GenBronnen

digitalisering

maas

deel XIV - Driessen archief - dokumenten Nederlands-Indie (Indonesie)


bron: Driessen archief - digitaal

archivaris: Andreas Driessen op ten Bulten

scans verkrijgbaar, tegen keline vergoeding


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


14-1) Bandjermasin:

      1) dossier anno 1906 met 5 stukken, inzake eigendom wisseling van de gaffelschoener ook wel prauw "Henrietta" in eigendom van

          de Javasche Bosch Exploitatiemaatschappij voorheen P. Buwalda geschat op f 4500, werd op 30-6-1903 voor f 2000 verkocht

          aan de arabier Sech Abdullah bin Saleh bin Moetelik Alkatirie, handelaar wonende te Soerabaia. Verkocht voor f 3250 en op

          4-8-1906 overgeschreven aan gouvernement van Nederlands Indie. [Bandjermasin-1a t/m 1g]

 

14-2) Batavia:

      1) militair document d.d. 31-8-1846 waarin de volgende handekeningen werden gelegaliseerd: majoor A. Bernhardt kommandant

          van 6e bataillon infanterie, generaal-majoor titulair Michiels militair kommandant van west kust van Sumatra, luitenant-generaal

          Cochius kommandant van het Indisch leger, secretaris van Indisch leger, hoofd intendant militaire administraie F. Schultze en

          secretaris van algemene rekenkamer. [Batavaia-1a/b]

      2) dokument d.d. 24-3-1902 als eigendomsbewijs nr. 300, waarin de chinees Tjio Eng Tjoan aan de chinees Tjio Eng Toen,

          handelaar te Buitenzorg heeft verkocht voor f 3750 de helft in een perceel gelegen in residentie Batavia, afdeling Bloeboer,

          kadaster letter C verponding nr. 749. [Batavia-2a t/m 2g]

      3) dokument d.d. 24-3-1902 als eigendomsbewijs nr. 301, waarin de chinees Tjio Eng Tjoan aan de chinees Tjio Eng Toen,

          handelaar te Buitenzorg heeft verkocht voor f 1000 de helft in een perceel gelegen in residentie Batavia, afdeling Bloeboer,

          kadaster letter C verponding nr. 1035. [Batavia-3a t/m 3g]

      4) dokument  d.d. 2-2-1903 als eigendomsbewijs nr. 89, waarin de chinees Tjio Eng Toen, handelaar te Buitenzorg heeft verkocht

          voor f 10800 aan de chinese vrouw Oeij Tjoeij Nio, echtgenote van Lim Kim Tjiang handelaar te Buitenzorg, de helft van 2

          percelen gelegen in residentie Batavia, afdeling Bloeboer kadaster letter C verponding nr. 749 en 1035. [Batavia-4a t/m 4f]

 

14-3) Bodjonegoro:

      1) dossier d.d. 19 juni 1902 met 5 stukken door Jacob Willem Hendrik Smissaert notaris te Rembang, waarin Cardel Ferdinand Meyer klerk bij b.g.

          notaris wonende te Rembang werd benoemd tot speciaal procureur namens een groep chinezen om voor hun op te treden en aan hun over te

          schrijven een perceel hun toegekomen volgens testament uit de nalatenschap van hun vader Tan Boen Tjit [overleden te Bodjonegoro op 23

          dec. 1901]. De erfgenamen zijn kinderen van de overledene namelijk: 1) de chinese vrouw Tan Awok zonder beroep echtgenote van Tjwa Swie

          Tjiang kleinhandelaar beide wonende te Bodjonegoro, 2) de chinese vrouw Tan Kotji zonder beroep echtgenote van Liem See Liang kleinhandelaar

          beide wonende in de chinese kamp te Lasem, 3) de chinese vrouw Tan Yong zonder beroep wonende te Modjokerto weduwe van Ong Soe Oei en

          4) de chinees Tan Hie Tjeng kleinhandelaar wonende te Bodjonegoro. Het perceel groot 2466 vierkante meter blijkbaar met woonhuis, pakhuis en

          vruchtbomen is gelegen te Bodjonegoro in kampong Karangpatjar aan de grote weg van Bodjonegoro naar Tawangsarie was aangeslagen voor

          f 3000. Overledene was eigenaar ervan sinds 14 dec. 1881. [Bodjonegoro-2a t/m 2m]

     2) dossier d.d. 17 sept. 1902 met 3 stukken door Anthony Hendrik Spaan notaris te Bodjonegoro, waarin de chinese vrouw Lie Tjing zonder beroep

          wonende te Bodjonegoro in kampong Karangpatjar voor f 240 heeft verkocht via gemachtigde aan de chinese vrouw Liem Kiok Njoo zonder beroep

          echtgenote van de chinees Lie Siok Poo kleinhandelaar beide wonende te Bodjonegoro in kampong Karangpatjar, een perceel gelegen in

          Bodjonegoro in kampong Karangpatjar in de chinese wijk kadaster sectie A nr. 285 verpondings nr. 433. Verkoopster was eigenares ervan sinds

          30 juni 1884. [Bodjonegoro-3a t/m 3l] 

      3) akte d.d. 28 apr. 1933 door Sydorius Oppenkamp notaris te Bodjonegoro, waarin de enige 3 aandeelhouders van de te Padangan gevestigde

          NV “Tan King Liong” namelijk 1) Tan Boen Liem als direkteur, 2) Tan King Liong als commissaris en 3) Njoo Boen Lam als commissaris hebben

          verkocht aan b.g. NV voor f 2500 een perceel in dessa en district Pedangan regentschap Bodjonegoro verpondings nr. 1008.

          [Bodjonegoro-1a t/m Bodjonegoro-1d]

      4) akte d.d. 25 sept. 1934 door Laurent Otto Verhagen tijdelijk waarnemend notaris te Toeban, waarin Tjan Boen Giok koopman wonende te Toeband

          voor f 1000 heeft verkocht aan de chinese vrouw Tjia Soe Sik Nio zonder beroep echtgenote van Liem Boen Hian koopman beiden wonende te

          Babat, een schuldvordering van f 1000 op de chinese vrouw Tan Hwat Nio koopvrouw wonende te Boeloemedoera district Bantjar regentschap

          Toeban volgens hypotheek d.d. 12 juni 1931 met onderpand een perceel in residentie Bodjonegoro regentschap Toeban district Bantjar verpondings

          nr. 1457. [Bodjonegoro-4a t/m 4d]  

 

14-4) Djombang:

      1) akte d.d. 2 dec. 1914 door Willem Carel Lamers rijdelijk vervangend notaris van Hendrik Willem Verloop notaris te Djombang, waarin de

          chinees Oei Bing Tjiang handelaar wonende te Djombang verklaard voldaan te zijn met f 3000 door de chinees Kwee Sioe Tjwan handelaar

          wonende te Djombang die hem dat schuldig was vanwege een hypotheek d.d. 24-6-1913 met onderpand een perceel gelegen te Djombang

          verpondings nr. 4413 en doorhaling van die hypotheek verlangt. [Djombang-2a t/m 2d] 

     2) akte d.d. 19 nov. 1928 door Anthonius Johannes Hendricus Boudier notaris te Djombang, waarin Oei Ban Ik handelaar wonende te

          Soerabaia speciale volmacht geeft aan Sijtse Jaarsma en Julia Adolfs advocaten en procureurs bij raad van justitie te Soerabaia en

          Sie Khwan Ho kantooremploye allen wonende te Soerabaia, om namens hem te bewerkstelligen een inschrijving van eigendoms bewijs

          van recht van opstal op een stuk gouvernements grond gelegen te Djombang in dessa Balongbezoek buiten de bebouwde kom en

          buiten kadaster afdeling. [Djombang-1a t/m 1d]

 

14-5) Grissee: zie apart blad

 

14-6) Malang (Java):

      1) dokument d.d. 26-12-1951 waarin Saleh Ibrahim, wonende te Malang en eigenaar van Rahma Kongsi, The Tjwan Tie te Malang machtigt

          om rijsthalmen/ongepelde rijst in te kopen, en te verkopen rijst en andere daarmee samenhangende zaken te doen. [Malang-1]

 

14-7) Modjokerto:

      1) akte d.d. 12 jan. 1931 door Theodoor Robert Willem Vermeulen notaris te Modjokerto, waarin Elisa Elisabeth Leweriesa geboren Meelhuysen

          zonder beroep weduwe wonende te Modjokerto heeft geschonken aan Hendrik Frans Verspeten geemployeerde van en wonende op de

          suikeronderneming Kentjong (Paree) een perceel gelegen te Modjokerto in kampong Mangoenredjo. [Modjokerto-1a t/m 1d] 

 

14-8) Palembang - residentie:

      1) dokument d.d. 26-2-1898 door gewestelijk bestuur residentie Palembang, waarin de resident de eigendom van schoenerschip

          “Mashoor” overschrijft van de arabieren Sech Saleh bin Salim bin Abdad en Sech Abdulla bin Saleh bin Moetlik, naar de arabier

          Said Achmad bin Osman Barakba handelaar te Palembang. [Palembang-1] [zie ook Soerabaia 7-12-1897]

 

14-9) Plambitan:

     1) akte d.d. 18 aug. 1932 door Willem Herman Jacques Neptunus van Buuren notaris te Soerabaia, waarin Elise Sophia Saltet geboren Verster

          zonder beroep en Pauline Zijp geboren van Laak zonder beroep beide wonende te Soerabaia resp. presidente [voorzitster] en penningmeesteresse

          van de te Soerabaia gevestigde “Roemer Visscher Vereeniging” namens die vereniging een overeenkomst zijn aangegaan met gemeente

          Soerabaia vertegenwoordigd door Herman Izak Bussemaker burgemeester van Soerabaia wonende aldaar. De vereniging verleent aan gemeente

          Soerabaia recht van opstal voor onbepaalde tijd op een deel perceel met verpondings recht van opstal nr. 1558 aangeduid met letters a/d geschat

          op f 2000. Dit perceel ligt achter het tehuis voor werkende vrouwen en studerende meisjes te Plampitan. De gemeent als tegenprestatie zal de riool

          onderhouden, en terreinpaden, goten en verhardingen aanleggen en onderhouden. [Plampitan-1a t/m 1i]

 

14-10) Porrong:

      1) akte d.d. 17 juni 1927 door Lourens Waage notaris te Sidoardjo, waarin de chinese Han Siok Nio koopvrouw wonende te Porrong afdeling

          Sidjoardjo weduwe van Liem Giok Khoen namens haarzelf en als voogdesse over haar geadopteerde zoon Liem Phik Tjiong en Charles Rienk

          Veenstra lid van de weeskamer te Soerabaia wonende te Soerabaia, over zijn gegaan tot boedelscheiding van wijlen Liem Giok Khoen

          [overleden te Porrong op 21 juni 1926] van aantal percelen waarbij na aftrek van schulden f 1702.884 werd betaald aan de geadopteerde

          zoon Liem Phik Tjiong. [Porrong-1a t/m 1l] 

 

14-11) Probolinggo:

      1) akte d.d. 1-9-1955 door Anwar Mahajudin vice-notaris te Surabaja waarin 1) Sie Kwan Nio wonende in Soerabaia [met Tjoa Tiong Tjiep]

          bijgestaan door Oei Poo Lok koopman wonende te Soerabaia en 2) Njoo Tjing Hien handelaar wonende in Probolinggo die handelt namens

          Tjoa Tiong Oen koopman wonende in Djakarta volgens speciale volmacht van de NV "Ong Tjin Boen" gevestigd te Soerabaia hun geschil

          hebben opgelost en hiermee vastleggen a) een lening van 26.980,61 Rp aan b.g. NV. en b) achterstallige huur van 27.300 Rp door b.g.

          NV van 2 "Gedong" [heiligdommen] in Probolinggo te wete "Djalan Pahlawan nr. 90" en "Djalan Siaman 1". Blijkt dat Tjoa Tiong Oen het

          bedrag van 26.980,61 Rp. heeft betaald. Ook de huur werd betaald waarmee partijen verdere aanklachten staken. [Probolinggo-1a t/m 1f]

 

14-12) Rembang - residentie:

     1) dossier d.d. 1 mrt. 1889 met 3 stukken door Karl Adolph Hugo Kühr secretaris residentie Rembang bij afwezigheid van de resident, waarin

          via gemachtigde de chinese vrouw Liem Po Nio handelaarster wonende te Gemblo residentie Rembang heeft verkocht voor f 1500 aan de

          chinese vrouw Ang So Nio handelaarster wonende te Toeban residentie Rembang, een perceel gelegen in Toeban in kampong Kamertan

          in de 1e chinese wijk kadaster sectie B nr. 127 groot 23 vierkante Rijnlandse roeden geschat op f 2000. Verkoopster was eigenares ervan

          sinds 1 mrt. 1869. Dit perceel werd in 1902 verkocht aan de chinees Tan An Hoen. [Rembang-44a t/m 44g] 

       - 1893: zie apart blad

       - 1900: zie apart blad

 

14-13) Semarang:

      1) briefkaart d.d. 21-7-1902 van Semarangsche Bazar Eigen Hulp aan de A.J. van Zijll de Jong te Tjiledoele (Cheribon), dat zij aan

          zijn verzoek gevolg geven. [Semarang-1a/b]

 

14-14) Sidoardjo:

      1) certificaat d.d. 10-8-1866 door de gezworen landmeter 1e klasse te Soerabaia, die verklaart dat er geen bedenkingen zijn bij de

          publieke verkoop van recht van opstal op een stuk gouvernements grond, met daarop staande stenen met atappen gedekt huis

          gelegen in chinese kamp te Sidhoardjo residentie Soerabaia verponding nr. 40, in eigendom van de chinees Tan Tik Lan sinds

          22-5-1865. [Sidoardjo-2]

      2) dokument d.d. 24-8-1866 als nr. 245 landmeter kennis, door de gezworen landmeter 1e klasse te Soerabia, die verklaart dat akte

          van verkoop was gepasseerd bij notaris J.A. Cambier te Sidhoardjo, waarin de chinees Tan Tik Lan heeft verkocht aan de chinees

          Han Tjang Kaij recht van opstal op een stuk gouvernements grond met daarop staande stenen met atappen gedekt huis gelegen in de

          chinese kamp te Sidhoardjo verponding nr. 40. [Sidoardjo-3 en 4] [zie hierna Soerabaia 1867, hoort ws. bij missende dossier nr. 180 aldaar]

     3) akte d.d. 17 dec. 1918 door Benjamin ter Kuile notaris te Soerabaia, waarin de inlander Hadjie Abdulwahab alias Mertoredjo handelaar

          wonende in dessa [= kampong] Penambangan district Krian afdeling Sidoardjo verklaard verhinderd te zijn om te verschijnen voor de raad

          van justitie te Soerabaia om een hypotheek d.d. 17 mei 1917 ten behoeve van hem te annuleren omdat hij erin was voldaan door betaling.

          [Sidoardjo-5a t/m 5c]

      4) akte d.d. 6-11-1925 door HendrikWillem Hazenberg, notaris te Soerabaia, waarin Loo Bing Kie, zonder beroep, kapitein titulair der

          chinezen, wonende te Sidoardjo verklaard f 40.000 schuldig te zijn aan Kwee Swie Tjhiang, handelaar te Sidoardjo, met onderpand

          het perceel met daarop staande bebouwing verponding nr. 3128. [Sidoardjo-1a t/m 1g]

 

14-15) Soerabaia - algemeen: zie apart blad

 

14-16) Soerabaia - raad van Justitie:

      1) document d.d. 19-3-1841 als nr. 28 landmeter kennis, waarin de erfgenamen van wijlen de javaan Pa Jam genaamd Heman en Ima verklaren

          te hebben verkregen een zeker erf groot 226 vierkante Nederlandse ellen, 99 vierkante palmen met daarop staande stenen huis met pannen

          gedekt, gelegen in kampong Mangaman district Jengalo nr. 4 verponding nr. 1101. [Soerabaia-4a/b]

      2) document d.d. 19-4-1841 als nr. 37 landmeter kennis, waarin Mattheus Walsarie bekend maakt dat hij aan Ignatis Hahn heeft verkocht voor

          f 130 een zeker erf aan de noordzijde van Nieuwholland blok nr. 18 groot 261 vierkante Nederlandse ellen en 39 vierkante palmen,

          verponding nr. 196. Verkoper was eigenaar ervan sinds 11-4-1837. [Soerabia-5a/b]   

      3) document d.d. 11-5-1841 als nr. 71 eigendoms bewijs bij koop, waarin Justus Lodewijk Zange, secretaris en boekhouder van het veiling

          department heeft verklaard dat Gerrit Hendrik Stoltenberg, handelaar te Soerabaija, voor f 3210 heeft gekocht de boedels van wijlen

          Philipine Lammers weduwe van Hendrik Albert van Zeijl, bij een veiling van 25-11-1840 inhoudende een erf groot 440 vierkante Nederlandse

          ellen 17 vierkante palmen, met daarop staande stenen met pannen gedekte woning, gelegen te Soerabaija blok nr. 11 deel sub letter C

          verponding nr. 102, ten zuiden de Kerkhofstraat, ten westen aan erf van Worms, ten noorden de Vrikkadelle streeg en ten oosten van erf van

          erfgenamen van wijlen Wilhelm Lodewijk Beurlin. Verkopers eigenaren ervan sinds 8-7-1817. [Soerabia-6a t/m 6d]

      - 1867: zie apart blad

      - 1876: zie apart blad

      - 1884: zie apart blad

      - 1886:

       1) bewijs d.d. 6-1-1886 door algemene ontvanger bij raad van justitie te Soerabaja, dat zij hebben ontvangen f 300 van de chinees Tjoa

           Sien Ing, als recht van overschrijving, van door hem voor f 5000 te hebben gekocht van Hadjie Abdoer Raehman, een erf en gebouwen

           in residentie en kadaster afdeling Soerabaia sectie E nr. 1230 verponding nr. 3299 aangeslagen voor f 6000. [Soerabaia-133]

       2) dossier nr. 247 d.d. 18-5-1886 met 2 stukken, waarin Dirk Albertus Berkhout bewaarder van het kadaster te Soerabaia namens gouver-

           nement van Nederlands Indie voor f 106 heeft afgestaan aan Frederik Willem Lapré wonende te Soerabaia, een stuk gouvernements

           grond groot 106 vierkante ellen gelegen in residentie Soerabaia district Kotta kampong Maspatie ook wel genaamd Schip Tanoodjaijan

           sectie F nr. 2517. Blijkbaar was dit land voorheen in bezit van een groep chinezen o.l.v. de majoor der chinezen The Boen Khek.

           [Soerabaia-134a t/m 134d]

      - 1891: zie apart blad

      - 1893:

      1) document nr. 200 d.d. 25-4-1893 door raad van justitie te Soerabaia, waarin de chinees Tjoa Ping Ijam zonder beroep wonende te

           Kedirie gemachtigd door Johannes Wilhelmus Ramaer advocaat en procureur bij raad van justitie te Soerabaia, handelende als enige

           erfgenaam van de chinees zijn vader Tjoa Tjing Sioe overleden te Kedirie 18-1-1893, om overschrijving verzoekt en als nieuwe eigenaar

           werd gesteld van een perceel gelegen in residentie en plaats Soerabaia in het land Koepang kadaster sectie G nr. 402 groot ruim 9595

           vierkante meters verponding nr. 1706 aangeslagen voor f 700. [Soerabaia-172a t/m 172c] 

      - 1896: zie apart blad

      - 1897: zie apart blad

      - 1898: zie apart blad

      - 1899: zie apart blad

      - 1900: zie apart blad

      - 1901: zie apart blad

      - 1902: zie apart blad

      - 1903: zie apart blad

      - 1904: zie apart blad

      - 1905:

      1) dossier nr. 137 d.d. 7-3-1905 met 3 stukken door raad van justitie te Soerabaia, waarin via gemachtigde de Sech Abdulrachman bin

           Salim Asoebedie handelaar wonende te Grissee voor f 200 heeft verkocht aan de arabier Said Hoessin bin Mohamad bin Oemar bin

           Shahab, 2 naast elkaar gelegen percelen met daarop staande stenen huis en een apart stenen kombuis met pannen gedekt gelegen

           te Grissee kadaster sectie A nr. 3758 groot 900 vierkante meter verponding nr. 375 aangeslagen voor f 400. Verkoper was eigenaar

           ervan sinds 7 mrt. 1905. [Soerabaia-935a t/m 935f]

      2) dossier nr. 138 d.d. 14-3-1905 met 3 stukken door raad van justitie te Soerabaia, waarin Joachim Jordan handelaar wonende te

           Soerabaia voor f 350 heeft verkocht aan de chinees Lim Sik Bie handelaar wonende te Soerabaia, een prauw genaamd “Gampang”

           behorende bij Soerabaia hoofdzakelijk gebouwd van hout en ijzer met lengte van 21.43 meter en wijd 3.44 meter met inhoud 7.95

           register ton getaxeerd met inventaris op f 350. Verkoper was eigenaar ervan sinds 17 juli 1900. [Soerabaia-936a t/m 936d]

      3) dossier nr. 157 d.d. 21-3-1905 met 7 stukken door raad van justitie te Soerabaia, waarin Jan Calicher landmeter 2e klasse van het

           kadaster te Soerabaia wonende aldaar namens de gouvernement van Nederlands Indie voor f 70 heeft afgestaan via gemachtigde

           aan de chinees Tjioe Soen Hie handelaar wonende te Plosso afdeling Djombang residentie Soerabaia, een stuk gouvernements

           grond gelegen in residentie Soerabaia afdeling Djombang district Plosso dessa Ngolo in de chinese wijk kadaster afdeling

           Modjodadi sectie A nr. 241 groot 452 vierkante meter. [Soerabaia-937a t/m 937l]

      - 1906: zie apart blad 

      - 1907: zie apart blad 

      - 1908: zie apart blad 

      - 1909: zie apart blad

      - 1910: zie apart blad 

      - 1911: zie apart blad

      - 1913: zie apart blad 

      - 1914: zie apart blad 

      - 1917: zie apart blad

      - 1921:

      1) dossier nr. 853 d.d. 2 sept. 1921 met 6 stukken door raad van justitie te Soerabaia, waarin via gemachtigde de erfgenamen van Sarifa

           Mohanie bintie Said Alie bin Achmat Alhabsie verzoeken om eigendoms bewijs van een aan hun door erfenis toegekomen 13/48 deel in

           een perceel gelegen te Grissee in kampong Petjakran kadaster sectie A nr. 2843 groot 96 vierkante meter verpondings nr. 1154. Sarifa

           was overleden op 9 jan. 1920 te Grissee en was eigenares ervan sinds 8 mrt. 1915. De nieuwe eigenaren van dat deel is 26/144 deel

           aan Said Abdulgadir bin Alie bin Achmat Alhabsie en 13/144 deel aan Sjarifa Sifa bintie Said Ali bin Achmat Alhabsie. Ook de andere

           eigenaren werd met name genoemd. [Soerabaia-1312a t/m 1312u] 

      2) dossier nr. 854 d.d. 2 sept. 1921 met 6 stukken door raad van justitie te Soerabaia, waarin via gemachtigde de erfgenamen van Sarifa

           Mohanie bintie Said Alie bin Achmat Alhabsie verzoeken om eigendoms bewijs van een aan hun door erfenis toegekomen 13/48 deel in

           een perceel gelegen te Grissee in kampong Petjakran kadaster sectie A nr. 2854 groot 54 vierkante meter verpondings nr. 1149. Sarifa

           was overleden op 9 jan. 1920 te Grissee en was eigenares ervan sinds 8 mrt. 1915. De nieuwe eigenaren van dat deel is 26/144 deel

           aan Said Abdulgadir bin Alie bin Achmat Alhabsie en 13/144 deel aan Sjarifa Sifa bintie Said Ali bin Achmat Alhabsie. Ook de andere

           eigenaren werd met name genoemd. [Soerabaia-1313a t/m 1313u]

      3) dossier nr. 855 d.d. 9 sept. 1921 met 9 stukken door raad van justitie te Soerabaia, waarin via gemachtigde Eleanor Flora Montano

           zonder beroep wonende te Soerabaia als enige erfgename van wijlen George Frederik Zange [overleden 24 jan. 1917 te Soerabaia]

           verzoekt om eigendoms bewijs van een door erfenis aan haar toegekomen perceel te Soerabaia dessa Krembangan [vroeger kampong

           Krembangan] kadaster sectie C nr. 2270 groot 80 vierkante meter verpondings nr. 4720 aangeslagen voor f 600. Overledene was

           eigenaar ervan sinds 24 mrt. 1908. [Soerabaia-1314a t/m 1314n]

      4) dossier nr. 890 d.d. 9 sept. 1921 met 4 stukken door raad van justitie te Soerabaia, waarin via gemachtigde ten gevolge van ontbinding

           van de te Soerabaia gevestigde vennootschap “Bakran Basip en co.” de eigendom van een perceel gelegen te Soerabaia dessa

           Njamploengan kadaster sectie D nr. 9343 groot 61 vierkante meter verpondings nr. 7481 aangeslagen op f 1200 dient te worden

           overgeschreven aan de voormalige vennoot Sech Bakran bin Awad Basip met toestemming van de 2 andere vennoten namelijk Sech

           Bakran bin Said Albeti en Sech Achmad bin Said Albeti alle 3 handelaren wonende te Soerabaia. Het perceel was in eigedom van de

           vennootschap sinds 1 nov. 1918. [Soerabaia-1315a t/m 1315j]

      5) akte d.d. 31 okt. 1921 door Hendrik Willem Hazenberg ter Kuile notaris te Soerabaia, waarin Kwee Tjan Hway handelaar wonende te Soerabaia

           verklaard verhinderd te zijn om te verschijnen voor de raad van justitie te Soerabaia om een hypotheek d.d. 8 juli 1921 ten behoeve van hem

           te annuleren omdat hij erin was voldaan door betaling. [Soerabaia-1393a t/m 1393c] 

      - 1923: zie apart blad

      - 1926:

      1) akte d.d. 20 aug. 1926 door Just Townsend notaris te Soerabaia, waarin via gemachtigde Louis Wilhelm de Riel handelsemploye wonende te

          Weltevreden voor f 15000 heeft verkocht aan Leonardus Kervers direkteur van de particulier nachtveiligheidsdienst wonende te Malang, een

          schuldvordering van f 15000 met 8% jaarlijke rente ten laste van de te Soerabaia gevestigde NV “Melkerij Sepandjang” volgens obligatie van

          4 nov. 1922 met onderpand 50 aandelen in die NV genummerd 1 t/m 50. [Soerabaia-1394a t/m 1394d]

      - 1930:

      1) akte d.d. 19 nov. 1930 door Hendrik Willem Hazenberg notaris te Soerabaia, waarin Hadji Rais bin Tahir handelaar wonende te Soerabaia

          kampong Pasarsteeg voor f 4000 heeft verkocht aan Moenawar bin Hadji Sjeblie handelaar wonende te Soerabaia kampong Retapang, een

          stenen met pannen gedekt huis met daartoe behorende bijgebouwen waaronder een paviljoen staande op een stuk gouvernementsgrond te

          Soerabaia in dessa Dermoredjo aldaar bekend als huis nr. 39 en 41. Verkoper was eigenaar ervan sinds 10 aug. 1925. [Soerabaia-1398a t/m 1398d] 

      - 1933:

      1) akte d.d. 2 mrt. 1933 door Franz Jan Berg tijdelijk vervangend notaris te Soerabaia, waarin Tjoa Tjwan Bo landeigenaar wonende te Simo [onder

          Soerabaia] verklaard verhinderd te zijn om te verschijnen voor bevoegde autoriteiten om 2 hypotheken d.d. 4 aug. 1927 en 1 mrt. 1928 ten

          behoeve van hem te annuleren omdat hij erin was voldaan door betaling. [Soerabaia-1395a t/m 1395d]

      2) akte d.d. 16 okt. 1933 door Willem Herman Jacques Neptunus van Buuren notaris te Soerabaia, waarin Alida Meyer zonder beroep wonende te

          Soerabaia weduwe van Kiong Pik Tan als moeder-voogdes over haar minderjarige zoon Maximiliaan Alexander Tan wonende te Soerabaia en

          George Johannes Tan handelaar wonende te Soerabaia voor f 1000 hebben verkocht een Sajid Abdoelkadir bin Abdullah Alhadad handelaar

          wonende te Soerabaia, een perceel gelegen te Soerabaia in kampong Kapasan-kidoel verpondings nr. 9634. Verkopers zijn eigenaren ervan

          sinds 8 apr. 1921. [Soerabaia-1396a t/m 1396f] 

 

14-17) Soerabaia - residentie:

      1) landmeters kennis nr. 114 d.d. 29 mei 1867 waarin de gezworen adjunct landmeter Beynon, verklaard dat een half aandeel in een stuk grond

           bebouwd met een stenen met pannen gedekt huis gelegen in dessa Tewono district Djaba Kotta regentschap en residentie van Soerabaia

           verpondings nr. 1219 voorheen in eigendom bij de chinese vrouw wijlen Kwee Hong Nio [overleden te Soerabaia op 7 febr. 1867] via Tjoa Djan

           Sing mede executeur in haar boedel, heeft nagelaten aan haar overkleinzoon Tjoa Sien Tjing minderjarige zoon van Tjoa Djan Sing en The

           Yam Nio. Andere eigenaren werden ook vermeld. [Soerabaia-1380a/b] 

      2) extract proces verbaal nr. 25 van openbare verkoping gehouden in chinese kamp te Grissee d.d. 18-5-1895 door vendumeester

           Jan Willem Reinier Borgerhoff van den Berg te Grissee, op verzoek van de chinees Lim Tiaun Khien handelaar wonende te Soerabaia

           van een perceel hem toebehorende en aan de chinese vrouw Oei Bit Nio, van een erf gelegen in residentie en plaats Soerabaia

           kadaster afdeling Grissee sectie A nr. 1275 groot 216 vierkante meters doch na meting groot 209 vierkante meters bevonden bebouwd

           met een stenen met pannen gedekt huis en bijgebouwen verponding nr. 812 aangeslagen voor f 1500 blijkens haar eigendom sinds

           15-2-1887. Lim had interest in deze erf vanwege een f 500 hypotheek t.g.v. hem. Werd verkocht voor f 920 aan Tan Tik Lan handelaar

           wonende te Grissee gewezen luitenant der chinezen te Sedo-Ardjo voor zijn kleinzoon Tie Sing Poo zoon van de tegenwoordige majoor

           te Soerabaia Tie Ing Tjaij. [Soerabaia-173a t/m 173d]

      3) dokument nr. 462 d.d. 6 aug. 1901 door raad van justitie, waarin Jan Calicher landmeter 2e klasse van het kadaster te Soerabaia verzoekt om

           eigendoms bewijs van een aan de gouvernement van nederlands Indie toebehorende stuk grond groot 1362 vierkante meter gelegen in residentie

           Soerabaia afdeling Modjokerto district Modjosari-Lor kampong Modjokentjono in de chinese wijk kadaster afdeling Modjosari-Lor kadaster sectie

           A nr. 527. [Soerabaia-1383a/b]

     4) dokument nr. 58 d.d. 4 juni 1904 door de rooimeester te Soerakarta, waarin hij “rooijing en schouwing” heeft verricht van het afbreken van een

           woning staande op een stuk grond van de chinees Kwik Kwie Djoen gelegen te residentie Soerabaia in kampong Patangpoeloehan, en wederbouw

           van een nieuw stenen huis en dito bijgebouwen met pannen gedekt met lengte van 10.4 meter en breedte van 7.65 meter alsmede een stenen put

           in diameter van 1.5 meter. [Soerabaia-1405] 

      5) akte d.d. 11 nov. 1930 door Cornelis van der Touw notaris te Toeban residentoe Bodjonegoro, waarin Lauw Sing Hoo handelaar wonende te

           Toeban voor f 3600 heeft verkocht aan Liem Pik Thong handelaar wonende te Toeban kapitein der chinezen, 2 percelen gelegen in residentie

           Soerabaia afdeling Lamongan district Patjiran dessa Blimbing verpondings nrs. 6621 en 9982. Verkoper was eigenaar ervan sinds 11 nov. 1912

           en 7 apr. 1922. [Soerabaia-1397a t/m 1397e]

 

14-18) Soerakarta:

      1) dokument nr. 39 d.d. 18 juli 1933 door residentie gerecht van Soerakarta, waarin Bok Ke Kwik handelaar wonende te Soerakarta bij een openbare

           verkoping op 8 april 1933 voor f 18000 heeft gekocht van Pik Swat Nio Tjoa ook wel Tjoa Pik Swat Nio echtgenote van Kwik (Kwee) Song Liang en

           2 minderjarige kinderen Liem Hok Gwan en Liam Sian Lien Nio, een perceel gelegen te Soerakarta kampong Waroengpelem kadaster sectie A nr.

           809 verpondings nr. 485. [Soerakarta-1a t/m 1e]