einen thoires off iij st. b.

 

Item einen hollantz vj haller

 

Item enen alden braspenningh ij st. brab.

 

Item einen alb. xv heller

 

Item enen alb. st. einen Rader

witpennich(en)

 

Item tho Velden windt men een

handt met heelen pacht ind twe

hand met dobbelen pacht

 

Item ein brabans ein bescheien

blanck

 

Item tho Velden betaelt met swaren

thins

 

Item den Hornisch gulden ad xij geva-

luirde stuver hollansch geltz

 

Item den Rijns gulden ad xvj brab.

stu. hollanss geltz mid ad ij oort

 

It(em) of dar eijwijch lijfgewijns guit

verkoft word dar va(n) komt den lant-

heer den theijnden genuijg.

 

It(em) of dar eijwijch erftijns guijt verkoft

word dar va(n) komt den lant heer

den twelfden pennij(n)g.

 

Item der landt heer mach ock dij guijt

bescudden vor ijmant.

 

Inv. 3417-25

 

blz. links:

 

Item dit is van mijnen vooralderen in

langwijlige iaeren alsoe gewest.

 

Van dese vurss. erffpacht guederen und

erffthins guederen salmen halden aen

twe handen man und vrou alsmen va(n)

als getrowlick is, und mijne seelige

vooralderen in langhen iaren sowt gege-

ven hebben, is des niet so machmen des

heeren baeij nemen ende verbijen hun dije

onderpendt und penden daer aen, dat sij

sijch der niet meer een kroeden, honel off

dall dar op maken.

 

blz. rechts:

 

It(em) is alsulcke erffpacht als

ick Diderick van Dript heb

gelden inde kijrspell vanden

Horst op Sinte Andris dach.

 

It(em) Jan van Holtacker en(de)

Lijsbeth sijn huijsfrouwe heb-

ben toe erffpacht die Hoeffeij-

songhe vanden Fuijtenhoeff van

Konijnchberch uijt sijnen landt

en(de) toebehort. Hier van gelden

des jars xxviiij malder rog-

gen en(de) ij kappoen en(de) ijs eij(n)

erffguith etc.

 

It(em) Jan va(n) Rijckell Heijnen

alsten soen en(de) Grijet sijn huis-

frouwe die hebben toe erffpacht

xj mergen lanss uijtter den hae-

ven va(n) Konijnchberch. Hier va(n)

gelden sij des jars xj malder

roggen etc.

 

It(em) Jacop vanden Bos en(de) Stijn

sijn moeder hebben toe erffpacht

iiij morgen lanss uijter den hoeff

va(n) Konijnchsberch. Hijer va(n) gelden

sij des jars ij malder roggen etc.

 

It(em) Trijn Alardtz en(de) Gerdt oer

soen die hebben toe erffpacht

eijn huijs mijt enen stuijck lanss

uijtter den va(n) Konijnchsberch gelegen

achter aenden heijden. Hijer va(n)

gelden sij des jars xij malder

roggen j kapoen.

 

Inv. 3417-26

 

blz. links:

 

It(em) Ruth van Wijlre ende Baets

sijn huijsfrouwe hebben toe erff-

pach iij mergen lanss uther den

haeff va(n) Konijnchsberch, hijer va(n)

gelden sij j philips schildt.

 

It(em) Peter va(n) Rijckell en(de) Lijsbeth

sijn huijsfrouw hebben toe erffpacht

iiiij morgen uther den haeff va(n)

Koenijnchsberrich. Hier va(n) gelden

sij des jars ij malder roggen etc.

 

It(em) dat derde deell vander sma-

ler thenden ter Horst hort ons

beijden toe en dat belopt ons

toe samen vij hornss gulden.

 

It(em) dijt ijs tot wat rechten dat

dat guijt ter Horst gelegen is.

 

It(em) den pacht ter der Horst ontseght

men va(n) den heere va(n) den Horst mijt

iij golt gl. ende ijs eij(n) Zutphens

leen.

 

It(em) dat segell j alt schilt der

schrijever eij(n) alt schildt en(de) der

kamerlijnck j horns gl. en(de) eijder

partijen j fles wijns den manne(n)

va(n) leen eijder j verdell wijns.

 

It(em) dijsen vorss. erfpacht hort der

jofferen va(n) Bocholt tuij.

 

blz. rechts: blanko. 

 

Inv. 3417-27

 

blz. links:

 

Bekenn ich Reiner van Gelre heer

thot Ressen dat ich untfangen heob  

van Jan Willm aenden Lambreghs

soen et Merigch sein dochter twe

goltgulden steuck ad veirensechetich

st. herkhoemende van dreij morghen

lants. Edoch so sehen sich befindt dat

Drijest dar beter recht tho heft, als

ich, sall ich die wederumb geffen. Ihn

orkondt der waarheit heob ich dit

mit meine christelicken naam onder-

schreiven, datum den 17 maij anno 80

 

                        Reijnar van

                        Gelrenn

 

blz. rechts: blanko.

 

Inv. 3417-28

 

blz. links: blanko.

 

blz. rechts:

 

Teweten tot wat rech-

tenn de Stege gelegen ijs

und watmen dair in und

utt giltt. Oick tot watt

rechten dat gudt to Velden

gelegen sije.

 

Men gildt utter stegen drie malder rogge

indie bruck tho Vorst, dair voir mot

die kirck alle wege een lamp bar-

rende halden voir ons lieve frouw

gelick die alderen dat gesticht

hebben.

 

Item oick giltmen uiter stegen des

jairs den pastoir een malder rogge

den koster ein halb malder rogge.

Hirvoir motten sie alle wege tho

graeff ghaen nhaeder missen. Ind

sie motten alle wege tot vier tiden

des jairs tho quatertemper be-

genckmiss halden mit vier mis-

sen, als die alderen dat gesticht

hebben alle sonnendagen opten

stoill voir die alderen tho bidden.

 

Ick hald van den heren tho Grobbe

tho lieffgewin Gaetgens guedt ge-

legen voir die stege und ist omtrint

van derden halben mergen.

 

Ao. 1590 op den vreijdaech voer den

H. Christdaech nae affsterve(n) Dederich

van Dript selige(r) bin ich Casper va(n)

Keverberch und mein soen Reiner

van Keverberch aen die voers. ghuet

behandt worden, present laeten

Johan Voegel und Alert vand. Berch

 

Inv. 3417-29

 

blz. links:

 

Ick heb dair ein erff angekocht vander

kercken des ein derff men winnen

noch werven. Hirvan gildt ich des

jairs vier thiens groeten einen

brabantz een hoen ein part even.

            Men betaelt den groten mit

            twee vleems.

 

Ick hald vanden heren van Baersdonck

tho leiffgewin Mechtelden guet was

gelegen neven der steegen omtrint

van virden halven mergen. Hirvan

gild ich des jairs anderhalb tijns-

groet ind eine(n) hollantzen.

 

Noch giltmen den heren van Baers-

donck negen tijnssgroet des jair en(de)

ene(n) Maetdaich. Diet guitt ein hoirt

nit tho Baersdonck tho winnen off

tho werven want den thinss darup

gedraegen ijst van den heren van

Bairsdonck.

 

Item die steege mit hoiren tho behoir

landt weijr broick hoet gelegen

ist hald ick tho leen vanden twe

en here(n) tho Gribben und Bairss-

donck. Dit leen ontfinckt men

met drie golde gulden.

 

blz. rechts:

 

Den hoff tho Velden mit sinen thobehoir

landt weie, broick, hoet gelegen

ist hald ick tho leen van den he-

ren tho Gribben. Hierin hoirdt

ein deel vanden tienden bin-

nen den kirspell van Velden.

Dat leen untfinckt men mit

drie goltgulden.

 

Item die heeren van Bairsdonck heb-

ben in minen guedt tho Velden

twee mergen landtz die ick van

hon halde tho liffgewin. Hir

van ick geld jairs vifften

halven thinsgroten eene(n) brab.

den groten betaildtmen mit

twee vleemss.

 

De heren van Sinter Claess hebben

utter minen guet tho Velde acht

malder roggen und acht hoen-

re koeren sie deben guedt gehe-

ten den Laerberch dat nu

inden hoff gebouwet wordt.

 

Noch gildtmen den kircken van

Gribbben Vorst twee malder rogge

van wegen Allertz van Goer

des jairs gelegen inden mere-

veldt ain tween verscheiden

stucken dat een van viff vir-

del, ind dat ander van drien

virdel laendtz. Ick hald dit

vurss. landt tho gewin thot erffs-

pacht rechten aen Aelet van

Goer. Nota hir ist mangel aen

den vurss. landt dat die maet

dair nit ein ist.

 

Inv. 3417-30

 

blz. links:

 

Item Gerit Smitz und Triencken sin

huisfr. hefft eenen mergen landtz

inden Nerenveldt verdeilt aen

tween stucken verscheiden. Dat hoirt

hir bie. Hirvan gilt men die kerc-

ken oick een malder rogge van vorg(enoemde)

Allertz van Goer.

 

Cruidtz water tho Hasselt gildt

tjairs twee deter.

 

Item Claess Boess water tjair

twe deter.

 

Dat niew erff tho Velden einen hol-

lantz tjairs tho thinss gelegen

ainden Arenbroick, ind ist erff-

thinss guedt.

 

Item dat Cruidtzwater geet tho ge-

win aenden heren van Aerssen.

Ind dat closter ingen Weij binne(n)

Venloe mit einen wirdt dair bie

gehoirende.

 

Roestwater hoirt oick tgewin aen

den heren van Aerssen und an

dan cloester ingen Weij binnen

Venloe.

 

Item die kuil dat water beneden

Kaldenbroick die heelmass over schietende

op holthuisens water nahr Lottem to

hoert  tot der stegen int leen behoefft

men nergens te willen und te wervech.

 

blz. rechts:

 

Item tho gedencken hebben wij noch

etlich bowlandt dat wilche niet

leenruirlick ist ind noch een

weije genandt Goebbelkens

harrnick ind.

 

            Copie utt einen alden register

            gecopiert und aldt de dato

                        1 1 4 4 6

 

Dit sin leen die mij Johan van

Drupt tho hoeren inden herlicheijt

                                    vanden Horst

 

Ist inden irste van den hertoch

van Gelre die twe hoeffe tho

Koninghsberch die tho Horst liggen

und ist een Zutphens leen.

 

Item die stege mit dem lande

inden Velde die heldt men van den

twee huere tho leen.

 

Dit vurss. regeister dair dit utgeco-

piert ist tho vinden bij Johan

Broickhuisen genoempt van Oeijen.

 

Item tho gedencken Jaexken Ver-

stegen vander Horst gesworen landt-

meter hefft des andere(n) daeges

nha Mathei anno 75 dat landt

tho samen gemeten dat hirvoir

der stegen inden veldt ligt und

ist tho samen groet in der maten

ein und twintich mergen ungefer-

lich.

 

Inv. 3417-31

 

blz. links:

 

Siet gerechtigheijdt

 

Anno 76 den 24 dach augusti soe heft

Joncker Dederijch va(n) Drijpt tot sijch

gefordert eijne(n) lantmetter va(n)den

Horst om twe stuijcken inden nijere(n)

veldt te metten dar Ghoer sijnne(n)

pacht op heft.

It(em) dat ersten stuijck eijne(n) merge

ij ruij iiij voet.

It(em) dat ander stuijck hondert ruijen

mij(n) iiij voet.

It(em) te saeme(n) ij morgen mij(n) xlviij

ruij.

 

Item dat goedt inder stegen ijs ein vrij

leen guet, ende ein alt rijdder matich

stock guet van alder tot alder also

gehalten en gildt ghen smael thiendt

hebben ghen gherijchs luidt op tho doe(n)

dan manne van leen.

 

Item dat hoff tot Velden anghen

Luttelforst, ijs ein vrij leen guet, ijs

ock vrij van thienden uuth gehalten

die smael theijndt, hebbe(n) die huijsluijd versuijmt

 

Item den hoff van Etien raij ijs ein

vrij leen guet end ghildt gheet to

gewijn aen huijss toe Gribben, und

men ontfanghet mijt drij gold gulden.

 

Item dat guetz op ghen boije is van

der maten naturen, datmen ontfangen

moet mijt eijn stuck goldtz unde eijn

beiven hijckt und eins groenen roest.

 

Item den hoeff tot Wijlre ijnden

kerspel van Sualmen ijs ein vrij

leengoet unde ijs ein poen doch guett.

 

blz. rechts:

 

            Anno 1579

 

Die heren van Gribben gelden

wij tjairs tho thinss viff stuff(ers)

min drie halder ein hoen und

ein vaet haveren.

 

Item die heren van Baersdonc

tho Gribbenforst dartien stuffer

ein ortt.

 

Noch tho Velden die hel heren

van Barsdonck tsamen twelff

stuffer brab. min ein negen

mennicken.

 

Die kerck tho Gribbenforst twe

malder rogge vanden landt inden

Neren velde dair Goiren lant

hervan ist.

 

Die heren van S. Claess

acht malder roggen tho Vel-

de ainden Lairberch.

 

Den pastoir ein malder rog-

gen.

 

Den coster ein halff malder

rogge.

 

Inv. 3417-32

 

blz. links:

 

Derick van Harren ingen

Hambroick gilt ein zimme-

ren rogge tjairs indie bro-

derschap van unser weegen.

 

Geridt die Smidt gildt tjairs

een faedt roggen indie bro-

derschap van unser weegen.

 

Item dat klein beintgen in

gen arbrouk hebben einenvir-

tich rode neist dem velde

gelegen hirvan ein hollantz

des jairs mach men sien

wie dat op der heren buick

staedt.

 

Item twe mergen Nijes erfs

angegolden dat weilandt ist.

Hirvan gilt men den heer van Ar-

ssen des iairs twe capuin

und ist liffgewin.

 

Item in anno 51 doe was Alit

van Goer z(aliger) schuldich bleven

op S. Barbaren altair den

thins drie jair utter stegen

nemlich drie alde vleems

des iairs.

 

blz. rechts:

 

Soe eijn verschrijffige hedde offt alt gebruick

van jairrinthen mit hijpoteke und assig-

natie van betaelinghe up Con(inklijke) Maijest(eits)

domeinen of guideren sal die selve bij

gebreck van betalinghe sijn verschrijffige

brieff und segell oft alde gebruick tho

werck stellen ter plaetsen dairt selve

underpandt geleghen und alsoe mit landt

und stadt rechten forderen om toe beta-

linghe toe kommen und sal dair van den

weijt gedain werden ain Con(inklijke) Majestaet

momber.

 

Item die heeren van Grub-

ben gelden mij des jars tho thijns

v st. mijn 3 heller, 1 hoen 1 faedt

haveren.

 

Item die heeren van Barssdonck

13 st. 1 ort tho samen.

 

Item noch tho Velden samen xij st.

mijn ein negenmenniken, gebruick

hier vortijts mit meister Johan

beuttendijck den rentmeister toe  

samen gereckent nae unsen goldt

des jars so te betalen.

 

Inv. 3417-33

 

blz. links:

 

Nota

 

In gedencken sus vermelt des heeren   

van Grebben twe alde leen bueck.

 

Item Jan van Dript is men vanden

hoeff tho Felden.

 

Item Johan van Dript is man vande(n)

hoeff ingen steich.

 

Item Johan van Dript is man van

die thiend tho Felden.

 

Item besweren ick mij zeer dat ick

dat boeck niet tho sien chrigen een

kan dair Derick van Dript min va-

der zeliger tho boeck steet als der leen-

brief vermelt, hold billix die steig

fuer geschreven stain als der leen-

brieff vermelt und ouch minds zelige

fueralderen bueck vermelten.

 

blz. rechts: blanko.

 

Inv. 3417-34

 

blz. links: blanko.

 

blz. rechts:

 

Item heb ich Dedrich van Drijpt dat lehn unt-

fangen vanden hoff toe Wijlre gelegen enden

kersspel van Zwalmen inden Ampt van

Montffort is ein frijhe lehn goet, und ein

pondich lehn und untfijngt darselvige ainden

keijsers und konninx raeden tot Arnhum

ad xxi golt g(ulden) toe samen gekost behalven

die teeringh.     Heb ich oick Drijpt vuerss

toe Montffort dat lehnrecht helpen besijst

upter borcht.

 

Item tho Hijllenraedt upt huijss den

Roermoedt heb ich Drijpt vurss aldar untfan-

                                                            gen

 

Item dat lehn toe Langenvelt heb ich

oick untfangen ain Kairloe Spee inden

Kuijckhoff und is nu Hollants lehn. Datselve

geschiet is dain mij(n) zwager noch in unge.....

 

It(em) dat lehn van Berckhoff heb ick ain

der handt untfange(n) vanden drost van

Wachtendonck Henrick Schijnck zeliger

heer tot Walbeck. Dair mijn swagher

Warrenborch niet wel toe lanck uijt

gedain en hefft. Geet toe gewijn ain

die borcht ofte huijts van Wachtendonck.

 

Inv. 3417-35

 

blz. links:

 

It(em) heb ick Dederich va(n) Dript dat leen ont-

fange(n) van den heer van Barsdonck Ott

van Wijlick r(entmeeste)r van de(n) halve(n) guedt inden stijch-

gen und dat verhergeweidt mijt drij golt gulden.

 

It(em) noch vi morge(n) landtz mij inden guedt

inger stiegh und twee inden hoeff toe Vel-

den daer ick Dederich va(n) Dript

aen behandt sie und Anna

mijn huijsfrow und is lijff gewin. Hier

aff gegeve(n) soe me(n) hebbe(n) wold der winno(n)-

gen van ijner morgen eine(n) daeller, und

van ijner hant tho weten x daeler gegeve(n)

und twe aff gedeinct.

 

It(em) toe gedencke(n) hefft mijn swaeger Johan va(n)

Boeckholt heft ein hant tege(n) mijn moeder ge-

wonne(n) van de(n) lijeffgewin in die broeckwerd

aen de(n) heer van Gribben. Hierva(n) gegeve(n)

tot der winno(n)gen ij daeler.

 

It(em) an(n)o liiij den derden dach junij bin ick

Dederich van Dript behandt van de(n) heer

thoe Gribben mijt derden halve(n) ongeverlich

die hoegd in die broeckwerd und is lijffgewin.

Hier van gegeve(n) tot der winne(n)ge iij daeler.

 

It(em) noch bin ick Dederich va(n) Dript den derde(n)

dach junij aen de(n) voerss. heer va(n) ein lijffgewins

water genoempt Boest water tege(n) mijn mod.

hier van gegeve(n) tot der winno(n)ge eine(n) ridd. gul.

 

It(em) an(n)o 15 lv (=1555) op Sint Nicolaus dach bin ick De-    

derich van Dript toe Venlo bij de(n) pater ingen

Weij geweist unde heb gesonne(n) und begeert

toe winne(n) j hant tegen mijner moeder va(n)

Boest water genant toe Gribbe(n)forst und daer

bevorens heb ick hem mit mijne(n) ionghe(n) ge-

sant xij st. brab. dwelche hij behalden hefft

und daer mijt heb ick gewonnen.

 

It(em) heb ick Dederick va(n) Dript ontfange(n) hett

leen va(n) der stege(n) va(n) den alde(n) heer va(n) Affer-

de(n) und Blijenbeck oic met de(n) hoff tho Velden.

 

Ist vi daler daer op gelacht xv st. macke(n) ses golt

gulde(n). Ist noch ij halff ducate(n) dat stuck

xlij st. Noch twe snaphaene(n) j gelresse j luic-

ker anno lxi gesant.

 

Die leenrichter Frans van Wijck had mij beleendt

alsmen dat leenrecht tot Grubbe(n) hieff dij ander

man(n)en van leen en wolden anders niet sitten

Ick most bij hoen sitten.

 

blz. rechts:

 

Ite(m) in ano 78 de(n) 26 septemb(er) heb ich

Dederick va(n) Druept gesandt Peter

Rodde(n) und Johan Rodde(n) mijne(n) halfma(n)

als laetten bij de(n) heer van Arssen mit

golt end sijlveren hem toe presentiere(n)

dat hij mij ein hant toe boeck woldt

setten om sijn gerechticheit als va(n) alds

gewoenlick ijs Margriet mijn natuer-

licke dochter. Soe als ik hem selver

persoenlick aen geson(n)en had toe besoeren

und en beswere mij niet hoger dan sijn

lieffde voeralderen gedaen en hebbe(n).

Und wie inge(n) weij cloester oick win-

nen moete(n) dat genen ick sijn S. oick

toe bedincken, sij hebbe(n) hoer boeck

und pesses oick ij.

 

Ite(m) dit sijn die partes va(n) den geldt

einen alden golden keijsers daler

und eine(n) borgunsen daler, und 6 brab.

stuver, und 18 stuver mijtte(n) scrijver

und hefft die pen(n)inge(n) aen sich gehal-

den und heijstet seer onbillick und  is

daer in gevallen und hefft dat water

bepaet tege(n) mijne(n) willen und danck

soe dat die vijsserij bedorve(n) is, heb

daer niet van dat swaerheit und onwille(n).

 

Inv. 3417-36

 

blz. links:

 

[tekst op los papiertje]

 

Ik dij vander Horst

hebbe(n) drij mael mij-

ne(n) rogg genoemen

den lesten wagen

geloeft voer xiiij

gulden, off mij dat

kerspel oic toe stuer

ko(e)men sal machme(n)

hoeren. Nu most

den rog toe Venlo

fueren solmen

den schattingen um-

leini(n)gs dair mijt

betaellen lagen opt

hoes [=huis] toe Grijbben of

op dat Raijer eindt

nu vachten daer op

in den heijden ij.

 

[tekst op los papiertje]

 

Der alde joncker Johan van Drueept

staerff in ao d(o)m(ini) M ccccc un(de) xiij.

 

blz. rechts:

 

            Rekenschap Dederich va(n) Drijpt

            tege(n) der gemeinte(n) va(n) Gribbe(n)vorst

Inden eersten den 13 octobris an(no) 73 sient

alhier tho Gribbe(n)vorst ongeverlich 26 perde

ko(e)men va(n) Schincken vaen und der scholtest

Derick van Oeren Ja(n) Hesen hebben begert.

Drijpt wolt doch twe perdt bij sich halde(n) nahde

er plaetz hedt me(n) soldt alsullichs betale(n).

Daerop Dript die selve behalden xxij daech

mit den knechte(n) und naedem alle naebere(n)

klein und groet dier tijt geschat sient soldt

Dripte(n) tot sijne aenpart gelijck to rekene(n) over

ein half perdt mit de(n) man niet kome(n) te halde(n).

 

Ite(m) reken oever dach und nacht gelijck

op andere(n) der perd geschiet, voer ider ma(n) und

perde eine daler, fant xxij daler ider perdt.

 

Ite(m) also anderhalff perdt und ma(n) meer gehalde(n)

also Dripte(n) geboirt, facit to same(n) xxxiij daler.

 

Ite(m) noch ein Italianischer graeff bij Dripte

gelege(n) mit xxij perdt vier dach, darraff gein

hulp gehadt te halde(n), dan va(n) Peter inden

Bongart und int Hambroick, und aenge(n) eindt

solden geholpe(n) hebben, doch en ist niet daerva(n)

ko(e)men.

 

Ite(m) noch toe etlige vil marle(n), mit lansknechte(n)

overlacht worden, einmael xxv

andermael min und meer.

 

Ite(m) op dij xxxiij daler va(n) Schincke(n) rater

heb ick ontfange(n). Ite(m) drij daler, aen haver

twe gulden.

 

Ite(m) Jaeckxke(n) in den Molen und Lenertien

aen gene Vanwere(n) aen gelt und haver betalt

vijff gulden 9 st. facit dit vorss. onfanck xij

gulden min eine(n) st. Su(m)ma su(m)meru(m) blive(n) die

gemeinte(n) rest.           va(n) dat onderhalt

van anderhalff perdt xxxvij gulden viiij st.

wes mit billicheit meer op de(n) goede inder

stege(n) als va(n) den rutere(n) ein halff perdt und

ma(n) mit billicheit gerekent maech off kan

werden nae inhalt der schattingh celen sal

der gemeinten aff cortinge sijn, ich hedt gern

gesien datmen die ruter verlacht hed und

heb dock daerom aengehalde(n) und hefft mich

niet willen geboeren.

 

Ite(m) vanden andere(n) thuege(n) und schade(n) der

ist soe groet gewest, und bijn so vil hoger

besweert als mijn anpart geboere(n) sold dar

mich niet wael mogelick en ist te reken(n).

Ich heb oeck bij den scholtest offtmael alhalte(n)

und hij mich beantwort in presentie va(n) Jacob

van Oeijen und Jan Timmerma(n)ss Peter inge(n)

Bongart und Tijsken ingen Oesterick alle

 

Inv. 3417-37

 

blz. links:

 

schepen men soldt gemeinte(n) uutgeve(n) und

als versien dat Drijpt sich bedancke(n) sold.

 

Ite(m) die van der Horst hebbe(n) drijmael mijne(n)

rogge genome(n) den lesten wagen geloest voer

xiiij gulden.

 

Ite(m) tho gedincke(n) heb ick Dederich va(n) Drijpt

bij mijne(n) tijde(n) acht hundert gulden schaden

gehadt allen van wege(n) dat ich de(n) heere(n) und

den ghoninge(n) so hon contribution niet en be-

taelden, tot mijne(n) deil voer hoen und andere(n)

mosten betalen und draghen, daerbove(n) in

gheine(n) dingen vrijheit gehatt als andere

riddermetige va(n) adel sonder alle diensten

ghedaen, houwe und stroe moest doen

gelijck den huijsluijden.

 

It(em) die schatting(en) die en sijn niet opgetei-

kent in alle dese perselen.

 

Ite(m) alle die Italianse, Welse, Hoegduetse

ruter und knechten sijn tusschen beijden

ouck noch gewest.

 

Ite(m) heb ich in viij iaere(n) tijts over dij vij

off viij honder gulden meer betaelt dan ich

schuldich was voer die selvige dij daer niet

va(n) gegeve(n) en hebbe(n) und oic niet en wille(n)

geve(n), der ein is doot der ander niet dij

so(e)mige liggen ledich.

 

Ite(m) daernae die knecht uut Ruremondt hier

ko(e)me(n) sijnt hebbe(n) groote schaden gedaen, und

die op anderen orden mit name(n) op die Calweij.

 

NB -- 3 knecht op die volmoelen 2, und aen Faldere(n)

2 knecht gelacht sient hier ingevalle(n) also

tot 25 knechte(n) gehadt des ave(n)ts und twe

perd mich ouch twe nieuwe hemde(n) und anders

mit genome(n). Hie op ontfange(n) va(n) Goert inghe(n)

NB -- volmoele(n), und van Lenartie(n) aen Valdere(n) j

pont bottere(n) eine(n) st. witbroet und va(n) mijnen

halffman Jan ein lamp und ij pont bottere(n)

und haver voer dij perd. Ich reke(n) voer ider

einen gulden des ist der wijn ingerekent.

 

Ite(m) dij letzste walen sonder me rechte hop-

lide sient hier ko(e)me(n) groete(n) schade gedaen

veel wijns gedroncken und sunderlick overlast

gedaen. Jan Trijn Mormanss hue tuij gedaen.

 

An(n)o 69 den 9 junij der capitein Joa(n)nes

Duwaij Hijspanische ruter mij logert inder

nacht overweldicht getribuliert getorme(n)tiert

geslage(n) und gewondt onschuldich der saeken

gescholden voer einen Lutriaen, daernae noch

drijmael vande(n) Graeff va(n) Hollack geplondert

worden, und dij va(n) Venlo dat huijss ouch

so 6 weken in gehadt und daernae die male

contente(n).

 

blz. rechts:

 

Sum(m)a su(mm)ar(um) hefft mij over vierdusent daler

gekost alle iaer ij hondert behalve(n) dat mij(n) huijs

iiij mael geplondert is worden. Angaende

den schade und terong(en) der ruter.

 

            1573 den 13 8bris.

 

Inv. 3417-38

 

blz. links:

 

Copie einer schat

cedulen to Velden

ongeverlich de a(nn)o 54

Jan op geen Vlaij viij g. viij st.

Hendrick op geen Oeij ix st. br.

Derick van Straelen - j - g. iij st.

Derick deij Wever - j - g iij st.

Trin van Haemstraet - j - g. - ij - st.

Jan Veff -- ij - g.

Lenart vande(n) Camp -- ij - g. br.

Willem op den Boss - j - g. br.

Jan aende(n) Kaeldebroeck -- viij st.

Neelen aende(n) Laerborch -- ij - g.

Sinter Claess hoff -- viij - g

Henrick Rodden -- j - g. - viij st.

Hendrick aende(n) Berijssborch iij st.

Derick van Dript -- iiij - g viiij st.

Gherit van Loon -- vj - g.

Mericken Homberchs -- j - g. - viij st.

Jan ingeen Donck -- v - st.

Jan opgeen Schmietsel vj st.

Lijsbet van Lijst -- vj - g. - vj st.

Henrick Heilkenss -- ij - g. - vj - st.

Derick int Hoege Huijss -- iij st

Claess Sijben -- ij - g.- iiij st.

Henrick aengeen Sijcke(n) -- ij - g. - iiij st.

Peter Decker -- j - g. - vj - st.

Peter aengeen Slap vij - g. vij

Franck in gee(n) Broeck -- vij - st.

Her Laemert -- vj - g. -- vij - st.

Toeniss Coppenss -- xviij - st.

Her Thijss -- iij - st.

Jan Wijmts -- j - g.- iiij - st.

Aeletien aengen Haevess - j st.

Jan Silkenss -- xviij - st. - ij .. b...g

Rut aenden Goetsberch - j - g.

Huib Goetsenss -- ij - g. xviiij

 

blz. rechts:

 

Jan op geen Sant -- ij st. br.

Winken der Schroer -- j - g.- iiiij - st.

Trin Tilmanss -- iij - st.

Henrick de Decker -- ij -  st.

Jacop Coppenss -- j - g. x - st.

Lenart opgeen Sant -- ij - st.

Angel -- xvj - st.

Hil Angelss -- v - st.

Henrick de Koper -- xiiij - st.

Henrick aende Kerck -- v - st.

Henrick Angele(n) -- xiiij - st.

Willem Gijsen -- j - g. - v - st.

Laemert ingeen Krae(n)ven - j - g.

Herman ingen Beijtel - iiij - g. - v - st.

Goerken Deniss -- xij - st.

Gherit vanden Camp -- ij - g.

Peter Deniss -- j - g. iiij st. ming

Jan Meijne(n) -- xiij st.

Jan de Ruve -- iij - g. - ij - st.

Derick aengeen Huiss - j - g. - xviij

Peter Timmerma(n) -- xij - st.

Aeleijt Coppers -- vj - st.

Thijss opgeer Heijden -- iiij - st.

Peter de Wever -- iiij - st.

Gherit Belante(n) -- iiij - st. br.

Lenart opgeen Heijden -- v - st.

Peter Coenen -- j - g. xiiij - st.

den Ghasthuiss hoff -- viij - g. viij

Jan Beijsen -- iij - g. - xiiij st.

Peter Baeck -- vj - g. - ix - st.

Jan Haenss - iiij - g. - ij - st.

Joncker Thijss -- vj - g. - vj - st.

Thijss Ruven -- xj - st.

Jan Floeren op de(n) Boss -- xij - st.

Thijss van Wijenhaen(e)r -- vij - st.

Willem opden Neere(n)boss viij

Thijss van Schuire(n) -- j - g

Ghaert aenden Berg - j - g. - xij st.

Den hoff to Boerinck -- iij - g. - iiij

Lijssbet Verschure(n) -- ij g. - j - st.

 

Inv. 3417-39

 

blz. links:

 

Peter Bersten -- j - g. - viij st.

der Kercken ghoet -- vj - st.

Jan Verschure(n) -- ij - g.

Jan aengeen Inde -- iij - g.

Jan Jacops -- iiij - g.

Gherit Limme(n) a(e)n Vaele(n)

-- vj - g. -- xvij - st.

Gherit Lijmme(n) a(e)n Herme(n) - vj - g.

-- xvij - st.

Jan Verschure(n) -- iij - g.

Peter Leijnsen -- viij - g. viij st.

Franck opgee(n) Beeck -- iij - g.

Thijss Schmeinss -- vj - g. xvj st.

Gherit Vechten -- iij - g. - xiiij st.

Henrick ingee(n) Raeij -- vij g.

Ghaert aengee(n) Rijt -- ij - g. xviij

Heinne Ghoetsen -- ij - g. - xviij

Leijnss ingee(n) Broeck -- xviij st.

Gherit Gieskenss -- xviij st.

Thomass aengee(n) Hegge - i g.

und -- vij - st. br.

Neliss aengee(n) Staert -- ij - g.

Pastoorss landt -- vj - g. - vj - st.

Jan van Cruchten - iij - g. - xviiij st.

Thiss Oeverdick -- j - g. br.

Driess Rouven -- vj - st.

Pater ingee(n) Oeij - ij g. - xij st.

die Kerck van Velden - viij

Sint Bastianuss broderschap xiij st.

Pelserss lant -- j - g.

Aelijt Lensen -- xij - st.

Kruijt Weert -- iiij - st.

Conraet Serretarius -- iiij st.

Vijnnentius van Aecke(n) - xij st.

Merricken Fuicken -- vj - st.

Mathiss van Dijl -- ij - g. - iiij st.

dij pater ingeen Weij

Claess Torhoff

Chatrin Riverss -- vj - st.

 

blz. rechts:

 

Sinter Claess here(n) vanden

tienden -- xj - st.

Gherit van Teijgelen -- iiij - st.

Leijt -- xij - st.

Dat ghasthuiss tot Venlo van

hoeren baent dij Sinter Claess

here(n) hebben hilt stoeck - iij morgen

-- viij - st.

Reiner van Zeller vander

Costerijen -- xij - st.

Beringenss hoff etlicke morge(n)

-- iiij - g.

Peter Stijnen -- xiiij - st.

Jan Moeller -- iiij - st.

Aert van Wijss -- xv - st.

Lijssken Schaeps -- iij - st.

Henrick de Koper -- xiiij - st.

Henrick vander Wilden in de(n)

-- vij - st.

Jan Leijendecker -- xviij

Hein Angelen -- viiij - st.

Ghoriss aenge(n) Haevess viiij st.

Hein Oeverstegen -- vj - st.

Jan aengen Indt - v - st.

It(em) - xij morge(n) baentz die

toe hoere(n) der joffere(n) xxv - st.

Peter Leijnsen -- xiij - st.

Derick ingeen Beijtel -- iij - st.

Ot van Wilick -- vj - st.

Floor -- vj -st.

Aeletten aenge(n) Haevess

-- vj - st. br.

 

Inv. 3417-40

 

blz. links: blanko.

 

blz. rechts:

 

Anno dni 76 ahn tho reckeneng

 

Item Louvendaels kijnder sijn -- xiij jare tho

weten -- xiij malder rogge(n) und - xiij haster.

 

Item hier van hefft Kijmpken der Vleijshouwer

eijn malder van mijnre weghen untfanghen.

 

Item ein malder voir den rest blijven stain

summa rest mij dan noch -- xi m(a)l(de)r und xiij

                                                            haster

 

Item in an(n)o 86 hebben ich 3 malder rogge(n) mit

groeten onlust gehaelt tot Ghiess Kueppen die

selvige inder stegh gefoeirt, dije mij Keverberg

oick halff schanden mackten.

 

Item dat ein jair die dat ande Geverkant

- ad 3 daler. Summa xxvij daler.

 

Item lxij ho..ir. Des waren ij van ter behoe-

ren blijven stain het stuck ad 3 st. brabz.

Summa beloepen sich die ho..ir ad vj dlr vj st.

behalve dat loepende jair und hefft mij mijnen

pacht und wijnnongh af onthalden, und veldt

mij alsmen die secken doet dair ick alt genoch

toe bin.

Sij en sullen dair berch off daell up maecken.

 

Item hefft dat Eijcken holt af gehouwen hefft

mijn underpandt verbloet. Ick wollet geven

voir - xxx daler aingewine(n) hebben als ijm(an)dt

holt.

 

Item die schaepskoeij - ad xxv daler

summa summarum Lxxxiij daler.

 

Item dit vursschreven landt undt erff is hier

voermaels uuter steghen koeme(n) men salt alle

tijt ain tween handen halden nae lieffgewins

rechten. Und nae erffpachts rechten des lantz

van Kessell woe niet mach die lantheer sine

underpandt weder ainfanghen nae dem lantrechten.

 

Item opten Kerck insgelicken upgen hoegwant

langhs die veestraet inden boemgart

ingen hambroeck. Ghiess Koppen ingen Heijss-

ken. Die kerck unde mehr sien.

Haep niet dat mijn boeck om eijnem tegger

of ij verlacht sullen worden soldt ick mij

sulx wieder beclaghen kijne Gott. Mijn

thinssboeck sin soe froem als die here(n)boick.

 

Inv. 3417-41

 

blz. links:

 

Item dat lijffgewijn staet noch buijtten   

ad xv daler und des boick gerechticheit

soe fern als sij dat hedden willen wijnnen.

 

Item soe vern sij dat weder dachten tho wijnne(n)

solden sij nu des jairs geven 2 malder

roggen und ein zijmmeren.

 

Tho gedincken ij morgen lantz tho underpandt te

setten voir dat ander Aess.. c.

 

Item heb ich Hanss van Loevvendaell over die 4

of viff jair behandt mit Willem ainge(n) Oirt. 

Theijs ingen Oeilbroick als Girichz luidt und

laet(en) und Peter up ge(n) kamp und ander mehr

den hij solde koeme(n) und dan sins goet recht

und macken dair Bergh noch dael met up

buiten mijne(n) willen.

 

Anno 87 heb ich mit Kerstgen unsen Girichtz baet   (=gerechtsbode) 

zeliger Loevvendaels kinder toe jair ein

verbodt laeten doin ainden Berm und in mijns

neff(en) Boickholtz presentie und sinne gerech-

ticheit dair van gegeven ten hulpt met

wat ick dairom gedain hebbe.

 

Soe ress mijch noch van hem ix m(a)l(de)r rogg.

Summa summarum lij daler.

 

It(em) of er betael mijch mit rog(ge) und Boickweit

ein ieder nae siner werde und mercktganck

buighen Jaexken van Soijst und Ghiess

Kueppers wat hij mij nu toe goeij wil geve(n)

als voir dat holt und schaepstall dat

mach ich nu van hem hoeren.

 

blz. rechts: blanko.

 

Inv. 3417-42

 

blz. links:

 

Bekinne(n) wijr scholtus und schepe(n)

des gerichtz tott Gribbenforst dat

voer ons gerichtelick hebben gere-

kent der edler erentfester Dederich

van Drijpt und Hans van Love(n)dail

van verschiene(n) erffpacht van ein

stuck lands in hett Lovendaell gele-

gen hett welicke Joncker Drijpte(n)

erffpacht ijs, woerdt befonde(n) dat

Hans voerss. joncker Drijpte(n) van

verloepen paecht beis op Sinte An-

dries anno 88 schuldich ijs bleven,

doott gereken alles wat Hans daer

op betaelt hefft 7 malder rogge(n)

einen haister, sal Hans joncker Drijp-

ten noch eine(n) dobbelen paeicht

daer bij lievere(n) daer mijtt einen

paeicht betaelt und Hans noch ein

handt wint, und sall noch ein

malder rogge(n) lievere(n) daer mijt er

die anderde handt wint alsoe dat

nu Hans vurss joncker va(n) Drijpte(n)

lieveren sall 10 malder roggen 2

faett, des sall joncker Drijpt vurss.

Hans van Lovendaell mijt sijnen

adherenten toe boeick stellen und

Hans sall den paeicht betaelt heb-

ben tot an(n)o 89 Sinte Andries daich

den lesten taeldach daer va(n), ver-

penct sich Hans vurss. hijr mijt

oerkundt scholtus und schepe(n)

die selbige 10 malder rogge(n) 2 faet

toe betaelen intwendich 14 daech

soe niet sall joncker Drijpt sonder

enich tegen seggen sich in moegen

laeten richten und hett selbige stuck

lands wederom aen sich nemen und

erfflick verfallen sijn. Oirkundt

der waerheit hebben wije scholtus

und schepen dit selbige doerch

bede beijder partijen onderteicke(n)t

anno 1589 den 25 julij.

 

Dederich va(n) Drijpt

                        Merte(n) Schinck scholtus

                        [3 merktekens]

            Jan van Loendall

 

blz. rechts:

 

It(em) toe gedincken dat Hans inbracht heft

van ij malder rogge(n) dij hij toe Venloe

voer mij betaelt hefft dij sold hij mij naem-

afftich gemack hebben, is noch niet geschiet.

 

It(em) hier is noch ein malder rogge(n) nu weder op

Andrae verschiene(n) en(de) ein haester.

 

It(em) soe als wij gereken hadde(n) tot Grubbe(n)-

forst inden eijckelboem bij Jan Rutte(n) twe

mael en(de) oec twemael toe Venlo op die

Schiene, hefft hij mij dij gelaeger und o(n)kus-

ten o(n)trint iiij gulde(n) laete betalen.

 

Inv. 3417-43

 

blz. links:

 

Item rest mij aen Gherit

van Schelberch dat ghewin va(n)

weghen sinre moder zaliger

nemlich - iij malder roggen.

 

It(em) rest mij noch - ij malder rogge

vanden jaer lxxi ad viiij st.

daer haeren dat moderdeil va(n)

ghegeven hefft.

 

Noch ein malder ten affteren

etliche jaeren verstande(n)

noch ein halver ..hijn.t? va(n) - xv ghroten

 

It(em) rest mij noch vande(n) jaer

lx uuitter den ghuet ingeheen

hessken - ij summere(n) roggen

und ein haester tot waere

ghetuichniss hefft Alert der

Wever ein quart honich bracht

voer den haester.

 

It(em) rest mij noch aen Schelberch

- vj brabants g. van onkoste(n)

dess process halven.

 

It(em) diese tue leste jaer ver-

ghangen, rest mij noch den

pacht Sijmens halven saeme(n)

te weten - v malder rogge(n)

- lxxij und lxxiij op Andrees

 

Soe als wij dinckplichtich daerom sijn

gewest toe Grubbenforst.

Oirkondt Dirick Schinck tot Sijvenu(m) schol-

tet des landts van Kessel.

 

            Dederich van Drijept

 

blz. rechts: blanko.

 

Inv. 3417-44

 

blz. links:

 

Edele Erentfeste hoichwijse hoichgelerte und sehr

discrete gebiedende here Conicklicke Mai(e)st.

Cantseler und Rhete (=Raden) dess furstendompfes Geller

unde Graeffschap Suthpfen mein gebedende here(n).

Ich Dederich van Drijept kan E E L deemoedigh

kleachlichen mit verhalden, dat ich bei desen

langhen Rebellichen kriechs mich langer als

seben offt acht jhaire buijten lants aen

Neutialer plaetsen underhalden dar mit ich  

den ursachen vur schomen moest, om neit tege(n)

Co(ninclicke) Ma(iesteit) tho doen, als ich neit gedacht will

geschweighen gedaen heobben soldt, und so ich

gheinen middel met gehadt, mich bawten

te underhalden wedegumb? (ws. wederum) tot meine behuijsin-

ghe begessen unde aldaer befonden geleich

als noch dat die contribution opt den gutere(n)

so hoichgelopen unde leopt dat die guedere

dat selvige neit uettdragen moege(n) te betaelen.

Unde also gheinnen middel mer en heobben om

te lasten und underhalden, dan allein hondert

gulden opt die domeine van die tijenden toe

Venlo und Hensbeck, beij tijde van Keiserliche

Ma(iesteit) hoichloblicher gedeachteniss die constitu-

tion besiegelde brieff loblich opgereicht wor-

den, bein auch sent dato wael betaelt und

in possesie gewest, want die brente vurss.

Mich in hijlich und Maeijesteidt toe gedeilt

worden, so op enthelt mich nu Con(incklicke) Ma(iesteit)

Rentmester Johan Wiss meinne betaelinge

und renth verscheunen anno 87 und 88. In

martio und dat durch befell van E.E.L. ted?-

darbeneben bericht Envooi L. den heren scepe(n)

van Venlo bevolen solden heobben ghein

rechte te administreren in desen saecken

inhaltt mijnen brijeven und segelen dess ich

doch neit en verhope, want E.E.L. van

wegen Co(nincklicke) Ma(iesteit) gestalt einne iederen recht

laeten wedersagen. Ist darumb mein gantss

hoochste demoedige bidt. Want ich noot tege(n)

sijn Mai(e)st. gedean sonder alteit trouwe und

holt gewest vertraue och dat sine altess die

meinnongh die ongenade die de rebellen

verdient den gehorsamen op te leggen derwe-

gen hier mit genediger befelhst heifft aan den

Rentmester te verlenen und ordineren dat ich

mine betalinge bekhomen mach (vant kamp

holt) ich dess neit langer als ein alder Ridder-

mesiger stock man ertragen kann, dan selde

 

blz. rechts:

 

ich sine alteissen nae knaepen?, heir aen

stellen E.E.L. aen mich ein sonderlinge genade

beweisen. Dat welche ich nae alle meines

vermoegen beslijten wijll te verdienen und

den almechtigen heren bidden, E.E.L. In

lange duerender saliger gesondtheit unnd

walffart te gesparen. Biddend om genadighe

untrostlicke antwort. #

 

            Euer L. gantz deinstwilligen

            Dederich van Drijept.

 

Inv. 3417-45

 

blz. links:

 

[onderstaand tekstblok is doorgehaald]

 

Anno dominj 1585 den 29 junij heft

Dederich van Dreipt mit man(n)en van

Lhen verboden alle sijnne leene guederen

neit tho underwijnden off tho bruicken. In

klein off groit dan mit seine veur wieten

und willen und dat mit man(n)en van Leen

verboden, nemlich Dederich van Haren und

Lienert Verrijt als man(n)en van leen.

Caspar van Kijverberch verboden sich der

Leen gueder neit tho kruiden ihn gheine

dingen ihnt groit offt int klein, dan

mit Joncker Dederich van Driept willen

und die man(n)en van Leen heobben ihre

gerechticheit dar van untfangen. Auch

ist bekaent veur laeten van Grubbe(n)forst

unde Velden.

 

[onderstaand tekstblok is doorgehaald]

 

Anno Anno 85 den 16 julij hefft Joncker

Dederich van Dreipt, op gespoicken 6

quarten winss die quart viij st. bei den

burgmester Harman de Landt und

Reiner ihn die Bethou. Iest andren

dach op dije heren huijss bekroent mit

golt und sijlver, aengeteickent.

 

blz. rechts: blanko.

 

Inv. 3417-46

 

blz. links:

 

Ao 1609 14 febrario ist die

vrou va(n) Blijenbeek kommen tot

Gribbenfoorst strax nae het

vertrieck des heren va(n) Grondsteen

de vrouen gelevert een mald(er) haveren.

 

blz. rechts: blanko.

 

Inv. 3417-47

 

blz. links:

 

Anno lxxiiij den ij julij

 

Heb ick Dederich van Drijpt verkofft

op ein wederloess ick selver offte

mijn dochter oder ire erven in der

Stegen, Rutten van der Alderbercke

uund Grietgen seiner huisfrouwen

ses morgen lans und ein wenich mehr

opten Roevelt genompt Berger

landt, darvan sie jarlich geven

sullen van momentwegen der ker-

cken zu Gribbenforst ein malder

rogge uund die halff tigellwei und

wat meer. Item hirvan salmen

geven ij rins gulden off einen brab.s

gelrissen rijder daervor tho tins.

In der Stiegen uund mein sall gein

holt stocken in der weiden, dan

snoijen, dar men die heggen mit frijen

mach, hirvor sall Rut van der

Berckt negst kommende Andriss

mis vorge(n). Drijpten werungh, siegell

uund brieve negst kommende

Andrissmis ij hondert rijders

ad xxiiij st. off die rechte werde

davor erleggen uund to meij noch

vijfftigh rijder gl. Des sal ick

Rutten ein krutz rijder kortten

vor sein arbeit, uund sall Rut

der tigelwei den halven meij

aenfangen annos lxxiiij und lant

darnae opten stoppelen anfangen in

vor soemer. Uund off het sich gemelt

datter langs het r...ck? einich

newe erff angegraeffen wurde

uund off dar schier offt morgen

geloefft wurde salmen hoer uijt-

gelachte penningen als bewisslich

veidder....b? geven.

 

blz. rechts:

 

            Lxiij

Ich Henrick Koelen zeliger gestorven

was heft hij sijn huisken met opsat sinen

gerechten lanther oplaten versterven.

Ja ock gegeven uten gront gegeven des

heb ick Truitten sijn huisvrou er levenlanc

daer in laten wonen als mij Henrick te  

betroet heft unde het beschut soot

mij mogelick was. Ja ghen huer of

tijns haer afgenomen ten leste als Trut-

ten vanden leven ter doet komen

is dat goet eimal oft tue verkocht

worden is, mas erster enen hoghen

santberch stonden 3 eiken bom op

Had Jacop op ghen Ort ut gevorpen

unde den berch geslecht der mas hij

bevoren en summeren roggen ingelacht

so hadden sij mij beloft daer voer des

iars en summeren roggen te geven.

Daer voer had icket verlaten im

bluvet voer den pacht liggen als des

men is god betert dat huisken is

af gebrant den gront is sant

unde blift sant, Truitten Koelen

had en poetten met gelt vonden

anden berch als den man dat mas

het mesten del mas golt heb ick

haer ock gelaten zoo wel

dattet mij onderpant was.

 

            Ao lxxv

Item op die hoch mant rest verten  

iar den tijns, des iars tue mei dach

den dach ut stuvers brabans unde

..i par honder, dat stuck 3 st.

 

Item dat si nu bemisen komen

dat daer op betalt is sal hunnen

kortijn sin summa 6 gulden

den tijns.

 

Inv. 3417-48

 

blz. links:

 

            Memoriaijll

It(em) tho gedencken die loijss

tho doijn aen Rut sj Gerartz.

Die tijchell weijdt mijt dem

landt up dem Roefelt is

versatz vuijr iij hondert

rijd dair moijss men up

verdacht sijn.

 

It(em) tho gedencke twee morg.

niuwes erfs aen tho gra(v)ens

achter dat elss buschen

 

[onderstaand tekstblok is doorgehaald]

 

It(em) tho gedencken die soen

in den apoteken tho Venlo

of die iren tijnss nijet aef-

en wijllen staijn ofte ver-

buijten.

 

It(em) Koeppe(n) goijdt aen dat

valderen vuijr die steege

sall moogentlich verkocht

werden dair mach men up

verdacht sijn.

 

It(em) tho gedencken mijt Ge-

rart van Schelberch dat

gewijn und achterstendige(n)

rogge(n) den ich noch aen hem

then achteren bijn.

 

[onderstaand tekstblok is doorgehaald]

 

It(em) auch aen Derich van

Haeren dat gewijn then

achter bijn.

 

blz. rechts:

 

Tho Velden

It(em) die kaijt stadt achter

vur schuijr sall verhandt

plijcht werden dairna

mach sich Keverberch

wijssen tho hantieren ofte

tho richten.

 

It(em) eijne(n) bendt genamt

then eijge(n) sall men Greef-

raijdth soijn fragen of hoe

uns die loijss vergunnen

woll uns sijn gerechticheit.

 

It(em) dat neuwe erff bijn ich

noch thijen roden aen then

achter.

 

It(em) die waeter(n) tho wijnne(n)

aen den heer van Arssen.

 

It(em) tho gedencken den Brant-

acker upden Roefelt aen

die Tomme(n) wedoem aen

tho vangen und langs die

Thomme(n) eijnen morgen eijche-

len seen und hem wedoem

and lant verpachten so

vern het hem belijeft.

 

It(em) tho Blerick mijt dem gewij(n)

und versterff na tho vorde-

ren.

 

It(em) toe gedencken op den eijgen Peter Rodde

kinder verkoft hebben Loeff Frijessen

of Frans dij Loef vergonde teijllen eij(n)

vererving toe doen.       Dij thende schedt.

 

Inv. 3417-49

 

blz. links:

 

Anno lxxvi up Andree

 

Item Jan van Louvendaal

einn malder roggenn j

haester.

Und noch v hoijnen

 

Hanrick updann Kamp ande(r)

half malder roggann

Item noch einen alden velms

 

Henrick upden Berch iij malde(r)

roggenn mijn ein fatt dije kerck

und drij hunder.

Noch iiii rins gulden

Johan inden Bongardt een vaet

roggen noch ein halven velms

 

Item Gerit van Schelberche

uund Derck van Harren gelden

des jaers v malder roggenn

 

Item Jan angen Arrt vj fatt

roggen vand einn vat

spoirrien saedt.

 

Item Jacop die Wever aen en

dan klapvalderren j zummeren

roggen.

Noch iij hunnen

 

Item Her Gerit j aldan grode

 

Item Gerit van Schelberch

unnd Derik van Haren ninen

halven alten grotten

sint br....en? viiii daeg des iaers arbeien

 

blz. rechts:

 

Thewss vander Hoger wandt

tuee hoenen unnd ij

unnd tuee meidach iij gl. of v st. b dva..?

Jacop vanden Zaer j vlems

 

Henrick opten Kamp j flamss

 

Item den kerck j alden flems

 

Gerit vangen Kleine Raeij.

j           flems

 

Tiss ingen Oeilbrock en oert

brabansz.

 

Gerit Smit j alden velms

 

Peter van Louvendaal den jong

und Pouuels ingen Betteu j

alden groten und j alden

velms

 

Wilhem Coppen huijss aengen

Valderen j hoen.

 

Die stegen ..... inbracht 2 g. 3 st mein vad

h................Gijsen ses...dich? j st. 

 

Giss Coppen iiij alden flems

            den 10 marth 93 mit Gissen

IIX       Coppe it(em) jaer hijnss in..ereteng?

 

Henrick van Barweijt ix alden

flems tho Blerick V

 

+ Gaert ingen Heck einen malder

roggen.

 

|||||| Giss h Wilms Koppen ij

summeren roggen

 

+ Theve Gerts ij malder

roggen unnd ander halff

malder gestner.

 

Item Henrick Bacmans der

visser vier rider guldens

und sin hortist viss.

 

Lena(r) Verfalderen aijn vet.seller?

 

Inv. 3417-50

 

blz. links:

 

Item denn pacht unnd tins

tho Velden anno d. lxxvij

 

Item Henrich aengen Ecke

Eickenn iiij malder rogge.

 

Item noch iiij hoenner

 

Item mach ij rijns gulde(n)

 

I(t)em Derck opten Boss

j           summeren

roggen.

 

Item noch iij honner

Wilhem vanden Laarberg ij

half malder roggen

 

Helt den noch ij honnen

 

Jan opdenn bos Boss j malder

roggen.

 

Merkenn Custers xij st. facijt

                                    19 st.

 

Jacop Verhaert xviij albus

 

                        facijt toe same(n) xiiij

 

Peter Sijbenn ij aldenn groten

und ein halven alden bras-

penninck

 

+ Jacop Wijnantz ij alden

grotenn.

 

||||| Die Herrenn van Seijnt

Niclaess to Venlo xv alden

flems

 

Volget die theindt toe Velden

op andren anno d. lxxvij

Peter Rodden j mal(der) roggen.

 

Henrick agen Ricken iij

hauster roggenn

 

blz. rechts:

 

Lucij Wijnants j hauster roggen.

 

Derick ingen Betelt iij hauster

roggen.

 

Dat Reinart ingenn Oeij iij

spint roggenn.

 

Die Herren van Sint

Niclas to Venlo ij malder

roggen und noch ij sub rogge

 

Ene(n) thendt anno vurss.

Peter Rodden iiij sub haveren

 

Henrick aengen Eicken iij

hauster.

 

+ Lucij Vijnants j haster avren

dat convent veij

iij spijnt haveren

 

||||| Die Herren van Sint

Niclaes ij malder haveren

end ij sub

 

Rut Lemmes viij dag arbeitz

van der sanddellen aen ij

verscheijden placken opten

Roevelt dat hij aen vijnnenn

+ sal des iaers

 

In anno lxxxij dem 4 junij betalt

den ach(ter)stedigen thins dij verschennen

vas in anno 081 provator .adt?

It(em) noch den irsten in october eijne(n) st

ins ... Merrijken Vijnats 4 iaer den mins

unde 4 iaer dij thendt dat schrijfgelt

noch rest ten nijen be..llen?

jongen dij j mald(er) rogge un(d) iij spindt

unde soe fo.. kann...?     t betalt.

 

In ao 89 in november op donderda-

ch voer Martini vande(n) Profe-

atoer derdt ontfangen eijne(n) rijder.

 

Inv. 3417-51

 

blz. links:

 

It(em) ao 84 dem xiij martij

procurator Derdt betalt 2 ijder den

thins 2 st. Heer Daerdt core thins

betalt opt hochtit van pachten ao 87

 

It(em) dij herren van Grijbben

gelden vij des jaers tot thins

v stuver mij(n) 3 haller 1 hoen

eijn faedt haveren.

 

It(em) dij herren van Barsdonck

xiij st. b. 1 ort toe same(n)

 

It(em) noch toe Welden samen

xij st. mijn vij negenk..

 

            Ao 85

It(em) vanden Scholtus van Grijbben-

forst eij(n) half malder rogge

van kerckhofs kamp ande

Maessen dem huufarm gege-

wen om gades wijtt ao 89.

 

It(em) den 7 julius hebben ich Druip

onssen scholtus Peter Ketteller gesandt

eijnen oijttersse noebbel ad 7 g.

ter goeder reckenschap mijt

Thijes inghen Oijlbroeck unde

Vilm anghen Ordt opthen

thijens den ich hem schuldich was

van Vaghen of Haeren van

Bar...ke? hier va(n)de toe utden rij

Rudt vander Berckt salt

hem betaelt hebben gehadt ao 85

 

Ick Wijllem aenge(n) Oert un Tijes

in Wijlbrock bekenne

dijt .chrijesten waer toe sijen.

 

blz. rechts:

 

Item vij Andres anno 77.

 

Item Johana vanden Louve(n)-

dael j malder rogge - j haus-

ter.

 

Item noch der selbige v ho-

re.

 

Item Lenarts op den Kamp

ij malder rogge

 

Item Henrick op de(n) Berch

iij malder rogge mij(n) j sest

vaet hefft die kerck

 

It(em) noch der iiij reings

gulde(n)

 

Ite(m) noch der selbige iij h(a)u(ste)r.

 

Item Johann ingen Bogert

j vaett roggen.

 

Item noch - j vlems

 

It(em Theus va(n)den Hoger ij

hoenre uundt ij meij dach.

 

Item Jacop de(n) Wever ant

Klapvalderen j zu(m)mere(n)

rogge un(d) iij hoenre.

 

Item her Gerit ein alden

groten.

 

Item Jacop va(n)den Zaer

- j vlams. Jan angen Ort.

 

Inv. 3417-52

 

blz. links:

 

Item Peter va(n)den Lou-

ven der jo(n)ghen un(d) Pou-

wels ingen Bettow j ald(en)

grott.

 

Item Nelis vanden Mer-

ckt - j vlems.

 

Item Gerit van Schel-

bergen und Derick va(n)

Harenn - j alde(n) grote(n).

 

Item Lenarth Vijchkaij

1 flems.

 

Item die kerck - j ald

alden vlems.

 

Item Gerit vangen Raij

- j - flems

 

It(em) Gerit Smijt - j alden

Flems

 

[tussengeschreven: ao lxxxij betalt inden meij saln Andres vedrom

angan]

 

Item Wilhe(m) Coppen

huijss a(n)g(en) valdere(n) - j hoen.

 

|||| ||| Item Thijs Coppen iiij

alde(n) flems.

 

|||||||| Item He(n)rick va(n) Boick-

weijt ix alde(n) vlems tho

Blerick.

 

Item Thijs ingen Oijlbrock

j oirt brabantz.

 

Item Lenart andt Valderen

vist van dat kleijn lepken

toe veijden tussen dij 2 bong-

erde(n) oijck om des feden vis.

 

blz. rechts:

 

Item Johan aengen

Aert - vj vatt rogge un(d)

j fatt sporrien saetz.

 

It(em) Gaert ingen Sack ein

malder rogge.

 

Item Ghijske Wijlms Koppe(n)

ij zu(m)mere(n) rogge iaers vij

Andree |||||

 

||| Item Ruther Geritz

van die tichelweij de(n)

tinns halff ij rins gul-

den des iaers.

 

Item Rut Lemme(n)s

sal rij denn ruvelt

aen die Herstraet ben

enn ij plexken lans

daer sal des iaers

acht (d)ach fur erbeie(n)

tho weiten holdt hone

off to meinenn off gra-

venn.

 

Item Gaert ingen Sack

sal den berch opter

Herstrate(n) anden hant

dellen neven de(n)

roet paet tot landt

makenn und sall

daer eine(n) dach fur

meienn .. vij uuer

lannck.

 

Inv. 3417-53

 

blz. links:

 

Item denn pacht uund

tins tot Velden anno d.

77.

 

It(em) Henrick angen aengen

Eickenn - iiij malder

rogge ||

 

Item dem noch iiij hoenre.

 

Item dem oick - ij reins

guldenn ||

 

Item Derick Rijchboss - j

sub rogge

 

It(em) dem noch - iij hoe(n)re

 

It(em) Wilhem va(n)d(en) Laerberg

- ij malder rogg.

 

It(em) de(m) noch - ij honre

 

It(em) Johan Rijchboss - j

malder rogge.

 

It(em) Merijken Custers

xij st.

 

It(em) Henrick Drieskes - ij

gulde(n).

 

It(em) Peter Gijbe(n) - ij alden grote(n)

ein halve(n) braspeninch

 

It(em) Jacop Wijna(n)s - ij

alden groten.

 

It(em) die heeren va(n) Cent

Niclaes to Venlo xv

alde flems |||||

 

Jan Stinkens xvm          albs

of xiiij st.

 

blz. rechts:

 

Volgt die teindt to Vel-

denn op Andree ano d. 77

 

It(em) Peter Rodden - j malder

rogge.

 

It(em) Henrick ae(n)gen Eike(n) - iij

hauster rogge.

 

It(em) Lucij Wina(n)s - j hast(er)

rogge.

 

Item dat conve(n)t ingen Oeij

- iij spinnt rogge.

 

It(em) die heren va(n) Sint Nic-

laes to Venlo ij malder

rogge un(d) noch ij sub rogge.

 

It(em) Derick ingen Betelt iij

hauster rogge.

 

It(em) Naelen va(n)den Laer-

berch.

Even theindt.

 

It(em) Peter Rodde(n) - iiij sub

havere(n)

 

It(em) Herick ae(n)gen Eike(n) ij iij

haster.

 

It(em) Lucij Wijnans - j haster

even.

 

It(em) dat con(v)e(n)t ingen Weij

iij spintt havere(n)

 

Item die heeren va(n) Sint

Niclaes - ij ma(l)der ha-

veren en(de) - ij sub

 

Inv. 3417-54

 

blz. links:

 

It(em) Geritt van Schel-

berg un(d) Derick van

Haren gelde(n) des iars

v malder rogge uut

gen Heskenn.

 

Thues Gaerts ij malder

rogge und ander halff

malder gerstenn.

 

It(em) Henrick Bermans

der visser iij rijder gulden

unde fur hochtis wijs ten allen .....

 

Lenart ant Valdere(n)

de iars eine(n) betheller

 

Item gerekent mij Hellijger

wij aen gen Eijcken so dat ick hem

blijf acht grote(n) dar tegen blijft

hij mij tue malder rogen en(de)

tue jar tijns geschijt int jar

van tachtentijch tue in bij vessen

frijrijch opten ve..tu? den xvij junijs?

Noch heft Heijlijger gededan Jan

Hessen ij iij bij vessen des

scholtijs van Arssen van des jonckers

vegen noch blijft Heijlijger den jonck(er)

xiiij honre.

 

blz. rechts:

 

Belangende to Velden

Ao 1591 den 17 januarij gherekent

mit Driess opden Kamp van ij alde(n)

ghroeten dess jaerss und einen ghrote(n)

gherekent ad - ij - st. b. maeckt - iiij st.

men ein ort to saeme(n) die - ij - alde g.

- vj st. ein negemenken unde

dit de ao 78 Andree to ao 90 Andree

facit xiij jaer. Summa beloopt

in tot - iij - g - xiij - st j negeme(n)ken

und wat der heer van Arsen off

andre lanthere(n) van wege(n) der boeser?

jaere(n) aff schlach ghedaen wirt sal

Driessen ouch gheschien.

 

Op dato hefft Driess hirtege(n) affge-

rekent eine(n) daeler so hij Dederich

van Dript selige(r) meine(n) vaeder op

ein root vilgo hem verkocht und

niet ghelievert, noch aen ander

dinge(n) - xxvj - st. maeckt - ij - g - xvj - st.

 

Op dato gherekent mit Lenss op

gheen Horstien halffman van wege(n)

Lenart Sijben van ij alder brass-

penningh den brasspenningh ad

- ij - st. - j - ort und dit vandien

jaere lxxvij Andree tot jaer

lxxxx Andree maeckt - xiij - jaer

facit - ij - g - iiij - st. men ein nege-

menken, unde wat nder lanthere(n)

van wege(n) der boesea? jaere(n) nae

laeten und guijt schlaen sal Lensen

van wege(n) sijnss herschap ouch gheschie-

den 17 januarij ao 91.

 

Ao 1591 den 20 januarij hefft Jacop

vander Vort und Echtien sijn huissvrou

haeren tijnss de ao 90 Andree betaelt.

 

Lenart Sijben betaalt ao 91-92-

und - 93 Andree Lenart Sijben

94-95 und - 96 betaelt.

 

Driess op den Kamp betaalt ses

tijnss van - ij - alde grote(n) 92 Andree

und van allen verleden jaeren

und dient hem op de(n) tijnss 93

- iiij - st. alde(n)ss gerekent van den

...ten? 93 den 3 januarij.

 

Inv. 3417-55

 

blz. links:

 

Ao 1592 den 16 augusti ghe-

rekent mit Lenart Schemelss van

ein summere(n) rog und - 3 - honre

van ein stuck lantz gelegen inden

boss seij jaerss schuldich sient

noch van eine(n) stuck lantz gelege(n)

inden boss aen die Coltz hegge

daruit seij alle jaer Andree alss

boven schuldich sien ein halff malder

rog. venloesche maeten unde dit vanden

jaeren ao 86 - Andree noch 87 - 88 -

89 - 90 - und 91.

 

It(em) hirvan den rogge vanden jaer

vanden belech der stat Venlo guijt

gescholden blifft noch - 6 - jaer

beloepen - 4 - malder rog und - j vaet.

 

It(em) hirop betaelt aen Toniss ingee(n)

Haaren tue malder rog. It(em) noch ao

91 aen Johan Avertz binnen

Venlo in meine(n) nae(m) - 3 - malder rog

und Lenart Sprickt dat hij voer

dato den pacht und hoenre und

sijn moder noch voer sijner tijt

ae(n) Tonissen und Jaexken seiner

huissvrou betaelt hebben.

Und hirop als mit d(e)r andere(n)

inhalt dieser oprikeninge gheac-

cordiert dat ich Lenarten und hij

mich tot dato van heuden ghe-

quitiert hebben und bedanck

mich ouch goeder betaelongen

vanden summere(n) rog und - 3 honre

alss Andree tuijkoemende vallen

und verschinen sullen behalven

dat Lenart binne(n) drij weken

tue jonger hoenre off pussen so

men dieselvige noempt betaelen

sal, dat halff malder sal Andree

tuijkoemenden Tilma(n) ingeen

Schmitz aengaen die hoenre sien be..

und ouch vanden jaer 93.

Lenart noch betaelt ao 94 3n october - 3 haes(ter).

 

It(em) op diesen tijt ongeverlick Heess

aengee(n) Eijcken betaelt - vij - hoenre.

 

Lenart noch betaelt - 3 honre de ao 93

It(em) aen betaelt - 3 - hoenre den .scha..

96 3 honre de ao 96 Andree vallen P..lo

 

blz. rechts:

 

Ao 94 und 95 hefft Peter ae(n)geen Eijcken

heesen man betaalt unde mit mich

veraccordiert vanden hir vorss. jaere(n)

van die vier malder rog jaerlich alle

jaer dreij malder also alle(n) jaer ein

malder van wegen der contribution

und schattinge ingehalde(n) alle voerige

jaeren in sient noch niet parsert ghe-

quitiert want hij alle jaer tue malder

van wege(n) den schattingen ingehald(en) hefft

Peter hefft ouch den cinss ao 94 95

und 96 unde van alle voorleden jaere(n)

betaelt.

Peter noch betaelt acht hoenre de ao

95 und 96 Andree die ander jaeren

noch schuldich.

 

Inv. 3417-56

 

blz. links:

 

Te gedencken ao 1591 den 10

augusti bin ich ingericht doer Cillen

van Santvort gerichtz boede und

Jan Berkens genoempt Neff und

Trincken Berkens alss laete(n) in eine(n)

morgen lantz daeran Wille(m) aen

geen Ort und Ghriet sijn huissvrou

seligen aen behandt sien gewest

nue in haer diesess lijffgewinss

boecx alss verstorve(n) lant, doch selle

altit die kinder om ein kleint?

daermit wederom begenedige(n).

Ich heb aengeen ort ontfangen

- xii hondert tichel stein ae(n) stucke(n)

sal hen aen dit ghewin dienen

beij also seij dat guet aenden

jaer wil ick wedero(m) winnen

sunst gehalden den haer ander

stain te restitueren diese stein stont

aenden huise vander stege(n) ghetim-

mert worden.

 

blz. rechts:

 

Ite(m) ich Derderich va(n) Dript doen kondt

dat ich durch wijtliche oirsaicke und

toeneijginge schuldich und zoe doen bijn

Johan van Dript mijne(n) broeder vijff en(de)

twintich golde gulde(n) daer voir ich geloe-

ve den obgemelte(n) Jan va(n) Dript mijne(n) broeder

goetelicken ende wael uuter mijne(n) goede-

ren waer und in wat plaetsen die oic

gelege(n) sijn iaerlichs op Sinte Andries dach

dach thoe betaelen sijn malder rogge(n) ter

tijt toe und soe lange ich off mijn erven

dat vurss ein malder rogge(n) mij de(n) voerge-

vuerde vijffentwintich golde gulde(n) off

die gerechte werd daer voer op de(n) vurss.

Andries dach laessen und afflegge(n) sonder

alle argelist oirkond mijn gewoenliche(n)

hantteijkens hier op gestatz de(n) xxvj

dach julij anno xxxvij

 

            Dederich van Dript.

 

Inv. 3417-57

 

[geen zinvolle tekst, tekst is van 58a]

 

Inv. 3417-58a

 

Teun G..at? hefft mijt den erenfesten

joncker Dederich van Drijpt van alle

restanden dan vij to samen te don

hebben so blijft hij mij schuldich

seijven gld. en(de) viiij st. gerekent in

bij vessen Heijlijger aengen Eijchen en

Gessken sijn huijsfrou geschijt int jar

ons heeren dusent fijf hondert en

tue en(de) thachtentijch den xvij

dach in junijus.

 

It(em) mijten pater ingen Weij den

thins aijfgereckent un(de) betalt vanden

vetere? v..tin ao 88 ijsset veder

verschenne(n).

 

It(em) Grijetijen th Gerijts

ontfangen eijne(n) sijlveren

koenix daeller op dij tijchel-

veij ao 85 des goedes dach

voer sent Thoemas

 

Inv. 3417-58b

 

[geen zinvolle tekst]