GenBronnen

digitalisering

maas

deel XVIII - Driessen archief - dokumenten Italie


bron: Driessen archief - digitaal

archivaris: Andreas Driessen op ten Bulten

scans verkrijgbaar, tegen geringe vergoeding


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


18-1) Alby [I]: verklaring uit Rome d.d. 11-11-1873 door broeder Maria Franciscus Regis abt en procureur generaal van de hervormers van de

         Cistercijnen ook wel Trappisten, over authenciteit van een relikwie van de heilige Stephanus, mede ondertekend door secretaris Stanislaus

         waarin de parochie van Alby die relikwie in hun parochie mag vertonen. [Alby-1a/b] 

 

18-2) Bene (I): dokument d.d. 10-4-1862 door 89e regiment d'Infanterie, als staat van dienst over Mathieu Cigliutti,

          zoon van Joseph en Anne Bonino, geboren Bene [toen Frans department de Stura, nu Italie]. Was sinds 11

          juni 1807 in militaire school, werd korporaal op 30 januari 1808, sergeant op 23 mei 1808, werd onder luitenant

          op 13 juli 1808 bij 47e RIL, aldaar luitenant op 2 maart 1811, adjudant-majoor op 1 maart 1813 en daarop kapitein

          adjudant majoor, werd op 15 september 1815 kapitein op non activiteit gesteld. Werd op 30 april 1817 genatura-

          liseerd tot Fransman, kapitein op 26 mei 1819 van 2e "legion departementale du Pas de Calais". Op 28 juni 1819

          kapitein adjudant majoor bij "legion departementale des Hautes Pyrenees" wat op 24 december 1820 de 14e

          regiment infanterie de legere werd, werd aldaar majoor op 6 maart 1828. Trouwt op 29 december 1830 met Amelie

          Desagenaux. Nam deel aan de veldtochten van Spanje en Portugal [1808-1813] en de Pyreneen [1814]. Werd

          gewond bij Salamanca [Spanje] op 22 juli 1812 en opnieuw op 28 juli 1813 bij San Cristobal bij Pampeluna.

          Werd ridder van Sint-Lodewijk op 20 augustus 1824 en van het Erelegioen op 21 maart 1831 en tenslotte werd

          hij op 30 november 1833 militair onder intendant. [Bene-1a/b]

 

18-3) Bologna (I): dokument d.d. 17-9-1678 van Hieronymus, aartsbisschop van Bologna, die verklaard dat Bartholomeus

          volgens de codex [is een boek of lijst] van Bologna eertijds Joannes Baptista heeft geheten, nooit was getrouwd en

          vrij is om een huwelijk aan te gaan. [Bologna-1]

 

18-4) Capaccio [I]:

       a) dokument d.d. 7-6-1846 van Gregorio Fistilli bisschop van Capaccio [I] aan parochie van Capri, over Giovanni Mantanti en Jean di

         Astore? [Capaccio-1]

       b) dokument d.d. 17-6-1857 van Francesco Giampaolo bisschop van Capaccio Vallo [I] aan pastoor van Capiggo over Lorenzo

         Cammarota en Romana Irolta? [Capaccio-2]

 

18-5) Cavallarleone [I Piemont]: document 19-9-1560 door een notaris over een erfenisverdeling waarbij aantal personen werden ver-

         meld zoals Marci Antonij Nuceti. [Cavallarleone-1a/g] 

 

18-6) Chioggia [I]: dokument d.d. 4-2-1765 van Joh. Augustinus Gradonico bisschop van Chioggia [I] die eerbewijs doet aan een priester

         genaamd Civillo die biechtvader is in een nonnenklooster van de capucijnen. [Chioggia-1] 

 

18-7) Foropompilii (I): dokument d.d. 26-11-1790 van Johannes Baptista, kanunnik van Bernabeus Pharensis [= Pharos

          in Egypte bij Alexnadrie] over Antonia, dochter van Josephus Mambelli, die nooit een man heeft gehad en altijd vrij

          was om te trouwen. [Forompompilii-1]

 

18-8) Intragna (I): dokument d.d. 19-4-1834 waarin de prior Joannes Aloysius Maria Cunberto aan bisschop Amadeus

          Bruno de Samone uit Cuneo (I) vraagt om wijding en steenlegging te doen van een kapel voor het vreemdelingenhuis

          in Intragna [Intraquis] noord-Italie. Met name voor de heilige maagd Maria, aartsengel Michael en andere heiligen met

          antwoord goedkeuring bisschop en dank. [Intragna-1a t/m 1d] 

 

18-9) Jesi (I): dokument d.d. 14-4-1753 van Antonius Fonseca, bisschop van Jesi [Aesinus] over Philippus Manhiam, zoon

          van Franciscus Manhiam, die nooit een vrouw heeft gehad en altijd vrij is om te trouwen. [Jesi-1]

 

18-10) Livorno (I): brief d.d. 20-5-1855 van Felix Scholls, aan M.N. Luber jr. advocaat te Amsterdam (NL) over nalatenschap

          van Johan Adam Schilling, destijds gouverneur van Ambon in Indie, en andere erfgenamen in Kreuznach en elders

          in Duitsland, wat blijkbaar nooit is uitgekeerd. [Livorno-1a t/m 1c]

 

18-11) Ludarius [I]: dokument d.d. 7-9-1857 door Constantinus van Alba geschreven door zijn vicarius waarin de echtheid wordt verklaard van

         van een relikwie van bisschop Claudius uit Ludarius, wat hij zorgvuldig had verzameld en geplaatst in een afgesloten zilveren ovaal figuur

         met kristallen bezet, gesloten met een rode fijne draad en zegel. [Ludarius-1]  

 

18-12) Milaan (I): brief d.d. 3-6-1807 van oorlogs ministerie, aan kolonel Gambs commandant van 2e regiment "d'infanterie

          de ligne de Napels" met verzoek om Cavascon en Guillamat te verplaatsen naar Napels. [Milaan-1]

 

18-13) Rome (I):

       a) dokument d.d. 8-9-1756 van Joannes Antonius, bisschop van Porto (I), kardinaal van Guadagnus, vicarius-

          generaal van de paus, die verklaard dat Maria Angela Barbara Posan, van Duitse afkomst, dochter van Mattie,

          wonende in Rome (I), nooit is getrouwd en vrij is om te trouwen. [Rome-1]

      b) dokument d.d. 4-2-1777 door secretaris namens fr. Nicolaus Angelis Maria Landini titulair bisschop van Porphyrien waarin echtheid

         werden verklaard van de botten van de heilige Jacobus. [Rome-3a/b] 

       c) Rome - dokument d.d. 19-12-1808 van Miollis, waarin tot kapitein van 14e regiment Infanterie de Legere, werd

          voorgesteld Martial Minneri, luitenant van zelfde regiment, op voorstel van bataljonchef. [Rome-2]

 

18-14) Sutri (I): dokument d.d. 25-5-1725 van Vincentius Vecchiarellius, bisschop van district van Sutri & Nepi (I) waarin hij

          verklaard dat Petrus en Paulus Antonissen uit de plaats "Castro Melissa" sinds oktober 1720 aldaar wonen en zich

          altijd netjes hebben gedragen, en dat er geen beletselen bestaan voor een huwelijk, mede ondertekend door F. de

          Nesolis vicarius generaal. [Sutri-1]

 

18-15) Vizenze (I): dokument d.d. 25-10-1834 van Joannes Joseph Cappellari, bisschop van Vizence, aan Alexander

         Cogollus, kanunnik van kathedrale kerk van Vicenze. [Vizence-1]