GenBronnen

maas

Blerick vieringen 1792


Bron: Blerick dtb - gevonden bij 1792 huwelijken

 

Vieringen aangaande ds. de Hu, Coopmans/Cuijpers en Gerardus Grubben


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


[FS afb. 529:]

 

7: feb 1792

 

celebratum fuit memorabile jubilaeum in ecclesia

er is een gedenkwaardig jubileum gevierd in onze kerk

 

nostra de Blerick, tres enim et hac communitate

van Blerick, want er zijn er 3 in deze gemeenschap

 

et omnes in superioritate constituti celebrarunt

en allen die in aanzien gesteld zijn, vieren

 

suum plenum jubileum sub eodem servitio divino.

voltallig zijn jubilium onder dezelfde goddelijke dienstbaarheid.

 

1º: ego Jacobus de Hu Ninoviensis religiobus

1º: Ik, Jacobus de Hu, afkomstig uit Ninove, van de abdij

 

Averbodiensis a viginti octo annis cum dimidio

van Averbode, sinds 28 en een half jaar

 

pastor de Blerik anno aetatis mea 73 celebravi

pastoor van Blerick heb op mijn leeftijd van 73 gevierd

 

quinquagesimum annum professionis meae

mijn vijftigjarige professie

 

renovando vota mea in manibus r(everen)di d(omi)ni

door mijn geloften te vernieuwen in de handen van de eerwaarde heer

 

Joannis Chrisostomi van Postel pastoris Venlon(ensis):

Joannes Christostomus van Postel, pastoor van Venlo

 

qui sacrum cum diacono et subdiacono

die het sacrament met diakenen en subdiakenen

 

solemniter celebravit

plechtig heeft gevierd.

 

2º: Leonardus Coopmans scholtetus hujus parochiae

2º: Leonardus Coopmans, schout van deze parochie,

 

et Aldegondis Sibilla Cuijpers conjuges celebrarunt

en Aldegondis Sibilla Cuijpers, echtgenoten, vieren

 

quinquogesimum annum contracti sui matrimonii

hun vijftigjarig huwelijksfeest

 

renovando sibi mutuo fidem conjugalem in

door het vernieuwen van hun wederzijdse huwelijkstrouw in

 

manibus filii sui r(everen)di patris Laurentii Coopmans

de handen van hun zoon, de eerwaarde pater Laurentius Coopmans

 

minoritae et concionatoris Venlonae, qui sub

minoriet en ..... uit Venlo die onder

 

sacro concionem solemnitati congruam

de heilige ...... plechtig .......

 

habuit.

heeft gehad.

 

3º: Gerardus Grubben praeses scabinorum de

3º: Gerardus Grubben, voorzitter van de schepenen van

 

Blerik et per quinquaginta annos scabinus

Blerick en gedurende vijftig jaar schepen

 

celebravit jubilaeum scabinatus sui renovando

heeft zijn schepenjubileum gevierd door zijn eed

 

suum juramentum in manibus praenobilis

te hernieuwen in de handen van de edele

 

d(omi)ni Antonii Sigismondi Frederici baronis de

heer Antonius Sigismondus Fredericus baron van

 

Laer, toparchae de Blerik, qui etiam toparchiam

Laer, heer van Blerick, die eveneens

 

de Blerik per 50 annos administravit,

de heerschappij van Blerick gedurende 50 jaar uitvoert.

 

jubilanti imposita fuit jubilaei corona a

De jubilarissen is een jubileumkroon opgezet door

 

Joanne Klerken ipsius pronepate infante 4

Joannes Klerken [....] achterkleinzoon kind 4

 

annorum

jaren.