GenBronnen

maas

Blerick schepenbank archief


Bron: RHCL Maastricht - schepenbank archief Blerick - inv. 162-315

Inventaris door: dr. Pierre Doppler (1921)

 

Sinds 1988 in archief Venlo  [was ruim 20 jaar niet toegankelijk vanwege Theo Huijs].

In 2012 hernummerd als Archief 100 met voorlopig inventaris, zie aldaar.

 

Vetgedrukte nummers hebben we foto's van, wacht op transcriptie makers 

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


I Spaansch -, na 1725 Pruisisch bestuur

 

a) Algemeenheden:

 

162. Missiven van het Hof van het Spaansch overkwartier te Roermond 1680-1709.  1 omslag.

 

163. Missiven van de Staten van het Spaansch overkwartier te Roermond 1645. 1672,

        1677-1711.  1 pak.

 

164. Missiven van en aan de regeerders van Blerick 1596, 1599, 1643-1794 met licensen.  1 pak.

 

165-166. Edicten, plakkaten, circulairen enz. van de Koning, de Commissie regia, de Pruisische

        Meursische Kriegs- und Domainen Kammer te Gelder enz. 1698, 1699, 1701, 1703, 1706,

        1714-1794.  2 portefeuilles.

 

167. Missiven, circulairen enz. van het Koninklijk Pruisisch Landes Administrations Collegium te

        Geldern 1767-1794.  1 portefeuille. nb. Hierin eene lijst der edicten van 1718-1755.

 

168. Rekwesten 1690, 1703-1705, 1710-1719, 1753, 1756, 1757, 1760, 1765, 1777.  1 omslag.

 

169. Extracten uit de recessen der Staten vergadering van Gelder 1758, 1761-1766.  1 omslag.

 

170. Extracten uit de notulen der landsvergadering te Sevenum 1695, 1696.  1 omslag.

 

171. Geërfden dag 1757, 1758, 1762-1764, 1766, 1770, 1772, 1778, 1780, 1787,

        1789-1795.  1 omslag.

 

b) Financien:

 

1) Algemeenheden

 

172. Akten en lijsten van opgenomen Kapitalen 1656-1679, 1686, 1690, 1700, 1719, 1720,

        1753, 1757-1763, 1776, 1794.  1 omslag.

 

173. Rekening en verantwoording der opgenomen Kapitalen 1757-1758, 1794.  1 omslag. nb.

        met de bijbehorende quitanties van 1757-1758.

 

174. Restructie lijst van oude kapitalen in Cleefsche munt 1760 (?).  1 stuk.

 

175. Afgeloste schuldbrief van 325 Rijksdaalders opgenomen bij Wilm. Teunissen in 1670 en van

        een van 200 patacons 1687 (?).  2 stuk.  1 omslag.               feitelijk als volgt:

       a) dokument d.d. 1 juni 1670 waarbij kerspel Blerick 350 rijksdaalders leent tegen 5% van

           Wulm Tuenisse burger van Venlo en Catrijn Janssen zijn vrouw.

       b) dokument d.d. 20 juli 1687 waarbij schepenen en gesworenen van Blerick 200 patacons

           lenen van Adam Caminskij en juffrouw Joanna le Pete.

 

176. Ontvangst en uitgave der gelden, deels door den schat overgeslagen, deels opgenomen.

        1758.  1 stuk.

 

2) Eigendommen

 

177. Meeting van nieuwe erven door den gezworen landmeter A. Joosten 1791.  1 stuk.

 

178. Voorwaarden van verkoop van nieuwe erven 1693, 1727, 1753, 1760-1762, 1764,

        1767, 1770, 1772, 1774, 1792.  1 omslag.

 

179. Rekening van verkochte nieuwe erven, staten van restanten der kooppenningen, der

        rentens enz. 1660-1667, 1690, 1693, 1754-1767, 1769, 1773-1775, 1778, 1780,

        1789, 1792, 1795.  1 pak.

 

180. Rechenung und Beläge von der verkaufften Neües Erben 1751-1767.  1 band.

 

181-182. Acto betreffende de verkochte nieuwe erven 1735-1757, 1767-1768.  2 banden.

 

183. Annotitieboek der nieuwe erven 1642-1687. [met achterin schatcedul van 1688]

 

184. Annotitieboek van nieuwe erven 1712-1795.  1 deel. nb. achterin: afschriften en acten

        van geldopname 1675-1758.

 

185. Protest door de geërfden tegen de verkoop buiten hun wetens van gedeelten "sterile" grond

        1794.  1 stuk.

 

3) Rekeningen

 

186. Reglement van den schatbeurder 18e eeuw.  1 stuk.

 

187. Gemeente schatboek der heerlijkheid Blerick 1776-1823.  1 deel.

 

188. Schatboek der heerlijkheid Blerick 1768-1781.  1 deel.

 

189-214. Manuaal van den schatheffer 1727, 1728, 1731, 1733-1735, 1737-1743, 1745, 1746,

        1748, 1750-1754, 1756, 1759, 1762, 1763, 1766.  26 deeltjes.

 

215-218. Gemeente (schat) rekening 1586-1592, 1612, 1610, 1614, 1616, 1619, 1620, 1622,

        1623, 1626, 1629, 1630, 1632, 1634-1636, 1638, 1639, 1641, 1642, 1645, 1653-1655,

        1659, 1661, 1662, 1665-1667, 1670, 1671, 1673, 1676, 1677, 1679-1683, 1685-1690,

        1692, 1695-1725, 1747-1767, 1769-1771, 1777-1779, 1782-1788, 1792-1795.

        4 portefeuilles.

 

219-231. Bijlagen der gemeente (schat) rekening 1594, 1597, 1599, 1602, 1603, 1605, 1609,

        1614-1619, 1621-1637, 1639-1646, 1651, 1653, 1655, 1656, 1658-1745, 1751-1795.

        13 portefeuilles.

 

232. Notata op de rekeningen 1764-1782.  1 pak.

 

233. Repartitie der contributie over het ambt Kessel 1758.  1 stuk.

 

234. Lijst der contribuenten in de lasten der gemeente 1757.  2 stuk.  1 omslag.

 

235. Lijst der achterstallige contribuenten 1760.  1 stuk.

 

236. Lijsten van hetgeen de graaf von Varo schuldig is gebleven van zijne landerijen in den

        schat 1701-1713.  1 stuk.

 

237. Staat van hetgeen de schatheffer gebeurd heeft van de landerijen van den graaf von

        Varo 1701-1713.  1 stuk.

 

238. Schrijven van P. de Provens van voor 8 februari 1707 om te voldoen de achterstallen

        in de contributie over de jaren 1703-1705, ten bedrage van 2880 gld. 8 st. 9 pen.

        1717.  1 stuk.

 

239. Overeenkomst met de pastoor over de schatting der pastorale tienden 1751.  1 stuk.

 

240. Cijnslijst van Blerick 1615 [door landscholtis Henricus Schenck]

 

241. Lijst der erfpachten 1752. Klad.  1 stuk.

 

242. Historische tabellen o.a. lijsten der ingezetenen, der huizen, enz. 1741, 1745, 1749, 1763,

        1765, 1766, 1796.  1 pak.

 

243. Lijst der bouwhoven en andere erven behorende aan vreemde eigenaars met vermelding

        hunner grootte, opbrengsten en lasten 1765.  1 stuk.

 

c) Handel, landbouw, nijverheid:

 

244. Graan- en hooi-lijsten en lijst der hop 1693, 1698, 1702, 1760, 1766, 1767-1779.

        10 stuk.  1 omslag.

 

245. Tabel der landerijen 1766.  1 stuk.

 

246. Tabel der schapen en der opgebrachte wol 1770-1777. 3 stuk.  1 omslag.

 

247. Lijst der Sperlingskoppen [sperlinghs zijn mussen] 1766.  1 stuk.

 

248. Ordonnantie der regeerders over het houden van gangen op het gemeente-erf 1775.  1 stuk.

 

249. Commissie op Jan Bartijns in zake van stoffen en lakens ingevolge plakkaat van den Koning

        van Pruissen d.d. 1 april 1699.  1 stuk.

 

250. Saltz- Probe- und Straf?-register 1764-1778, 1780-1789.  24 stuk.  1 pak.

 

251. Beleiding der wegen, voetpaden, beeken en waterloopen 1759, 1775.  2 stuk.  1 omslag.

 

d) Fourage, inkwartiering, requisities:

 

252. Ordonnanties voor inkwartiering 1693,1694,1696,1702, 1717.  1 omslag.

 

253. Lijsten van inkwartieringsbiljetten 1709, 1758.  1 omslag..

 

254. Rekening der inkwartiering van 4 compagnien Brandenburgsche dragonders met staat en

        attest van die van Baarlo, Kessel en Maasbree van hun aandeel in de vergoeding daarvan

        1707.  1 stuk.

 

255. Schrijven van L. Joris, namens de Raad van State der Nederlanden aen H. Schenck,

        ambtman van Kessel om den regeerders der dorpen van den ambt te gelasten opgaaf

        te doen der uitgaven wegens de inkwartiering van Pruisisiche troepen, teneinde maan-

        delijks met de officieren den troepen te kunnen afrekenen, met de aanschrijving van H.

        Schenck 1709. Schrijven van J.H. Besanzon over de inkwartiering in Blerick en Baarlo

        van 717 paarden, zijnde 6 compagnien met den staf, met verzoek om 40 karren te zenden

        naar de Maas om fourage voor twee dagen uit het magazijn te halen 1709 (?). Afschrift.  1 stuk.

 

256. Staten van uitgaven wegens inkwartiering en doortrekken van Pruisische en andere troepen

        1709-1712.  1 omslag.  (deel hiervan terechtgekomen bij inv. 240)

 

257. Accoord met de overige gemeenten van het ambt Kessel; over vergoeding wegens

        inkwartiering 1712. Repartitie lijst der vergoeding wegens inkwartiering 1677, 1715.

        4 stuk.  1 omslag.

 

258. Repartitie over de gemeenten van het ambt Kessel wegens de inkwartiering van vijf

        regimenten van den heer Brigadier Berensdorff met extract uit de ordonnantie daarover

        aan de prins van Nassau, met de attesten van hun aandeel door de schepenen en

        gesworenen van Venray, Lottum, Oirlo, Grubbenvorst, Meerlo, Geisteren en Blitters-

        wijk 1697.  1 omslag.

 

259. Lijst der schade door de inwoners geleden van inkwartiering en doortrekken der Fransche

        troepen 1794-1796.  2 stuk.  1 omslag.

 

260. Reces der landschepenen van het ambt Kessel over de leverantie van haver gedurende de

        belegering van Venlo en Roermond en het aandeel van elke gemeente 1707. copie.  1 stuk.

 

261. Verklaring door de schepenen der leverantie van fascinen, palissaden en het hout door hunne

        gemeente 1701.  1 stuk.

 

262. Lijsten van ordonnanties voor levering van fascinen, palissaden, hout enz. 1701, 1703, 1705,

        1707.  1 omslag.

 

263. Staten van geleverde fourage, gepresteerde diensten inz. 1706, 1711, 1757-1759, 1763-1767.

        1 omslag.

 

264. Kwitantie van te Venlo geleverd hooi 1702. Klad.  1 stuk.

 

265. Lijst der beesten door de ingezetenen op orde van de Gouverneur van Venlo, graaf de Varo,

        binnen de twee limiten ten diensten van den Koning van Pruissen gebraden 1702. Nederlandsch

        en Fransch exemplaar  2 stuk.  1 omslag.               feitelijk:

        (2 lijsten d.d. 28 en 29 augustus 1702 in Nederlands en Frans van inwoners van Blerick die

         beesten hebben geleverd op orders van Graaf de Varo, met hoeveelheid en taxatie-waarden )

 

266. Extract uit de voorwaarden voor de leverantie van fourage langs de Maas voor de troepen

        der Staten-Generaal 1708.  1 stuk.

 

267. Verklaring door de schepenen der leveranties ten dienste der Fransche troepen 1757.  1 stuk.

 

268. Vierde uitschrijving van fourage ten overstaan der schepenen en gezworenen, te leveren te

        Weert 1701, met recepisse van Bourrier 1702.  2 stuk.  1 omslag.

 

269. Ordonnantie voor levering van fourage 1757, 1758, 1767-1769.  5 stuk.  1 omslag.

 

270. Lijst der achterstalligen in het leveren van hooi, stroo en haver 1757, 1758.  2 stuk.  1 omslag.

 

271. Ordonnantie tegen de nalatigen in het leveren van hun aendeel in de 200 karren hooi 1758.  1 stuk.

 

272. Overeenkomst met den Commissaris (voor overleg?) te Roermond wegens de nalatigheid in het leveren

        van het aandeel in de 8000 rantsoenen en 30 k..........   1758 Afschrift.  1 stuk.

 

273. Lijst der bij de ingezetenen nog voorradige fourage 1758.  1 stuk.

 

274. Gedetailleerde staat van de "Costen, prestaties en de leveranties ten dienste van de Keijserlijcke

        - Koninklijckem Fransse armee" tot 31 december 1758.  1 kahier?

 

275. Rekening der uitgaven voor te Kevelaer geleverde haver en stroo 1762.  1 stuk.

 

276. Lijst der granen door de Franschen met geweld van de ingezetenen ontnomen, met de ver-

        meding hunnen waarde 1794 (?)  1 stuk.

 

277. Memories der schade door de ingezetenen geleden van inkwartiering, doortrekkende troepen

        belegeringen 1696-1795.  1 omslag.

 

278. Ordonnanties voor en lijsten van gepresteerde pioniers-, paarden- en karrendiensten enz.

        1674-1779.  1 portefeuille.

 

279. Accoord met die van Grubbenvorst over de levering van een dubbelspannige overdekte

        kar voor Wesel, door aankoop van twee paarden met tuig, van eene kar en het aanstellen

        van een voerman 1759.  1 stuk.

 

280. Lijst der perceelen grond die bij de versterking van het fort St: Michel bij Venlo afgegraven

        werden 1715.  1 stuk.

 

e) St. Antonius gild (broederschap):

 

281. Verpachting van gronden 1645.  1 stuk.

 

282. Rekening van het gild 1754, 1768, 1780.  3 stuk.  1 omslag.

 

283. Aflossing eenen som van 130 gulden 1662.  1 stuk.

 

f) Armen:

 

284. Overdracht aan de armen van 50 gulden Venlosche munt 1634.  1 stuk.

 

285. Staat der gelden door de koopers van nieuwe erven te betalen voor de armen 1767.  1 stuk.

 

286. Rekening van ontvangsten en uitgaven 1643-1644, 1657-1659, 1664-1666, 1669.  4 stuk.

        1 omslag.

 

287. Armenlijst 1734.  1 stuk.

 

288. Attest van den op opperprovisoren der armen voor de ondersteuning van een gezin

        18e eeuw concept,  1 stuk.

 

289. Lijst der inkomsten en lasten van den hoeven Engerhof en Reraey behoorende aan

        de armen van het St. Jacobs gasthuis te Venlo.  17e eeuw 1 stuk.

        nb. de Reraeyhoeve was hun woning te Broeckhuyzen.

 

290. Attest van aanneming der betrekking van armenjager 18e eeuw.  1 stuk

 

g) Militie:

 

291. Pas voor twee soldaten 1702.  1 stuk.                     feitelijk:

        (kopie door Johan. Lamberts secretaris van Blerick van een pas d.d. Straelen

         13 maart 1702 voor 2 soldaten als afgevaardigden van regiment baron du Mont)

 

292. Lijst der dienstplichtigen 1725.  1 stuk.

 

293. Memorie van schout en schepenen aan de Kriegs- und Domeynen-Commission te

        Gelder op het verzoek van Christiaan Linssen om ontslag uit den militairen dienst

        dienst voor zijn schoonzoon 1743. klad.  1 stuk.

        (opm. Christiaan was 63 jaar en had geen eigen zonen, zijn schoonzoon 30 jaar?

         en had 8 jaar gediend bij bataljon van Generaal von Krocher)

 

294. Lijst der jongelingen door Blerick geleverd voor de vorming van het bataillon Gelderland,

        onder commando van den baron Dumont 1702. minuut.  1 stuk.         feitelijk:

        (lijst d.d. Maesniel 5 april 1702 waarbij de volgende jongmannen van Blerick aanwezig

         waren: Andries Klercken (24), Henderick Janssen (33), Thijs Gubbels (22), Michel

         Hermans (23), Jan Klercken (32), Joost Hessels (33), Johan Adolph Stoffels (20) en

         Christiaen Hessels (20) tot het vormen van Gelders bataljon van baron du Mont voor

         3 jaar)        Heeft veel meer stukken waaronder m.i. inv. 295 e.a.

 

295. Verklaring der schepenen, dat de jongelingen in militaire dienst behalve het gewoon soldij

        van wegens gemeente ontvangen eene vergoeding van 10 pattacons.  1 stuk.

 

II Fransch Bestuur

 

a) Algemeenheden:

 

296. Missiven, circulairen, edicten inz. 1794-1798, 1807-1811.  1 omslag.

 

297. Geërfdendag 1796-1798, 1801, 1802, 1804-1815.  12 stuk.  1 omslag.

 

b) Financien:

 

1) Eigendommen

 

298. Voorwaarden van verkoop van nieuwe erven 1797, 1799(?).  2 stuk.

 

299. Lijst der in 1804 verkochte erven.  1 stuk.

 

300. Lijst der resterende gelden van verkochte nieuwe erven 1801, 1806.  2 stuk.  1 omslag.

 

300a. Verpachting van het gemeente viswater 1815.  1 stuk.

 

2) Rekeningen

 

301. Gemeente rekening 1796-1812, met dubbelen der jaren 1797-1801.  1 portefeuille.

 

302. Bijlagen der gemeente rekening 1796-1813.  1 portefeuille.

 

303. Verificatie der rekeningen door de geërfden 1792-1802.  1 stuk.

 

304. Verificatie der rekening door de Commisaire de la Compte bilité de la dette communale

        1792-1806.  1 stuk.

 

305. Staten van ontvangst en uitgaven jaar VI, VII-IX.  3 stuk.  1 omslag.

 

306. Lijst der contributies, die interne aan de gemeente moeten betalen 1799.  1 stuk.

 

307. Memorie der grond- en personeele belasting en de belasting op deuren en vensters an.VI-

        VIII (1798 sept.21 - 1800 sept. 20).  1 stuk.

 

c) Handel, landbouw, nijverheid:

 

308. Verklaring van N. Coopman en Gerarda van Lom, distillateurs, dat zij opgehouden hebben

        jenever te sturen wegens de duurte der granen en den goedkoope jenever en zij de ...........

        verzegeld gedeponeerd hebben op de gemeentehuis. 18e eeuw.  1 stuk.

 

d) Fourage, inkwartiering, requisities:

 

309. Ordonnanties voor inkwartiering, levering van fourage en paarden voor binnenlandsche

        schepenen 1795, 1797, 1814.  1 omslag.

 

310. Lijsten van inkwartiering en geleverde fourage 1814-1815.  4 stuk.  1 omslag.

 

311. Lijsten der schade door de ingezetenen geleden van inkwartiering en doortrekkende

        troepen, lijsten der vergoedingen en kwitanties daarvan 1794-1796, 1798.  7 stuk.  1 omslag.

 

312. Lijst der in 1813 en begin van 1814 op last van den gouverneur en der Kapitein-ingenieur

        der Franschen te Venlo afgebroken huizen met afzonderlijke staten van schatting.  1 omslag.

 

e) Armen:

 

313. Voorwaarden der verpachting van de inkomsten der armen door de opperprovisoren 1800.

        1 stuk.

 

f) St. Antonius gild (broederschap):

 

314. Rekening van 1809-1811.  1 stuk.

 

g) Burgelijke stand:

 

315. Huwelijks afkondiging van Pierre Jacques Thielen met Maria Caniels van Blerick.

        21 Vendemiaire An.X (13 october 1801).  1 stuk.

 

Extra:

 

316. Reparatie der gelden voor geleverde fourage ten dienste der troepen van den colonel

        Guasco - 13 mei 1645 - 1 stuk.  (bron: RHCL Maastricht - februari 2009 - toegangs

        nummer 16.1115 - Familie Magnee te Horn - 2.2.2. Blerick)

 

Beestenschat 1646