GenBronnen

digitalisering

maas

deel VIII - Driessen groot-archief - dokumenten overige landen


bron: Driessen groot-archief - digitaal

archivaris: Andreas Driessen op ten Bulten

scans verkrijgbaar, tegen geringe vergoeding


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


8-1) Haiti: dokument d.d. 2-7-1804 te Kaap St. Domingo als toestemming voor commandant Taggart van de schoener

        "Americaine Parriot" met een laadvermogen van 101 ton, om naar Philadelphia (USA) te gaan met zijn lading, nu

        aan kade "du Cap Francais, ile Saint-Domingue", handtekening luitenant Cocherel. [Haiti-1]

 

8-2) Jamaica: dokument d.d. 3-3-1975 waarbij Hugh Urquhart van St. Ann, geboren op 23 november 1913 te Inverness

         [Schotland] als zoon van George Urquhart en getrouwd met Elizabeth Sutherland Main, burgerschap van Jamaica

         werd verleend. [Jamaica-1]

 

8-3) Nederlandse Antillen: brief d.d. 4-7-1842 van de weduwe de Larrey, aan Scheurleer en zonen te Den Haag (NL) over

        vereffening van 2 wissels van f 1500 aan F.R. Bosch. En dat een andere wissel van f 1500 betaalbaar is met 60 dagen

        ten bate van baron de Raders, gezaghebber van Curacao en vraagt hun, haar schoonbroer J.G. graaf de Larrey te

        Geneve (Zwitserland) ervan in kennis te stellen. [Nederlandse-Antillen-1a/b]

 

8-4) Noorwegen: dokument d.d. 22-7-1797 te Drontheim van Cs. Due - onder-Bataafse-commissaris in het grote rechts

        distrikt, aan de handelaren Hemert & Marchant in Amsterdam over betaling van 4682 guldens t.g.v. burger vertegen-

        woordigers van de Bataafse zeemacht in Den Haag, als saldo van de inbeslag genomen buit, door fregat Scipio ook

        wel genaamd de Neptune van Aberdeen van kapitein Everts. [Noorwegen-1a/b] 

 

8-5) Oostenrijk:

     a) brief d.d. 9-3-1800 uit Hoechst  van ridder Gramont, majoor en chef van bataljon Oostenrijkse grens troepen, aan de

         commandant van de Franse grens troepen te Rheineck (Zwitserland) over afbakening met palen van de Rijn oevers

         en verwijdering van boten bij die oevers vandaan, ter voorkoming van schade en overlast. [Oostenrijk-1a/b]

     b) dossier periode 1912-1960 over familie Skudnik-Kerschbaumer uit Villach (Karnten). [Oostenrijk-2a t/m 2l]

 

8-6) Portugal: brief d.d. 17-4-1691 van Henrico & Jacob van Zeller uit Lissabon aan Guilelmo Forchondt handelaar te

         Antwerpen (B) over een zending diamanten uit Goa ter waarde van 6000 pattacons. [Portugal-1a/b] 

 

8-7) Rusland: dokument d.d. 14-11-1812 te Wilna (Vilnius) / Kowno door baron van Chambarlhiac, direkteur generaal van

        genie troepen en versterkingen te Wilna en Kowno, met naam lijst van officieren en wachters aanwezig. [Rusland-1]

 

8-8) Spanje:

     a) vrachtbrief d.d. 12-1-1803 uit Cadiz door Andre Ryk, meester van het schip genaamd "la Vigilance" geladen met 10

         leren zakken Indigo uit Catalonie voor aflading in Amsterdam aan Louvrex & van Lennep. [Spanje-1a/b]

     b) vrachtbrief d.d. 16-3-1803 uit Cadiz door Jacob Folkerst, meester op schip genaamd "de Eensgezinde" geladen met

         13 leren zakken Indigo uit Guatemala en 5 halve zakken Indigo uit Maracaibo [Venezuala] voor aflading in Amsterdam

         voor Louvrex & van Lennep in opdracht van Michel Lopez & cie. Vrachtprijs 80 florijnen. [Spanje-2a/b]

     c) vrachtbrief d.d. 4-3-1803 uit Cadiz door Frederic Michielsen, meester op schip genaamd "de Joven Jacob" geladen

         met 176 tinnen staven voor aflading in Amsterdam voor Louvrex & van Lennep. [Spanje-3a/b]

     d) brief d.d. 18-9-1804 uit Cadiz van Jacques A. Renette [ws. afkomstig uit Luik (B) aan Louvrex & van Lennep te Amster-

         dam, over bestellingen en bedragen van Vienne & Larue en weduwe R. Boom. [Spanje-4a/b]

     e) dossier 1804-1805 met 2 stukken van Michel Lopez & cie uit Cadiz over zendingen Indigo uit Caraques door de brigan-

         tijn "Espagnol" van N.D. de Reyter en "st. Antoine van kapitein Jh. Turbiano, alsmede 100 kisten suiker van Havanna

         door het Spaanse schip "la Victoire" van kapitein Saturnino uit Barrinage. De andere dokument noemt een bedrag

         van 76.60 frs. aangaande dhr. Jes. Cuylitz. [Spanje-5a t/m 5d]

     f) dokument d.d. 17-8-1805 uit Bilbao door Manuel Josef de Bringas, die verlof geeft aan Juan Jozef de Aguirre inwoner

         van San-Pelayo om vandaar te verzenden naar Bordeaux in het depot van Holagray 1800 staven ijzer met een gewicht

         van 61.5 ton met de Deense schip genaamd "Maria Ana" van kapitein Jens Hermansen. [Spanje-6]

     g) brief d.d. 26-1-1811 van hertog du Feltre, minister van oorlog te Parijs (F) aan mr. Rommart, chef de bataljon van 1e

         regiment Infanterie de Legere, die hem gelast om naar Pampluna (Spanje) te begeven om zich ter beschikking te

         stellen van generaal Reille, veldheer en gouverneur van Navarre, die hem zal plaatsen in een van de regimenten

         aldaar. [Spanje-7]

 

8-9) St. Kitts: vrachtbrief d.d. 14-4-1807 uit st. Kitts dat er wordt verscheept door John Robinson met een sloep genaamd

         "Revenue" onder bevel van kapitein James Noyes, nu aan de kade van Basseterre, 6 vaten rum en 4 vaten suiker

          voor "New London" voor rekening en risico van kapitein Daniel Trueman van "New Haven Connecticut". [st-Kitts-1a/b]

 

8-10) Turkije: dokument d.d. 23-6-1756 uit Lycia door Alphonsus Sozi Carafa, regulier geestelijke van de Somaschi Vaders,

          die verklaart dat er in 2 parochies afkondigingen zijn gedaan over Vitus Prino, vanaf zijn geboorte tot december 1748

          en tot december 1754 niet was getrouwd. [Turkije-1]

 

8-11) USA:

      a) dokument d.d. 1-8-1803 te Bordeaux (F) dat is binnen gevaren de brig "Betzij" uit Baltimore door kapitein Chatfield

         met 158 ton, waarin douane verklaart de rechten ervan te hebben ontvangen. [USA-1]

      b) brief d.d. 16-9-1816 te Amsterdam van John Carliss, aan zijn vader Ebenezer Corliss, koopman te Northyarmouth,

         dat hij is aangekomen na een 30 dagen overkomst uit Boston. Voordat hij vertrok kon hij zijn vader niet bezoeken,

         hij was toen slechts 4 dagen thuis met zijn vrouw en kinderen in Boston, maar hoopt hun te ontmoeten volgende

         winter in "Cape Ann". [USA-2a t/m 2c]

      c) dokument d.d. 24-5-1821 te Antwerpen (B) van H.J. Stier d'Aertselaer, die mededeelt dat zijn dochter Rosalie Eugenie

         Calvert, is overleden op 13 maart 1821, in haar landgoed te Riversdale, vlakbij de stad Washington, in de ouderdom

         van ruim 43 jaar voorzien van de heilige sacramenten. [USA-4a/b]

      d) dokument d.d. 25-12-1823 te Rockingham [New Hampshire staat] waarbij Enoch Clark of Greenland heeft verkocht

         voor $ 50 aan Simon J. Whitten te Parsonsfield, een vierde deel van een stuk land te Parsonsfield, nr. 45 de 11e in

         een rij van 100 aren meer of minder, die hij te voren had gekocht van Andrew Shan. [USA-3a/b] 

 

8-12) Zwitserland:

      a) dossier 1804-1805 met 14 stukken uit Locle van horlogemakers Philipe du Bois & zonen. [Zwitserland-1a t/m 1m]

      b) dossier 1805 met 2 stukken uit Basel van Malliard aan Brochant. [Zwitserland-2a/b]      

      c) brief d.d. 6-3-1845 uit Aarau van Berger & co. aan Smits & Mertens te Amsterdam over vracht. [Zwitserland-3a/b]

      d) dokument d.d. 12-6-1794 van magistraat en raad van kanton Appenzell, die verklaren dat mede burger Frantz Joseph

         Graff, uit militaire dienst was ontslagen op 10 september 1792 en zich heeft terug getrokken in zijn vaderland Zwitser-

         land. [Zwitserland-4a/b] 

      e) dokument d.d. 4-10-1794 van schout en raad van stad en republiek Freiburg, die verklaren dat Nikolaas Metreaux,

         burger van deze stad, in dienst was als fusilier gedurende 8 jaar in compagnie Weck, dat was voorheen het Zwitsers

         regiment van Diesbach en daarvan was ontslagen en verblijvende in deze kanton. [Zwitserland-5]

      f) dokument d.d. 16-3-1796 te Maastricht (NL) waarin de raad van bestuur van 2e compagnie "artillerie de Sambre et

         Meuse" verklaren dat Jean Francois Fournier, geboren te Geneve, 30 jaar oud, in dienst trad ten tijde van de vorming,

         uit de voormalige kanonniers "de Reunion" van Parijs. Was sinds 2 augustus 1793 korporaal en werd op 3 november

         1794 door een granaatscherf gewond in zijn linker knie bij de beleg van Maastricht. [Zwitserland-6]

      g) dokument d.d. 15-12-1809 te Parijs van ministerie van oorlog, aan Victor Honore Julliard, leerling chirurg bij 8e regi-

         ment infanterie de legere te Geneve, dat hij door de keizer, werd benoemd als chirurg, onder hulp majoor, bij 10e

         regiment huzaren, die zich te Straatsburg in kazerne bevinden en verzoekt hem binnen korst mogelijke tijd daar naar

         toe te gaan om in die functie te treden. [Zwitserland-7a/b]    

      h) brief d.d. 25-3-1796 uit Kooh van Maillard, sergeant in 8e compagnie, 3e bataljon bij 162e demi-brigade, van 3e

         divisie van leger "Sambre et Meuse" met verzoek om duplicaat van zijn vroegere dienst bij Zwitserse regiment,

         compagnie van Louijs d'Affrij, hij was daar in dienst van 1 februari 1788 tot 10 augustus 1792. [Zwitserland-8a/b]