GenBronnen

digitalisering

maas

Broekhuizenvorst huwelijk jaar VI


RHCL Maastricht - Broekhuizenvorst DTB boek 2 blz. 134-136.

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

[stempel 134-136]

 

[samenvatting:]

 

Huwelijks inschrijving jaar VI.

 

[transcriptie:]

 

no 3

Op heeden den vijfden dag van sansculotides sesde

jaer der Fransche republijck ten seven uiren voor noen,

zijn voor mij Peter Gerardus Poeijn municipael agent

der gement Broeckhuijsenvorst in het gerigts huijs al-

hier gecompareert, Henrickus Leinskens oud vijf: en twintig

jaeren, soene van de weduwe Joannes Leinskens acker

vrouw oud seven: en: vertig jaeren, beide woonachtig tot Broeck-

huijsenvorst als bruijdegom, ter eenre, ende Peeternella

Vollenberg oud dertig jaeren oock woonachtig tot Broeck-

huijsenvorst, dochter van Joannes Vollenberg oud ses: en vijf-

tig jaeren, dagloonder woonachtig tot Blitterswijck, als

bruijt ter andere sijde, welcke thoekomende egtelieden

vergeselschapt waeren Joannes Leinskens oud seven: en twin-

tig jaeren, woonachtig tot Lottum; en Gerardus Leinkens

oud twee: en: twintig jaeren woonachtig alhier, beide broe-

ders van voornoemden bruidegom, vorts Anthoon Verhaeg

oud seven: en: dertig jaeren hoefsmit van professie, en

Joannes Vollenberg vader van voornoemde bruijt,

ick Peter Gerardus Poeijn, naer dat ick ter presentie

van parthijen en der voornoemde getuijgen luijd voorgelesen

hebbe, 1te het geborts ackte van den bruidegom Henrickus

Leinskens, waer door bewesen wort dat hij den vierden

maert eenduisent seven: hondert drij: en: seventig uijt een

wettig houwelijk van Joannes Leinskens en Antonetta

Versaert: gebooren in voorseid tot Broeckhuijsenvorst geboren is, 2 dens

het geborts ackte van Peeternella Vollenberg, gedag-

teekent op den negen: en: twintigsten deses maents, waer

uijt consteert: dat deselve den sevende maert een

duisent sevenhondert acht: en: sestig uijt een wettig houwe-

lijck van Joannes Vollenberg en Hendrina Cuijpers

geboren is, binnen de gemente van Blitterswijck

3dens die schriftelijcke in williging van meergenoemden

Joannes Vollenberg, 4dens het ackte van publikatie

der trouwbeloftens der thoekomende egte lieden vervaerdigt

door mij Peter Gerardus Poeijn den eersten dag van den

maent fructidor om ten selven dage voor het gerigts huijs

alhier opgeplackt oock naer dat Henrickus Leinskens

en Peternella Vollenberg met luijter stemme verklaert

hebben, dat zij malcanderen tot egte lieden willen

nemen, hebbe ick in den naem der wette die uijt-

sprake gedaen dat Henrickus Leinskens en Petternella

Vollenberg wettig getrouwt zijn, en hebbe dit tegen-

woordig ackte vervaerdigt het welck die parthijen

en getuijgen beneffens mij onderteekent hebben, gedaen

int gerigts huijs tot Broeckhuijsenvorst op dag

en maendt en jaer als boven.

Peter Gerardus Poeijn municipael agent

[handtekeningen:] H: Linskens Petronella Vollensbegh

Anthonet Versaert Gi Linskens

Joannes Linskens A: Verhaegh

attesteere dat Joannes Vollenberg onbeschrijven

ervaren is [handtekening:] Poeijn