GenBronnen

digitalisering

maas

Broekhuizenvorst RK huwelijken 1795-1798


1795 vacat.


anno d(omi)ni 1796.

januarius.

Broekhuizenvorst H1796-001   -   07-01-1796   -   afb. 143 nr. 3

7ma praeviis tribus consuetis ecclesiae proclamatio-

nibus, cum dimissorialibus r(everen)di d(omi)ni Voss pas-

toris in Broeckhuijsen, et r(everen)di d(omi)ni Kaeters pas-

toris in Mierlo coram r(everen)do patre f: Joanne

Janssen ord: f:f: min: recoll: ex commissione

pastoris loci, matrimonio juncti sunt Antonius

Hebben ex Venraij et Petronilla van Leuven ex

Oeijen nativi, caelibes, praesentibus testibus

Leonardo Hebben et Theodoro Janssen.

 

majus

Broekhuizenvorst H1796-002   -   05-05-1796   -   afb. 143 nr. 4

5ta praehabitis tribus solitis ecclesiae denuntiationibus, cum

dimissorialibus r(everen)di et praenobilis d(omi)ni ab Aerd pastoris

in Lottum, coram me Franc: Wilh: Cremeren pastore

loci, matrimonio juncti sunt Gerardus Beerkens ex

Horst et Agnes Hendrina Versaert ex Oeijen nativi,

caelibes, praesentibus testibus Theodoro Köppen et

Joanne Joosten.

 

anno d(omi)ni 1797

januarius.

Broekhuizenvorst H1797-001   -   11-01-1797   -   afb. 143 nr. 5

11ma praeviis tribus consuetis ecclesiae proclamationibus,

cum dimissorialibus adm(odu)m r(everen)di d(omi)ni Knops pastoris in Blit-

terswijck, coram r(everen)do d(omi)no Henrico Hermans sacerdote,

ex commissione mea scilicit F: W: Cremeren pastoris

loci, matrimonio juncti sunt Gerardus Hermans ex

Blitterswijck et Maria Gertudis Houbroeck hujus

parochiae, caelibes, praesentibus testibus Petro Her-

mans et Gerardo aen gen Eijndt.

 

aprilis.

Broekhuizenvorst H1797-002   -   26-04-1797   -   afb. 143 nr. 6

26ta praeviis duabus ecclesiae proclamationibus,

cum dispensatione in 3tia coram me F: W:

Cremeren pastore loci, matrimonio juncti

sunt Antonius Reijnders ex Swolgen et Eli-

sabetha Heutjens hujus parochiae, caelibes,

praesentibus testibus Paulo Lintsen et Mathia Heutjens.

 

majus

Broekhuizenvorst H1797-003   -   04-05-1797   -   afb. 143 nr. 7

4ta praeviis tribus consuetis ecclesiae proclamationibus,

coram me F: W: Cremeren pastore loci, matrimonio

juncti sunt Gerardus Versaert et Elisabetha Hermans

hujus parochiae ex Oeijen nativi, caelibes, praesen-

tibus testibus Wilhelmo Versaert et Jacobo Hermans.

 

majus.

Broekhuizenvorst H1797-004   -   08-05-1797   -   afb. 144 nr. 1

8va praeviis tribus solitis ecclesiae proclamationibus,

cum dimissorialibus adm(odu)m r(everen)di d(omi)ni Voss pastoris

in Broeckhuijsen, coram me F: W: Cremeren pastore

loci, matrimonio juncti sunt Mathias Baatsen ex

Broeckhuijsen et Maria Beelen ex Horst nativi,

caelibes, praesentibus testibus Goswino Baat-

sen et Joanne Beelen.

 

Broekhuizenvorst H1797-005   -   10-05-1797   -   afb. 144 nr. 2

10ma praehabitis tribus ordinariis ecclesiae denuntiationibus,

coram me Franc: Wilh: Cremeren pastore loci, matri-

monio juncti sunt Antonius Cuijpers et Maria

Houbroeck hujus parochiae, caelibes, praesentibus

testibus Gerardo Cuijpers et Gerardo aen gen Eijndt.

 

Broekhuizenvorst H1797-006   -   24-05-1797   -   afb. 144 nr. 3

24ta praeviis tribus consuetis ecclesiae proclamationibus,

cum dimissorialibus r(everen)di d(omi)ni Voss pastoris in

Broeckhuijsen, coram me F: W: Cremeren pastore

loci, matrimonio juncti sunt Petrus Fleuren

ex Walbeck nativus et Maria Cuijpers hujus pa-

rochiae, caelibes, praesentibus testibus Antonio Cuijpers

et Michaële Fleuren.

 

september

Broekhuizenvorst H1797-007   -   13-09-1797   -   afb. 144 nr. 4

13tia praeviis tribus consuetis ecclesiae proclamationibus,

cum dimissorialibus r(everen)di d(omi)ni Hoeben pastoris in

Venraij, coram me Franc: Wilh: Cremeren pastore

loci, matrimonio juncti sunt Mathias Heinkens

viduus ex Blitterswijck et Maria van Soest caelebs ex

Oeijen nativi, praesentibus testibus Henrico Ketels et

Theodoro Linsen.

 

anno d(omi)ni 1798

aprilis.

Broekhuizenvorst H1798-001   -   23-04-1798   -   afb. 144 nr. 5

23tia praeviis tribus consuetis ecclesiae proclamationibus,

coram me F: W: Cremeren pastore loci, matrimonio

juncti sunt Joannes Achten et Maria Hermans

ex Oeijen nativi, caelibes, praesentibus testibus Reine-

ro Francken et Jacobo Hermans.

 

Broekhuizenvorst H1798-002   -   30-04-1798   -   afb. 144 nr. 6

30ma praeviis tribus solitis ecclesiae proclamationibus, cum di-

missorialibus r(everen)di d(omi)ni Voss pastoris in Broeckhuijsen, coram

me Franc: Wilh: Cremeren pastore loci, matrimonio juncti

sunt Michaël Grin Manhemius, viduus, et Maria van den

Ecker ex Sevenum, caelebs, praesentibus testibus Petro van den

Ecker et Joanne van den Ecker

 

majus

Broekhuizenvorst H1798-003   -   02-05-1798   -   afb. 144 nr. 7

2da praeviis tribus consuetis ecclesiae proclamationibus, cum di-

missorialibus r(everen)di d(omi)ni Aerts pastoris in Swolgen coram

me F: W: Cremeren pastore loci, matrimonio juncti sunt

Reinerus van Bracht hujus parochiae et Wilhelmina Jans-

sen ex Kessel, caelibes, praesentibus testibus Gerardo Jans-

sen et Jacobo van Bracht.

 

vü, arrêté par moi sousigné president de l'admi-

nistration municipale du canton de Horst

le quatre fructidor 6e année republicain

[handtekening:] Mooren

 

Broekhuizenvorst H1798-004a   -   16-09-1798   -   afb. 145 nr. 1 [ondertrouw]

no. 2

op heeden den dertigsten dag van den maend fructidor sesde

jaer der Fransche republijck, heb ick Peter Gerardus

Poëijn, municipael agent der gement Broeckhuijsenvorst,

voor de buitenste en hoofd duere alhier ontrent de middags

uere met luiter stemme gepubliceert dat Henrickus Leinskens 

oud vijf : en : twintig jaeren soen van de weduwe van

Joannes Leinskens acker vrouw oud seven : en : vertig jaeren

beide insgelijx woonachtig tot Broeckhuijsenvorst als bruijde-

gom ten eene, ende Peeternella Vollenberg oud dertig

jaeren oock woonachtig tot Broeckhuijsenvorst dochter

van Joannes Vollenberg oud ses : en : vijftig jaeren, dagloonder

woonachtig tot Blitterswijck als bruijdt ter andere sijde,

van intentie zijn den vijfden dag van sanscullotides ten

seven uiren voor noen, voor mij hun houwelijx ackte te

paseeren; comform aen de dispositien der wetten van

den 20 september 1792, en hebbe ick ter uijtvoeringe

van deze wette deze tegenwoordige publicatie bij extrackt

voor het geriegts huijs alhier laeten opplacken

gedaen tot Broeckhuijsenvorst op dag maend en jaer als boven

P: J: Pöeijn municipael agent

 

Broekhuizenvorst H1798-004b   -   21-09-1798   -   afb. 145 nr. 2 [trouw]

no 3

op heeden den vijfden dag van sansculotides sesde

jaer der der Fransche republijck ten seven uiren voor noen,

zijn voor mij Peter Gerardus Pöeijn municipael agent

der gement Broeckhuijsenvorst in het gerigts huijs al-

hier gecompareert, Henrikus Leinskens oud vijf: entwintig

jaeren, soene van de weduwe Joannes Leinskens acker-

vrouw oud seven : en : vertig jaeren, beide woonachtig tot Broeck-

huijsenvorst als bruijdegom ten eenre, ende Peeternella

Vollenberg oud dertig jaeren oock woonachtig tot Broeck-

huijsenvorst, dochter van Joannes Vollenberg oud ses : en : vijf-

tig jaeren, dagloonder woonachtig tot Blitterswijck, als

bruijt ter andere sijde, welke thoe komende egtelieden

vergeselschapt waeren Joannes Leinskens oud seven : en : twin-

tig jaeren; woonachtig tot Lottum en Gerardus Leinskens

oud twee : en : twintig jaeren woonachtig alhier, beide broe-

ders van voornoemden bruidegom, vorts Anthoon Verhaeg

oud seven : en : dertig jaeren hoefsmit van professie, en

Joannes Vollenberg vader van voornoemde bruijt,

ick Peter Gerardus Pöeijn, naer dat ick ter presentie

van parthijen en der voornoemde getuigen luijd voorgelezen

hebbe, 1te het geborts ackte van den bruidegom Henrickus

Leinskens, waer door bewezen wort dat hij den vierden

maert eenduizent seven : hondert drij : en : seventig uijt een

wettig houwelijck van Joannes Leinskens en Antonetta

Versaert : voor seid tot Broeckhuijsenvorst geboren is, 2dens

het geborts ackte van Peeternella Vollenberg, gedag-

teekent op den negen : en : twintigsten dezes maents, waer

uijt consteert : deselve den sevende maert een

duisent sevenhondert acht : en : sestig uijt een wettig houwe-

lijck van Joannes Vollenberg en Hendrina Cuijpers

geboren is, binnen de gemente van Blitterswijck

3dens die schriftelijcke in williging van meer genoemden

Joannes Vollenberg, 4dens het ackte van publicatie

der trouwbeloften der thoe komende egte lieden vervaerdigt

door mij Peter Gerardus Pöeijn den eersten dag van den

maent fructidor en ten selven dage voor het gerigts huijs

alhier opgeplakt oock naer dat Henrickus Leinskens

en Peternella Vollenberg met luijter stemme verklaert

hebben, dat zij malkanderen tot egte lieden willen

nemen, hebbe ick in den naem der wette die uijt-

sprake gedaen dat Henrickus Leinskens en Peeternella

Vollenberg wettig getrouwd zijn, en hebbe dit tegen-

woordig ackte vervaardigt het welck die parthijen

en getuijgen beneffens mij onderteekent hebben, gedaen

int gerigts huijs tot Broeckhuijsenvorst op dag

en maendt en jaer als boven

Peter Gerardus Pöeijn municipael agent

[handetekeningen van:]

H: Linskens Petronella Vollenbergh

Anthonet Versaert G: Linskens

Joannes Linskens A: Verhaegh

attesteere dat Joannes Vollenberg onschrijven

ervaren is [handtekening van:] Pöeijn