GenBronnen

maas

Blerick inventaris 51.691


Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel - Rekenkamer Roermond - inventaris nr. 51.691

 

Cijnsboek door Henricus Schenck - scholtis van ambt Kessel - van de domeinen van Kessel 1652 hernieuwd 1680 -

Blerick verdeeld in buurtschappen.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Verklarende woorden/munten-lijst:

 

aengraeven = door graven van een sloot, eigent men zich toe een stuk grond.

alde vlems of denier = 4 penningen of een halve stuiver.

behandt = bekomen van grond door ontginning of verkrijging.

denier = alde vlems.

heller = oude duitse munt [te vergelijken met een halve penning].

misten = mesthoop.

modo = nu, tegenwoordig.

penning = 2 heller

Rijnse gulden of goudengulden = 28 alde vlems of 14 stuivers.

roeckhoen = ws. vrouwtjes roek [kraaiachtige vogel].

valderen = sluitboom. 


[afb. 134:]

 

cxxxvj

 

Thiensboeck der nijeuwer erffuen

inden kerspel van Blerick; ende is

vernieuwt in manieren, ende door

beveel als vooren bij den voorβ scholtis

Schenck.

 

Nota dat inden kerspel van Blerick gilt elcken morgen

vande nijen erffuen jaerlicx tot thiens op Andreae te

betaelen een oort van eenen alden vlems ofte eene

denier, ofte die weerde daer voor aen anderen goeden

paijement, ende acht entwintich alde vlemsen syn

gerekent voor eenen Rinschen golde gulden; ende

elcken alden vlems voor vier penninck; ende elcken

penninck voor twee hellinck: Item anderhalff

hondert roijen, maecken eenen morgen: ende van allen

nijen eruen, compt hunne hoocheden, beneffens die

voorβ chinsen die thiende ende den twelffden

penninck aen gewin, alst verkoft ende verhantiert

wordt: ende van versterff.

 

Ende is te weeten dat die erffuen inden

jaere 1602 ende volgens aengegraeuen syn

dat die conform het eerste octroij, vanden

morgen eenen haluen stuijuer moeten betaelen

den welcken alhier oock tegens eenen denier

aengeslaegen syn, midts die xxviij vlemsche

maecken eenen goltgulden; ende den goltgulden

tot acht envijftich stuijuers munte naeden

placcate.

 

Nota dat dit thiensboeck is vernieuwt vuijt

beueel van mijne heeren vande Reeckencamere

tot Ruremonde, ende dat door Hendrick Schenck

 

[afb. 135:]

 

scholtes der ambts Kessell, vuijtter seecker

copie van een Thiensboeck inden jaere 1559 inge-

buert, waer van het originael tot Arnhem inde

Rekencamere is berustende; ende heeft

hy scholtis den ontfanck gehadt tegens acht-

entwintich jaeren; waer van het leste

jaere 1608 incluijs is; alsoo dat dit thiens-

boeck syn begin nempt 1609

 

Hier nae heeft den rendante man zaliger

Euerardt vander Heyden rentm(eeste)r, door ordonnan(tie)

van mijne Heeren der voorβ Reeckencamere in

dato den 15 januarij 1632 de voorβ thijnssen

ontfangen t' zedert het jaer 1628 tot 1631 beyde

incluijs den alden vlems tot twee stuiuers

deniers ende hellingh a l'advenant, allet op

Andreae verschijnende: ende naede reductie

der stadt Venlo t' zedert den jaere 1637 tot

1650 beyde incluijs: maeckende tijt van

achtijen jaeren.

 

cxxxvij

 

Maesblerick

 

Joncker Aret van Dursdael als

ohm ende voormonder van sijnes

zal(ige)r broeders soon Robbert van

Dursdael. Is behandt aen ses morgen

gehoorende onder die Zondert

ende is gelegen bij Barloo ouer

die beeck, langhs die gemeijnt

bij Egbert van Tisseler syn erff.

[in marge voor Joncker:] modo Jan Duickers

 

Noch heeft denseluen anno

1602 aengegraeuen twee

morgen bij sijnen hoff genampt

't Genraij, ende is betimmert

met een huijs, ende light

smael, langhs die gemeint.

 

Noch aen twee morghen

ende gilt jaerlicx tot

thiens - vj d(en) vl(ems) en ij st(uver) brab(ants): 

 

Hendrick Verbaesdonck

is behandt aen vijff morgen

[in marge voor Hendrick:] modo Thijs Verheiden

 

[afb. 136:]

 

ende is gelegen beneuen Jan de

Groots erff; ende is betimmert

met een huijs.

 

Noch eenen haluen morgen

ende is gelegen inden Wassum

beneuen Jacob Remers erff

met die een syde, ende met die

ander beneuen Jan Sanders

erff.

 

Noch heeft hij aengegraeuen

in anno 1602 eenen morgen

ende is gelegen bij die hoff-

stadt daer die schuir op staet

langs die gemeijnt.

 

Ende noch inden Wassum een

halff vierdeel, ende is gelegen

opden vrij beneuen des pastoirs

erff, ende gilt jaerlicx tot

thiens - vj d(en) ende noch j st. en(de) 1/18 van(de) st.

 

Jan de Groot is behandt

aen eenen morgen, ende

[in marge voor Jan:] modo Jan ingen Ael

 

cxxxviij

 

is aengegraeuen in anno

1602 ende is gelegen aen die

gemeijnte nae Bairlo, be-

neuen onser lieuer vrouwen

autaers landt, daer dat selue

door geweecht moet worden

gilt jaerlicx tot thiens - 1 st.

 

Leens Jan ingen Egelbosch

soon is behandt aen twee

morgen; ende is gelegen

int Oeijbroeck bij sijn

ander erff aen die

gemeijnt 

[in marge voor Leens:] modo Thijs Reinders ende Hendrick Thijssen

 

Noch daer die halff schuijr

op steedt omtrent iiij roijen

gilt jaerlicx tot thiens - ij d(en) voor daer de schuir op staedt sonde wesen omtrent 1/30

 

Egbert van Tisseler ende

[in marge voor Egbert:] modo Alitien Deckers ende meester Mathijs.

 

[afb. 137:]

 

Geertruidt Keetels sijn huijs-

frouwe sijn behandt aen

iiiij morgen xlj roijen: ende

is betimmert met huijs

ende schuijr, ende is

gelegen ander Somp.

 

Noch heeft die selue aen-

gegraeven in anno 1602

eenen morgen, ende is

gelegen bij dat voorschreuen

erff, lancx die gemeijnt

 

Noch een kleijn streexken

aende Gruisdonck, aen

hunnen bant: gilt jaerlicx

tot thiens - 4 3/4 d(en) vl(ems) noch j st(uver)

 

Leeijns opden Sump is behandt

aen lxj roijen, ende is gelegen

beneuen Nelis Meulkens erff

lancx die gemeijnt: ende gilt

jaerlicx tot thiens - j d(en) off helles

[in marge voor Leeijns:] modo Thijs Geurts.

 

cxxxix

 

Nelis Meulkens indie Heegh

is behandt aen vj vierdeel, ende

is gelegen beneuen den voorβ

Lenssen op den Sump syn erff

ende is betimmert met syn

huijs ende schuijr.

[in marge voor Nelis:] modo Hendrick Nelis soen: nu Beelke Martens

 

Noch aen vj vierdeel, ende is

gelegen int Doetbroeck

aent Doij, ende beneuen het

veen

[in marge voor Noch:] modo Jan vanden Broeck.

 

Noch heeft hij aengegraeuen

in anno 1602 bij syn hoff-

stadt een halff vierdeel.

gildt jaerlicx tot thiens - 2 3/4 d(en) ende 1/16 van(de) st. b(ra)b(ants) 

 

Peeter Verhaijen Baetskens soon

is behandt aen eenen morgen

ende is gelegen indie Heegh

bij syn ander erff aen die

gemeijnt.

[in marge voor Peeter:] modo Hendrick Cuipers ende Peeter Janssen.

 

Noch aen eenen morgen, ende is

 

[afb. 138:]

 

gelegen aent Schatbroeck

aen die ander sijdt vande beeck

tegen ouer het erff vanden

bulten, ende gilt jaerlicx

tot thiens - ij d(en) vl(ems)

 

Scheeper Jan is behandt

aen twee morgen, ende is

gelegen in die Heegh bij syn

ander erff aen die gemeijnt

ende is betimmert met

huijs ende schuijr

[in marge voor Scheeper:] modo Dries van Berchum

 

Noch aen iij morgen, ende is

gelegen aent veen valderen

aen die gemeijnt, beneuen

Jan Boumen erff

 

Noch heeft denseluen aenge-

graeuen in anno 1602 eenen

morgen, ende is gelegen bij die

Boirlosche beeck, beneuen die

vrouw van Daelheim heur

[in marge voor Noch:] modo Jan Duickers.

 

cxl

 

erff aen die gemeijnt, ende

is tegenwoordich holt ge-

wasch, gilt jaerlicx tot

thiens - iiiij d(en) vl(ems)

Ende vant nijeuw - j st(uver)

 

Beel Smits is behandt aen

een vierdel, ende is gelegen aen

die Heegh beneuen Scheeper Jans

erff met die eene syde, ende

met die ander beneuen Peterken

Rokis erff:

[in marge voor Beel:] modo Hermen Janss.

 

Noch aen eenen morgen, ende een

halff vierdeel, ende is

gelegen beneuen der kercken

bandt van Venlo; ende

Grietgen Luiffs erff int

Doetbroeck

 

Noch heeft deselue aengegrae-

uen in anno 1602 in die Heegh

bij heur ander erff langs die

gemeint eenen haluen morgen

 

[afb. 139:]

 

Noch een vierdeel, ende is ge-

legen beneuen Peeterken

Leenssen erff nae die beeck

ende gilt jaerlicx tot thiens - 1 2/3 d(en) vl(ems) ende 1 ort st. b(ra)b(ants)

 

Peeter Rokus dochter Stintken

is behandt aen een vierdeel

viij roijen, ende is gelegen

aenden Hoenrebeeck beneuen

onser lieuer vrouwen altaers

erff.

[in marge voor Peeter:] modo Peter Roukes d'Jongen, Tijsken Janimans soen.

 

Noch omtrent eenen halffuen

morgen, ende is gelegen

beneuen Henrick Klomps

erff met die een sijde: ende

met die ander syde beneuen Peter

Timmermans erff.

 

Noch heeft deselue aenge-

graeven in anno 1602 thien

roijen bij dat voorscreuen erff

lancx die gemeijnt, daer

 

cxlj

 

die getimmer op staen, ende

gilt jaerlicx tot thiens - ij hell(ers) ende 1/16 d(en) vl(ems) noch 1/15 van j st.

 

Henricxken aengen Eindt

is behandt aen ix roijen

ende is gelegen beneuen den

gemeijnen wech.

 

Noch ij vierdeel, ende is

betimmert met huijs ende

schuijr, gilt jaerlicx tot

thiens - 1 heller vl(ems)

                                     

Geebel Foickaerts onder

die wijen is behandt aen

negen roijen, ende is gelegen

bij heur ander erff. 

[in marge voor Geebel:] modo Lambert aengen Eijndt en Derick Janssen

 

Noch aen anderhalff vierdeel

ende is gelegen beneuen die

 

[afb. 140:]

 

gemeijnen wech ende is

betimmert met huijs ende

schuijr.

 

Noch heeft deselue aengegrauen

in anno 1602 anderhalff

vierdeel, ende is gelegen op den

vreeij aenden Waessem beneuen

Pouwels den Schuits erff

aen die gemeijnt; ende

is tegenwoordich holt gewasch

 

Noch negen roijen, ende syn

gelegen aen Pouwels den

Schuts valderen bij heur ander

erff; ende gilt jaerlicx

tot thiens - 1 hell(er) 1/15 d(en) ij deuit stuuers 1/15 van eenen haluen stuijuer

 

Jan Hermans is behandt aen

vijer roijen, ende is gelegen onder

die wijen aenden Spoel, beneuen

die gemeijnt, ende beneuen 

[in marge voor Jan:] modo Peter Jan Hermens soen: en Peter Tijssen.

 

cxlij

 

Meeisen camp; ende is be-

timmert met een huijs; mits

het parceel soo cleyn is, en heb

ick hier geinen thiens gesat

ende te meer, die wijle men

vant huijs jaerlicx een roick-

hoen moedt gheuen - 1/35 d(en) s. ende 1 roeckhoen

 

Herman Jan Hermans

soen is behandt aen vijff roijen

ende is gelegen onder die

wijen beneuen Jan ingen Aels

erff aen die gemeijnt, ende

is betimmert met een huijs. 

[in marge voor Herman:] modo Peter, Jan Hermens soen

 

Noch aen j morgen, ende is

gelegen opden Honreberch be-

neuen die gemeijnt: ende is

oock betimmert met een huijs

gilt jaerlicx tot thiens - 1 hell(er) ende 1/30 d(en) vl(ems)

 

Jan ingen Ael is behandt aen 

[in marge voor Jan:] modo Kerst ingen Ael.

 

[afb. 141:]

 

liiij roijen ende is gelegen bij

sijne ander erff, lancx die

gemeijnt schietende nae

Pouwels den Schuts erff, ende

is betimmert met een huijs:

gilt jaerlicx tot thiens  - 1/3 d(en) vl(ems)

 

Jan op de Hoenreberch is

behandt aen twee morgen

ende syn aengegraeuen in

anno 1602 ende syn betimmert

met een huijs; ende is gelegen

beneuen Meeijsen camp lancx

die gemeijnt nae die

Schuttereij 

[in marge voor Jan:] modo Lenert vanden Hoinderberch

 

Noch aen een vierdel, ende is

gelegen opden Honreberch aen

die schutterij aen die gemeijnt

beneuen sijnes broeders Alarts

erff: ende gilt jaerlicx tot

thiens - j stuiuer j oirt

 

cxliij

 

Merriken Reiners is behandt

aen hondert viij roije, ende

is gelegen inden Wassem

beneuen onser lieuer vrouwen

altaers bandt, ende daer

den seluen door geweeght

wordt. 

[in marge voor Merriken:] modo Gerritien Reiners

 

Noch aen xvij roije, ende is

gelegen daer sij woont daer

heur schuir met een eindt

op steedt.

 

Noch heeft die selue een

visscherije geheeten die

Middelriedt, steedt daer van

int register j hellinck - j hell(er)

 

Noch heeft dieselue aenge-

graeuen in anno 1602 lxv

roijen, ende is gelegen inden

Waessem bij heur ander erff

ende beneuen Jan Sanders erff

gilt jaerlicx tot thiens - ij d(en) vl(ems)

ende vant nijen - j oirt st. b(ra)b(ants)

 

Sijcken Backhuijs is behandt

[in marge voor Sijcken:] modo Lenert Pemans.

 

[afb. 142:]

 

aen vijff roijen, ende is gelegen

onder die wijen bij heur ander

erff beneuen Marriken

Reiners erff, met der ander

sijden beneuen Jan Hermans

erff; mits het parceel soo

cleijn is, en heb ick geinen

thiens geset, voor - 1/30 d(en) vl(ems)

 

meester Jacob Timmermans

is behandt aen eenen morgen

ende is gelegen opden Honre-

berch aende schutterie, beneuen

Jan Sanders erff; ende dit

is aengegraeuen in anno

1602: gildt jaerlicx tot

thiens - 1 stuiuer 

[in marge voor meester:] modo Willem Jacobs

 

Deselue noch vj roijen gelegen

aen Leenen valderen onder die

wijen, beneuen Peeter van

Broecks erff.

 

cxliiij

 

Noch in anno 1602 aenge-

graeuen j morgen gelegen

beneuen den hoff t' geen hoff

aent sant te Holt Blerick.

gilt jaerlicx - j oirt stuijuers b(ra)b(ants) en(den) 1/24 d(en) vl(ems)

 

Anna Weindellen is behandt

aen vj roijen, ende is gelegen

aen Leenen valderen onder

die wijen beneuen Peter

van Bracht syn erff.

 

Noch heeft dieselue aenge-

graeuen in anno 1602 eenen

haluen morgen, ende is

gelegen beneuen den hoff

t' geen hoff aent Sandt te

Holt Blerick, gilt jaerlicx

tot thiens - j ort st b(ra)b(ants) ende 1/24 d(en) vl(ems) 

 

Dierick Jan de Ketelbuiters

soen burger binnen Venlo

 

[afb. 143:]

 

Is behandt aen eenen morgen, ende

is gelegen beneuen sijn ander erff

aenden Langert, beneuen Hendrick

Berchmans erff: gilt jaerlicx

tot thiens - 1 d(en) vl(ems)

 

Jan Sanders is behandt

aen eenen haluen morgen

ende is gelegen aenden Hoenre-

berch bij die Schutterie

schietende op Jacob den Timmer-

mans erff 

[in marge voor Jan:] modo Peter Sanders

 

Noch aen twee morgen ij vierdeel

ende is gelegen toe Holt Blerick

int Doetbroeck beneuen

Peeterken Lenssen erff, met

die een syde; ende met die

ander beneuen Gerardt van

Eeijcken sijn erff.

 

Noch heefft hij daerbij

aengegraeuen in anno

 

cxlv

 

1602 thiende halff roije

 

Noch heeft hij aengegraeuen

anno 1602 een vierdeel ses

roijen, ende is gelegen op den

Vreeij beneuen Henrick Ver-

basdoncx erff, ende aende

gemeijnt, ende is tegen-

woordich holt gewasch.

 

Noch heeft denseluen aen-

gegraeuen in anno 1602 een

halff vierdeel, ende is gelegen

aen die Windt moelen bij sijnen

bosch, lancx den gemeijnen

wech.

 

Noch heeft denseluen aenge-

graeuen in anno 1602 acht-

de halff roije, ende is gelegen

in halffs weij bij sijn ander erff:

gielt jaerlicx tot thiens - iij d(en) vl(ems) en j ort st. b(ra)b(ants)

 

Noch is den voorscreuen Jan Sanders 

[in marge voor Noch:] modo Jan Heldens

 

[afb. 144:]

 

behandt voor hem ende met in

behoeff van syne metconsorten

aen anderhaluen morgen, ende

is gelegen offe geheijten die

Leemputten, ende is tegenwoordich

cleijn holt gewasch, ende is

gelegen beneuen het gemeijn

straetgen, ende aent veldt in

die Leemputten, gilt jaerlicx

tot thiens - ij d(en) vl(ems)

 

Geeff van Hoeff is behandt

aen xiiij roijen, ende is gelegen

aen sinte Niclaes dijck aen

die gemeijn herstraet 

[in marge voor Geeff:] modo Peeter vanden Broeck

 

Noch aen xxviij roijen, ende is

gelegen int Doetbroeck beneuen

Houerbandt: gilt jaerlicx

tot thiens - j hell(er)

 

Henrick Berchmans, ende 

[in marge voor Henrick:] modo Dries Sanders.

 

cxlvj

 

Ott Meeijs ende Jan Sanders

sijn behandt aen eenen haluen morgen

ende is van Hagens weij, ende

is gelegen bij heur ander erff:

beneuen die gemeijndt schietende

met den eenen eijndt op Peter

Leenssen erff.

 

Noch heeft den voorschreuen

Henrick Berchmans inden

Waessem beneuen die vrouw

van Daelheijms erff, hondert

xxx roijen.

 

Noch heefft hij aengegrauen

in anno 1602 een vierdeel

ende is gelegen inden Waessem

bij sijn ander erff, beneuen

den Vreeij, daer den processij

wech door gaet: gilt jaerlicx

tot thiens - ij d(en) vl(ems) ende j ort stuiuers.

 

Gerardt aent Leenen valderen 

[in marge voor Gerardt:] modo Jacob Bom

 

[afb. 145:]

 

is behandt aen negen roijen, ende

is gelegen aen dat voorschreuen

valderen beneuen Ott Meijes

erff ende die gemeijnt; ende

is betimmert; ende mits het

parceel soo cleijn is, en heb ick

geinen thiens gesat; ende te

meer hij vande getimmer

een roeckhoen geuen moet

stelt t selue tot discretie

van mijne heeren vande

Reeckencamere. - 1/16 d(en) vl(ems) ende 1 roeckhoen

 

Peeter van Bracht is behandt

aen xiij roijen, ende is gelegen

beneuen An Weindelen erff

met die sydt, ende met die

ander sydt beneuen Gerardt

Versmissen erff, ende is

betimmert met een huijs. 

[in marge voor Peeter:] modo Jacob Reijnderts voor 13 roeden

 

Noch aen eenen morgen, ende is

gelegen inden Langert beneuen

Henrick aent Varens syn erff:

ende gilt jaerlicx tot thiens - 1 1/9 d(en) vl(ems)

 

cxlvij

 

Gerardt Versmissen is be-

handt aen thien roijen, ende is

gelegen aende paedt beneuen

die wijen, ende is betimmert

met syn huijs, mits dat dit

parceel soo cleijn is, en heb

ick hier geenen thiens gesatt

stelt 't selue tot discretie van

mijn heeren van de Rekencamere

om reden bouen verhaelt. - 1/15 d(en) vl(ems) 

[in marge voor Gerardt:] modo Goris Versmitsen.

 

Peeter Linssen is behandt

aen ix roijen: ende is gelegen

onder den Wijen, beneuen

halffs goet, ende beneuen

Willem Verstappen erff: ende

is betimmert met een huijs 

[in marge voor Peeter:] modo Frans Reijnderts.

 

Noch heeft den seluen aengegrauen

in anno 1602 drije vierdel, ende

is gelegen opden Vreeij beneuen

Geebel Forckans erff: gelt jaerlix

tot thiens - 1/16 d(en) vl(ems) ende ij oirt stuij(ver)

 

[afb. 146:]

 

Allart op den Hoenreberch

is behandt aen een vierdeel

ende is gelegen opden Honreberch

beneuen sijnes broeders Jans

erff aen die gemeijnt nae die

schuterij, ende gilt jaerlicx

tot thiens - j hell(er) 

[in marge voor Allart:] modo Lenert opden Hoenderberch

 

Jan Boijen is behandt

aen x roijen, ende is gelegen

aen Deeckens steeghsken

aenden graff tegen Gaert

Beellien erff: ende aen

sijnes selffs erff: - 1/15 d(en) [vlems] 

[in marge voor Jan:] modo Tijsken Simons.

 

meester Peeter Tim-

mermans is behandt 

[in marge voor meester:] modo Gaert Jacobs.

 

cxlviij

 

aen eenen haluen morgen ij

roijen, ende is gelegen aent

veevalderen, lancx sijn ander

erff aen die gemeijnt.

 

Noch aen eenen halffuen morgen

xiiij roijen, ende is gelegen

aenden Hoenreberch bij

Jans Sanders erff.

 

Noch heeft den seluen aen

gegraeuen in anno 1602

anderhalff vierdeel, ende

is gelegen bij den bouensten

halffuen morgen aent Vee-

valderen, gilt jaerlicx tot

thiens - 1 1/8 d(en) vl(ems) ende ij deute b(ra)b(ants)

 

Nota int boeck tot Arnhem staet

Jan Meul met eenen haluen

morgen xx roijen, tusschen erff

van Schuttelken hoff, ende Dierick

vanden Sump, schietende

op die gemeijnt, betimmert

 

[afb. 147:]

 

belast met een heller: maer

is nijet te vijnden, dus - memorie.

 

Nota, dat dit erff, d'welck dit syn

soll, is lijffgewin, ende den

alden bode verclaert, dat in

voorigen tijt daerom oock gedis-

puteert is geweest; ende dat

den rentmeester Jan van Dael

geinen ontfanck daer aff

gehadt en heefft. 

[in marge voor Nota:]

den rentm(eeste)r vander

Heijden sal sich naerder

informeren van dit

geschrevene ende dese

cantore aduiseren

 

Pouwels den Schuts dochter

Liensken is behandt aen een

vierdeel, ende is gelegen aen

die Smeelen aen Sentgens steegh

lancx die gemeijnt, ende is

betimmert met een huijsken 

[in marge voor Pouwels:] wordt dit om Godts wille begeert

 

Noch heeft dieselue aen

gegraeuen in anno 1602

 

cxlix

 

omtrent een halff vierdeel

ende is gelegen opden Vreeij

beneuen Henrick Verbasdoncxs

erff aende gemeijnt, ende

is holt gewasch, gildt jaerlix

tot thiens - j hell(er) - j deuit b(ra)b(ants)

 

Willemken Cillen heeft

aengegraeuen in anno

1602 een halff vierdeel

ende is gelegen bij syn ander

erff, ende beneuen Herman

Hermans erff aen die

gemeynt - j deuit b(ra)b(ants) 

[in marge voor Willemken:] modo Lenert Janssen

 

sunte Anthonius broeder-

schap is behandt aen

omtrent een halff vierdeel

daer dat huijs op steedt, ende is

 

[afb. 148:]

 

gelegen aen onser lieuer vrouwe

altaers erff, aenden breeijer patt.

 

Noch heeft die voorss broederschap

van Peeter Cillen dat in anno 1602

aengegrauen is xxiij roijen, ende is

gelegen bij dat voorss. erff aenden

Honreberch: gilt jaerlicx tot

thiens - 1/4 hellers en j d(en) vrth

 

Reijner opden Staij een halff

vierdel, ende is gelegen beneuen

den breeijer patt, dat tegen onser

lieuer vrouwen altaers erff

ligt, ende beneuens Alart Keijsers

erff: dit en is noch nijet claer

te vijnden; is vogelweij - 1/4 hellers

 

De post den 21en meert 1640 aengenomen

bij Peter Schekers voor den jaerlixen

tijns is werf te verschijnen.

 

cl

 

Het Labroeck en(de) Holtblerick

 

Leenaert Lijbelen is behandt aen

eenen haluen morgen xv roijen

ende is gelegen beneuen Peter op

den Bulten syn erff met die

een syde, ende met die ander

beneuen Trincken Wolters

erff.

 

Noch aengegraeuen anno

1602 eenen haluen morgen

ende is gelegen opt Labroeck

daer den wech door gaet

ende wordt genoempt

die Hiertten.

 

Noch heeft den seluen

aengegraeuen in anno

1602 xj roije, ende is ge-

legen aenden gemeijnen

wech: gilt jaerlicx tot

thiens - 2/3 d(en) vl(ems) en 1 ort st. j ort st ob [...]

 

Jan Baecken is behandt 

[in marge voor Jan:] modo Trijn Baeken.

 

[afb. 149:]

 

aen omtrent vijff roijen

ende is aengegraeuen in anno

1602: ende is gelegen be-

neuen Wolter den Schreurs

erff, ende beneuen Lennart

Vermuelen sijn erff: ende is

betimmert met een huijs

gilt jaerlicx tot thiens - 1/30 d(en) j st. b(ra)b(ants)

 

Peeter opten Bulten is

behandt aen een vierdeel

vj roijen, ende is gelegen

opt Labroeck bij Gaert den

Schreur syn erff: ende is

betimmert met huijs ende

schuijr 

[in marge voor Peeter:] modo Thijs opten Bulten

 

Noch heeft hij aengegrauen

in anno 1602 vier roijen aen

synen misten.

 

Noch heeft den seluen inden

Broickeder hondtschap eenen

haluen morgen vj roijen, ende

is betimmert met huijs

 

cli

 

ende schuijr, ende light

rontsom die gemeijnt

 

Noch by dat voorschreuen erff

eenen morgen iij roijen

 

Noch aen die Boecketter brugh

anderhalffen morgen

 

Noch heeft hij anno 1602

aengegraeuen vijff vierdel

ende is gelegen bij syn ander

erff, daer die getimmer

op staen, ende gilt jaerlicx

tot thiens - iiij d(en) vl(ems) en(de) iij oirt stuuers

 

Peeter Wolters burger

binnen Venlo met sijnen

broeder Jan, sijn behandt

aen iij morgen, ende syndt

gelegen opt Labroeck, beneuen

Tisken Berchmans erff

ende Wolter den Schreurs

erff. 

[in marge voor Peeter:] modo Wolter van Bleerick.

 

[afb. 150:]

 

Noch hebben die selue omtrent

vijff roijen, beneuen Jan Baeken

erff.

 

Noch hebben die selue opt

Labroeck beneuen Gaert den

Schreurs erff, ende aen die

gemeijnt een vierdeel.

 

Noch hebben die selue aen

gegraeuen in anno 1602

eenen morgen xxvij roijen

ende is gelegen bij hun

ander erff, lancx die

gemeijnt, nae het Tangh-

broeck, gelden jaerlicx tot

thiens - iij d(en) vl(ems) min 1/5 d(en) ende iij oirt stuuers

 

Gaert den Schreur is

behandt aen eenen halffuen

morgen viij roije, ende

is gelegen beneuen Leen

Spanen erff aen die

gemeijnt 

[in marge voor Gaert:] modo Gerart Lemmen

 

clij

 

Noch aen eenen vierdeel

ende is gelegen opt Labroeck

aenden achtersten camp

 

Noch heeft den seluen aenge-

graeuen in anno 1602

eenen morgen, ende is

gelegen opt Labroeck, aen

die gemeynt, daer sijn

huijs ende schuir op staen

gilt jaerlicx tot thiens - 1 d(en) vl(ems) min 1/5 d(en) vl(ems) ende j stuiuer

 

Beel Vertongen Jacobs

huijsfrouwe is behandt aen

iij vierdel, ende is gelegen

opt Labroeck beneuen Lenart

Bietssen erff aen die ge-

meijnt: gilt jaerlicx tot

thiens - ij hell(ers) 

[in marge voor Beel:] modo Goris Vertangen

 

Lennaert Bietssen is

behandt aen eenen morgen 

[in marge voor Lennaert:] modo Simon Gaert ende Hendrick Kuenen

 

[afb. 151:]

 

lj roijen, ende is gelegen opt

Labroeck onder den Delsen

 

Noch opt Labroeck beneuen

sijnen bendt iij vierdeel iiij

roijen.

 

Noch onder den Felssen beneuen

der kercken bandt eenen morgen

iiij roijen.

 

Noch lxvij roijen

 

Noch eenen halffuen morgen

min viij roijen, ende is gelegen

bij syn selffs erff, ende beneuen

Gerardt van Daels hoiff slach.

 

Noch heeft hij bij sijn eijgen

erff ende bij Jacob Vertangen

erff xxv roijen

 

Noch in anno 1602 aengegrauen

bij sijn erff onder die elsen, ij

vierdeel iiij roijen: ende int

Doetbroeck aen die Heesbendt

eenen halffuen morgen

of daer omtrent holt-

gewasch, gilt jaerlicx

tot thiens - 4 1/4 d(en) vlems en 1 st b(ra)b(ants) ende die thiende van(de) holt alst gecapt wort 

 

cliij

 

Peeterken Leenssen toe

Holt Blerick is behandt aen

twee morgen, ende syndt

gelegen beneuen Jan Sanders

erff, ende beneuen Sieger

Pijpers erff: ende hoeff-

ackers bandt. 

[in marge voor Peeterken:] modo Trijn Linssen

 

Noch heeft den seluen aen-

gegraeuen in anno 1602

ij vierdeel xviij roijen aen

sijnen bandt aent doij eendt

ende bij sijnen anderen bandt

tegen Gaertgen Cijkens

erff xvj roijen, ende gilt

tot thiens - 2 d(en) vl(ems) ende j ort st b(ra)b(ants)

 

Lennart Lijbelen ende

Jan Bocken syn behandt aen

eenen morgen, ende is gelegen

beneuen die Hiertten, ende

Lennart Vermeulen erff, ende

schiet ouer den wech, bes aenden

Reebant, gelden jaerlicx tot thiens - j d(en) vl(ems)

[in marge voor Lennart:] modo Hendersken van Hoeff

 

[afb. 152:]

 

Peter van Geuterlo heeft

aengegrauen in anno 1602

viij roijen, ende is gelegen

aendt Sandt bij sijnen bandt

aen die Meulenbeeck - 1/16 van d(en) vl(ems) 

[in marge voor Peter:] modo Jacob Schonck

 

Willem Verbuicken is

behandt in behoeft der

rechter erffuen aen xj

roijen, ende syndt gelegen int

Labroick by syn ander erff

ende beneuen Lennart Bietssen

erff:

[in marge voor Willem:] modo Michiel Faessen ende Jan vanden Broeck

 

Noch aen eenen morgen, ende

is gelegen achter den grooten

bandt, ende beneuen heuren

bandt

 

Noch dat aengegrauen is

in anno 1602 eenen morgen

den Peeter Wellens met aengaet

ende is gelegen int Doet-

broeck achter den Heesbenden

gilt jaerlicx tot thiens - 1 1/15 d(en) vl(ems) ende j st b(ra)b(ants)

 

cliiij

 

Lennart Berchmans

Jochums soen is behandt met

in behoeff van sijn suster

ende broeders aen ij morgen

xxvij roijen, ende is gelegen

int Labroick tussen erffuen

Willems van Dael, ende

Sebastianus Holtappell. 

[in marge voor Lennart:] modo den jongen Lenert Berchmans

 

Noch aen ij morgen xj roijen

oock gelegen int Labroick

 

Noch onder den Eelsen, beneuen

Lennart Smits erf anderhalff

vierdeel hueffslach.

 

Noch tegen Peter Kaelis erff

aen die gemeijnt eenen haluen

morgen

 

Noch van Claes Berchmans iij

morgen huijslach schietende op

Gaspar van Merwijck erff int

Beerckter bruick, dat nu

Lennart Bietssen in syn gebruick

heeft.

 

Noch int Labruick beneuen

syn ander erff twee morgen,

gilt jaerlicx tot thiens - 8 2/3 d(en) vl(ems)

 

[afb. 153:]

 

Lennart Arts heeft aen-

gegraeuen in anno 1602

een vierdeel xv roijen, ende

is gelegen beneuen Geuterlo

dijck aende beeck 

[in marge voor Lennart:] modo Peeter vanden Broeck

 

Noch omtrent eenen halffuen

morgen holtgewasch, ende is

gelegen int Doetbroick beneuen

Nelijs ingen Heeghs bandt.

gilt jaerlicx tot thiens - 1 heller ende 2 d(en) arth ende die thiende van holt als gecapt wort

 

Die hoff 't geen Haeff

den het Weij klooster tot

Venlo toebehoort, heefft

aengegraeuen in anno 1602

iij vierdeel, ende is gelegen

opt Sandt.

 

Noch daer die Waeter-

muelen plech te staen

iiij roijen: gilt jaerlicx

tot thiens - ij oirt st(uver)s

 

clv

 

Bruicker hoff, die nv

Abraham Hecxs toebehoort

iij vierdeel 

[in marge voor Bruicker:] modo Hendrick Hecxss

 

Noch den seluen aengegrauen

in anno 1602 vijff vierdeel

ende is gelegen int Doet-

broeck, achter die Heesbendt

aende gemeijndt: gielt

jaerlicx tot thiens - 3/4 d(en) vl(ems) ende 5 deuten b(ra)b(ants)

 

Den hoff te Geuterlo

dijen nv Peeter Moijts toe-

behoort, is behandt aen

omtrent eenen haluen morgen

ende is gelegen aen Geuterlo

dijck bant nae het broick 

[in marge voor Den:] den tollener tot Venlo

 

Noch aenden Eeijckelbandt

aende gemeijnt omtrent

ij morgen

 

Noch heeft den seluen aengegrauen

in anno 1602 xxx roijen, bij dat

 

[afb. 154:]

 

velden ruijtgen, voorhoffs

aen sijn huijs ende gilt

jaerlicx tot thiens - ij d(en) vl(ems) ende 1/5 deel van j st b(ra)b(ants)

 

Henrick Coopmans

is behandt aen j morgen

holt gewasch int Doetbroick

bij Nelijs ingen Heeghs

bampt, gilt jaerlicx tot

thiens - j oirt st. b(ra)b(ants) en de thiende als het holt gecapt wort

 

Maes Willems ende Lijns

van Haeff syn behandt aen

ij morgen, ende sijn gelegen aen

den eijckelbampt aende

gemeijnt ende gilt jaerlicx

tot thiens - ij d(en) vl(ems) 

[in marge voor Maes:] modo voor Lijns Peter Faes Ottiens

 

Gaert Cijkens heeft aengegrauen 

[in marge voor Gaert:] modo Kerstien Mans.

 

clvj

 

in anno 1602 xxxiiij roijen

ende is gelegen by Geuterlo

dijck aen die gemeijnt

gilt jaerlicx tot thiens - j oirt st(uiver)s b(ra)b(ants)

 

Jan ende Wolter Oetgens

to Breeij, syn behandt aen

eenen haluen morgen, dijen

aengegraeuen is in anno

1602 ende is gelegen achter

die Heesbendt int Doetbroeck 

[in marge voor Jan:] modo Jan Oetgens den soen

 

Noch aen iij vierdeel, ende

is gelegen opt Labroick

beneuen Lennaert Bietssen

erff: ende aen die gemeynt

gelden jaerlicx tot thiens - 1 oort st(uiver)s ende 3/4 d(en) vl(ems)

 

Seeger Pijpers met

sijn consorten is behandt 

[in marge voor Seeger:] modo Baesken van Asterberch

 

[afb. 155:]

 

aen omtrent eenen morgen

ende is gelegen bij syn selffs

erff aen die gemeijnt bij

Peeter Moijts Guitgen

 

Noch heeft hij aengegrauen

in anno 1602 iiij roijen

beneuen sijn huijs aen die

Weeij, dat dat verckens schott

op steedt

 

Noch aent Heesvaren beneuen

der kercken to Venlo heuren

bandt eenen haluen morgen

gilt jaerlicx tot thiens - ij d(en) vl(ems) en 1/40 van j st b(ra)b(ants)

 

Gerardt van Eijcken, voor

hem ende in behoeff sijn met-

consorten is behandt aen drye

morgen bants, ende is gelegen

aen die voirt bij Hencken

Vassen erff. 

[in marge voor Gerardt:] modo Lijns Lenert Verbochorst soen

 

Noch aen eenen morgen xxxij

roijen, gelegen bij den voorβ

 

clvij

 

bandt, ende beneuen Jan

Sanders bandt.

 

Noch het feurtgen bij heur ander

erff: ende is omtrent eenen

haluen morgen

 

Noch hebben sij aengegrauen

in anno 1602 iij vierdel, ende

is gelegen bij heuren anderen

bandt, gilt jaerlicx tot

thiens - 4 1/2 d(en) vl(ems) en 1/5 d(en) vl(ems) en ij ort st b(ra)b(ants)

 

Engel den Meuller tot

Venlo is behandt aen ij

morgen ij vierdel, ende is

gelegen beneuen Grietgen

Luiffs bandt, ende Leen

Spanen erff aen die ge-

meynt 

[in marge voor Engel:] modo Jan Engelen de dochter.

 

Noch beneuen Peter Moijts

erff, ende oock bij syn eijgen

erff een vierdeel twaelff

roijen, gilt jaerlicx tot

thiens - 3 d(en) vl(ems) min 1/6 d(en) vl(ems)

 

[afb. 156:]

 

Leen Spanen is behandt aen

twee morgen anderhalff

vierdeel, ende is gelegen beneuen

Engel den Meullers erff

ende Grietgen Luijffs

erff aen die gemeijnt 

[in marge voor Leen:] modo [niets geschreven]

 

Noch heeft dieselue aen-

gegraeuen in anno 1602

een halff vierdeel. ende

is gelegen beneuen Lennart

Betssen erff aen die ge-

meijnt opt Labroick: gilt

jaerlicx tot thiens - iij d(en) [niets geschreven]

 

Faes Rutten is behandt

aen een halff vierdeel

vj roijen, van Engel

Woeskens Engels soen

hergecomen: gilt daer van

jaerlicx een halff alt moerken

ende is gelegen beneuen

Lennaert Gaert van Dyckens 

[in marge voor Faes:] modo Michel Faessen

 

clviij

 

soen sijn erff, die het weder-

deel daer van heefft

 

Noch heeft hij aengegrauen

in anno 1602 twee morgen

ende is gelegen beneuen die

Leemskulen weech inden

Winckel, ende met die een

sijde beneuen Engel den

Meullers erff ende Leen

Spanen erff, gilt jaerlicx

tot thiens - i st b(ra)b(ants) ende dat halff alden muerken

 

Hendrick Zeetsen

burger tot Venlo is be-

handt aen iij vierdeel x

roijen ende is gelegen beneuen

Faes Rutten erff: ende die

gemeijnt drieff gielt              

jaerlicx tot thiens - ij hell(ers) ende 1/15 d(en) vl(ems)

 

Lennaert Gaert van

Eeijckens soen is behandt

 

[afb. 157:]

 

aen eenen morgen thien roijen

ende is gelegen bij sijn ander

erff, ende beneven Faes Rutten

erf, lancx die gemeint, ende

is betimmert met huijs ende

schuijr.

 

Noch aen Faes Rutten weeij

j vierdeel vj roije, daer

Faes Rutten het wederdeel

van heeft; ende daervan

gildt hij een halff alt moerken

 

Noch onder die Leemkuilen

eenen morgen aen sijne

behuijsingh, bij Coen Jacops

erff: gilt jaerlicx tot

thiens - ij d(en) j aldt moerken

 

Lenart Gerardt van Eeyckens

soen, dat nv Henrick van Eicken

ende Jan opden Honreberch hebben

anderhalffen morgen ij roijen

ende is gelegen beneuen

Gerrardts van Eeijcken

 

clix

 

ende Lenart Verboeckhosters

erff, ende mit een oirt aende

gemeynt int Doetbroeck, glt

jaerlicx tot thiens - ij d(en) vl(ems)

 

Geertgen Kunen is

behandt aen v vierdel xij

roijen, ende is gelegen

bij heur ander erff, ende

beneuen Gaert Mans

weyde, ende is betim-

mert met huijs ende

schuijr, ende gilt

jaerlicx tot thiens - j d(en) j hell(er)

 

Peeterken opgen Haef acker

is behandt aen eenen morgen

ende is gelegen bij sijn

ander erff, schietende

[in marge voor Peeterken:] modo Peter Wellis en(de) Peterken Kolis.

 

[afb. 158:]

 

op die gemeijnt.

 

Noch inden Winckel beneuen

Bruickerhoff iij vierdeel iij

roijen, ende bij syn eijgen erff:

ende bij Jan opgen Hoff te

Tiegelen sijn erff.

 

Noch heeft hij aengegrauen

in anno 1602, ende is gelegen

te Ouerkeeren bij syn ander

erff aent broeck ij vierdel

ix roijen.

 

Noch daer den affhanck

vande schuijr op steedt

omtrent drije roijen: gilt

jaerlicx tot thiens - ij d(en) en(de) 1/9 d(en)

 

Grijtgen Luis is behandt

aen eenen morgen j vierdeel

thijen roijen, ende is gelegen

beneuen Peeter Moijts erff

ende met die ander sijde

[in marge voor Grijtgen:] modo Jenneken Pouwels

 

clx

 

beneuen Engel den Meul-

lers erff.

 

Noch eenen morgen j vierdeel

int Doetbroeck beneuen der

keercken van Venloes erff

ende Beel Smits.

 

Noch heeft hij aengegraeuen

in anno 1602 eenen morgen

ende is gelegen aen die

Heesbendt, ende den eersten

aen die gemeijnt nae Blerick

 

Noch aen heur selffs erff

ende bij Peeter Leenssen

bandt een vierdeel, gilt

jaerlicx tot thiens - iij d(en) vl(ems) ende ij oirt stuiuers b(ra)b(ants)

 

Die keerck tot Venlo seuen

morgen een vierdeel, ende is

gelegen int Doetbroecks

veen, beneuen die breetβ speeck

aent valderen ende beneuen

 

[afb. 159:]

 

Grijetgen Luijffs, ende Hendrick

Klumps kinder erff: gilt

jaerlicx tot thiens - vij d(en) j hell(er)

 

Pouwels Lemmens is

behandt aen vj vierdeel

ende is aengegraeuen in

anno 1602 ende is gelegen

aen die Leemskuilen in

die gemeijnt, beneuen Lennart

van Eeijcken syn erff: gilt

jaerlicx tot thiens - j st(uiver)s en(de) ij deuit

[in marge voor Pouwels:] modo Tilman Luijs

 

Gaert Mans is behandt

aen iij vierdeel xiij roijen

ende is gelegen tegen syn

erff, schietende op die

gemeijnt.

[in marge voor Gaert:] modo Peeter Mans.

 

clxj

 

Noch heeft hij aengegraeuen

in anno 1602 een halff

vierdeel ix roijen, ende is

gelegen aen syn erff nae die

Leemskuijlen aen de gemeijnt:

 

Noch in anno 1602 aenge-

graeuen eenen morgen

ende is gelegen int Doet-

broeck.

 

Noch heeft hij int Doetbroeck

eenen morgen, ende is gecomen

van Luijffs hoff.

 

Noch aengegraeuen in anno

1602 int Kalbruick beneuen

die broeck bij Koeckerslo

ij morgen een vierdeel

 

Noch in anno 1603 iij vierdeel

ende is gelegen beneuen

Nelis Meulkens erff aent

doeij eindt int veen: gilt

jaerlicx tot thiens - 2/3 d(en) s. 1/30 d(en) vl(ems) ende ij st. iij deuten brab(ants)

 

Peeter Heuffs ende Koin Jacops

[in marge voor Peeter:] modo Trijn Martens

 

[afb. 160:]

 

syn behandt aen twee morgen

ende syn gelegen int Doetbroeck

beneuen Wolter Pijnants erff

lancx die gemeijnt.

 

Noch int Doetbroeck iij morgen

gelden jaerlicx tot thiens - iiiij d(en) vl(ems)

 

Leens Hinssen is behandt

aen ij morgen, ende is

aengegraeuen in anno

1602 ende is gelegen int

Doetbroeck aen die Breeijer

Speeck beneuen Bruickershoffs

erff: ende gilt jaerlicx

tot thiens - iij ort st b(ra)b(ants)

[in marge voor Leens:] modo Lenert vanden Eijckelbos.

 

Peeter Kranen is behandt

aen twee morgen ende

 

clxij

 

is gelegen int Doetbroeck

beneuen die Sandtberch

aen die gemeijnt: gilt

jaerlicx tot thiens - ij d(en) vl(ems)

 

Peeter in geenen Leest

is behandt aen iij roijen

ende syn aengegraeuen in

anno 1602 ende syn gelegen

aen syn schuijr bij syn ander

erff lancx die gemeijnt - 1/50 van j st b(ra)b(ants)

[in marge voor Peeter:] modo Dries ingen Leijst

 

Den hoff 't geen Eeicken-

hoff aengegraeuen in

anno 1602 eenen morgen

iij roijen, ende syn gelegen

voorden hoff lancx die

gemeijnt.

[in marge voor Den:] modo Jacop van Wanssum

 

Noch aen die Riets mitsen aen die

 

[afb. 161:]

 

gemeijnt eenen morgen.

gilt jaerlicx tot thiens - j st b(ra)b(ants)

 

Maβ aent Lange Veen

is behandt aen een vierdel

ses roijen, ende is gelegen

beneuen den hoff t geen

Eecken, ende beneuen Tilman

Guitβ erff: gilt jaerlicx

tot thiens - j hell(er) 

[in marge voor Maβ:] modo Peterken aengen Langhveen ende Thijs Verheijen

 

Tilman Guijtssen to

Breeij is behandt aen xxj

roijen, ende syn gelegen be-

neuen den voorschreuen Maeβ

sijn erff: ende beneuen

Henrick Nelis erff; aende

gemeijnt - 1/7 deel van(de) d(en) vl(ems)

[in marge voor Tilman:] modo Marten Peeters

 

clxiij

 

Henrick Nelis is behandt aen

een vierdeel xvij roijen, ende is

gelegen beneuen Alart Verijnen

bandt ende aenden gemeijnen

wech. - 1/3 d(en) vl(ems)

 

[afb. 162:]

 

Boicketter Hontschap [= Boekend]

 

Den hoff te Meullens heeft

int Doetbroeck beneuen Beel

Smits erff drye morgen

[in marge voor Den:] modo den heer licentiaet Stijns.

 

Noch heeft den seluen omtrent

eenen morgen, ende is

gelegen beneuen den hoff

t geenen bruick, ende aen

Geuterlo dyck.

 

Noch eenen bandt aende Wee hou

beneuen Henrick Verboeck-

horst bandt omtrent twee

morgen: gilt jaerlicx tot

thiens - 4 d(en) vl(ems) en(de) ij st b(ra)b(ants)

 

Maes Cuijpers is behandt

aen ij morgen xv roijen, ende

is gelegen aent Langeveen

bij sijn ander erff.

[in marge voor Maes:] modo Hendrick Cuijpers.

 

clxiiij

 

Noch heeft hij aengegrauen

in anno 1602 een halff vierdeel

ende is gelegen bij dat

voorschreuen erff, gilt jaerlicx

tot thiens - ij d(en) 1/4 hell(er) d(en) 1/8 van j st b(ra)b(ants)

 

Peeter van Dijck is behandt

aen iij morgen, ende is

gelegen beneuen syn ander

erff, ende beneuen erff

vanden Gasthuijshoff tot

Venlo.

[in marge voor Peeter:] modo Ruth aengen Dijck

 

Noch in anno 1602 aenge-

graeuen een vierdeel xxij

roijen, ende is gelegen bij syn

ander erff, ende is betimmert

met het huijs, ende met een

eindt vande schuijr, ende

light lancx die gemeijnt.

gilt jaerlicx tot thiens - iij d(en) vl(ems) en(de) 1/5 van j st b(ra)b(ants)

 

[afb. 163:]

 

Art Boenen met syn suster is

behandt aen twee morgen

een vierdeel, ende is aengegrauen

anno 1602 aent Kalbroeck aen

heuren anderen bandt bij den

hoff opden veursten Koickerslo.

gilt jaerlicx tot thiens - j st. j deut b(ra)b(ants)

[in marge voor Art:] modo Michel Berghmans

 

Metgen Verboickhorst is

behandt aen eenen morgen

ende is gelegen aenden

achtersten Koickerslo kamp

aende gemeijnt: gilt

jaerlicx tot thiens - j d(en) vl(ems)

[in marge voor Metgen:] modo Jan Cuijpers.

 

sunte Jacobs gasthuijs

tot Venlo heeft voor den

aenslach daer sunte

 

clxv

 

Antonius broederschap heuren

thiens in heeft, vijff vierdeel

 

Noch beneuen Wolter Pijnants

erff twee morgen l. roijen

 

Noch bij het gasthuijs eijgen

erff twee morgen lxviij roijen

 

Noch eenen bandt int Kolbroeck

beneuen Stockuis erff twee

morgen, ende light lancx

die beeck

 

Noch dat vant goet t' geen dijck

gecomen is iij morgen, ende

is gelegen beneuen Peter

van Dycks erff aent guet

vanden dyck.

 

Noch aengegraeuen in anno

1602 aen heuren hoff lancx die

gemeynt twee morgen, gilt

jaerlicx tot thiens - 8 1/2 d(en) vl(ems) ende iij st. b(ra)b(ants)

 

Hendrick Verboickhorst is

[in marge voor Hendrick:] modo Lijns Verboickhorst

 

[afb. 164:]

 

behandt aen iij morgen viij roijen

ende is gelegen bij syn ander erff

 

Noch heeft hij bij den Egelbos

eenen haluen morgen

 

Noch heeft hij bij den Wee hou

vijff morgen

 

Noch heeft hij aen die Smeelen

aenden Poil bij syn ander erff

ende gemeijnt anderhaluen

morgen.

 

Noch heeft hij aengegraeuen in

anno 1602 bij sijnen bongaert

eenen j morgen

 

Noch aen die Smeelen

daer Maessen mistwech

hergaedt j morgen

 

Noch aen Koickerslo bandt

omtrent eenen halff vierdel

beneuen die beeck tegen Gaert

Mans bandt

 

Noch bij Eelisken dyck j vierdel

 

Noch bij Eeliskens dyck bij

sijnen anderen bandt omtrent

 

clxvj

 

een halff vierdeel: gilt jaer-

licx tot thiens - 10 d(en) s 1/16 d(en) vl(ems) ende iij ort st b(ra)b(ants)

 

Alart Verrijnen is behandt

aen v. vierdeel x roijen, ende

is gelegen bij syn ander erff

lancx die gemeijnt 

[in marge voor Alart:] modo Jan Verrijnen.

 

Noch bij syn erff aende

Egelbos eenen morgen

 

Noch eenen morgen j vierdeel

ij roije.

 

Noch iij morgen j vierdeel

ende is gelegen lancx die

gemeijnt, ende by Henrick

Verboickhorsts erff.

 

Noch heeft hij aengegrauen

in anno 1602 eenen morgen

ende is by sijn ander erff

gelegen aende gemeijnt.

 

Noch heeft hij bij Koickerslo aen-

 

[afb. 165:]

 

sijnen bandt een hackschertten

aengegrauen omtrent j vierdeel

gilt jaerlicx tot thiens - 5 1/5 d(en) vl(ems) ende j st j deut b(ra)b(ants)

 

Jan opder Heijden is behandt

aen omtrent iiij morgen

met huijs ende hoff, ende

is gelegen bij Henrick Ver-

boickhorst erff, ende de

gemeijnt. 

[in marge voor Jan:] modo Gertien Verheijen.

 

Noch bij Eeliskensdyck aende

brugh iij morgen xxx roijen

 

Noch heeft hij aengegrauen

in anno 1602 iij morgen, ende

is gelegen bij syn hoffstadt

lancx die gemeijnt nae het

Kolbruick, gilt jaerlicx tot

thiens - 6 1/5 d(en) vl(ems) ende j st j ort b(ra)b(ants)

 

Joest van Stockum is behandt

 

clxvij

 

aen twee morgen met die

getimmer, gelyck deselue

gelegen sijn.

 

Noch heeft hij aent Kolbroick

beneuen die beeck ende desen

gasthuijs bandt twee morgen

 

Noch heeft hij aengegrauen

in anno 1602 daer die schuijr

op steedt met alle syn getimmer

iiij morgen, ende dit erff

streckt sich langs beyde syn

hoeuen aen die gemeynt

 

Noch heeft hij een visscherie

geheijten Massen Vencken daer

van compt hem eenen haluen

morgen den gront toe, ende

die rest blijfft gemein den

gront, maer hem compt

die visserije toe.

 

Noch heeft hij een visserije

in die Heeij achter het Kolbruick

geheijten den Roemer, hier

van compt hem alleen die

visserije, ende die gemeynt.

 

[afb. 166:]

 

den grondt, gilt jaerlicx tot

thiens, behaluen die twee

visscherijen

4 d(en) vl(ems) en ij st[uivers] bra(ban)t(s) sonder die twee visseryen

 

Den hoff te Boickent, den

Lennart te Boickent ende Lennart

Smits toebehoort, syn behandt

aen ij morgen, ende is gelegen

tegen heur weij lancx die

gemeyn straet 

[in marge voor Den:] modo Guert Jacobs ende Jan Nabben

 

Noch eenen morgen ende

is gelegen beneuen Leens

Verheeijen kinder erff aende

Bulten bij die beeck.

 

Noch aengegraeuen in anno

1602 eenen morgen, ende is

gelegen beneuen de Basdonck

aende beeck: gilt jaerlicx

tot thiens - ij d(en) vl(ems) ende j st b(ra)b(ants)

 

Noch heeft Wolter

Oetgens alleen inden

 

clxviij

 

Waessem beneuen die vrouw

van Daelheems erff jc xxx roijen

 

Noch heeft hij aengegraeuen

anno 1602 j vierdeel, ende is

gelegen inden Waessem bij

Henrick Berchmans erff

beneuen den Vreeij, daer den

processij wech door gaet

gilt jaerlicx tot thiens - j d(en) vl(ems) min 1/7 d(en) vl(ems) ende noch j deut b(ra)b(ants)

 

Den hoff op die Basdonck

den joncker Buegel ende

Grijtgen Lemmen toebehoort

sijn behandt aen omtrent

anderhaluen morgen, ende

werdt genoempt den Vreed

daer het huijs op staedt. 

[in marge voor Den:] modo Geertruit van(de) Baesdonck ende Hendrick van Croonenberch

 

Noch eenen morgen lviij roijen

bij die Basdonck beneuen

Tisken vanden Bulten syn

erff aende gemeijnt.

 

[afb. 167:]

 

Noch eenen morgen voorden hoff

aende gemeijnt, ende plicht een

kuijl te syn.

 

Noch hebben sij aengegraeuen in

anno 1602 eenen haluen morgen

bij den Vreel.

 

Noch aent schatbruick aende

beeck eenen morgen beneuen

den gemeijnen wech, ende

Boickender bandt, gelden jaerlix

tot thiens - v d(en) vl(ems) min 1/8 v(lems) ende j ort st. b(ra)b(ants)

 

Joncker Adolp Schenck is

behandt aen die Bruickskens

weeijde met dat achterste

nije erff, lancx dat velt

ende lancx die beeck

die nae Gruesdonck loopt

ende met den eenen eijndt

nae dat huijs de Barlo, ende

met den anderen eyndt nae die

[in marge voor Joncker:] modo joncker Hans Willem van Haren

 

clxix

 

heijde nae Sandtvort, omtrent

vier morgen.

 

Noch aengegraeuen bij dat voorβ

erff in anno 1602 twee morgen

gilt jaerlicx tot thiens - 4 d(en) vl(ems) ende j st. b(ra)b(ants)