GenBronnen

maas

Blerick archief 25 doos 3 omslag 17


uit: GA Venlo - secundaire bronnen Blerick

sub: parochie archief Blerick

archief/toegangsnummer 25 doos 3 omslag 17

 

[afb. 7456:]

 

[samenvatting: 21 oktober 1626 waarin Tijsken Janmans en Peerken Rochus echtelieden kondities en voorwaarden hebben

opgemaakt, ten overstaan van de richter en schepenen van kerspel Blerick, waarmee zij wensen te verkopen een stuk bos

genaamt "Cuercoeren bosch" waarvan jaarlijks een halve stuiver erf tijns verschuldigd was aan jonker Aret Schinck. Het werd

voor f 137 verkocht aan pastoor Nicolaas Tilmans.]

 

In conditien ende voerwaarden a(nno) 1626

den eenen twintichsten daegh octo-

bris hebben die eersaeme Tijsken

Janmans ende Peerken Rockus ehluijden

wtgesatt ende setten wt mits desen F

 

[in marge:] F

in praesentie Henrick Bodelier richter boede in plaets der heeren, ende

Jan Berchmans ende Dries van Berchum schepenen des kerspels Blerick

voer haere geduerliche gerechticheit hier toe specialiter requirert sijnde

 

eenen sekeren bosch genaempt den Cuercoeren

bosch, groet omtrint eenen morghen, gelijck

die seluighe haer vorss(eid) eheluijden van

haere ouders saligher aengestoruen ende

aengedeelt is, van nature erfftins

goet, aen den edelen ende ehrentfesten

joncker Aret Schinck, iaerlicx tot

tins eenen halven stuiuer, schatvrij

Ten eersten sal dit vorss(eid) eerst op

mit brandende kertsen wtgestelt, ende die

gene die tsal verblijuen mit wtgaen der

eersten kertsen, sal den palmschlaegh

hebben. Ieder hoechsel sal wesen drij gulden

twe gulden voer den vercoepen ende eenen

voer den hoeghen. Cooper sal sufficien [= voldoende]

te burghen stellen voer die coeppenninghen

anders sal vercoeperen vrij staen alle schaeden

op den eersten coeper te versuecken, ende

 

[afb. 7457:]

 

vorss(eid) bosch op taer[.]s wtsetten, cooper

sal gehalden sijn datelick nae kercken geboden

die coeppenninghen to betaelen, ende dan ver-

coeper oick den vors(staande) coeper vuerdracht to doen

ende sich ende sijne erffen daer van to onterffen

goetsgelt, ermengelt, wijncoep schrijff-

gelt nae deser Ouer Quartiers costuijmen F

[in marge:] F

ende bij so vern t vors(eid) erff niet genocht soude voeghen coemen te staen,

sal vercoeper vrij staen die kerts wt te blaesen ende ist gelaech een chijntien

biers betaelende

 

Item op dato vorss(eid) is desen vorss(eid)

bosch onsen eerwerdighen heer pastoir

Nicolao Tilmans voer hondert seuen

dartich guldens mit ten palmschlaegh ver-

blijuen, ende daer nae heijn vorsseid) d(omi)n(u)s pastor

nach elfs hochselen opgesattm, ende hijr mit

wtgaen der lester kertsen hen verblijuen

ende tot goetsgelt gegeuen eenen schel-

lingh.

 

[afb. 7458:]

 

[samenvatting: aantal opgerichte fondaties ter nagedachtenis van aldaar met name vermeldde personen]

 

fondationes vicariae in Blerick

 

Maria Linssen vidua Gerardi Peemans fondavit

missam septimanalem 5a feria celbrandam legavit

capitale 300 patt:

eadem f[ondavit] legavit capitale 300 patt: pro catechismo

diebus festivis, rosario legendo festis divae virginis et

pro 8 missis sex nemque in festivitatibus bmv:

una in festo s(anc)ti Josephi et una infra 8vam omnimu[m]

s:s:

 

Catharina Peemans vidua Gijsberti Gijsen fondavit

missam singulis feriis sextis. capitale legatum

300 patt:

eadem fundavit unum sacrum in anniversaria die

solvit ecclesia duos solidos

 

Jacobus Sijmons filius Petri et Petronella Verrijnen

fundaverunt septimanale sacrum legaverunt 300 patt:

Godefridus Linssen et Maria Sanders conjuges fundave-

runt singulis feriis 2dis missam capp: capitale 300 patt:

 

Aldegondis Bitsen fundaverat missam septimanalem

tantam legaverat 200 patt: cum nullus inveniretur

qui hoc onus pro tantillo honorario admitteret

 

[afb. 7459:]

 

[samenvatting: brief 19 november 1744 door P.J. Bruijnen uit Dalheim over "Langers baentien" waarschijnlijk in Blerick]

 

wel ehrweerdigen, hooggeehrden heere

 

op dat het different tusschen V ehrw(eerdigen) ende de abdije

alhier, raeckende het Langers baentien, mag gesiligt worden,

so begehrt de hoogw(eerdigen) mevrouwe abdisse van alhier, dat

wilt gelieven ten minsten eene volante copie mitten eersten hier henen te

senden van den cessie offte vercoopings brieff van de

gemeente gegeven aen den damaeligen heer pastor van Blerijck.

welcken brieff ick lest gelesen alswanneer de ehre hadde

bij V welehrw(eerdigen) te sijn; ondertusschen kont oock volmagt

versoecken van V eerw(eerdigen) hoogw(eerdigen) heere Praelat, op dat bij

mijne overcoemste om den eersten termijn der thienden

te ontfangen, wij beide bevolmagtigde de eindelijcke resolutie

over het different konnen nemen, verblijve immiddels

naer dienstpraesentatie van de hoogw(eerdigen) vrouwe abdisse aen V eerw(eerdigen),

mit groot estime

weleerweerdigen heere

Dalheim den 19den 9bris 1744 weleerw(eerdigen) onder daenigsten

dienaer P. J. Bruijnen

[afb. 7460:]

 

p:s: wilt gelieven den te schrijvenen brieff mit de copie te

addresseren p(er) Birgelen a Dalheim

 

[afb. 7461:]

 

[samenvatting: over een pacht overeenkomst door Scholbergh met zijn halfman]

 

pro memoria

quod notandum est anno 1698 den 4 april [..]

Joannes Soenen gewest op den huijse Kreckenbeck

beuonde, de pacht sedule tussen den weledelen

Scholbergh, midt sijnen halfman, van Schacker

tot der Horst, hebbe dan onder ander met den

vicarius tot Hinsbeck ende Easelvaen van den hel[.]

naer gesien, doctters staet aldus de dato den 3e meij

drij malder haver, als den pastoor van Bleerick in

pretendert

 

copia

volgens opgerichte pachtsedel de dato den 15 meij

Matthies Geurts ende Agneske Lammerts wegen de he[re]

te Schinck tot Horst bevindt sigh dat geduerende syn[de]

pachtjaren aenvanck nemende anno 1691 hij halfman

voorschreven den halven haverpacht aen den eerw: here

pastoor tot Blerick sal betaelen ende de ander half sch[ep]

de heerschap des ter oirconde hebbe desen geteeckent

den 20 aprilis 1698 Matthias Sylander

 

[afb. 7462:]

 

[…] aprilis sijn hier gehouden

[…] buren te weten Jan

[…]sende Jan Lennaers

[…]e seggen dat de haver

[…]an mijn heere van

[…]gh tot Horst al veerdigh

[…]den pastoor van Blerick

[…]doen aende schattinge

[…]fde

 

[…]attinge ter horst

[…]-10

[…]-10

[…]-10

[…]-13

[…]-13

[…]-15

[…]-15

 

[afb. 7463:]

 

[samenvatting: 5 september 1750 over niet betaalde cijns rechten door Geurt Peeters aan Lambertus Lakevelt]

 

1750: den 5 sept is bij mij geco-

men mons(ieu)r Libergen schoon

soon van mons(ieu)r Lambertus Lake-

velt en heeft ten boek laeten

stellen Helena van Lakenvelt

en de cijnsrechten hier van

betaelt: hij moet betaelen alle

jaeren 2. alde vlaems en had

niet betaelt vant jaer 1741

incluis, dat Lakenvelt dit landt

van Geurt Peeters pretendeerden

becomen te hebben. hierop

betaelt 27 stuij(vers) Cleefs.

hij moet alle jaer betaelen 3.

spint en een half koren. hier

op betaelt 31 spint koren

en een half spint. soo dat

het jaer 1750 noch moet

betaelt worden

en heeft betaelt Michael

Beckers, die dese vierde

paert besit van 3 morgens

van den teile kamp, in het

jaer 1752 incolvet [= insolvent]

 

[afb. 7464:]

 

de kinderen uijt de Voort

te weten Jan Vervoort met

sijn susters: en noch eenige

van Tegelen hoort de vierde

paert toe en moeten

een handt stellen en oock

d amende betaelen, als ook

sou de willen - dit

landt bout Geeraert Verhert

en is betaelt den cijns tot 1752

als blijckt. maar geen

boecksettinge gedaen

een

 

[afb. 7465, zie ook eerder afb. 7456:]

 

over Coren bosch

eenen halven stuij(ver)

cijns, aen joncker Schenck

 

[afb. 7466:]

 

dit deel van Geurt Peeters heeft Lake-

velt en is betaelt weder tot het jaer

1752 incluis

is betaelt vant jaer 1741 incluis

tot het jaer 1750 incluis p27 stuijv.

door mons(ieu)r Lambertus Lakevelt

int gelt en koren belooft te betaelen

en heeft laeten te boeck stellen

Helina van Lakenvelt en daer voor

betaelt het recht 1750 den 5 sep

 

[samenvatting: onderstaande zijn namen van armen van de parochie Blerick]

 

Willem Berden en Marie Morees

Leonardus Claesen Merten Berden

Lambrecht Sanders Jo[ann]es Hendrix Leonardus Lenaerts

Leonardus Ceunen. Willem Beenders – Mattheus Candels

Jo[ann]es Candels Henricus Geeraerts. Jacobus Wellens

Petronella Claessens Helena Verpas

 

[afb. 7467:]

 

lijste der armen van de parochiale kerke

van Blerick

aen de

[heeft betrekking op 2e deel van afb, 7466]

 

[afb. 7468:]

 

[samenvatting: 1791-1797 betalingen door Joannes Heijser in Horst aangaande "smalthienden"]

 

7 juli 1791 ontfangen van Joannes Heijser van

Horst op rek(ening)e van de smalthiende aldaer 25 gul(den)

13 8br 1791 ontfangen 25 gul(den)

daer mede 1791 voldaen

16 aug 1792 ontfangen 25-0

14e 7br ontfangen 25-0

11e aug 1793 ontfangen 25-0

8e 8br ontfangen 25 gul(den) en daer mede

voldaen t jaer 1793 dicos. 25-0

23 7br 1794 voldaen dat jaer met 50-0

14 juli 1795 ontfangen 25-0

24 9br ontfangen voldaen het jaer 1795

op den 24 9ber 1795 dese thiende wederom

verpacht aen Joannes Heijser voor 45-12st

voor drij jaeren naest volgende, als wanneer

dese conditie van self sal eijndigen de betaelinge

te doen als boven

voldaen 1796, 1797

dese linde is met de andere afgevallen 1797

 

[afb. 7469:]

 

[samenvatting: extract uit het testament van Carolina de Laer, waarin zij legateert aan de armen van Blerick een stuk grond gelegen

aan de weg genaamt dr. Boomer - groot 4 morgen - en tegen het land van het hof van Egelbos, als tegenprestatie verlangt zij na haar

overlijden, op dag van haar overlijden gebeden en gelezen mis onder het altaar in de kerk van Blerik, gedaan tot en met 1825]

 

extract uijt het testament van freule

Caroline de Laer

 

ik geve aen den armen van Blerik een stuck land

gelegen aen den weg genoemt de dr. Boomer, groot

ontrent 4 morg[en] salvo gesto, tegen het land van den

hof van Egelbos, in vollen ijgendom van den dag van

mijne dood, met last van dat den armen van Blerik

als gehouden sijn in de kerk van Blerik te laten

doen een jaergetijde, te weten een solemnele misse

met drij priesters, die vergeselschaft met den armen

van Blerik naer de misse, sullen gaen bidden naer

het goet, en dit jaergetijd sal gehouden worden alle

jaeren op den dag van mijnen sterven, en sullen

gehouden sijn noch alle jaren op allerzielen dag

in de kerk van Blerik te laten lesen een misse

onder de a[ltaar] sullen sij gehouden sijn aan te weken

een keers, daer voor allen dinende, dese onkosten

sullen door de armenmeester uijt de voornomde

goederen betaelt worden.

 

de missen sijn gedaen en betaelt door den

armenmeester tot 1817 incluis 1818, 1819, 1820, 1821

1822, 1823, 1824, 1825 siet 188 op den register pastoreel

fol: 188