GenBronnen

maas

Arcen aantekeningen 1692-1745


Arcen aantekeningen 1692-1745 over natuur rampen, hoge maas en een brand

 

[FS afb. 6:]

 

1692

den 18d(en) 7ber snaermiddaghs om-

halfe 3 uijren, wass er een groo-

te aertbevinge alhier.

 

1703

den 8d(en) december smorgens om

acht uijren begon een schromel[..]

ken stromwindt, duijrd(en) tot bij

den elven, dede eenen groot(en) schade

aen kerck(en) en huijser en op de zee

 

1712

den 17 7ber ontrent, d(en) middaegh

ontstonter eenen grousamen [= gruwzaam, gruwelijk] vehemen-

ten [= hevige] windt, waer door groten schaede ge-

schiede aen kercken, huyser, schuijren,

bomen die midden door gebrocken oft

gansch omvar gewayt. duijrde een

paer uyren.

 

1717

den eersten 7ber was eenen seer vehe-

menten windt met groot(en) schade aan

dacken glaesen en appelen en peeren [..]

gansch oft, aen de hop ock groot(en) sch[ade]

soo dat erg [....] hop hofstede 3 blameser [= een oude munt]

en 2 schillen

 

1720

den 22 april naer 12 uijren den nachts

onstont alhier eenen brandt in de schuijr

en stallinge van Nicolaus Voght en wier

soo vehement [= was zo gruwelijk], dat in corten tijdt affbrands

43 huijser en stallingen 26 schuijren [....]

schoppen.

 

1720

den 17 xber wass er in de nacht een

alderstercksten windt, die grooten schaden

verorsaeckten op de zee en op ‘t landt

aen kercken en huijsen

 

1740

in festo s. Thomæ [= 21 december] is de mass [= Maas] seer

groot gewest, en heft gestaen

op de oberste traap van desen hoff

waer door de winter vruchten qam te

verdorven in den velden

 

1745 den 5dem junij is hier gewesen

een grawsamen hagelslag, door

welcken de vruchten [.....]