GenBronnen

maas

Geleen 1785 afzwering Luthers ten gunste van RK


[gevonden bij Geleen dopen 1785 - FS afb. 389:]

 

[op 30 oktober 1785 toestemming gekregen van bisschop van Roermond,

om Fredericus Jacobus Schneider terug te brengen bij de RK kerk

nadat hem eerder absolutie was verleend en afzwering van Luthers geloof]

 

30mâ 8bris praevia facultate ad id mihi concessa ab illustrissimo

30 oktober is aan mij door de zeer aanzienlijke

ac reverendissimo domino Philippo Damiano, marchiane ab

heer Pilippus Damianus markies van

et in Hoensbroeck, episcopo Ruraemundensi, Fridericus Jacobus

Hoensbroek, bisschop van Roermond toestemming gegeven Fridericus Jacobus

Schneider abjuratâ lutheranae haeresis pravitate, et emissâ

Schneider, afgezworen lutheraan die in mijn handen

in manibus meis catholicae fidei professione, testibus ad id

trouw aan het katholieke geloof heeft gezworen met getuigen daarbij

requitatis praesentibus, adm(irabilis) r(everen)dis d(omi)nis Gerlaco Brewer, ord. Praem.

de heer Gerlacus Brewer van de preamonstranter monniken

canonico regulari, et parochialis hijatis ecclesiae

en kapelaan van de parochiekerk

vice pastore, et Reinero Claessens sacerdote saeculari,

en Reinier Claessens de reguliere priester

ab excommunicatione, quâ ob haeresin ligatus erat, absolutus

Hij heeft absolutie gekregen van de excommunicatie ivm zijn heidendom

fuit, et reductus in gremium sanctae matris ecclesiae catholicae,

en teruggevoerd in de kudde van de heilige moederkerk

et partipationi sacramentorum restitutus.

Is zijn deelname aan de sacramenten hersteld.

f: Gerlacus Brewer vicepast(or): qua testis

[handtekening:] Reinerus Claessens qua testis. in fidem f. Hubertus Haveniet pastor m(anu) p(ro)priâ