GenBronnen

digitalisering

maas

deel VII - Driessen archief - dokumenten Belgie


bron: Driessen archief - digitaal

archivaris: Andreas Driessen op ten Bulten 

scans verkrijgbaar, tegen geringe vergoeding


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


7-1) Aaigem: zie apart blad


7-2) Aalst:

     a) dokument d.d. 26-1-1816 waarin Anthonius Ludovicus Carolus Verbrugghen verklaard 1904 franken te hebben

         ontvangen van Franciscus Joannes van der Elst en Theresia Felicitas Pieretz, als eerste betalin vanwege aan-

         koop van huis en toebehoren binnen "Aelst aen de groote kerk, wijcke der Pontstraet A13".  [Aalst-1a/b]

     b) akte d.d. 16-4-1819 door Judocus Joannes de Vis, notaris te Aalst-noord waarin 1) Angelina Verbeeck weduwe

         van Joanne Caboche en haar dochter Anna Caboche en 2) Petronilla Caboche weduwe van Joannes Philipps

         Maes alle 3 inwoners van Aelst, goederen en gelden zijnde 2/5 deel eigenaars overdragen aan: Joanna Josepha

         Francisca Anna Carolina en Josina Caboche, ook inwoners van Aelst, komende van wijlen Anna Minot weduwe

         van Peeter Caboche, moeder van eerder genoemde Joannes en Petronilla Caboche, waarin de ontvangers be-

         loven de schulden en lasten te zullen betalen. [Aalst-2a t/m 2d]


7-3) Aartrijke: akte d.d. 1-6-1816 waarin een hofstede en ruim 10 hectaren te Aartrijke, ten zuidweste van de kerk,

         van wijlen Hubertus Clement en zijn vrouw Pieternelle Paepe werd verdeeld in 5 gelijke delen voor hun 5 kinderen

         [Aartrijke-1a t/m 1n]

 

7-4) Achterbroek: dokument d.d. 22-8-1891 van vredegerecht van kanton Brecht provincie Antwerpen, waarin de Bruijn,

         onderwijzer te Achterbroek, wordt opgeroepen om te verschijnen op 27-8-1891 inzake zijn geschil met Heerler-

         mans [Achterbroek-1a/b] 


7-5) Adegem: dossier 1860-1863 met 4 brieven van majoor de Bok, president administratie raad van regiment de Gre-

         nadiers uit Leuven, aan de burgemeester van Adegem over wijlen Ferdinand Tordeur, waaruit blijkt dat echtpaar

         Standaert-Tordeur in Adegem recht hebben op gelden als mede erfgenamen. [Adegem-1 t/m 4]

 

7-6) Alleur: verklaring d.d. 29-8-1812 uit Luik waarin aantal deskundigen [Sauveur, Dechameux en Macors] conform

        vonnis van tribunaal 1e aanleg te Luik, een vastgoed genoemd "afsluiting Jean Hubin" te Alleur hebben gemeten

         en getaxeerd. Vanwege geschil tussen weduwe van Henri Flaveau geboren Pitet rentenierster te Waleffe-Saint-

         Pierre enerzijds en anderzijds de heren Charles Gregoire Beauchamp [te Parijs], Remacle Verninck [te Luik] en

         Albert Jacquet [ook te Luik]. Het vastgoed kan in 3 gelijkwaardige delen worden gesplitst en bestaat in een schuur

         met wei en bouwland totaal waarde 7800 frank. [Alleur-1a/b]

 

7-7) Amonines: vonnis d.d. 9-12-1839 van tribunaal 1e aanleg uit Marche[-en-Famenne] waarin Henri Francois De

         Simoni notaris te Amonines werd veroordeeld tot betaling van 807.34 frank ten gunste van Victor De Simoni,

         ontvanger der belastingen wonende te Embourg. [Amonines-1a t/m 1k]

 

7-8) Ampsin: dokument d.d. 21-9-1812 uit Den Haag waarin de raad van bestuur van 78e cohorte bevestigd dat

         Nicolas Wesmaes, zoon van Charles Wesmaes en Dieudonnee Seron wonende te Ampsin geboren aldaar

         december 1788 werd ingelijfd 1-5-1812. [Ampsin-1]    

 

7-9) Anderlecht:

     a) akte d.d. 16-7-1814 van Joannes Baptista van Diest, landbouwer, parochiaan van Anderlecht, verklaart 490 fran-

         ken schuldig te zijn voor landpacht, aan de kerkmeesters van parochie Anderlecht, die verder beloofd dit te

         zullen betalen oktober en december. Mede ondertekend door Barbara Heijmans weduwe Joannes van Diest,

         moeder gemelde Joannes Baptista. [Anderlecht-1a/b]

     b) akte d.d. 3-6-1817 van Jan van Diest, landbouwer en Charles Huwaert, inner van de kerkelijke goederen, beiden

         te Anderlecht, waarin Joannes afziet van vruchtgebruik op een stuk land die hij in pacht had van genoemde kerk

         [Anderlecht-2a/b]

 

7-10) Angleur: dokument ca. 1825 met kadastrale waarden van verschillende bouwgronden te Angleur en van een

          watermolen aldaar op een tak van de Ourthe. Twee raderen ervan dienen voor nabije fabriek, de andere twee

          zijn voor malen van graan en spelt. Huurwaarde van de molen 600 frank met verkoopwaarde van 6000 florijnen.

          De anderen hebben waarde van 10.300 florijnen, totaal dus 16.300 florijnen. [Angleur-1a/b]

 

7-11) Anixhe: dokument d.d. 11-5-1816 uit Luik, waarin opsommingen werden gedaan uit de register van mevr. De

          Namur en ander register van dhr. de Villenfagne, van betalingen door Toussaint Bertrand en Guillaume Wilkin

          en later door hun weduwen van een mud en 4 "setiers" verschuldigd te Anixhe. [Anixhe-1a t/m 1d]

 

7-12) Anthisnes: zie apart blad


7-13) Antwerpen: zie apart blad

 

7-14) Aspelare: dokument d.d. 8-5-1821 waarbij inventaris werd opgemaakt van goederen van het sterfhuis van

          Francien Berlengee aan zijn kinderen met landerijen in Aspelaere, Ophasselt, Bailegem, enz. - en obligaties.

          [Asperlare-1a t/m 1l]

 

7-15) Assenede:

      a) dokument d.d. 6-10-1814 uit Chambery (F) door raad van beheer van 7e regiment de ligne, verklarende de

          staat van diensten en veldtochten van luitenant Pierre Jean Denocker, geboren Assenede 25-3-1784. Werd

          ingelijfd 2-6-1805, korporaal 1-6-1806, sergeant 14-11-1808, sergeant-majoor 10-4-1809, onderluitenant

          28-6-1813 en luitenant 3-12-1813. Naam deel aan veldtochten in Duitsland en Spanje. Werd gewond op

          26-11-1808 te Gracia [nabij Barcelona] en 17-7-1810 te Caradedeo. [Assenede-1]

     b) akte d.d. 29-8-1884 door Leon Neve notaris te Gent, waarin Petrus Jacobus Dumoleyn landbouwer te Assenede,

          voor 61.700 franken heeft verkocht, een hofstede en landerijen te Assenede en Sas van Gent totaal 30 ha

          17 aren en 90 ca, aan Joannes van Nieuwenhuyze en zijn zuster Sophie van Nieuwenhuyze koophandelaren te

          Ertvelde. [Assenede-2a t/m 2ah - 34 scans]

     c) dokument d.d. 28-11-1884 van hypotheek bewaring te Gent, verklarende dat Petrus Jacobus Dumoleyn land-

          bouwer te Assenede, geen hypotheken heeft0 op zijn goederen te Assenede. [Assenede-3]

     d) 2 akten d.d. 16-10-1896 door Justin Landrien notaris te Gent, waarin Joseph Stevens handelaar te Selzaete en

          Maria van Nieuwenhuyze echtgenote van notaris Hector van der Eecken te Gent, overgaan tot verdeling van

          hun goederen te Basseveld, Assenede, Selzaete, Oost-Eecloo, Bonchaute, Sas van Gent (NL), Westdorpe (NL)

          en Biervliet (NL). Joseph Stevens toegekomen die het samen met Joseph van Nieuwenhuyze had aangekocht.

          Maria vanwege nalatenschap van haar vader Joseph van Nieuwenhuyze [overl. Selzaete 13-4-1896] waarvan

          zij de enige erfgenaam was. [Assenede-4a t/m 4ac - 29 scans]

 

7-16) Astene:

      a) proces verbaal d.d. 22-11-1862 te Deinze, waar in gemeente Astene de percelen kadaster sectie C nrs. 410 en

          411 werden afgebakend, op verzoek van Camille Filliers namens zijn familie eigenaar van perceel 411 en Theo-

          dore Revel, beheerder wonende te Astene namens de eigenaar van perceel 410 dhr. de Kerchove de Denter-

          ghem te Astene. Incl. plan getekend door landmeter Gederon Questienne te Deinze. [Astene-1a t/m 1c]

      b) plan d.d. 5-4-1873 uit Gent door L. Wasteels met kadaster 411. [Astene-2]


7-17) Aubel: notaris-akte d.d. 27-11-1715 waarin Matthias delle Brasenne namens zijn zoon Jan delle Brasenne huizen

          en bijbehorend erfgoed bij de haag onder st. Jan Sart overdraagt aan Claes Quodbach, beiden wonende onder

          de bank van Aubel, en Claes Quadbach daarvoor overdraagt aan Matthias delle Brasenne namens zijn zoon

          Jan delle Brasenne een huis genoemd de "zwarte brug" en moestuin gelegen bij st. Jan Sart plus aantal renten.

          [Aubel-1a t/m 1d]

 

7-18) Ayeneux: akte d.d. 22-5-1709 door Jean de Blochouse notaris te Ayeneux, waarin Jean de Fromantau senior

          schepen van Soumagne en Melen en zijn vrouw Anne Moreau, aan hun zoon Dieudonné de Fromantau commis-

          saris van stad Luik schenken als erfenis het hof, huizen en landerijen te Ayeneux te genieten na hun overlijden

          of gedurende hun leven tegen betaling van 400 daalders. Na hun overlijden moet Dieudonné aan hun andere

          zoon Jean de Fromantau junior geven 2 stukken land. De dochter Anne de Fromantau gehuwd met Denis

          Lonnette zal haar deel aan haar broer en/of zus mogen schenken maar niet aan iemand anders. De andere

          dochter Maria de Fromantau weduwe van Jean Jozet, mag haar aandeel verkopen ter voorziening van haar

          kinderen. De andere zoon Henri de Fromantau, is allang uitgeweken, mogelijk in buitenland. [Ayeneux-1a t/m 1o]

 

 7-19) Baelen: (zie ook Limbourg)

     a) dokument d.d. 28-4-1807 waarin een weide te Baelen ruim 54 aren, grenzend aan oostzijde van Jean Baptiste

          Goor, zuidkant van weduwe Pintgen en west- en noordzijde van de beek van Baelen, in huurpacht aan Remi

          Joncker te Baelen, werd bepaald dat deze weide niet in aanmerking kwam voor opdeling. [Baelen-1a/b]

     b) brief d.d. 27-8-1810 van Henri Becker zoon uit Dolhain aan M.D. Sauveur handelaar in Luik over Bertrand uit

          Baelen die te Clermont verblijft over een stuk weide te Baelen door hem aanvaard voor 2 goudstukken (24

          franken) en ander deel van de gronden verkocht - grenzend aan pastoorwoning van Baelen - verkocht door

          Jonker. [Baelen-2a t/m 2c]

     c) brief d.d. 2-10-1810 van Jean Joseph Joncker - aan dhr. Michel Sauveur te Luik - over het maken van een

          kaart van de weide-vijver te Baelen door landmeter Duckers van Limburg vereist door de prefekt vanwege het

          geschil tussen Sauveur en Baelen. [Baelen-3a/b]

 

7-20) Balegem:

     a) dokument d.d. 22-11-1875 door notaris de Savoye, waarin Frederick Morre als testament uitvoerder van wijlen

          Anna Petronilla Van De Sijpe [overleden te Sottegem 22-4-1870] weduwe van Augustin Minnaert en namens

          de erfgenamen voor 1700 frank heeft verkocht aan Louis De Mulder bediende te Gent een stuk land liggende

          in Balegem kadaster B1467 die het namens hemzelf en zijn broer Pieter en zusters Albertine en Clemence De

          Mulder heeft gedaan. [Balegem-4a t/m 4af - 32 scans] 

      b) dokument 1886 waarin Alphonse De Moor, landmeter te Oosterzeele, goederen van de kinderen August De

          Mulder gelegen te Baelegem, heeft opgemeten waaronder een partij "meersch" en een stuk land nabij het

          hof van de weduwe Galle. Gedaan aan Karel De Mulder, voogd van gemelde kinderen. [Balegem-1]

     c) akte d.d. 8-4-1889 door Cyrille de Wilde notaris te Gent, waarin Casimir Adrien van Achter landbouwer te Bale-

          gem bij een openbare verkoping, voor 1875 franken heeft verkocht aan Jules Maenhaut burgemeester van

          Lemberge en advocaat wonende te Antwerpen, afwezig maar werd door Gustave Perreman namens hem aan-

          vaardt en betaald, een perceel zaailand te Balegem wijk Broek kadaster B344. [Balegem-5a t/m 5e] 

      d) akte d.d. 20-10-1892 door Charles Verstraeten, notaris te Gavere, waarin na uitspraak van het gerecht over

          faillissement van Henri Victor Verstraeten, oud notaris en oud zaakhandelaar te Bottelaere, er curators wer-

          den benoemd om goederen openbaar te verkopen van de 3 broers Verstraeten namelijk: voornoemde oud

          notaris, Leopold Verstraeten pastoor te Sonnegem, Prosper Verstraeten, zonder beroep te Sottegem te voren

          te Gavere, hiervan werd koop nr. 247 voor 525 franken verkocht aan Jan Baptiste Robbens, koopman te Wel-

          den, zijnde een perceel land te Baelegem aan de Herstraat kadaster B1561. [Balegem-2a t/m 2k]

      e) akte d.d. 15-3-1894  te Bevere in afspanning "hotel de Flandre" bewoond door weduwe De Grox-Gevaert, door

          Jules De Riemaecker, notaris te Peteghem, waarin Clemence Gysels, echtgenote van Adolphe Van Hessche

          en August Van Hessche, beiden wonende te Elsene, straat Jules Bouillon nr. 21, na een openbare veiling voor

          1100 franken hebben verkocht, aan Jules Maenhout, provinciaal raadslid en burgemeester van Lemberge, via

          zijn gemachtigde Hector Francois, gemeente secretaris wonende te Scheldewindeke, een partij zaailand te

          Baelegem genaamd "den Berg" kadaster A783 en A784, groot 41 aren 80 ca, ten oosten van Jules Maenhout,

          enz.. Dit land kwam van hun moeder en grootmoeder Charlotte d'Huygelaere in leven eigenares te Oudenaarde,

          overleden aldaar 8 september 1885. [Balegem-3a t/m 3m]

 

7-21) Bassevelde:

     a) akte d.d. 13-4-1855 door 2 notarissen te Gent en Bassevelde, waarin de Burgelijke Godshuizen te Gent, voor

          55000 franken hebben verkocht aan Dominicus Matthijs landbouwer te Bassevelde, een hofstede te Bassevelde

          groot ruim 1 ha kadaster C324 t/m 328 en 812, alsmede groot aantal landerijen te Bassevelde kadaster C.

          [Bassevelde-1a t/m 1ad - 30 scans]

      b) briefje d.d. 20-4-1855 van Jules Lammens notaris te Gent, verklarende 6600 franken te hebben ontvangen van

          Dominicus Matthijs zijnde betaling van kosten van Bassevelde aankoop d.d. 13-4-1855. [Bassevelde-2]

      c) bewijs d.d. 18-5-1855 van Burgelijke Godshuizen te Gent, waarin zij verklaren 55000 franken te hebben ontvan-

          gen van Dominicus Matthijs als betaling van Bassevelde aankoop d.d. 13-4-1855. [Bassevelde-3]

      d) dokument d.d. 16-12-1865 door Desire Vande Wattyne notaris te Bassevelde, waarin Dominicus Matthijs land-

          bouwer te Bassevelde, voor 29 jaar a 20 frank per jaar heeft verpacht aan Pieter Banters, zoon van Jan Banters,

          landbouwer te Bassevelde, een perceel grond te Bassevelde kadaster C679g. [Bassevelde-4a t/m 4e] 


7-22) Bellegem: onderhandse akte Sweveghem d.d. 15-5-1822, waarin Eugenius du Quesne en zijn kinderen Cathe-

          rine en Francisca du Quesne van hem en zijn overleden vrouw Marie Francois le Libbrecht, landslieden te Belle-

          ghem, voor f 600 hebben verkocht aan Leo van de Venne, vrederechter tot Sweveghem, een stuk zaailand te

          Belleghem groot 79 roeden en 70 ellen. [Bellegem-1a/b]


7-23) Berchem: dokument d.d. 12 & 26-3-1864 als opsomming door Jules Saby, notaris te Oudenaarde, met aantal

          hypotheken opgenomen ten laste van Pierre Francois De Riemaecker, stoker te Berchem, Charles Van Seynhave

          landbouwer te Ruien, Louis van Seynhave, landbouwer te Amzegem, Charles Van Riemaecker, landbouwer te

          Berchem, en Cyprien Dehier, Pieter en Frederic Bourgois, metselaars te Berchem, met onderpand onder andere

          te Berchem, sectie A nr. 348, 349, 354, 355, 356, 506. [Berchem-1a t/m 1j]


7-24) Bevere:

     a) akte d.d. 18-9-1952 door Raphael De Beer, notaris te Oudenaarde, waarin Octaaf Kamiel van Simaey, taxi-

          voerder wonende te Bevere in de Koestraat 23, en Maria Christiana Thomaes, borduurster wonende te Mullem

          Vaddenhoek hun huwelijks-kontrakt opstellen. [Bevere-1a t/m 1d]

     b) akte d.d. 1-4-1959 door Etienne Vandermeersch, notaris te Oudenaarde, waarin Octaaf Kamiel van Simaey,

          taxivoerder wonende te Bevere, geboren Eine 9 april 1913 en zijn vrouw Maria Christiana Thomaes, handelaar-

          ster te Bevere, geboren Mullem 18 maart 1925, elkaar benoemen tot erfgenaam. [Bevere-2a t/m 2f]

     c) akte d.d. 16-9-1959 door Etienne Vandermeersch, notaris te Oudenaarde, waarin Octaaf Kamiel van Simaey en

          zijn vrouw Maria Christiana Thomaes voor 58.680 franken hebben gekocht van Maria Madeline Zoe Josephine

          Colette Ghislaine Ruzette, wonende te Elsene, echtgenote van Arnold Constantin Marie Ghislain de Kerckhove

          d'Ousselghem, verblijvende te Saint Paul (Alpes Maritimes Frankrijk) een perceel bouwgrond te Bevere groot

          5 aren 43 ca, kadaster sectie A nr. 344a. [Bevere-3a t/m 3e]

     d) akte d.d. 16-9-1959 door Etienne Vandermeersch, notaris te Oudenaarde, waarin Octaaf Kamiel van Simaey en

          zijn vrouw Maria Christiana Thomaes voor 4320 franken hebben gekocht van ridder Christian Emmanuel Maurice

          Marie Joseph Ghislain Ruzette, wonende te Sint Andries-bij-Brugge, een perceel bouwgrond te Bevere, groot 86

          ca, kadaster sectie A nr. 346Bm incl. plan getekend door meetkundige Jose Ducatillon. [Bevere-4a t/m 4f]


7-25) Bilzen: perkament d.d. 29-12-1549 verleden voor hoge bank van Buiten Bilzen waarin Claes vander Dijeke,

          kannunik van st. Servaastricht, een losbrief verkoopt aan Frans Schuijts, met 4 grotendeels intact zegels van

          scholtis en schepenen. [Bilzen-1a t/m 1c]


7-26) Blankenberge:

     a) dokument d.d. 30-4-1861 als staat van verschuldigde huispachten door Bureel van Weldadigheid van Blanken-

          berghe - waaronder weduwe van de Poele (eigenaar Willem de Meulenaere), Victor Scharre (eigenaar Willem

          de Meulenaere) en weduwe Corn: Hillewaert (eigenaar Frans Moentack). [Blankenberge-1]

     b) dokument d.d. 27-3-1862 waarbij de bestuurder van Bureel van Weldadigheid van Blankenberghe, de heer Ch.

          de Clercq-Forret gelast 12 frank uit te betalen aan Jacob Timmermans voor "4 maenden woonst" verleend aan

          weduwe Maret. [Blankenberge-2]

     c) certificaat van inschrijving Luik d.d. 14-11-1863 residentie wijziging voor ingenieur Charles Joseph Leon Malecot,

          in Luik sinds 24-10-1862 uit Blankenberghe. [Blankenberge-3]

     d) dokument d.d. 29-11-1874 staat van benoemingen voor Armbestuur van Blankenberghe, als vervanger voor

          Alexander de Wasch (9 jaar dienst) en Pieter Cant (overleden) met voorgedragen kandidaten Pascal Pauwels,

          Bernard de Vos, Thomas de Bruijne en Lodewijk Pauwels. Benoemd werden Pascal Pauwels, bakker 43 jaar en

          Thomas de Bruijne, winkelier 43 jaar. [Blankenberge-4]


7-27) Boortmeerbeeck: akte d.d. 3-3-1857 door Joannes Eduardus van Bellinghen, notaris van Campenhout, waarin

          Joannes Franciscus Coveliers, koopman, in huwelijk met Joanna van der Hoevene, een huis genaamd "den Engel"

          erve en hof in wijk E kadaster nr. 236, 237 en 238 te Bortmeerbeeck, verkoopt aan Ludovicus Costermans,

          landbouwer wonende te Campenhout, voor 3000 franken. [Boortmeerbeek-1a t/m 1d]


7-28) Brugge: zie apart blad

 

7-29) Brussel: zie apart blad

 

7-30) Buroy: dokument d.d. 11-9-1804 uit Bergen op Zoom als uitreksel van ziekenuis aldaar, dat Nicolaas Picard oud

          24 jaar, fusilier bij de 7e compagnie van de 1e bataillon van 98e regiment demi-brigade, geboortig van Buroy

          kanton ? departement van de Ourthe, op 26 augustus 1804 het ziekenhuis binnenkwam en op 10 september

          1804 is overleden vanwege aan maagaandoening. [Buroy-1]

 

7-31) Capellen: dossier 1881 met 2 stukken over Egidius de Bruijn wonende te Capellen als oproep voor loting van de

          Nationale Militie lichting 1881 [kreeg lot nr. 328] en om te verschijnen voor militie-raad. [Capellen-1a t/m 1d]

 

7-32) Charleroi: dokument d.d. 7-11-1847 waarin Ferdinand Hanotiau, burgemeester van Gilly, en Floriant Berger na-

          mens hemzelf en voor de weduwe van Simon Lambert zijn schoonmoeder, ook wonende in Gilly, tezamen 2/12

          deel van “stuk grond met keien” in de buitenwijk van Charleroi, hebben verkocht voor 2000 franken aan de NV

          “Societe anonyme des Charbonnages de Charleroi” vertegenwoordigd door Alexander Gendebien, bestuurder

          van die kolenmijn. [Charleroi-1a/b]

 

7-33) Cheratte: dokument d.d. 18-2-1810 uit Ranshofen bij Braunau am Inn (Oostenrijk) als uitreksel overlijdens akte

          van Lambert Delsupexhe [in dokument Delsupex] geboren te Cheratte departement van de Ourthe, fusilier van

          1e compagnie 2e bataillon van 12e regiment de ligne, opgenomen in ziekenhuis van Braunau 31-1-1810, aldaar

          aan [wond]koorts overleden 18-2-1810. [Cheratte-1a/b]

 

7-33a) Chokier: dokument d.d. 7-3-1813 uit Maastricht door raad administratie van 76e, 77e en 78e cohort van de

          nationale garde, waarin zij erkennen dat Jean Martin Rondaix geb. 5-6-1793 te Chokier als zn. van Gerard Joseph

          Rondaix en Marie Dargent op 25-12-1812 in dienst trad bij de 78e cohorte onder stamnr. 1044 en op b.g. datum

          aanwezig bij het koprs. [Chokier-1]  

 

7-34) Coeurcq: akte d. d. 25-4-1865 waarin Therese Marouse weduwe van Henri Leroy wonende te Soignies, via Louis

          Albin Bauthier notaris te Rebecq-Rognon, heeft verhuurd voor 9 jaren a 920 franken per jaar, een wei genaamd

          "pre des Gaux" te Coeurcq groot 4 ha 80 ca 70 ca, aan Julien en Jean Baptiste Cloquet landbouwers wonende

          te Tubize en Martin Langendries landbouwer te Hennuyeres. [Coeurcq-1a t/m 1f]

 

7-35) Comblain-au-Pont: dokument d.d. 3-7-1812 uit Maastricht waarin de raad van beheer van 76-77-78e cohorten

          bevestigen dat Martin Joseph Mercier, zoon van Hubert Joseph en Marianne Prevot, geboren 25-2-1787 te

          Comblain-au-Pont [kanton Nandrin] voor zijn inlijving ploeger wonende te Berleur, op die datum aanwezig is bij

          2e compagnie 1e bataillon van de 78e cohorte. [Comblain-au-Pont-1]

 

7-36) Comblain-Fairon: brief d.d. 27-7-1813 van G. Bomal burgemeester van Comblain-Fairon aan de prefect van

          departement van de Ourthe, als antwoord op zijn schrijven van 16 juli, aangaande Jean Remi Melchior, Francois

          Joseph Decelles en Jean Baptiste Francois, drie lotelingen uit zijn gemeente, die zich vrijwillig overgaven aan de

          "colonne mobile" [vliegende colonne / militaire politie] toen die in zijn gemeente verscheen, zij zijn vervolgens

          overgeleverd aan de politie van Fraiture [nu deel van Tinlot]. Hij denkt dat ze nu wel de militaire korps hebben

          bereikt, als zij sinds hun vertrek hebben gedeserteerd, dan weet hij er niets van. [Comblain-Fairon-1a t/m 1c] 


7-37) Cortil-Wodon: akte d.d. 4-12-1864 als overeenkomst tussen kinderen Godefrind en hun moeder Sofie Laduron,

          over verdeling van meubels in boederij die ze bewonen te Cortil-Wodon en van geld na gelaten door hun vader

          en echtgenoot Charles Godefrind. Ook andere afspraken over pacht en dat Sofie op de boederij zal wonen.

          [Cortil-Wodon-1a/b]

 

7-38) Cras-Avernas: dokument d.d. 30-1-1812 als signalement van Jean Francois Dethier, geboren 23-11-1790 te

          Cras-Avernas [kanton Landen nu deel van Hannut] zoon van Henri en Anne Duchatiau wonende te Cras-Avernas,

          die op 30-6-1810 was gedeserteerd van de 2e compagnie Sappeuren op eiland Walcheren [NL Zeeland]. Met

          kanttekening dat hij op 24-10-1811 in ziekenhuis van Gent was overleden. [Cras-Avernas-1]     


7-39) Crombach: dokument d.d. 14-10-1807 uit Torun (Polen) van ledenraad administratie van de 12e regiment infan-

          terie de ligne, dat Jean Guillaume Hilgeo, soldaat van deze regiment, geboren te Crombach, zoon van Sewer

          en Catherine Criemens, in dienst trad 6 november 1804 met nr. 2695 en sindsdien bij de 3e divisie, 3e korps

          van "Grande armee". [Crombach-1]

 

7-40) Cuesmes: dokument d.d. 4-6-1812 als paspoort afgegeven door adjunct burgemeester van gemeente Cuesmes,

          aan Alexander Joseph Delsaut vervoerder van beroep geboren te Cuesmes departement Jemmappe oud 21 jaar,

          om vrij te reizen van Mons [Bergen] naar Parijs en Antwerpen. Er werd nog erbij vermeld dat er voldoening was

          gegegen aangaande zijn conscriptie [ws. plaatsvervulling] en parafen nodig van politie. [Cuesmes-1]

 

7-41) Dahlem: brief d.d. 7-10-1809 van adjunct burgemeester van Mechelen aan de prefect van de Ourthe met inge-

          sloten 2 overlijdens uitreksels [heb ik niet] van Pierre Francois Dresse geboren te Dahlem en Leonard Bovy

          geboren te Herstal, beiden soldaten in reserve compagnie van departement de la Ourthe, overleden in miltaire

          ziekenhuis van de dominicaner te Mechelen. [Dahlem-1] 


7-42) Deinze:

      a) akte d.d. 21-8-1863 verleden voor notaris Isidore Claeijs van Gent als huwelijks-kontrakt tussen Pierre Camille

          d'Hondt, stoker wonende te Deijnze en Delphine Francisca Maria Schelpe, wonende te Nevele. [Deinze-1a t/m 1e]

      b) kadaster plan van Deijnze d.d. 19-8-1885 met sectie A657 de Schave, sectie A Hulhaege, sectie B aan de markt-

          straat B783 t/m 788 en route de Cortrai B365 t/m 377. [Deinze-2a/b]


7-43) Diest:

      a) brief d.d. 22-12-1838 van weduwe M.A. Verreydt aan gebroeders Boeije in St. Nicolaas, over een zending zeep

          naar voerman Peeters te Mechelen. [Diest-1a/b]

     b) verklaring d.d. 15-10-1871 door de weduwe Jacolet geboren Verbeeck rentenierster wonende in de Leuvense-

          straat te Diest, waarin zij zich verplicht 2 vensters af te sluiten van een schuur in de Engelandstraat, die uitzicht

          geven op een tuin in de Hasseltsestraat van de juffrouwen Felg te Diest. [Diest-2]

      c) akte d.d. 27-7-1883 door Jacobus Josephus Van Assche notaris te Diest, waarin Eugenia en Hortensia Felg,

          winkeliersters te Diest, voor 7300 franken hebben verkocht aan Joanna Stephania Snellinx, winkelierster te

          Diest, weduwe van Petrus Augustus Raymackers, een huis met gang en hof te Diest in de Hasseltese straat,

          voorheen Beverstraat, wijk A nr. 503, wat zij belooft te betalen binnen 14 jaren met jaarlijkse rente van 400

          franken. Hun toegekomen uit nalatenschap van hun vader Guilielmus Felg. [Diest-3a t/m 3q]

      d) verklaring d.d. 30-10-1893 door hypotheek bewaarder te Leuven, waarin de hypotheek van 13-8-1883 ten be-

          hoeve van Eugenie en Hortense Felg, ten laste van Jeanne Stephanie Snellinx, werd doorgehaald vanwege

          een akte van 2-10-1894 gepasseerd voor notaris Verreydt te Diest. [Diest-4]

      e) kwitantie d.d. 23-6-1922 van notaris Leo Van Hacht te Diest, waarin hij erkent 24.35 franken te hebben ontvan-

          gen van Jozef Van Hacht te Diest, als betaling van onkosten verhuur transactie. [Diest-5]

      f) akte d.d. 30-12-1925 door Leo Van Hacht noatris te Diest, waarin het echtpaar Joannes Ludovicus Van Haecht

          en Joanna Stefania Snellinx handelaars wonende te Diest, aan hun 4 kinderen te Diest, Scherpenheuvel en te

          Hasselt schenken een 4e deel van hun bezittingen totaal waarde 400.000 franken. [Diest-6a t/m 6e]

      g) 5 kwitanties jaren 1923, 1929, 1930, 1931, 1932 door L. Van Hacht-Snellinx waarmee zij voor elk 3000 franken

          heeft ontvangen van Josef Van Hacht te Diest voor huishuur. [Diest-7a t/m 7c]

 

7-44) Diets-Heur: dokument d.d. 26-3-1819 als besluit van GS van provincie Limburg uit Maastricht, waarin zij vereffe-

          nen en betalen de schuld die de gemeente Diets-Heur heeft aan 8 personen voor over de jaren 1811-1816,

          namelijk Pierre Jacues Vroonen, Pierre Joseph Jenicot, Anne Marguerite Slegers, Godefroid Arckens, Jean Louis

          Hosset, Livin Thysen, Marie Therese Vandenbosch en Marie Therese Deraes. [Diets-Heur-1a t/m 1f] 


7-45) Diksmunde: notaris-akte d.d. 9-9-1839 als proces verbaal voor een veiling van cijnsgoederen behorende aan

          stad Dixmunde, waarbij op 16-9-1839 werd verkocht aan Lodewijk van Woumen, grondeigenaar te Beerst, een

          stuk weide land groot 9 aren 40 centiaren, liggende aan andere landerijen van de koper en de heer Piers uit

          Gent, voor 200 franken. [Diksmunde-1a t/m 1p] 


7-46) Ekeren (bij Antwerpen):

     a) perkament d.d. 7-4-1626 door Dierick de Beer en Luycas Ghoyvaerts schepenen van heerlijkheid Ekeren, waarin

          Jan Peeter Ghoossens mede schepen en Aert Cools als voogd over de 3 onmondige kinderen van wijlen Gee-

          raert Wilmssen en Elisabeth Cools, met namen Elisabeth, Cornelis en Catelijne voor 3 delen, en Steven Diericx

          gehuwd met voornoemde wijlen Elisabeth Cools na overlijden van Geeraert Wilmssen voor een 4e deel, hebben

          verkocht aan Niclaes Claessen en Anneken Joos Mertens dochter zijn huisvrouw wonende te Ekeren op de Eijcke-

          nenberch "eene stede metten huijse, schuere, lande, gronde ende toebehoirten, groot int gehele acht gemeten"

          gelegen te Ekeren op "den Eijckenenberch west Peeter Diericx Joissen erve oist Adriaen Damkaerts nomine

          uxoris erve suijt de Laertse beke comende noort aan tsHeerenstraete". [Ekeren-2a/b]

      b) perkament d.d. 4-7-1656 waarin Jacob Claesen zijn 8e deel van een huis en landerijen, afkomstig van zijn vader

          wijlen Claes Claessen, liggende "op den Eijckenenberch" heeft verkocht aan zijn broers Jan Adriaen en Adriaen

          Claesen, alsmede 8e deel in een stuk weiland genaamt "de Meersch" - 8e deel in een andere weide genaamt "den

          Wolffschenhol" en 8e deel in weide genaamt "de Neervelden gelegen in de Caert". [Ekeren-1]

 

7-47) Elingen: dokument d.d. 23-4-1782 van S. de Smeth landmeter te Gaasbeek, die verklaart te hebben gemeten een

          stuk land onder parochie Elingen op het Caudenborrevelt, oost "de straete leijdende van stalle op Ninove, zuijt het

          geesthuijs van st. Eloij te Brussel, west de straete leijdende van Elingen naer Pepingen, ende noort de goederen

          van Judocus Nerincks" groot 18 Brusselse voeten. [Elingen-1]  


7-48) Ellemelle:

     a) akte d.d. 20-10-1857 door Thyrion notaris van Seny, op kasteel van Houchenee, waarin Marie Henri Florentin

          baron van Moffarts-d'Houchenee eigenaar wonende op kasteel van Houchenee, en Jean Joseph Bernard Collard

          eigenaar wonende te Neumoulin, met elkaar land ruilen. De baron doet afstand een stuk land groot 4a 26 ca te

          nemen uit een stuk weg op de plaats "Thier de Huy" in gemeente Ellemelle en Tavier. Collard doet afstand van 80

          ca te nemen uit een perceel bos op dezelfde plaats "Thier de Huy" die ook nog 76 franken als compensatie zal

          betalen. [Ellemelle-2a t/m 2e]

      b) akte d.d. 27-7-1860 voor notaris Thyrion van Seny (Tinlot) waarin de gemeente Ellemelle en Jean Joseph Bernard

          Collard, eigenaar wonende te Neumoulin onder Tavier (Tinlot) stukken land ruilen, met doel de grote verbindings-

          weg tussen Verlee (Havelange) en de steenweg tussen de Maas en Ourthe in gemeente Ellemelle, recht te zetten

          en te verbeteren. Collard cedeert ruim 12 aren uit weideland te Ellemelle (kadaster B nr. 20) en ontvangt ruim 4

          aren uit de weg van Ellemelle naar Moulin onder Tavier en 750 franken. [Ellemelle-1a t/m 1g]

 

7-49) Ensival:

     a) dokument d.d. 14-7-1809 uit Villafranca (Spanje) door raad van beheer van 28e regiment infanterie de ligne,

          waarin zij bevestigen dat Jacques Defosses, geboren te Ensival departement van de Ourthe, 31 jaar, zoon van

          Antoine Defosses en Marie Anne Gossard, bij hun regiment aanwezig is als fusilier sinds 18-1-1799 en wel in

          3e compagnie 1e bataillon. [Ensival-1]

     b) dokument d.d. 29-9-1812 uit Maastricht door raad van bestuur van 76e, 77e en 78e cohorte, waarin zij bevestigen

          dat Etienne Franck geboren te Ensival, zoon van Lambert Franck en Marie Dresse was ingelijfd op 20-8-1812

          bij 7e compagnie van de 78e cohorte. [Ensival-2]

 

7-50) Erembodegem:

     a) dokument d.d. 23-2-1759 als kondities voor de verkoop van een stuk land groot "2 dagwanden 40 roeden" ge-

          naamd "Den Hoeck" te Erembodegem, door 4 kinderen van Carel van Schuijlenbergh en Adriana de Lantsheer

          wat werd verkocht voor 3 gulden per roede aan Peter Joannes Coppes. [Erembodegem-1a t/m 1q]

     b) dokument d.d. 31-12-1780 waarin Joannes Baptista Coppens en Adriaan Franciscus de Schrijver, als voogden

          over het minderjarig kind Maria Berlinda Coppens, dochter van wijlen Peter Joannes Coppens en Joanna Maria

          de Schrijver, voor f 2250 hebben verkocht een hofstede te Erembodegem groot 1 dagwand aan Judocus Raman

          inwoner van Wetteren en Joanna Maria Coppens, die de ernaast gelegen 7 dagwanden al van hun pachten.

          Met toestemming van burgemeester en schepenen. [Erembodegem-2a t/m 2l]

 

7-51) Erpe:

      a) akte d.d. 15-3-1866 door notaris De Pauw te Aalst, waarin Marie Jeanne Esther Quairier wonende te Aalst

          weduwe van Joannes Loit, bij een openbare veiling voor 8500 franken heeft verkocht aan Jan Baptist Coppens

          landbouwer te Erpe, een hofstede te Erpe aan de Oudenaardse Steenweg bij de watermolen, met erf en boom-

          gaard, kadaster C nr. 28 en 33 in gebruik bij Angelina Coppens voor 435 franken per jaar, en een bouwgrond

          met paviljoen, lust- en moeshof te Erpe aan de Oudenaardse Steenweg kadaster C nr. 34, 35a, 35b en 35c,

          deels in gebruik bij Angelina Coppens. [Erpe-1a t/m 1q]

     b) akte d.d. 12-7-1866 door notaris Verbrugghen te Erpe, waarin Angelina Coppens wonende te Erpe, dochter van

          wijlen de echtelieden Joannes Coppens en Petronelle Coppens, aan haar neef Jan Baptiste Coppens landsman

          te Erpe schenkt een stuk land genaamd de Jespaart te Erpe in Ceskenskauter wijk D nr. 787a groot 15 aren 38

          ca en de helft in een overkaveld land groot 1 ha 86 aren 75 ca te Erpe op Kottemkauter. [Erpe-2a t/m 2c]

      c) akte d.d. 7-1-1873 door notaris De Pauw te Aalst, waarin Philippus Josephus Saysart procureur bij hof van beroep

          te Brussel, voor 9750 franken heeft verkocht aan Jan Baptist Coppens landbouwer te Erpe, een perceel land te

          Erpe op Erpekauter kadaster C nr. 449 groot 1 ha 1 aar 2 ca, in gebruik bij de weduwe en kinderen van Jan

          Coppens voor 200 franken per jaar. [Erpe-3a t/m 3m]

 

7-52) Ertvelde: akte d.d. 1-12-1821 door notaris Vande Wattijne te Selzaete, waarin Jacobus Josephus De Vleeschau-

          wer particulier wonende te Selzaete, voor 300 gulden heeft verkocht aan Jaspard Vossaert beurt-schipper te

          Selzaete, een huis met schuur en boomgaard te Ertvelde wijk Rieme groot 57 roeden. Koper belooft ook de

          schulden te betalen aan Livinus Constantinus Schollaert. [Ertvelde-1a t/m 1g]

 

7-53) Eupen:

      a) dokument d.d. 1-7-1809 door dokter Magnan van ziekenhuis te Luik als uitgangsbiljet voor Jean Jacques Kop

          oud 24 jaar geboren te Eupen, aanvullende dienstplichtige van regiment aanvullende dienstplichtigen, hij kwam

          op 6-6-1809 aan bij 't ziekenhuis vanwege koorts door tremoren van de bovenste lidmaten, en ging ervan uit

          op 1-7-1809. [Eupen-1a/b]

      b) dokument d.d. 2-2-1813 uit Douai (F) door raad van bestuur van 19e regiment infanterie de ligne, waarin zij

          bevestigen dat Nicolas Michel Steinwegh, geboren 1793 in Eupen als zoon van Nicolaas Steinwegh en Cathe-

          rina Joseph Reinard, loteling jaar 1813 ingelijfd 17-11-1812 onder nr. 11278 op die datum aanwezig bij dat

          regiment. [Eupen-2]

 

7-54) Fexhe-Slins: zie apart blad [zie ook Slins]


7-55) Flemalle:

      a) ca. 1811 van een ontwerp, een model van overeenkomst tussen vennoten die van plan zijn steenkool te

          exploiteren in een concessie te behalen bij de gemeente Flemalle, in de tekst geen datum of namen, maar wel

          handschrift van M.D. Sauveur. [Flemalle-1a/b]

      b) register 1811-1818 exploitatie van kolenmijnen te Flemalle. [Flemalle-2a t/m 2z]

      c) memorie 1817 van vennoten ter ondersteuning van hun concessie voor exploitatie van kolenmijnen in Flémalle-

          Grande en Jemeppe met 134 ha en hun verzet tegen aanvragen van concurrentie. [Flemalle-3a t/m 3k]

     d) dubbel A3 formaat 1818 drie dokumenten over verzet tegen koolmijn exploitatie door anderen die menen eer-

          dere rechten erover te hebben en wijziging concessie. [Flemalle-4a t/m 4d]

     e) akte d.d. 21-6-1892 verleden voor notaris Bozet te Seraing, waarbij Felix Debouck, mijnwerker wonende te

          Flemalle Grande, 1000 franken leent van "Societeit Charbonnages Marihaye" om een huis te bouwen op grond

          die hij te Flemalle-Grande bezit. [Flemalle-5a t/m 5e]


7-56) Fléron: verklaring d.d. 28-7-1906 door Theodore Defize deurwaarder wonende te Fleron, waarin hij zijn broer

          Antoine Defize landbouwer te Fexhe-Slins machtigt om voor hem te handelen inzake verkoop van onroerende

          goederen. [Fleron-1a/b]

 

7-57) Fraipont (bij Luik): brief d.d. 5-4-1839 door Anne Ursule Corbusier aan officier van BS te Venlo, waarin zij vraagt

          om kopie van haar geboorte akte 3 augustus 1811 of 1812 als dochter van Francois Barthelemy Corbusier en

          Anna Caroline Fisser wat zij nodig heeft voor haar voorgenomen huwelijk. [Fraipont-1a/b]


7-58) Froidmont (omgeving Luik): dokument d.d. 7-3-1762 van advocaat Bauvier namens ridder van Lanaye, dat hij

          12 Brabantse florijnen had ontvangen van Jean Joseph Leblanc, die hij over 1759 schuldig was over goederen

          te Froidmont die hij had ontvangen van de weduwe Toussaint Bernimolin te Froidmont, moeder-overste der kar-

          melietessen te Luik. [Froidmont-1]

 

7-59) Gavere (Sinte Maria Hoorebeke): dossier d.d. 1897 met 4 stukken voor vredegrecht van Sinte Maria Hoorebeke,

          waarbij via deurwaarder Ovide Gijselinck, wonende te Oudenaarde, Petrus de Temmerman schrijnwerker en zijn

          zwager Charles Louis Robbens - beide wonende te Welden - werden gedaagd door de eiser Venantius Thienpont,

          wonende te Gavere, vanwege opgelopen letsel en schade. [Gavere-1a t/m 4b]


7-60) Gembloux: uitreksel d.d. 10-7-1795 door griffier Dury van diverse akten, waarin kloosterlingen van abdij Gem-

          bloux gebouwen en tuinen in openbare verkoop stelden, met name in deze een gebouw genoemd "La Halle".

          Verder verkoop van een 6e tuin voor 225 florijnen aan Barthélemy Bodart inwoner van Gembloux. [Gembloux-1a t/m 1o]

 

7-61) Gemmenich: brief d.d. 7-9-1807 van generaal Alexander Lameth prefect van departement de Roer aan de prefect

          van de Ourthe, over verlof van Andre Laro[n]delle uit deportatie-oord van Toulon (F) die verklaarde dat hij in Aken

          (D) geen werk kon vinden, en dat hij daarop naar 1 van zijn ooms in Memmich kanton Eupen wenst te gaan. Het

          verlof werd op 11-9-1807 naar onder prefect van Malmedy gezonden. [Gemmenich-1a/b] 


7-62) Gent: zie apart blad 


7-63) Gilly (bij Charleroi): zie apart blad


7-64) Glabais: zie apart blad

 

7-65) Glain: dokument d.d. 31-5-1825 als rapport door deskundigen Henri Matrig bouwondernemer te Ans, Simon Hu-

          bert Francois Leduc eigenaar te Luik en Michel Dieudonne Sauveur kadaster te Luik, op verzoek van tribunaal

          1e aanleg te Luik om de huurwaarde van een huis tuin en wei moeten bepalen te Glain, vanwege een zaak

          tussen de familie Colson. [Glain-1a t/m 1e] 

 

7-66) Golzinne: dokument d.d. 20-10-1820 te Sombreffe, waarin de schrijver bekent ruim 412 florijnen te hebben

          ontvangen van Francois Thiry uit Gilly en ruim 104 florijnen van Louis Renard uit Gilly, te verrekenen met het

          kopen van oogst van de heer Vigneron uit pachthoeve te Golzinne. [Golzinne-1]

 

7-67) Grand-Rosiere-Hottomont: dokument d.d. 2-7-1867 door Charles Francois Edmond de Burlet, notaris te Per-

          wez, waarin Omer Michaux, brouwer te Perwez als gevolmachtigde van Pauline Henry, weduwe van Antoine

          Gervoise, rentenierster te Perwez, heeft verkocht aan Joseph Thiry, graanhandelaar te Gilly namens familie

          Thiry, een perceel grond te Grand-Rosiere-Hottomont genaamd "vijf bunders" groot 1ha 74a 80ca voor ruim

          8900 franken. [G-R-H-1a t/m 1g]

 

7-68) Grimbergen: dokument d.d. 16-3-1814 uit Tours (F) waarin de divisie generaal Schauenburg, toestemming

          geeft aan Louis Torsin grenadier van 1e bataillon van 8e regiment infanterie de ligne, gewond in de buik,

          om naar Grimbergen departement Dyle te gaan, om daar zijn afmeldende soldij brief af te wachten van

          ministerie van oorlog. [Grimbergen-1]


7-69) Grimminge: afschrift d.d. 22-9-1848 door griffier G. Bijl namens vrederechter van kanton Geraardsbergen,

          waarin na overlijden van Petronella Merckaert op 24-7-1848 te Grimminge, de familie raad bijeen kwam om

          een toeziend voogd te benoemen, naast voogd en vader Karel Prové, landbouwer te Grimminge, over 3

          minderjarige kinderen: Jan-Josef, Sylvia en Sofia Prové. Tot toeziend voogd werd benoemd Vincent Merck-

          aert, burgemeester van Moerbeke, oom van de kinderen. [Grimminge-1a t/m 1c]

 

7-70) Grivegnee:

    a) brief d.d. 2-5-1825 van G. Powels kontroleur uit Luik inzake de expertise van het huis Kettin dat behoort aan

          de heren Orban vader en zoon gelegen in gemeente Grivegnee. [Grivegnee-1]

     b) rapport d.d. 3-5-1825 van M. D. Sauveur op verzoek van kontroleur Powels met opmerkingen en advies over

          een gebouw te Grivegnee behorende aan de heren Orban. [Grivegnee-2a/b]          


7-71) Grotenberge:

     a1) akte d.d. 11-3-1841 voor notaris Alphonse D'hont te Sottegem, waarin Jan Baptiste Beerens, landbouwer

          te Grootenberge 700 franken had geleend tegen 4½% van de kerkfabriek van Sottegem, uit handen van

          Charles Louis Piens, ontvanger van genoemde kerk, met onderpand 2 percelen zaailand te Grootenberge

          genaamd Nekkebroekveld. [Grotenberge-1a t/m 1e]

     a2) collatie d.d. 15-6-1880 door Octaaf Cesar August de Savoye, notaris te St. Lievens Esse, van meerdere

          akten, waarin August Goeman, landbouwer te Grootenberge erkent, dat 1e man zijnde Isedorius Beerens

          van zijn overleden vrouw Maria Theresia van Steenberge, op 13-7-1850 1000 franken had geleend van

          Fidelia Ludwina Holvoet, dienstmeid te Godveerdegem, nu in Gavere, met onderpand hofstede en toebe-

          horen te Grootenberge aan de steenweg, wijk Wolvenhoek, en 3 percelen zaailand te Grootenberge op

          het Nekkebroekveld. Bij verdeling werden deze goederen verdeeld tussen zijn (Goeman) kinderen en Oc-

          taaf Beerens, enig kind uit huwelijk Beerens/van Steenberge. In 1876 erkent August Goeman deze schuld.

          In 1880 werd hypotheek titel vernieuwd, t.l.v. b.g. August Goeman en zijn kinderen: a) Maria Prudentia

          Goeman gehuwd met Frederik Neyt te Erwetegem, b) Leopoldina Goeman gehuwd met Gustave Opdecam

          te Grootenberge, c) Pius Goeman te Maria Oudenhove, d) Marie Leonie Goeman gehuwd met Petrus de

          Vleeschouwer te Grootenberge en e) Camille Goeman landvouwer te Grootenberge. Vervolgens heeft Hol-

          voet deze in 1888 afgestaan aan familie Centerick te Sottegem en Gent. [Grotenberge-2a t/m 2i]

     a3) akte d.d. 21-12-1895 waarin deurwaarder de Kock, op verzoek van Charles Louis Robbens en Desire Rob-

          bens, landbouwers te Welden, de pacht opzeg m.i.v. 24-12-1895 aan Leopoldine Goeman, weduwe van

          Gustaaf Opdecam, landbouwster te Grootenberge, via haar vader August Goeman, t.a.v. perceel land te

          Grootenberge kadaster nr. 1086 en perceel zaailand te Sottegem kadaster nr. 931a. [Grotenberge-3a/b]

 

7-72) Halle: dokument d.d. 26-10-1863 waarin Victor Philippe Felix Joseph Van Vyve, postbediende, met zijn

          gezin werd ingeschreven te Halle komende van Blankenberge. [Halle-1]

 

7-73) Hamont: dokument d.d. 24-12-1814 waarin Marianna van Wenckel verklaart van de erfgenamen van advo-

          caat Meus ontvangen te hebben 100 guldens vanwege een lijfrente. [Hamont-1] 


7-74) Hannut: zie apart blad


7-75) Hansbeke: zie apart blad

 

7-76) Heestert:

     a) dokument akte d.d. 12-3-1807 waarbij Joannes Ivo de Jonghe, landman te Heestert, aan Hugo Justus Van

         de Venne, heeft verkocht voor 34 ponden en 40 schellingen, een perceel zaailand groot 114 kleine roeden

         gelegen in Heestert, ten oosten van hertog van Ursel, ten zuiden de koper, ten westen de erfgenamen van

         Joannes Laebent en ten noorden Petrus de Jonge. En kwitantie van 13-3-1807 dat Joannes Ivo de Jonghe

         dat bedrag heeft ontvangen van Hugo Justus Van de Venne. [Heestert-1a t/m 2]

     b) akte d.d. 15-7-1809 waarin Pierre de Jonghe, landbouwer te Heestert, en Jacques Nolf, dagloner wonende

         te Moen, verklaren aan Hugues Juste Van de Venne, burgemeester van Heestert, hebben verkocht voor

         180 franken een vierde deel van een goed te Heestert groot 8 ares bestaande uit huis, schuur, koestal en

         andere gebouwen, bebouwd door hun moeder en Ivon de Jonghe. [Heestert-3a/b]

     c) akte d.d. 2-5-1828 verleden voor notaris Joannes de Cock te Avelghem, waarbij Nicolas Duponcheel,

         secretaris in Heestert, wordt gemachtigt door familie Rommens te Heestert en Moen, om namens hun te

         verkopen huis en grond groot ruim 26 roeden te Heestert, ten noorden en oosten de straat leidende naar

         Autrijve, ten zuiden de erfgenamen Antone Nottebaert en van Herpe en ten westen Jacobus Valke, thans

         bewoond door Petrus Ignaes Cottenier. Allen erfgenamen van Petrus Martinus Xaverius Rommens die op

        9-4-1828 te Heestert was overleden. [Heestert-4a t/m 4d]


7-77) Henri-Chapelle:

      a) dokument d.d. 12-12-1807 van direkteur ziekenhuis van Neuruppin (D) waarin hij verklaard dat Jean Theo-

          dore Scharie, geb. Henri-Chapelle 9-7-1787 van Edmond Scharie en Anne Marg. Kuttingen, fusilier in 1e

          compagnie 2e bataillon van 63e regiment infanterie, zijn ziekenhuis binnenkwam op 18-9-1807 en op

          12-12-1807 aldaar is overleden aan oedeem. [Henri-Chapelle-3a/b]

      b) 2 brieven van 1815 van J.A. Reul aan de heer Sauveur te Luik, over een stuk wei die hij wilt pachten van

          Sauveur en over vee van de buren. [Henri-Chapelle-1a t/m 2b]

 

7-78) Hermalle-sous-Argenteau: zie apart blad

 

7-79) Hermee: dokument d.d. 4-5-1808 door Barthelemi Etienne Dumont openbaar notaris te Luik, waarin Gilles

          Caspay akkerman te Oupaye en Jacques Frere akkerman te Hermee erkennen een jaargeld van 477 liter

          spelt schuldig te zijn aan de burgelijke Godshuizen te Luik, met onderpand 2 huizen en schuur, paardestal

          en ruim 43 aren tuin, wei en stallingen bevindende te Hermee ten oosten van de straat naast de kerk, ten

          zuiden van de weg Hermee naar Milmort, ten westen naast de kerkhof en ten noorden het erf van Henri

          Massart. [Hermee-1a/b]

 

7-80) Herne: dokument d.d. 12-8-1810 uit Parijs (F) waarin de raad van bestuur van 58e regiment infanterie de

          ligne bevestigen dat Pierre Joseph Dannau, geboren 24-8-1786 te Herne van Joseph Herne en Marie Coppens

          loteling jaar 1806, op 4-11-1806 met stam nr. 3305 werd ingelijfd en dat hij te Granada (Spanje) aanwezig is

          op deze dag in deze regiment bij 3e compagnie 3e bataillon. [Herne-1a/b]

 

7-81) Herstal:

      a) dokument d.d. 30-4-1813 door bijzonder ontvanger van arrondissement te Luik, verklarende 100 franken te

          hebben ontvangen van Joseph Remi loteling van 1808 te Herstal. [Herstal-1]

      b) dokument d.d. 21-10-1813 waarin de raad van bestuur van 51e regiment de ligne bevestigen dat Pierre

          Castadot, geboren 3-10-1789 te Herstal van Antoine Castadot en Marie Dejardin, was ingelijfd op 30-5-1809

          onder stam nr. 7223 bij hun regiment, maar op 30-3-1810 uit de naam registers werd geroyeerd vanwege

          langdurige afwezigheid in de hospitalen. [Herstal-2]

      c) brief d.d. 6-2-1815 door luitenant generaal, inspekteur generaal uit Brussel aan de commissaris te Herstal,

          waarin wordt geinformeerd dat de 22e transport van Franse oorlogsgevangenen komende uit Rusland, onder

          kapitein Detras bestaande uit 7 officieren, 46 onderofficieren en soldaten en 1 vrouw tesamen 54 de volgende

          weg zal nemen, Lommel 7-2 Hasselt 8-2 Sint Truiden 9-2 Avennes 10-2 Andenne 11-2 Havelange 12-2 Dinant

          13-2 Charlemont 14-2 Fumay 15-2 en Charleville 16-2. Gezien de grote aantal invalides in deze groep zal er

          6 rijtuigen met 2 garelen worden voorzien. Een ieder is verschuldigd aan hen onderdak, voedsel en vervoer-

          middelen te verzekeren. [Herstal-3a t/m 3c]

      d) dokument d.d. 11-8-1827 op verzoek van Jeanne Lovinfosse weduwe van Cabolet wonende te Herstal, waarin

          2 deskundigen twee vastgoederen vergelijken, het ene toebehorend aan de weduwe Cabolet en de andere

          aan Hubert Jerome steenkoolmijnwerker wonende te Herstal. Die van Jerome op de Licourtplein is geschat op

          480 florijnen. Die van de weduwe op de "Rivage" is geschat op 600 florijnen. [Herstal-4a/b]

 

7-82) Herve:

      a) brief d.d. 18-2-1797 uit Parijs (F) door Martique chef van 5e divisie, aan Potiers commissaris te Luik, waarin

          was besloten Auguste Jacques Joseph De Neutis apotheker 3e klasse bij leger "Sambre et Meuse" woonachtig

          te Herve ontslagen zou worden conform zijn eigen verzoek. Hij krijgt daarom ook geen uitkering. [Herve-1a/b]

      b) dokument d.d. 31-1-1813 uit Maastricht door raad van bestuur van 76e, 77e en 78e cohorte waarin zij beves-

          tigen dat Francois Marbais, geboren 25-2-1793 te Herve van Joseph Marbais en Anne Demonceau, was inge-

          lijfd op 5-1-1813 onder stamboek nr. 1158 bij de 78e cohorte depotcompagnie. [Herve-2]

 

7-83) Heverlee: cheque d.d. 14-6-1806 te Leuven als tegoed van 1080 guldens uit te betalen over een jaar aan

          Joannes Josephus Forneville "molder tot Heverlé" met zijn handtekening dat hij bedrag heeft ontvangen.

          [Heverlee-1a/b]

 

7-84) Hoboken: dokument d.d. 27-2-1861 door notaris te Mortsel, waarin de erfgenamen van Petrus Joannes Van

          Boom [overleden Hoboken 13-3-1860] en zijn vrouw Maria Theresia Slootmans [overleden Hoboken 11-4-1856]

          de nalatenschap verdelen. [Hoboken-1a t/m 1g] 


7-85) Hody: zie apart blad


7-86) Hoelbeek: perkament d.d. 28-8-1562 verleden voor scholtis en schepenen van "banck ende herlicheijt van

          Hoelbeeck" waarin Sijmen landmeter, zes gelderse rijders als rente had ontvangen voor heer Dionijs Bantmekers

          die ten laste stonden op de goederen van Jan Kanartz zaliger. Vervolgens draagt Willem Henrix "borger tot

          Hasselt" zwager van de heer Dionijs Bantmekers deze 6 gelderse rijders over aan Jasper vanden Dijck - kanunnik

          van "f: Callegiater Kercken" te Maastricht. [Hoelbeek-1a/b]

 

7-87) Hofstade:

      a) akte d.d. 7-3-1887 door notaris J.C.E. Moens te Lede, waarin Felix De Smet landman te Hofstade voor 50 franken

          heeft verkocht aan zijn broer Leopold De Smet landbouwer te Hofstade, een stuk grond groot 1 a 10 ca gelegen te

          Hofstade. [Hofstade-1a t/m 1c]

      b) akte d.d. 7-3-1887 door notaris J.C.E. Moens te Lede, waarin Louis De Smet werkman wonende te Hofstade ver-

          blijf houdende in Montataire (F) en Leopold De Smet herbergier en landbouwer te Hofstade, hebben verkocht voor

          200 franken een voorhof met kamer, washuis, kelder en kelderkamer te Hofstade groot 1 a 10 ca palende N en O

          van Leopold De Smet, aan voornoemde Leopold De Smet. Alsmede voor 340 franken aan Hermanus De Swaef

          landbouwer te Hofstade, een stuk zaailand te Hofstade groot 9 a 76 ca. [Hofstade-2a t/m 2h]

 

7-88) Hognoul (bij Luik): dossier 1810-1812 met 3 stukken inzake Noel Faseldingen [Fafeldingen/Falfeldingen - die zou

          ook Vavedin kunnen zijn], rekruut van jaar 7, geb. Hognoul ca. 1777 van Mitald en Elizabeth Bodwin [Burtin?], die

          vervangende militair is voor Pierre Wacoumont uit gemeente Thimister departement de la Ourte. Noel was 1810

          fusilier in 4e compagnie 5e bataillon van de 55e regiment infanterie de ligne, hij werd op 10-8-1810 in ziekenhuis

          [godshuis] van Duinkerken opgenomen vanwege koorts, overleed aldaar 22-9-1810. Zijn moeder als weduwe

          vraagt via prefect de la Ourte om betaling verschuldigd door Wacoumont. [Hognoul-1 t/m 3b - 4 scans]

 

7-89) Hombourg: afschrift d.d. 29-3-1797 van geboorte inschrijving van Marie Anne Duijckaerts, wettige dochter van

          Jean Guillaume Duijckaerts landbouwer en Anne Marie Langhoor. [Hombourg-1]   

 

7-90) Hoogstraten:

      a) dokument 10-5-1810 als staat van goederen nagelaten door Anne Cornelie Van den Luytgaerden, weduwe van

         Jean Baptist Van Pelt, overleden Hoogstraeten 16-11-1809 waarin algemene erfgenamen zijn - volgens testament

         van 13-2-1807 - Marianne Boom, echtgenote van Gerard Brosens, handelaar, Jean Baptiste Boom, leerlooier en

         Anne Cornelie Boom, echtgenote van Pierre Joseph Lievens, geneesheer en vrederechter, allen woonachtig te

         Hoogstraten. Nagelaten werden legaten in geld, meubelen, zilverwerk en 9-tal renten op kapitalen. [Hoogstraten-1a t/m 1d]

      b) akte d.d. 29-10-1814 waarin Mari Heerrens, en haar man Petrus Boukhout, bekennen ruim 220 guldens te hebben

         ontvangen, als haar wettelijk deel van de erfenis van Angela Dorothea Clayes, huisvrouw van de heer Villain,

         overleden te Hoogstraeten 10-3-1814. [Hoogstraten-2]

 

7-91) Housse: dossier 1810 met 3 stukken over Martin Joseph Doutrewe van gemeente Housse, loteling lichting 1810

         maar werd afgekeurd en daarom een vergoeding van ruim 75 franken moest betalen, maar verzoekt daarvan ont-

         heven te worden aangezien hij werkt bij de keizerlijke fabriek te Luik. [Housse-1a t/m 1d]  

  

7-92) Houtschen (bij Loppem/Oostkamp):

      a) een 48 blz. perkament A5 formaat boekje namens burgers en schepenen van heerlijkheid en ambacht van Hout-

         schen, waarin de baljuw Jos Nachtegaele op 7 febr. 1685 aantal landerijen en hofstede liggende in parochie van

         Oostcamp en Waerdamme heeft verkocht. Toebehorende aan Joost de Vriese getrouwd met de weduwe van Pieter

         van den Bergh. Verkocht voor 165 ponden grooten Vlaams aan Jacques van Essche als gemachtigde voor Vincent

         Bremersch, ambtman van heerlijkheid en ambacht van Houtschen. [Houtschen-1a t/m 1y]

      b) dokument 9/17 febr. 1685 waarin Jacques van Essche en jhr. de Backer (griffier van heerlijkheid en ambacht van

         Houtschen) verklaren ponden te hebben ontvangen van jonkvrouwe Isabella Govaert. [Houtschen-2]

 

7-93) Huy: zie apart blad 

 

7-94) Idegem:

      a) document ca. 1890 of er hypotheek inschrijvingen bestaan t.l.v. Pierre Thienpont De Coster, landbouwer te Idegem,

          waaruit bleek dat die bestaan sinds 9-5-1885 op 2 stukken land te Idegem (sectie B nr. 128a en 188a) t.g.v. Jeanne

          en Marie Lebeque, minderjarigen te Gent. En sinds 26-9-1887 op 9 stukken land te Idegem (sectie A nr. 65, 89, 97

          en 107 alsmede sectie B nr. 75a, 128a, 472a, 506 en 507) t.g.v. Emmanuel Van den Bossche. [Idegem-1]

      b) document ca. 1890 of er hypotheek inschrijvingen bestaan t.l.v. Marie en Leonie Thienpont De Coster, handelaren

          te St. Josse-ten-Noode, op onroerende goederen te Idegem en Smeerebbe-Vloerzegem, geen. [Idegem-2]

      c) akte 15-7-1896 waarin notaris Van der Linden werd verzocht en inventaris opmaakt in het sterfhuis van Pieter Jan

          Thienpont De Coster, op verzoek van Cyriel Thienpont De Coster, landbouwer te Idegem, voor zichzelf en als voogd

          over zijn minderjarige broers en zusters, en Maria Thienpont De Coster, landbouwster te Idegem, allen kinderen van

          wijlen Pieter Jan Thienpont De Coster (overl. Idegem 2-7-1896) en wijlen Adolphina De l'Arbe (overl. Idegem 16-10-

          1889) bijgestaan door Jan Baptiste De l'Arbre, onderwijzer te Brussel, als toeziende voogd. Er is een hofstede en

          verschillende landerijen te Idegem, alsmede vee. [Idegem-3a t/m 3l]

      d) akte d.d. 28-2-1906 van rechtbank van eerste aanleg te Audenaarde, waarin vertonen de familie Thienpont De Cos-

          ter om vonnis te horen, over de verdeling van de erfenis van hun ouders Thienpont De Coster, t.b.v. de minderjarige

          kinderen, met voogd hun oudste broer Cyriel Thienpont De Coster, toeziend voogd Vital Van Cauwelaert, mulder te

          Nieuwenhove en als voogd-ad-hoc Cesar Martens, griffier bij vredegerecht van Gerardsbergen. [Idegem-4a t/m 4j] 

 

7-95) Ieper: brief d.d. 15-5-1802 uit Douai  (F) van Dieudonne, prefekt van departement van het Noorden, aan prefekt

          van departement van de Leie te Brugge (B) aangaande Joseph Marie Francois Delongin, vroeger edelman te Ieper

          [geboren Ieper 23-3-1759] dat er een eliminatiebesluit [schrapping uit lijst van verdachten of uitgewekenen] werd

          bevestigd en als woonplaats Rijsel heeft [overl. Lille 23-9-1840]. [Ieper-1a/b]

 

7-96) Incourt:

      a) akte d.d. 12-4-1836 voor notaris Eugene Joseph Henry te Perwez, waarin Henri Joseph Pottellet, eigenaar en hande-

          laar te Perwez als procuratiehouder voor Gilles Vandervon en zijn zoon Auguste Vandervon, leerbereiders te Leuven,

          openbaar verkopen een perceel grond te Incourt op het veld "Le Cerisier" tussen Sart-Risbart en Longpre, groot 77

          roeden en 67½ ellen, grenzend aan vorige abdij van Villers en goed van Toussaint Louette. Pachter daarop was

          Francois Louette, landbouwer te Incourt. Het stuk land kwam hun toe als erfgenamen van Anne Joseph Hemptinne,

          hun echtgenote en moeder, overleden te Leuven. Koper werd Joseph Thiry, vervoerder te Gilly, die het aannam voor

          Marguerite Lemal, weduwe van Francois Thiry, eigenares te Gilly, voor 2040 franken. [Incourt-1a t/m 1i]

      b) akte d.d. 10-12-1838 voor Jean Charles Constant Minot, notaris te Jodoigne, waarin 2 landerijen van Adrienne Malre-

          schauffe, weduwe van Pierre Joseph Motte, eigenares te Gosselies, openbaar werd verkocht namelijk perceel grond

          groot 65 a 7 ca op het veld van de Grand Tienne te Incourt en een stuk grond groot 98a 1ca op het veld van de "Bois

          des Aiwiers". Pachter op beiden Francois Gustot uit Longpre. Stukken land werden verworven door Joseph Thiry,

          handelaar, aannemend voor zijn moeder Marguerite Lemal, weduwe van Francois Thiry, eigenares, allebei wonend

          te Gilly, voor 6010 franken. [Incourt-2a t/m 2g]


7-97) Ixelles:

      a) kwijtschrijft d.d. 20-3-1870 te Ixelles door A. Bouvier voor 287.25 franken als 4½ % rente over 6383 franken, dat was

          verschuldigd en betaald door Jean Remi Thiry uit Hilly. [Ixelles-1]

      b) kwijtschrijft d.d. 17-1-1871 te Ixelles door weduwe Ed. Bouvier voor 287.25 franken als 4½ % rente over 6383 franken,

          dat was verschuldigd en betaald door Jean Remi Thiry uit Hilly. [Ixelles-2]

      c) kwijtschrijft d.d. 21-2-1872 te Ixelles door weduwe Ed. Bouvier voor 287.25 franken als 4½ % rente over 6383 franken,

          dat was verschuldigd en betaald door Jean Remi Thiry uit Hilly. [Ixelles-3]

 

7-98) Jemappes: dokument d.d. 20-5-1801 door Paraedes adjudant generaal van 25e militaire divisie te Luik, waarin hij

          verklaart dat Nicolas Duchesne dienstplichtige 2e klasse van gemeente Jemappes, de stukken heeft ingediend om

          verlof te krijgen zonder voorwaarde tot vervanging. [Jemappes-1]

 

7-99) Jemeppe: dokument d.d. 13-7-1909 waarin de college van burgemeester en wethouders van Jemeppe toestemming

          hebben gegeven aan Marie Catherine Frankignoul wonende in Bois de Montstraat te Jemeppe-sur-Meuse, dat zij een

          afsluiting gaat plaatsen langs de Bois de Montstraat met een muur en daarbovenop een traliewerk langs de Peronne-

          straat. [Jemeppe-1a t/m 1d]

 

7-100) Jesseren: dokument d.d. 4-4-1803 te Tongeren, door Jacques Francois Mignon notaris standplaats te Bilzen, waarin

          Theodore Klyentiens meesterbakker en zijn vrouw Marie Agnes Brems wonende te Tongeren voor ruim 425 franken

          hebben verkocht aan Anne Marguerite Slegers ongehuwd wonende te Tongeren, een perceel bouwland groot 21 a 80

          ca gelegen te Jesseren op de plaats Hoogveld genoemd. [Jesseren-1a t/m 1d]

 

7-101) Jupille:

      a) dokument d.d. 12-1-1825 als uitreksel van kadaster gemeente Jupille met als eigenaar de weduwe van Henri Denis

          Dupuis te Jupille, ze hebben 5 percelen in sectie B met totale inkomst van ruim 115 franken. [Jupille-1]

      b) dokument d.d. 25-1-1825 als report door M. D. Sauveur van een vastgoed groot 132 grote roeden gelegen te Ju-

          pille wat was verkocht voor ruim 1958 florijnen door de weduwe Dupont aan dhr. Gaillard en zijn vrouw. Zijn schatting

          verschilt met 2 andere deskundigen op grond van te hoog geschatte kadaster prijs. [Jupille-2a/b] 


7-102) Kalken: akte d.d. 19-3-1890 voor notaris Adolf Tibbaut te Calcken, waarin Livin, Casimir, Adolf, Delphine bijgestaan

         door haar echtgenoot Leo Auman en Pieter Troeh, hun deel uit sterfhuis van hun ouders Charles Troeh en Theresia

         Staelens, hebben verkocht voor 2500 franken aan hun broers en zusters zijnde Francis, Melanie, Theopiel en Sylvie

         Troeh (ouders resp. overleden 30-10-1880 en 26-2-1890). [Kalken-1a t/m 1d]

 

7-103) Kiel: dokument d.d. 11-4-1827 uit Parijs, waarin de secretaris-generaal bevestigt dat in de stamboeken van 19e

         regiment infanterie de lignie voorkomt op folio 115 nr. 8459, Jean Francois Vandevelde, geboren te Kiel op 26-12-1786

         departement van de twee Nethen, zn. van Sebastien Vandevelde en Petronelle Debruyne. Dat hij werd ingelijfd op

         1-5-1811 en plotseling overleed op 8-12-1813 inlegering onbekend. [Kiel-1a/b] 

 

7-104) Kortrijk:

      a) brief d.d. 9-10-1789 van M. Coppieters (die juist in Ieper was aangekomen, maar woonachtig in Kortrijk) aan zijn broer

         Coppieters de Brameries te Brugge over diverse zaken waaronder de heren Cardoen en dat mensen veel praten over

         de revolutie (dat is opstand tegen Oostenrijke autoriteiten). [Kortrijk-1a t/m 1c]

      b) dienstorder d.d. 29-10-1795 door dhr. Duponchels, hoofd direkteur van de hospitalen van de 2e divisie van het Noor-

         den te Lille Rijsel), waarin dhr. Gousse onderbediende 1e klas in dienst van militaire hospitalen zich onmiddellijk van

         Kamerijk naar Kortrijk moet gaan en te melden bij dhr. Duthou direkteur van het hospital aldaar. [Kortrijk-2] 

 

7-105) Lahamaide: akte d.d. 2-2-1838 voor notaris Voisin te Wodecq waarin Jean Baptiste Duqsausoit, landbouwer te Laha-

         maide en Donatine Tavere, landbouwster te Wodecq van plan zijn met elkaar te trouwen, schenking doen op de langst

         levende van al hun goederen en vruchtgebruik. [Lahamaide-1a/b]

 

7-106) Lapscheure: dokument ca. 1882 door ws. notaris Louis Vermeersch te Moerkerke, waarin hij uiteenzetting doet van

         2 huizen en bijgebouwen te Lapschuur in eigendom van mw. Hermans Lybant grondeigenaris te Brugge met hun waarde

         ervan. [Lapscheure-1]

 

7-107) Latinne: verklaring d.d. 26-2-1926 te Hannut door Marie Herten zonder beroep weduwe van Jules Jeanne wonende te

         Latinne waarin zij zich borg stelt voor haar schoonzoon Joseph Limage dagloner wonende te Latinne. [Latinne-1] 


7-108) Ledeberg:

      a) akte d.d. 19-3-1838 voor notaris Pieter Vandevelde van Evergem, waarin Marie Catharina de Rudder weduwe van

         Jacobus Roels, spinners wonende tot Evergem, de helft van een obligatie van een kapitaal groot 1088 franken en 43

         centimen tegen 5% rente, overdraagt en verkoopt voor 544 franks en 21 centimen, aan Sophia van der Stichelen,

         rentenierster wonende tot Evergem, ten laste van Livinus Dhondt, landbouwer te Merelbeke, op zijn huis en erve

         gelegen te Ledeberg. Met aantekening dat Sophia dit bedrag plus rente heeft terugontvangen op 25 juli 1838 van

         advocaat Pauw te Gent. [Ledeberg-1a t/m 1e]

      b) dokument d.d. 19-8-1847 waarin Ed. Boterman als ontvanger van plaatselijke inkomsten en van buro der weldadigheid

         van gemeente Ledeberg erkent 200 franken te hebben ontvangen van Napoleon de Pauw wonende te Gent, als betaling

         van een stuk grond gelegen voor huis N wijk B te Ledeberg afgestaan door het plaatselijk bestuur. [Ledeberg-2]

 

7-109) Leffinge: akte d.d. 2-3-1869 door Theodore Frederik Heijvaert te Ghistel, waarin Napoleon baron Mortier wonende te

         Brugge en Adolph baron Chazal kapitein bij de Belgische ruiterij met zijn vrouw Malverina baronesse Mortier gezamenlijk

         wonende te Brussel, voor 13.700 franken hebben verkocht aan Ferdinandus Franciscus Bracq grondeigenaar en suiker

         raffineerder te Gent, landerijen te Leffinge kadaster nr. D66, D34b, D35b, D38b, D39b, D42b, D531 en te Keiem kadaster

         nr. A223. [Leffinge-1a t/m 1m]

 

7-110) Lemberge: zie apart blad

 

7-111) Lens-Saint-Servais: dokument d.d. 11-10-1808 te Ile-d'Aix (F) door 26e regiment infanterie de ligne, dat op die datum

         Pierre Linsmeau, zoon van Jacques Guillaume Linsmeau en Marie Barbe Deliege, geboren 12-11-1786 te Lens-Sint-

         Servais, aanwezig is in deze regiment bij de 2e compagnie van de 5e bataillon. [Lens-Saint-Servais-1]

 

7-112) Lessines: dokument d.d. 8-3-1774 door Francois Marbaix te Lessines, waarin Jacques Adrien Yanart een bedrag

         heeft ontvangen van de magistraten van vrije stad Lessines als terugbetaling van huur van een bijgebouw van de

         parochie van Lessines. Hij had dit verkocht ten voordele van de kerk. Ook verklaart Pieter Marinte de Lajusz een rente

         te hebben ontvangen van deze kerk vanwege deel uitstaande op Marie Joseph Coulon en erfgenamen Charles Pacille,

         een deel op Jean Frans Coulon en een deel op kinderen van Pierre Paul Collart. Ook werd deel van het geld uitgekeerd

         aan August Dumont burgemeester van Lessines, getrouwd met Maria Magdalena Coulon. [Lessines-1a t/m 1d] 


7-113) Leupegem: akte d.d. 14-3-1966 voor notaris Luc Van Coppenolle te Oudenaarde, waarin de familie Van Butsele (te

         Volkegem en Gent) hebben verkocht een perceel land te Oudenaarde, 7e afdeling aan de Puistraat, dat was voor-

         heen Leupegem, sectie A kadaster nr. 320, hun toegekomen van wijlen hun ouders Paul Van Butsele en Palmyre De

         Vos, voor fr. 400.000 aan Arsene Leo Maurice Sasanguie en zijn vrouw Paula Maria Restiaen wonende te Leupegem

         [Oudenaarde] - Puistraat nr. 13. [Leupegem-1a t/m 1c]

 

7-114) Leuven:

      a) dokument d.d. 18-6-1738 als getuigschrift door secretaris van Theologische Faculteit te Leuven, waarin zij verklaren

         dat Gislenus Joseph Van Molle uit Leuven een diploma/licentiaat in H. Theologie heeft behaald. [Leuven-1]

      b) akte d.d. 6-10-1794 door notaris Louis Denis Laurens te Leuven, waarin werd verklaard dat de abdij van Vlierbeek

         niet had voldaan aan general contributie van het Franse volk, waarop 11 aan elkander gelegen bunders land van hun

         werden verkocht te Leuven, aan 1 zijde van de Berthem bos, 1 zijde aan klooster Terbanck, 1 zijde aan abdij van Vlier-

         beek en 1 zijde van de straat en abdij van Perck. Voor 2407.13 guldens aan Henricus Josephus van den Plas, luitenant

         meijer van Vilvoorde en consorten, die andere kopers waren Augustinus Orts advocaat en secretaris van Vilvoorde,

         Francisca PIssens weduwe van de notaris Joannes Baptista Becker, Nicolaus Massiottij en Franciscus Portaels, allen

         inwoners van Vilvoorde. [Leuven-2a t/m 2g]

      c) dokument d.d. 9-2-1797 waarin Joannes Baptista Hambrouck meester brouwer tapper te Leuven verklaard te hebben

         verkocht aan Boels een rente van f 2000 ten laste van Gerardus Henricus Joris en zijn vrouw Maria Theresia van der

         Buecken inwoners van Leuven. [Leuven-3a t/m 3c]

      d) dokument d.d. 6-11-1797 waarin Norbertus Josephus Benedictus de Crabbe inwoner van Leuven, heeft verhuurt aan

         Petrus Walravens inwoner van Loonbeek groot aantal landerijen onder Goyck. [Leuven-4a t/m 4h]

      e) dokument d.d. 23-2-1816 waaruit blijkt dat Maria van Meensel landbouwster gehuwd met Joannes van Winckel, haar

         verplichtingen heeft voldaan inzake aankopen. [Leuven-5]

      f1) akte d.d. 18-6-1832 door Joannes Michael Hollanders notaris te Leuven, waarin Desire Van den Schrieck eigenaar

         te Leuven verklaard te hebben verhuurd voor 6 jaren aan Franciscus Oostens koetsier te Leuven en zijn vrouw

         Catharina Gellens, een huis in de Slagtstraat te Leuven. [Leuven-6a t/m 6e]

      f2) dokument d.d. 18-6-1832 waarin Franciscus Oostens koetsier te Leuven en zijn vrouw Catharina Gellens verklaren

         50 guldens schuldig te zijn tegen 5% rente aan dhr. Desire van den Schrieck eigenaar te Leuven. Borg voor deze

         som is Petrus Gellens veldwachter wonende te Velthem. [Leuven-7]

 

7-115) Liers:

      a1) dokument d.d. 9-6-1799 waarin Jean Louis Joseph Villenfragne rentenier wonende te Luik sectie Avroy in de Jean

         plein nr. 814 verzoekt om vernieuwing van een hypotheek t.g.v. van hem, ten laste van Toussaint Bertrand landbouwer

         te Enixhe en Guillaume Wilkin landbouwer te Oupeye, waarbij onderpand gewijzigd moet worden op 13 grote roeden

         [1 roede is 4.36 te Luik, oftewel 4.73 aren groot] bouwland op de "Fond Dame Maghein" te Liers grenzend aan Jean

         Poilvage en Frederic Jacquemin voor een hoofdsom van 553.50 frank. De inschrijving werd op 20-2-1808 verbeterd.

         Deze jaarlijkse rente van 12 "setiers" [1 Luikse setier is 30.7 liter] werd voor het eerst gevestigd op 3-2-1635 t.g.v. de

         kinderen van Jean Ignace Villenfagne en Marie Barbe Louise Libert. [Liers-1a/b]

     a2) dokument d.d. 17-5-1816 waarin Michel Sauveur handelaar te Luik om vastlegging verzoekt als overnemer van de

         familie Villenfagne, van hetgeen het echtpaar Wilkin hem nog schuldig is totaal 726 frank. [Liers-2a/b]

 

7-116) Ligney: dokument d.d. 12-11-1810 uit Salamanca (Spanje) waaruit blijkt dat Gilles Genot, fuselier in 32e regiment

         infanterie de ligne 4e bataillon 3e compagnie, geboren te Ligney (B) werd aangenomen op 13-10-1810 in ziekenhuis

         van San Bernardo gemeente Salamanca en daar is overleden aan koorts op 12-11-1810. [Ligney-1]     

 

7-117) Limbourg:

      a1) brief d.d. 6-1-1808 van Henrij Becker zoon te Limbourg aan M.D. Sauveur te Luik over terugzending 3 stukken en

         verhuring van een weide van Baelen. [Limburg-1a/b]

      a2) brief d.d. 14-7-1808 van Henrij Becker zoon te Limbourg aan Michel Dieudonne Sauveur te Luik, over gerecht te

         Limbourg voor vrederechter, aangaande 2 percelen land aangekocht door jonker, die hij huurde sinds 1 mei 1801.

         Dat Sauveur en Becker zoon alleen het deel door Gerard Daelen gehuurd mocht hebben. [Limburg-2a/b]

      a3) brief d.d. 8-12-1814 waarin Henrij Becker te Limbourg aan Dieudonne Sauveur te Luik mededeelt dat zij gedagvaard

         zijn door deurwaarder Piros van Limbourg namens jonker van Baelen. [Limburg-3a/b] 

 

7-118) Lodelinsart:

      a) akte d.d. 23-6-1873 door notaris Adrien Auguste Joseph Frere te Charleroi, waarin Nicolas Cornil steenkolenmijn

         direkteur te Lodelinsart, aan zijn vrouw Aldegonde Cors het algemeen vruchtgebruik schenkt van al zijn roerende en

         onroerende goederen. [Lodelinsart-1a/b]

      b) plan d.d. 28-12-1881 door landmeter J.B. Wery te Jumet, met 3 percelen dat als grens hebben een beekje dat naar

         de vijvers van Lodelinsart loopt. De eigenaren van die percelen zijn Pecheny Leopold, erfgenamen Pierre Joseph

         Guilbert en Pette Valentin. [Lodelinsart-2]

 

7-119) Lokeren: zie apart blad 

 

7-120) Lorcé: dokument d.d. 1-11-1813 uit Maastricht, van raad administratie van de 54e regiment d'Infanterie de ligne,

         5e bataillon, 3e compagnie, waarin zij medelen dat Lambert Corbillon, zoon van Henry en Catherine Oussay Longe,

         geboren 22-5-1790 in Lorcé, departement de l'Ourthe, op 5-10-1811 bij hun regiment kwam. [Lorce-1] 

 

7-121) Loupoigne:

      a) akte d.d. 9-11-1836 door notaris Joseph Berger te Genappe, waarin Dieudonne Brasseur, rentenier te Genappe,

         heeft verkocht aan Pierre Joseph Carly, landbouwer te Loupoigne, de helft van een perceel grond groot 23 a 38 ca

         te Loupoigne genaamd Loncée voor 260 franken, en de andere helft van dat perceel groot 23 a 38 ca ook voor

         260 franken aan Pierre Joseph Lejeune landbouwer te Loupoigne. Verkoper had dit perceel verkregen na ruiling

         met zijn broer Jean Joseph Brasseur. [Loupoigne-1a t/m 1c]

      b) brief d.d. 28-5-1862 van Celestin Browet mede namens Bernardin Carly dagloners uit Loupoigne, aan leden van

         bureel van Weldadigheid te Nijvel, over betaling en opheffing van een inschrijving. [Loupoigne-2]    

 

7-122) Lovendegem: dokument d.d. 16-12-1809 waarin pleitbezorger Louis Joseph Demale, namens Isabelle Jacoppin,

         rentenierster te Gent, een andere pleitbezorger Jean Louis Bogaert, die optreedt namens Jean Francois Vanhulle,

         Anne Caroline de Baets weduwe Francois De Keyzer en Jacques De Meyere, allen te Lovendegem, aangemaand

         wordt om te verschijnen op 20-12-1809 bij de rechtbank van Gent. [Lovendegem-1]


7-123) Maldegem:

    a) brief d.d. 8-9-1798 van pastoor J.X. de Fonteyne van Maldegem aan de secretaris van bisdom Gent, over schenking

         van aantal gewone octaven, stelt voor die te gebruiken voor normale missen. [Maldegem-3a/b] 

    b) onderhandse akte d.d. 21-7-1855 te Brugge, waarbij graaf Gustave Goethals Van de Woestijne, grondeigenaar te

         Gent, aan baron Gustave Peesten Devriere, senator, grondeigenaar en burgemeester te Ruddevoorde, heeft

         verkocht ruim 59 ha bos genaamd Hoogenbrand en Mispelaere te Maldegem wijk Cleit, met daarop staande een in

         1850 nieuw gemaakte hofstede en meegaande "arbeiders hofstedeken", een meersch groot 87 a 90 ca te Malde-

         gem in de Cleit meerschen kadaster D661-663 en rechten die verkoper had jegens wijlen baron Philippe Peesteen

         van Maldegem inzake concessie van de Steenweg, voor totaal 58.000 franken. [Maldegem-1a t/m 1c]

     c) kaart 19e eeuw van Maldegem "plan de detail no.6" met chemin no. 18-21 en daarop "chateau van baron De

         Serret". [Maldegem-2a t/m 2c]

 

7-124) Malderen: onderhandse akte d.d. 1-12-1875 te Malderen, waarin Livinus, Ludovicus en Catharina Rombauts,

         landerijen te Malderen verpachten aan verschillende personen: Benoit van de Velde, Jan Baptist van den Brande,

         L. Verest weduwe van Joseph van den Eynde, Petrus Sixtus Goelen, Joseph van Riet, Antoon Mayer, Joseph

         Goossens, Terns Tierens weduwe van Francis de Mayer, Leonard van Hamme, Jan Baptist van den Bossche,

         Benoit van der Perre, C. Kerremans weduwe van Petrus Reynier van Assche, Franciscus Rombauts en Jan Baptist

         van Gucht, allen wonende te Malderen, metr land specificaties. [Malderen-1a t/m 1e]

 

7-125) Maleves:

    a) akte d.d.24-7-1866 voor Philippe Collette, notaris doctor in de rechten te Thorembais-les-Beguines, waarin de

          vastgoederen behorende tot de erfenis van Marie-Rose Bertrand uit Maleves [overl. mei 1866] veilen en verkopen:

          huis met schuur hof en tuin te Maleves voor 2800 franken aan Jean-Baptiste Louis, dagloner en Clement Louis,

          landbouwer, beiden wonende te Maleves-Sainte-Marie-Wastines, ieder voor de helft;

          grond "La Grosse Borne" te Maleves voor 7400.98 franken aan Joseph Thiry, graanhandelaar te Gilly, die dat

          ook aanneemt voor zijn broer en zusters;

          perceel op het veld van de kapel te Maleves groot 1 ha 16 a 70 ca voor 6573 franken, idem aan Joseph Thiry,

          graanhandelaar te Gilly, die dat ook aanneemt voor zijn broer en zusters; en

          perceel aan de "Buisson des Alouettes te Maleves groot 37 a 20 ca voor 2179.06 franken aan Charles Joseph

          Lorent, dienstbode te Males, en Jean Pierre Brabant, landbouwer te Orbais, ieder voor de helft. [Maleves-1a t/m 1q]

    b1) akte d.d. 19-12-1874 voor Cecilien Joseph Arthur Libert, notaris te Longueville, waarin Pierre Joseph Mohimont,

          landbouwer te Wastines, verkoopt aan Joseph Thiry, graanhandelaar te Gilly die dit ook aanneemt namens zijn

          broer en zusters te Gilly, een perceel grond genaamd "Corbeau" groot 68 a 56 ca te Maleves-Sainte-Marie-

          Wastines voor 4000 franken. Verkoper had dit gekocht van Louis De Brabant in maart 1874. [Maleves-2a t/m 2c]

    b2) dokument d.d. 9-1-1875 waaruit blijkt dat er een hypotheek bestond op grond "Corbeau" te Maleves ten laste

          van Pierre Joseph Mohimont, landbouwer te Wastines, tot zekerheid van 3175 franken ten gunste van Louis

          Debrabant, pachter te Maleves. [Maleves-3]

    b3) dokument d.d. 22-1-1875 waarin de hypotheek ten gunste van Louis Debrabant, pachter te Malves, tegen Pierre

          Joseph Mohimont, landbouwer te Malves werd doorgehaald. [Males-4]  


7-126) Mater: zie apart blad


7-127) Mechelen: zie apart blad   


7-128) Meeuwen (Bree): dokument d.d. 9-3-1872 van ontvanger der registratie en domeinen kantoor Bree (B) aan

          Felix Van de Brouck, landbouwer te Coursel [Koersel] waarin hij verzocht wordt naar het kantoor te komen in

          verband met memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Peter Jan Van de Brouck, overleden te Meeuwen.

          Ook de aandeel van kerkfabriek van Meeuwen wordt genoemd. [Meeuwen-1a/b]


7-129) Melden:

     a1) dokument d.d. 5-1-1868 nationale militie Melden, waaruit blijkt dat Camiel Van De Wiele, geb. 27-5-1844 te

         Melden, lichting 1864 met lot nr. 6 op 5-3-1864 werd ingelijfd bij 1e regiment kanonniers te paard. Hij op 3-1-1868

         vervroegd werd ontslagen, vanwege overlijden van zijn vader, tot steun van zijn moeder en de minderjarige

         broers en zusters. [Melden-1]

     a2) dokument d.d. 6-1-1868 te Melden als extract van overlijden van Borinus Van De Wiele, overleden te Melden

         29-12-1867 als zoon van Jan Baptist en Bernandina Gemens, echtgenoot van Judoca Bourkz. [Melden-2]

     b) dokument d.d. 10-5-1884 als kopie van zitting armbestuur van Melden, waaruit blijkt dat armbestuur en Modeste

        Opsomer, molenaar te Melden, landerijen ruilen. [Melden-3a/b]

     c) dokument d.d. 12-8-1888 als bewijs dat Sidonie Van Overtveld, geboren 25-9-1869 te Melden, dienstmeid en

         ongehuwd, zich gaat vestigen in Gent, aldaar ingeschreven 20-8-1888. [Melden-4a/b]

     d) akte d.d. 30-7-1946 door Emiel Vandermeersch, notaris te Oudenaarde, waarin Maria Clementina Anna Restiaen

         bijgestaan door haar man Bruno Eckhout, en Rachel Maria Speleers, alle 3 wonende te Arc Aisnieres, aan Paula

         Maria Restiaen wonende te Melden, verkopen voor 15.000 franken een perceel bouwgrond te Melden, langs de

         staatsbaan van Berchem op Oudenaarde, kadaster A653I 2. Inclusief plan. [Melden-5a t/m 5e]

     e) akte d.d. 21-12-1946 door Emiel Vandermeersch, notaris te Oudenaarde, waarin de kinderen Restiaen een gift

         van vruchtgebruik doen aan hun moeder Marie Elodie Vlieghe, wonende te Melden, van aantal landerijen te

         Melden en Elsegem, waarde geschat 36.000 franken. {Melden-6a t/m 6e]

 

7-130) Meldert:

     a1) akte d.d. 13-11-1891 door Jan Henri Eugene De Boosere notaris te Halen, waarin de familie Kenners te Heusden,

          Meldert en Diest hebben verkocht voor 510 franken aan Maria Peters handelaarster te Diest, weduwe van Petrus

          Snellinx, een huis en bouwland "Eesterblok" te Meldert sectie B nr. 722b en 723b. [Meldert-1a t/m 1u]

     a2) akte d.d. 6-6-1895 door Jan Henri Eugene De Boosere notaris te Halen, waarin Sophia De Mulder en haar echtge-

          noot Gerard Vermeyen landbouwers te Zeelhem voor 167.50 franken hebben verkocht aan Anna Maria Peeters

          weduwe van Petrus Snellinx handelaarster te Diest via haar zoon Carolus Josephus Snellinx te Diest, een perceel

          bouwland genaamd "het Plat" in Langebemden te Meldert sectie D nr. 505b. [Meldert-2a t/m 2d]

     a3) onkosten opgave d.d. 23-7-1895 door notaris Eug. De Boosere te Halen ten laste van de weduwe Snellinx te

          Diest voor een bedrag van 52.25 franken waarvan 40 franken reeds betaald. [Meldert-3]

      b) origineel plan d.d. 10-11-1910 te Meldert van een stuk grond genaamd "Het Eesterblok" sectie B nrs. 696 en 697

          wat werd gesplitst in 3 delen, 2 delen gingen 1917 naar Van Hacht en 1 deel naar Karel Grieten. [Meldert-4]

      c) akte d.d. 4-10-1917 door Leon Vandersmissen notaris te Lummen waarin de familie Sneyers te Lummen en Meldert

          hebben verkocht voor 2560 franken aan Joannes Ludovicus Van Hacht handelaar te Diest deel van een stuk grond

          genaamd "Het Eesterblok" kadaster B nr. 696 en 697 groot 1 ha 11 aren 20 ca. En voor 245 franken aan Karel

          Grieten te Meldert het resterende deel groot 15 aren. [Meldert-5a t/m 5g]

     d) akte d.d. 7-9-1918 door Jean Julie Marie Van Haecht notaris te Diest, waarin Jan Lodewijk Van Haecht en zijn echt-

          genote Joanna Stephania Snellinx samen wonende te Diest, voor 2000 franken hebben verkocht aan Felix Carre-

          mans landbouwer te Meldert weduwnaar van Theresia Bervoets thans gehuwd met Maria Carolina Beets, een

          woonhuis met aanhang genaamd "Hertenrodeberg" wijk B nr. 466a. Het land erop en eromheen verhuren zij voor

          30 jaar aan de kopers voor 200 franken per jaar. [Meldert-6a t/m 6g]


7-131) Merksem: brief d.d. 30-12-1823 van Volcquaert aan zijn zwager Vispoel, rechter te Gent, die aan hem de groeten

          doet en of hij dat ook wilt doen aan dhr. en mevr. Herry te Gent. [Merksem-1a/b]  

 

7-132) Mons:

      a) dokument d.d. 8-5-1778 als lijst van stukken die het recht van Antoine Joseph Barré moeten bewijzen om een som

          van 60 pistolen te lichten. Die som is door een huis in de "rue d'Havré" gewaarborgd. Ommezijde is er geschreven

          dat het huis voor 160 pistolen werd gekocht door dhr. M. Minart. [Mons-1a t/m 1d]

      b) brief d.d. 24-7-1815 van kolonel Farange commandant van infanterie van linie nr. 9 aan Schouten auditeur militair

          van Brabant te Den Bosch, over stamboek gegevens van gedeserteerde Arnoldus Lijcops. [Mons-2a/b]    
 

 

7-133) Montegnée: akte d.d. 4-11-1927 door notaris Remy Angenot, waarbij Gilles Joseph Bovroux, mijnwerker wonende

         te Montegnée verkoopt voor 4000 franken aan Joseph Nys-Cesar, een huis te Montegnée liggende in de straat

         Oltrémont, gang van de Rhieux 10, kadaster B nr. 626/R en deel van 620/O. Hem toegekomen door aankoop van

         Henry Thijs, postbode te Montegnée op 7 april 1927. [Montegnee-1a t/m 1e]

 

7-134) Montignies-sur-Sambre: akte d.d. 19-9-1862 voor Horace Pierard, notaris te Gilly, waarin Stephanie Squiflet,

         getrouwd met Oger Lebrun, en haar zuster Catherine Squiflet, getrouwd met Jean Joseph Cors, allen wonende te

         Montignies-sur-Sambre, verklaren na overlijden van hun vader Jean Joseph Squiflet, eigenaressen zijn geworden

         van 7 landerijen te Montignies-sur-Sambre en verdelen die tussen elkaar. [M-s-S-1a t/m 1h]

 

7-135) Montroeul-sur-Haine: akte d.d. 2-12-1840 door Antoine Constant Joseph Wattier, notaris te Boussu, waarin

         Petronilla Regnier weduwe van Isaac Carton, huisvrouw wonende te Montroeul-sur-Haine, ziek van lichaam, haar

         testament opmaakt, dat zij als vooruit gift heeft gegeven aan haar neven en nicht Abraham Joseph Regnier,

         Jean Joseph Regnier en Petronilla Joseph Regnier getrouwd met Randoux al haar goederen. [M-s-H-1a t/m 1d]

 

7-136) Moregem: brief d.d. 16-8-1842 door M. de Moregem uit Moregem aan notaris Deltour te Renaix [Ronse] over een

         nog aan hem verschuldigd bedrag van 2000 franken en uitnodiging aan notaris en zijn hele familie om een dag te

         Moregem door te brengen. [Moregem-1a t/m 1c]

 

7-137) Munte: akte d.d. 4-1-1842 door  Charles Verstraeten, notaris van Gavere, waarin Augustinus De Moerloose en

         zijn vrouw Amelia Dhondt, voor 1800 franken verkopen aan Charles Frederiq Godtschalck, grondeigenaar te Gent,

         hofstede en landerijen te Munte "aen het groenstraetjen" kadaster 684 t/m 687, groot 32 aren en 70 centiaren.  

         Hun toegekomen door koop op 2-12-1840 van de weduwe en kinderen Benedictus De Smet te Bottelaere.

         [Munte-1a t/m 1e]

 

7-138) Namen:

     a) brief d.d. 19-7-1647 van Gaspar Scoriot [bewaarder van koningshof] aan ridder Vanderbeken heer van Neuve-Rue

         bij Nijvel te Brussel, over wisselbrief op Jean Philippeau van ruim 148 florijnen, kwitantie ten ontlasting van de graaf

         van Tilly en dat hij werd verplicht om namens Zijne Majesteit 1000 florijnen te betalen voor Jean de Liedermans

         ontvanger van Mariemburg alhoewel hij dat niet zelf verschuldigd is. [Namen-1a/b]

     b) brief d.d. van dhr. Bonnaire kwartier/penningmeester van 6e regiment dragonders aan Thuillier passementwerker

         te Luik (B) met bestelling voor bijna 45 m boordsel voor reistassen en ruim 275 meter boordsel voor zadeldekken.

         [Namen-2a/b]

      c) akte d.d. 21-8-1893 van Ernest Richard notaris te Namen, waarin bij een openbare verkoping Jean Joseph Massart

         blikslager en zijn vrouw Therese Couche hebben verkocht voor 4325 franken een huis te Namen aan de Notre-Dame-

         straat nr. 82, aan Francois Gelinne postbode te Namen. [Namen-3a t/m 3e] 


7-139) Neder/Overheembeek: kondities en voorwaarden d.d. 10-11-1751 te Brussel door notaris D.F. Leijniers van 4

         landerijen als volgt: 1) stuk land "t Cruijs" te Nederheembeke groot 6 dagwanden en 23 roeden komende van

        klooster van Grimbergen gehuurd door Jan van Roij - 2) stuk land "Isechenbroeck" te Nederheembeke groot 1

        dagwant en 20 roeden komende van klooster van Dieleghem gehuurd door Nicolaas Luijpaert - 3) stuk land te

         Overheembeke groot 76 roeden, was vroeger een "wijmbosken alsnu in landt bekeert" komende van de heer

        Dongelbergh en is gehuurd door weduwe van den Hoeve en 4) stuk land "het Heembeeckx" te Overheembeke

         groot 75 roeden komende van de heer Bellingh gehuurd door weduwe van den Hoven. Na 3 zittingen werden de

         landerijen voor 1940 guldens verkocht aan Christianus Pletincx en zijn vrouw Anna Maria vander Stichel.

         [Neder Heembeek-1a t/m 1o]

 

7-140) Neerpelt:

     a) document d.d. 11-6-1788 door notaris J.M. Clercx, waarin Anthonius Gyjbels pastoor van Neerpelt, ziek te bed,

         zijn testament opmaakt met aantal legaten en Henricus Buyvoets tot universeel erfgenaam. [Neerpelt-1a t/m 1g]

     b) document d.d. 1-6-1818 door Adriaan Spaas, notaris van Hamond, waarin Hendrik Buijvoets pastoor van Neerpelt,

         ziek van lichaam zijn testament opmaakt. Naast enkele legaten wordt aan zijn nicht Maria Elisabeth Broens gele-

         gateerd een bempd genaamd de Vaaring te Neerpelt. [Neerpelt-2a t/m 2g]

     c) document d.d. 17-1-1822 te Neerpelt, waarin Petrus Josephus Nulens pastoor te Grote Brogel, verklaard 120

         Franse kroonen te hebben ontvangen van Petrus Laurentius Brouns, schrijne werker te Neerpelt, als aflossing

         van jaarlijkse rente van wijlen Jan Exelmans, inwoner van Grote Brogel en zich sterk maakt voor erfgenamen van

         wijlen Petrus Buyvoets, in leven pastoor van Steenkerken in Vlaanderen. [Neerpelt-3a/b]

     d) akte d.d. 29-2-1840 door Emile Hubert Missotten, openbaar notaris te Overpelt, waarin Joanna Elisabeth Buijvoets

         weduwe van Peter Brouns wonende te Neerpelt, 700 franken leent tegen 5% van Willem Noots, burgemeester van

         Neerpelt met onderpand huis "het aangelag" en landerijen "het grootbroek" en "de voort" te Neerpelt. [Neerpelt-4a t/m 4e]

     e) akte d.d. 2-8-1853 ten huize van Koukhofs te Achel, door Emile Hubert Missoten, notaris te Overpelt, waarin Anna

         Helena Brouns, herbergierster te Achel, weduwe van Jan van Beers en dochter van wijlen Peter Brouns en Joanna

         Elisabeth Buijvoets, voor 300 franken verkoopt aan haar broer Peter Laurens Broens, schrijne werker te Neerpelt,

         een derde deel van huis, geitenstal, hof en bouwland te Neerpelt kadaster sectie B nr. 924a en 924b. [Neerpelt-5a t/m 5e]

     f) dokument d.d. 15-4-1859 te Brussel waarin de secretaris generaal van ministerie van financien, aan P.J. van Beers

         vroeger beambte der douane te Brussel, toekent een jaarlijkse pensioen van 416 franken, berekend op jaarlijkse

         wedde van 900 franken. [P.J. Beers ws. familie van Anna Helena Brouns, papier gevonden daarbij] [Neerpelt-6]

 

7-141) Neerrepen: dokument d.d. 6-12-1747 door A. Botty notaris te Wonck [nu deel van Bassenge] waarin Agnes Melckior

         en Catherine Melckior, dochters van wijlen Jean Melckior uit Houtain-Saint-Simeon, hebben afgezien van hun rechten

         in 3 grote en 15 kleine roeden weiland gelegen te Neerrepen, ten behoeve van Jean de la Haye, echtgenoot van

         Elisabeth Melchior hun zuster. [Neerrepen-1a t/m 1c]

 

7-142) Ninove:

     a1) akte d.d. 4-6-1844 door Alexander Bert notaris van Ninove, waarin Jan Baptist Jacobs en zijn vrouw Virginie Doncker-

         wolde, slotmakers te Ninove, voor 3400 franken verkopen aan Jan Baptiste Meert en zijn vrouw Marie Judoca Crins,

         winkeliers te Ninove, een huis bestaande uit "twee woonsten" te Ninove op de hoek van Bever & Bieze straat. Zij heb-

         ben 400 franken kontant ontvangen en de rest moet betaald worden aan Joannes de Jonghe te Brussel. [Ninove-1a t/m 1e]

     a2) kopie van akte d.d. 16-9-1850 waarin notaris Alexander Bert, testament opmaakt voor Maria Judoca Crins, echtge-

         note van Jan Baptist Meert, samen woonachtig te Ninove, waarin zij legateert aan haar man de helft van het vrucht

         gebruik van alle goederen. [Ninove-2a/b]

     a3) kopie van akte d.d. 16-9-1850 waarin notaris Alexander Bert, testament opmaakt voor Jan Baptist Meert, echtge-

         noot van Maria Judoca Crins, samen woonachtig te Ninove, waarin zij legateert aan zijn vrouw de helft van het vrucht

         gebruik van alle goederen. [Ninove-3a/b]

     a4) extract van dokument d.d. 29-11-1859 door notaris Gerardus Carolus Maes, verblijvende te Denderhautem, waarin

         Peter Joseph De Deyn, oud notaris te Ninove, voor 1692 franken heeft verkocht aan Petrus Van der Haegen, land-

         bouwer te Ninove, een stuk land te Oultre-Herlinckhove, groot 23 aren en 60 ca. [Ninove-4a t/m 4c]

     a5) afschrift van dokument d.d. 4-5-1863 door notaris Jan Frederik Vanham te Ninove, waarin Joannes Baptiste Van

         der Haegen, zoon van Peter Van der Haegen en Joanna Schottymans ten eenre en Marie Virginie Meert, dochter

         van Jan Baptist Meert en Judoca Crins ter andere zijde, voornemens zijn huwelijk aan te gaan, en elkaar begiftigen

         langstlevende vruchtgebruik. [Ninove-5a/b]

 

7-143) Nivelles:

     a1) extract d.d. 3-2-1793 waaruit blijkt dat Franciscus Josephus Gislenus is gedoopt te Nivelles 23-4-1769 als zoon van

         Ignatius de Haije en Maria Joanna Calbert met getuigen Franciscus Josephus Calbert en Maria Joseph Colin. [Nivelles-1]

    a2) verklaring d.d. 27-6-1794 van pastoor J. de la Daleere van parochie st. Gaugericus te Brussel dat in zijn parochie

         zijn getrouwd op 22-4-1793 Franciscus Josephus De Haye geboren in st. Joannes te Nivelles en Anna Catharina

         Thirij geboren in Balen, wonende te Brussel. [Nivelles-2]

    a3) dokument d.d. 15-9-1801 uit Padova (Italie) van 30e RIL waarin zij verklaren dat Francois Dehaye, fuselier, oud 33

         jaar en katholiek, 7½ jaar diende in regiment van prins van Ligne en bovendien ook 4½ jaar diende in een regiment

         van de Staab infanterie [regiment nr. 30 en Staab regiment waren Oostenrijkse regimenten, Padova was op dat

         moment Oostenrijks gebied]. [Nivelles-3]

    a4) dokument d.d. 17-9-1801 uit Padova (Italie) van Staab regiment, waarin werd verklaard dat Francois De Hay had

         gediend voor 1½ jaar als koerier voor oorlogs secretarie van de keizerlijke-koninklijke [Oostenrijkse] leger in Italie en

         was een eerlijk, trouw, zeker en bescheiden man. [Nivelles-9]

    a5) uitreksel d.d. 16-8-1803 van huwelijk 22-4-1793 tussen De Haye en Thiry (zie a2). [Nivelles-4a/b]

    a6) aankondiging d.d. 30-9-1807 uit Brussel aan pastoor van Bon-Secours, dat in Brussel zijn getrouwd Francois

         Joseph Gislain Dehaije, weduwnaar van Catherine Thiry, en Catherine Van Leeuw. [Nivelles-5]

    a7) samenvatting van ca. 1821 waaruit blijkt dat Francois Joseph Gislain Dehaye is overleden 1 april 1821 en uit de

         huwelijk met Catherine De Leeuw is gekomen, Nicolas Dehaye geboren 1808, Jean Baptiste Dehaye geboren 1810

         en Francois Joseph Dehaye geboren 1818. [Nivelles-6]

    a8) verklaring d.d. 25-11-1834 van pastoor Segers, waaruit blijkt dat is gedoopt 22-12-1818 Franciscus Josephus als

         zoon van Franciscus Josephus Gisloain Dehaye en Catherina Van Leeuw, met getuigen Franciscus Josephus

         Gruelle en Joanna Van Leeuw. [Nivelles-7]

    a9) samenvatting ca. 1840 waaruit blijkt dat Nicolas Dehaye geboren 1808 diende bij de Brandweerkorps, Jean Baptiste

          is geboren 1810, Corneille Dehaye geboren 1815 diende bij de 1e Linie regiment en Francois de Haye is geboren

         1818. [Nivelles-8]

 

7-144) Ocquier: akte d.d. 3-5-1881 door notaris Bollinne van Huy waarin de familie Gillon te Ocquier, publiekelijk verkopen

         de goederen uit de nalatenschap van mw. Gillon-Peters. De onroerende goederen werden verkocht voor 3875 fr.

         aan Joseph Gillon, Arthur Delvaux, baron Camille de Tornaco, mw. Lawalree en mw. Thyoux. De roerende goederen

         werden verkocht voor 852 fr. De totale opbrengst werd 6-delig verdeeld. [Ocquier-1a t/m 1i] 

 

7-145) Oedelem:

     a) akte d.d. 2-8-1852 door notaris Govaert te Oedelem, waarin verkoopwaarden worden opgesteld voor openbare veiling

         op verzoek van Sophia Ghyselbrecht, weduwe van Jacobus De Decker, Joannes De Deckerm Franciscus De Witte met

         zijn vrouw Susanna De Decker, Joanna De Decker en Eugenius De Decker, allen wonende te Oedelem, van een hof

         stede met gebouw enh landerijen zuidwesten van de kerk kadaster E nr. 1084, 1088, 1089, 1090, 1091 alsmede 3

         stukken zaailand genaamd Claeyshof kadaster G nr. 142, Breedstuk en de Striepe kadaster G nr. 152, 153 en 154.

         Er was een hypotheek op van 2222.22 fr. t.g.v. Franciscus Vandekerkhove, landbouwer te Assebroucke te voren te

         Zedelghem. De goederen werden verkocht aan Joannes De Decker voor 5827.78 fr. ook namens zijn zuster Joanna

         en broer Eugenius, die gedrieen de hypotheek zullen overnemen en aflossen. [Oedelem-1a t/m 1s]

     b) dokument Brugge d.d. 17-7-1894 met kadaster Oedelem sectie C nr. 818, 835 en 836. [Oedelem-2]

     c) bewijs d.d. 27-3-1895 dat A. Vandermoen 30 franken heeft ontvangen van de weduwe Karel Lodewijk Denere te

         Oedelem als prijs voor lente- en winter-vruchten van een gemet zaailand te Oedelem, namens de eigenaar mw.

         Prudence Govaert te Oedelem. [Oedelem-3]

 

7-146) Onhaye: dokument d.d. 10-1-1760 van J.F. Perin vicarius generaal namens Paulus Godefridus graaf de Berlo van

         bisdom Gent, aan de pastoor van Onhaye waarin hij toestemming krijgt Carolus Frerotte en Catharina Ballij van zijn

         parochie, te mogen trouwen in gesloten tijd. [Onhaye-1a/b]

 

7-147) Oostakker:

      a) akte d.d. 13-10-1874 door C.J. de Rudder te Oostakker, waarin bij een openbare verkoping Regina de Waele,

         begijntje te Gent in het huis Sinte Joanna in het klein begijnhof, heeft verkocht voor 8000 franken aan Gustave Lip-

         pens grondeigenaar en bierbrouwer te Gent, een perceel zaailand te Oostakker omtrent de Meerhoutstraat in de

         wijk Krijte genaamd Lange Akker sectie B nr. 1128, gepacht aan Livinus Rombaut. Haar toegekomen uit erfenis van

         haar zuster Antonia de Waele, in leven begijnte te Gent overleden, die zij had gekregen bij haar erfenis van hun

         ouders Dominicus de Waele en Maria Theresia Everaert, beide overleden te Oostakker. [Oostakker-1a t/m 1n]

      b) akte d.d. 14-3-1878 door Francies Leopold de Backere notaris te Gent, waarin na een openbare verkoping werd

         toegewezen door Paulina Braeckman weduwe van Amand Geers bierbrouwster wonende te Oostakker en verkocht

         voor 3500 franken aan Gustave Lippens grondeigenaar te Gent op de Statieplaats nr. 9 drie percelen zaailand te

         Oostakker kadaster B898 en te Sint Amandsberg kadaster A59b en A16a. Erbij kwijtschrift d.d. 29-3-1878 van kandi-

         daat notaris Adolf August De Visscher dat verkoper bedrag heeft ontvangen. [Oostakker-2a t/m 2v]    

 

7-148) Oostende: dokument d.d. 29-1-1797 van Lavocalace, kapitein van Ingenieurs en chef, als begroting staat voor deen

         benodigde uitgaven om kruitmagazijnen 21, 22 en 23 te repareren en te zuiveren voor totaal 1931 franks, het gaat

         om leien, hout, ijzer, 20 daglonen van gezellen, 60 daglonen van ongeschoolden en een kar. [Oostende-1]

 

7-149) Opprebais: uitreksel d.d. 23-3-1872 door notaris Arthur Libert van Longueville, van een verdeel akte gepasseerd

         door zijn vader wijlen mr. Paul Constant Libert, over de goederen uit de nalatenschap van Isidore Joseph Lacroix

         en Jeanne Francoise De Raedt die liggen te Sart Risbart Opprebais, Tourinnes Saint-Lambert en Maleves. Ze

         werden verdeeld bij loting aan hun 7 nagelaten met name genoemde kinderen. [Opprebais-1a t/m 1g]

 

7-150) Oudenaarde: akte d.d. 18-3-1965 door Joseph Wygaerts, dokter in de rechten en notaris in Oudenaarde, waarin

         Raymond Octave Fernand Christian Ghislain T'sas, geboren Ostende 24-12-1927, nijveraar wonende te Oudenaarde

         (Leupegem) Kaai nr. 6, heeft verkocht voor 250.000 franken, aan Arsene Leo Maurice Sasanguie, geboren Melden

         10-6-1924, werkman wonende te Oudenaarde (Leupegem) aan de Puysstraat en zijn vrouw Paula Maria Restiaen,

         een perceel grond met houtgewas te Oudenaarde kadaster A deel van 318c. [Oudenaarde-1a t/m 1f]

 

7-151) Oupeye: brief d.d. 14-1-1809 uit Luik door kapitein Michel commandant van rekrutering van 26e regiment infanterie

         de ligne aan dhr. Stiennon hoofd militair buro van prefectuur departement van de Ourthe, over Nicolas Grisard uit

         gemeente Oupeye loting van jaar 9 die op weg is gezet voor 16e regiment de chasseurs-a-cheval [jagers ter paard]

         ter vermindering van contingent van 1810 en Erasme Colson dienstweigeraar van jaar 14 uit gemeente Hermee die

         werd bemachtigd bestemd voor 63e regiment infanterie de lignie. Beide mannen zullen morgen d.i. 15-1-1809 voor

         hun bestemming vertrekken [uit Luik]. [Oupeye-1a/b]  


7-152) Overboelare:

     a-1) akte d.d. 4-5-1838 door Joannes Bijl, notaris residerende te Geraardsbergen, waarin Joannes Baptista Marquenie,

         landbouwer te Overboulare "grooten Buijzemond" verklaard 550 franken te hebben geleend van Anna De Leener,

         weduwe van Petrus Cosijns, grondeigenare te Geraardsbergen, en belooft dit terug te betalen in 2 gelijke delen op

         4 mei 1840 en 4 mei 1842 met jaarlijkse rente van 5%. Onderpand een partij zaailand te Overboelare groot 62 aren.

         Met aantekening dat op 1 augustus 1848 dit bedrag en rente werden terugbetaald door zijn weduwe en erven.

         [Overboelare-1a t/m 1d]

     a-2) onderhandse verklaring 17-5-1847 waarin Pieter Joseph Marquenie en Franciscus Marquenie, wonende te Over-

         boelare begeren dat na hun overlijden, helft van hun goederen zullen gaan naar Marie Peternella Haeltermans,

         weduwe van Jan Baptiste Marquenie, en de andere helft naar Jan Baptiste Wisbecq, die een dochter heeft Augustine

         Wisbecq uit zijn 1e huwelijk met Sophia Clarot. Marie Peternella Haeltermans stelt als enig erfgenaam Theresia

         Haeltermans, dochter van haar broer Donatus. [Overboelare-2]  

     a-3) dokument weaarin notaris Vanderlinden, residerende te Idegem, op verzoek van weduwe en erve van Joannes

         Baptiste Marquenies, op 8-7-1847 ten hunne huize "den Buizemont" te Overboelare, zal verkopen alle roerende

         goederen incl. 5 melk koeien en ander vee, alsmede veldvruchten op 3 hectaren weide. [Overboelare-3] 


7-153) Paulatem: akte d.d. 27-5-1899 door notaris Alfred Constant Felix Devijlder, residerende te Zingem, waarin Napoleon

        de Visscher, herbergier en landbouwer te Beirlegem, verklaart 1600 franken te hebben geleend tegen 4% van Cesar

        Tede, rustend landbouwer te Paulatem, met onderpand zaailand te Paulatem genaamd "de Panne" kadaster sectie

        A nr. 229 groot ruim 32 aren. Met aantekening 1906 dat het is afgelost. [Paulatum-1a t/m 1e]

 

7-154) Pepingen:

    a-1) dokument d.d. 19-2-1834 door leden van de kerk van Elingen waarin zij erkennen 6.20 franken te hebben ontvan-

         gen van Joannes Baptista Blockery tot Beringen wonende onder Pepingen. [Pepingen-1]

    a-2) dokument d.d. 14-3-1836 waarin Nicolaes Bloekerij en zijn vrouw Anna Catarina van Boterdael wonende te Bekke-

         zeel, erkennen 362.81 franken te hebben ontvangen van zijn broer Judocus Bloekerij en van Joanna van Boterdael

         wonende in huis van J. Blockerij te Pepingen wat zij schuldig waren uit nalatenschap. [Pepingen-2]

    a-3) dokument d.d. 20-12-1842 waarin Jan Baptist Blockery landbouwer te Pepingen, voor 9 jaar heeft verpacht aan

         zijn zoon Judocus Blockery landbouwer te Pepingen, een huis bijgebouwen en meersch te Pepingen aan de Lossche-

         straat en 5 andere stukken land te Pepingen, Sint Quitens Lennick en Elingen, voor een jaarlijkse bedrag van 362.81

         franken. [Pepingen-3a/b]

    a-4) dokument d.d. 17-10-1850 waarin J. De Slagmulder en A.C. Blockereye erkennen 362.33 franken te hebben ont-

         vangen van Judocus Blockerey en Joanna Marie van Boterdaele na overlijden van hun vader in 1850. [Pepingen-4]

 

7-155) Perwez:

     a-1) dokument d.d. 5-12-1867 door notaris Collette van Thorembais-les-Beguines, waarin openbaar werden geveild

         landerijen te Perwez en Rosiere, komende uit de erfenis van Marie Petronille Mataigne weduwe van Bouvier te Sint-

         Joost-ten-Noode, waarvan 2 percelen op het veld van Agnelee bij het Damesbos "Bois des Dames" kadaster C nr.

         29 groot resp. 4 ha 61 ares 77 ca en 4 ha 47 ares 48 ca aan de weg van Thorembais-Saint-Trond naar Luik voor

         48.714,95 franken werden verkocht aan Jean Remy Thiry, graanhandelaar te Gilly, die het aanneemt voor hemzelf

         als voor zijn zusters Marie, Alexandrine, Catherine en Florentine (elk voor een 5e deel). Met aantekening 12-3-1873

         dat op die datum het restant is betaald en hypotheek werd opgeheven. [Perwez-1a t/m 1q]

     a-2) dokument d.d. 4-2-1868 door Philippe Collette, notaris te Thorembais-les-Beguines, dat door verbetering van de

         landmeter de prijs is verminderd van de aankoop gedaan door Jean Remi Thiry en zijn zusters op 5-12-1867, wat

         werd verklaard door Hortense Seny weduwe van Edouard Gustave Bouvier wonende te Ixelles en Anna Bouvier

         echtgenote van Leon Lequime wonende te Charleroi. [Perwez-2a t/m 2h]

     b) dokument d.d. 13-9-1871 door Xavier de Lathuy, notaris te Gembloux, waarin Louis Joseph Cezar, eigenaar-

         landbouwer te Agnelee onder Perwez aan Jean Remy Thiry handelaar wonende te Gilly en zijn zusters Marie

         Alexandrine, Catherine en Florentine Thiry verkoopt voor 31.445,44 franken 2 percelen grond te Perwez sectie C

         nr. 389 en 391 en 1 perceel grond onder Thorembais-les-Beguines sectie C nr. 13 en 14. [Perwez-3a t/m 3f]

     c-1) dokument d.d. 16-12-1871 door hypotheek bewaarder te Nijvel (Nivelles) die opgeeft 4 inschrijvingen (1862, 1863

         en 1868) tegen Louis Joseph Cezar op percelen grond te Perwez en Thorembais-les-Beguines, die ten gunste waren

         van 1) Alexander Cezar weduwnaar van Therese Goetseels wonende te Bomal, 2) gemeente Perwez en 3) van Xavier

         De Lathuy, notaris te Gembloux. [Perwez-4a t/m 4e]

     c-2) dokument d.d. 11-1-1872 door Canivet hypotheek bewaarder te Nijvel (Nivelles) die bevestigt dat de hypotheek van

         1868 ten laste van Louis Cezar, pachter te Perwez, ten gunste van Xavier De Lathuy notaris te Gembloux werd

         geschrapt op basis van een nota van notaris Demarteau te Gembloux. [Perwez-5]

 

7-156) Petit Hallet: Originele kadaster plannen ca. 19e eeuw van Petit Hallet. [Petit Hallet-1a t/m 1n]

 

7-157) Quaregnon:  dokument d.d. 25-6-1790 voor raadsheer Cornet en secretaris De Marbaix, waarin compareren Mathieu

         Joseph Urbain en Jean Baptiste Mathieu, schepenen van Quaregnon en Paturages, bijgestaan door advocaat Simon.

         Zij zijn in conflict met dhr. Bonniau die ook moest verschijnen maar afwezig bleek. Er werd een nieuwe dagvaarding ge-

         daan voor 30 juni, die op 28 juni door de deurwaarder aan de dienstmeid van advocaat Bonneau werd gedaan.

         [Quaregnon-1a t/m 1d]

 

7-158) Quaremont: dokument d.d. 11-1-1919 te Oudenaarde werd een extract gemaakt ten behoeve van de militie, waaruit

         bleek dat Basile Gerard Joseph Charles op 14-6-1899 te Quaremont werd geboren uit August Eykerman en Marie

         Barbara Odile Van Ceunebroecke. [Quaremont-1]

 

7-159) Queue-du-Bois: brief d.d. 6-1-1803 uit Rennes (F) van C. Jacquesson bataillon chef belast met administratie van

         6e regiment artillerie-a-pied aan de prefect van department de Ourthe te Luik, die hem toezond [zat er niet bij] het

         overlijdens akte van Hadelin Lauge geb. te Queue-du-Bois kanonnier 2e klasse in 20e compagnie van de 6e regiment

         artillerie-a-pied [artillerie te voet] en vraagt hem de familie te informeren. [Queue-du-Bois-1]

 

7-160) Rocourt:

     a) akte d.d. 31-8-1910 waarbij geregistreerd bij hypotheek buro te Luik, de laatste wil beschikking van Hubertina Bia

         overleden te Rocourt 24-2-1910. Daarin werd 1000 frank toegekend aan Jeanne Plumier en aan Joseph Decroissant

         toegekend een stuk land "a la ruelle du Bonnier". Voor de overige bezittingen werden Joseph Malaise dokter in de ge-

         neeskunde en zijn zuster Marie Malaise wonende te Rocourt tot universele erfgenamen benoemd. [Rocourt-1a t/m 1d]

      b) akte d.d. 19-10-1928 door Victor Previnaire notaris te Vottem, waarin Gustave Arnold Walewyns bankwerker bij de

         spoorwegen wonende te Rocourt, voor 7750 franken heeft verkocht aan Chalres Andre Joseph Dardenne mijnwerker

         en zijn vrouw Louise Tielen samen wonende te Rocourt, twee percelen grond te Rocourt kadaster wijk 1 nr. 56e2 en

         kadaster wijk A nr. 56a. [Rocourt-2a t/m 2d]

      c) akte d.d. 2-3-1937 door Louis Vierset notaris te Rocourt, waarin de families Thonnart-Mulkin wonende te Rocourt en

         Slins voor 5435 franken hebben verkocht aan Charlotte Marie Joseph Catherine Foulon wonende te Rocourt weduwe

         van Jacques Joseph Decroissant, een stuk grond te Rocourt op de plaats "Fond d'elle Pise" vroeger kadaster 142b

         en c, nu wijk A nr. 142h. [Rocourt-3a t/m 3e]

 

7-161) Romsee: dokument d.d. 8-3-1816 te Luik voor vernieuwing van een hypotheek ten gunste van Marie Elisabeth

        Gustin weduwe van Gerard Ory brouwer te Sinte Margriet Luik en Gilles Joseph Gustin vrederechter van kanton

        Hollogne-aux-Pierres wonende te Grace, ten laste van wijlen Jean le Parmentier in leven wonende te Romsee en

        wijlen Petronelle Woos weduwe van Thomas de Bouny in leven wonende te Claumont, waarbij de onderpand word

        verzocht op helft van een huis bijgebouwen en landerijen te Claumont gemeente Romsee. [Romsee-1a/b]

 

7-162) Ruiselede: dokument d.d. 1-11-1813 door raad van beheer van 1e regiment van Antwerpen waarin zij bevestigen

        dat Auguste De Clerck grenadier in 1e compagnie 3e bataillon van deze regiment geb. Ruiselede, als plaats vervanger

        Van Severen met eer en trouw heeft gediend vanaf 1-5-1813 tot vandaag toen hij uit actieve dienst werd vrijgelaten,

        omdat zijn plaatsvervanger nr. 16 bij loting had getrokken. [Ruiselede-1a/b]

 

7-163) Rummen:

      a-1) akte d.d. 28-1-1895 door notaris Tallon te Geetz Betz, waarin Franciscus Schuermans vroeger te Rummen nu land-

         bouwer te Herck de Stad en Paulus Schuermans landbouwer te Rummen, hebben verkocht voor 1200 franken aan

         Petrus Vanoorbeek landbouwer te Rummen en zijn zusters Amelia Vanoorbeek gehuwd met onderwijzer Josephus

         Dans samen te Rummen en Philomena Vanoorbeek en Theresia Vanoorbeek landbouwsters te Rummen, een perceel

         land te Rummen bekend als Haerhamel kadaster sectie G nr. 72. [Rummen-1a t/m 1d]

      a-2) dokument d.d. 28-8-1897 waarin notaris Tallon te Geetz Betz erkent betaling van kosten transactie 28-1-1895 van

         Petrus Vanoorbeek te Rummen te hebben ontvangen. [Rummen-2a/b]

      a-3) akte d.d. 30-3-1916 door Paul Tallon notaris te Geetz-Betz, waarin de familie Vanoorbeek te Rummen de onroeren-

         de goederen verdelen, de 2e lot werd toegewezen aan Theresia Dorothea Vanoorbeek landbouwster en geb. Rummen

         op 28-3-1865 in totaal 11 landerijen met name genoemd te Rummen. [Rummen-3a t/m 3g]

      a-4) akte d.d. 30-3-1916 door Paul Tallon notaris te Geetz-Betz, waarin de familie Vanoorbeek te Rummen de onroeren-

         de goederen verdelen, de 4e lot werd toegewezen aan Maria Amelia Vanoorbeek landbouwster en geb. Rummen op

         14-7-1850 bijgestaan door haar echtgenoot hoofdonderwijzer Josef Dans in totaal 10 landerijen met name genoemd

         te Rummen. [Rummen-4a t/m 4i]

 

7-164 Ryssel: brief d.d. 9-1-1678 van Robert Pottier aan Willem Forchout koopman in de Gulden Hooft op de Meer te Ant-

        werpen, dat hij met 2-3 weken naar Antwerpen zal komen om hem de rekening te betalen. [Ryssel-1a/b] 

 

7-165) Schaarbeek: dokument waaruit blijkt dat Jeanne Marie Josephine op 1-2-1838 werd geboren te Schaerbeek als

         dochter van Florimond Amé Joseph Dandeleau en Anne Catharine Penninckx. [Schaarbeek-1]

 

7-166) Schendelbeke: zie apart blad

 

7-167) Seraing: verklaring d.d. 30-9-1887 door majoor Linnsen van artillerie, direkteur van de school van Pyrotechniek,

        die bevestig dat Charles Pirotte uit Seraing dienstplichtige van 1884 in compagnie artillerie pyrotechnici in dienst

         werd gesteld voor 3 jaar in b.g. school als metaaldraaier c.q. 1e klas pyrotechicus. [Seraing-1]

 

7-168) Sermac (voorstad nu wijk van Luik?): dokument d.d. 2-2-1813 als extract overlijden uit vaste militaire ziekenhuis van

         Luik, dat Henry Demeuse 30 jaar oud geboren Sermac grenadier bij 28e regiment infanterie de ligne 1e compagnie,

         op 18-9-1808 het hospitaal binnenkwam en aldaar vanwege kwetsuur op 8-10-1808 was overleden. [Sermac-1] 

 

7-169) Silly: dokument d.d. 8-9-1874 waarin Jean Joseph Danneau, bijzondere ontvanger te Soignies, heeft verpacht voor

         negen achtereenvolgende jaren beginnend 30-11-1876 voor 160 franken jaarlijks aan Josephine Lejuste weduwe

         Van Bonaventure, een perceel grond groot 1 ha 20 a liggende te Silly genaamd Hayemont kadaster C deel van nr.

         553 grenzend aan de weg tussen Chievres en Enghien. Met aantekening dat niet zij de pachter wordt maar Emile

         Horlait landbouwer te Silly. [Silly-1a/b]

 

7-170) St. Joost-ten-Noode: brief d.d. 24-1-1813 uit Brussel van de commissaris van inkwartering en route van militaire

        konvooien, aan de burgemeester van St. Joost-ten-Noode die hem mededeelt dat een compagnie van de 1e bataillon

         van de 47e cohorte van de nationale garde aldaar op 25-1-1813 zal aankomen voor 2 nachten huisvesting. De kwar-

        tiermaker zal hem de order van de prefect tonen. [Sint-Joost-ten-Noode-1]

 

7-171) St. Kornelis Horebeke: zie apart blad

 

7-172) St. Martens-Voeren: dokument d.d. 22-9-1807 uit Mainz door raad van bestuur van 3e bataillon van 61e regiment

        infanterie de ligne, waarin zij bevestigen dat Jean Lambert Custhes, geb. 31-5-1782 te St. Martens-Voeren als zn. van

        Lambert Custhes en Agnesse Henderick, dienstplichtige van jaar 11, op 12-9-1807 in militaire dienst trad als fuselier

        bij 5e compagnie van 3e bataillon van 61e regiment infanterie de ligne. [Sint-Martens-Voeren-1] 


7-173) St. Niklaas: bewijs d.d. 5-6-1797 dat "baes clokluijder" Blommaert van parochie "Sinte Nicolaus" 1 pond groot heeft

         ontvangen voor 8 kwartier luiden met 3 klokken. [Sint-Niklaas-1]

 

7-174) St. Peters-Rode: dokument d.d. 2-10-1797 waarin S.G.A. Bosquet "deservitor van het office castrael van Horst"

        een perceel bempt te St. Peters Rode heeft verhuurd aan Martinus Fierens ingezetene van Nieuwrode.

         [Sint-Peters-Rode-1a t/m 1c] 


7-175) St. Pieters Ayghem (Gent): perkament d.d. 4-6-1658 door meijer en schepenen van st. Pieters "nevens Gendt"

         waarin Margriet de Smet weduwe van Marijn de Maeght, 2 stukken land verkoopt, liggende in St. Pieters Ayghem:

         400 roeden gelegen op Trenecaut en een oud "ghemet" gelegen op de Voskens, voor 207 ponden 13 schellingen

         en 4 grote vlaems aan Jacques vande Velde en zijn moeder Catharijne de Somere weduwe Jan vanden Velden. 

         [Sint-Pieters Gent-1a/b]

 

7-176) Slins: zie apart blad [zie ook Fexhe-Slins]

 

7-177) Soignies: dokument d.d. 5-1-1816 uit Mechelen door Verkouteren kommandant van 4e bataillon artillerie van linie,

          als signalement van Francois Richelot kanonier 2e klasse bij de 3e compagnie gedeserteerd op 5-1-1816, geboren

         17-12-1796 te Soignies departement Jemappes als zoon van Jean Richelot en Carolina Antoine. [Soignies-1]

 

7-178) Spa:

     a-1) dokument d.d. 22-8-1901 waarin Adelin Moureau gerechtsdeurwaarder namens de NV "Les charbonnages du

         Hasard" dagvaart Roland Bartholome steenkolenhandelaar te Spa om op 22-8-1901 te verschijnen bij de rechtbank

         van koophandel te Luik, omdat Roland niet de mondelinge contract is nagekomen, hij heeft slechts 1512 ton steen-

          kolen weggevoerd in plaats van 1750 ton over de periode 15-4-1900 en eind maart 1901 en hij had monopolie om

          alleen hun kolen te verkopen tot eind maart 1903, maar nu verkoopt hij van andere leveranciers. [Spa-1a t/m 1d]

      a-2) dokument d.d. 21-12-1901 waarin R. Bartholome volmacht geeft aan Louis Boseret advocaat bij hof van beroep

          te Luik om al zijn zaken te behartigen. [Spa-2]

      a-3) dokument d.d. 15-3-1902 waarin gerechtdeurwaarder Moureau te Spa namens Du Hazard NV met zetel te Trooz

          gemeente Foret, Roland Bartolome kolenhandelaar te Spa oproept om te verschijnen bij hof van beroep te Luik,

          om de nieuwe uitspraak te horen vanwege aangetekend beroep van de NV. [Spa-3]

      a-4) dokument d.d. 28-4-1910 te Verviers door buro van hypotheken, waarin Hubert Bier werd toegestaan om 8000

          franken terug te betalen aan Roland Bartholome en zijn vrouw Maria Joris alle 3 wonende te Spa, die Bier eerder

          had geleend met onderpand huis en landerijen te Spa en Theux. [Spa-4a t/m 4c]

      b) dokument d.d. 2-2-1910 door hypotheek bewaring te Verviers met opsomming van bestaande inschrijvingen tegen

          Hubert Bier eigenaar en landbouwer te Spa, die in totaal 32.000 franken schuldig is aan diverse personen met

          onderpand een boederij, landerijen en bossen te Spa en Theux. [Spa-5a t/m 5e]

 

7-179) Tavier: zie apart blad

 

7-180) Teuven: dokument d.d. 30-9-1809 als overlijdens uitreksel van gemeente Limoges (F) dat Jacques Beauregard

          22 jaar geb. Thevin [sic Teuven] zoon van wijlen Jean Beauregard en wijlen Elizabeth Ezel, deserteur van de 115e

          regiment infanterie de ligne, op 1-8-1809 in ziekenhuis van Limoges werd aangenomen en aldaar op 30-9-1809

          is overleden vanwege dysenterie. [Teuven-1]

 

7-181) Thieulain:

     a) dokument d.d. 13-2-1817 waarin J.B. Duviganes burgemester van Thieulain, bevestigt dat hij 20 franken heeft

          ontvangen van dhr. Mabille gemeente ontvanger van Thiieulain voor betaling van verwarming en verlichting die

          hij had geleverd voor de patrouille over jaar 1816. [Thieulain-1]

      b) dokument d.d. 20-12-1822 waarin J. Baptiste Bertrand bevestigt dat hij f 1.80 had ontvangen van de gemeente

          ontvanger van Thieulain als loon zijnde brigadier der veldwachters kanton Leuze. [Thieulain-2]

 

7-182) Thorembais:

      a) akte d.d. 26-11-1840 door Charles Alexandre Becquevort, notaris wonende te Perwez, waarin Jeanne Marie Bodart,

         huisvrouw, bijgestaan door haar man Bernard Joseph Genicot, hoefsmid, samen wonende te Grand-Hallet, de helft

         van een perceel bouwland op de plaats "chapelle Gobart" te Thorembais-les-Beguines, totaal groot 96 aren en 91

         ca voor 4400 franken verkopen aan Pierre Joseph Vanpe, landbouwer te Thorembais-Saint-Trond, en de andere

         helft voor zelfde prijs aan Gislain George Simon, landbouwer en Anne Joseph Jaumin weduwe van Jean Francois

         Saublains, beide wonende te Thorembais-Saint-Trond. [Thorembais-1a t/m 1f]

     b-1) akte d.d. 26-3-1847 door Philippe Collette, advocaat notaris residerende te Thorembais-les-Beguines, waarin Marie

         Catharine Martin, weduwe van Charles Dauvin, rentenierster wonende te Thorembais-Saint-Trond, voor 2600 franken

         verkoopt aan Joseph Thiry, eigenaar te Gilly, die het aanneemt namens zijn moeder Marguerite Lemal, een perceel

         grond op veld van "chapelle Gobar" te Thgorembais-les-Beguines, groot 19 aren 78 ca. [Thorembais-2a t/m 2f]

     b-2) akte d.d. 22-9-1854 door Philippe Collette, advocaat notaris residerende te Thorembais-les-Beguines, waarin

         Joseph Thiry, eigenaar en graanhandelaar te Gilly, namens zijn moeder Marguerite Lemal weduwe van Francois

         Thiry en Jean Baptiste Stevens burgemeester en eigenaar te Thorembais-ldes-Beguines een perceel grond verdelen

         in het veld Minguet te Thorembais-Saint-Trond, die zij hadden verworven, groot 5 ha 99 aren 37 ca. Stevens neemt

         2 ha 90 aren 98 ca ten oosten te grenzen aan Piron, en de weduwe neemt 3 ha 8 aren 39 ca ten westen om te gren-

         zen aan Tremouroux. [Thorembais-3a t/m 3g]

     b-3) akte d.d. 27-12-1855 als proces-verbaal door Philippe Collette, advocaat notaris residerende te Thorembais-les-

         Beguines, waarin Vinance Vanhuffel, kapelmeester te Brussel, als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen

         Albert Joseph Londoz, 3 landerijen verkopen voor 6545 franken aan Marguerite Lemal, weduwe van Francois Thiry,

         met name: een perceel wei groot 48 aren 20 ca te Thorembais-Sainty-Trond, aan de weg naar Perwez, een perceel

         grond genaamd Gue of Rigo groot 39 aren 59 ca te Orbais aan de weg van Waver en een perceel grond genaamd

         "Fond des Basses" groot 52 aren 76 ca te Thorembais-Saint-Trond. [Thorembais-4a t/m 4e]

     b-4) akte d.d. 11-11-1857 door Philippe Collette, advocaat notaris residerende te Thorembais-les-Beguines, waarin

         Jean Baptiste Haye en zijn vrouw Marie Therese Winant Planche, wonende te Orbais, voor 2100 franken verkopen

         aan Joseph Thiry, graanhandelaar te Gilly, voor hemzelf 1/8 deel en rest voor andere Thiry familie leden, een

         perceel grond genaamd "Cochiche" groot 46 aren 46 ca te Thorembais-Saint-Trond. [Thorembais-5a t/m 5e]

     b-5) akte d.d. 22-8-1859 door Horace Perard, notaris te Gilly, waarin de familie Thiry tot verdeling overgaan uit erfenis

         van wijlen hun ouders Francois Thiry en Marguerite Lemal. Aan Florentine Thiry ongehuwd te Gilly wordt toegewezen

         grond te Thorembais-Saint-Trond. [Thorembais-6a t/m 6d]

     b-6) akte d.d. 12-2-1861 door Hector Gustave Arsene Tombeur, notaris te Walhain-Saint-Paul Sart-lez-Walhain, waarin

         Pierre Joseph Vanpee, landbouwer te Thorembais-Saint-Trond, voor 2000 franken heeft verkocht aan Jean Remy

         Thiry, zoon van wijlen Francois Thiry, eigenaar te Gilly, een perceel grond op het veld "la Grosse Borne" groot 47

         aren 57 ca te Thorembais-les-Beguines. [Thorembais-7a t/m 7d]

 

7-183) Tilff: zie apart blad


7-184) Tongeren: zie apart blad

 

7-185) Verviers:

    a) dokument d.d. 22-9-1810 door kapitein Rey van 26e regiment infanterie de ligne te Luik belast met rekrutering, die

         laat weten Henry Francois Wacoumont loteling van jaar 1807 van gemeente Thimister was aangesteld voor actieve

         dienst met lotnr. 92 voor de 55e regiment infanterie de ligne, zal worden vervangen door Jacques Leroy geboren 9

         maart 1788 te Verviers. [Verviers-2]        

     b) dokument d.d. 15-12-1934 door majoor Warland commandant van buro aanwerving, als bericht van overplaatsing

         voor milicien Hubert Alphonse Beuken van lichting 1916/1919 bij de 3e corps van transporten met verlof te Clermont,

         dat hij vanaf 15-12-1934 deel zal uitmaken van buro aanwerving te Verviers. [Verviers-1a/b] 

 

7-186) Villers-le-Peuplier (B bij Luik): dokument d.d. 28-6-1813 uit Platow (Polen / oost Duitsland?) van leden raad admini-

         stratie van 19e RIL dat Francois Materne - geboren Villers-le-Peuplier 2-8-1793 van Joseph Materne en Marie Cathe-

         rine Destree - aanwezig was bij hun regiment in 2e bataillon. Ingelijfd sinds 17-11-1812 met nr. 11081. (hij kwam dus

         bij zijn regiment 1 week voor rampzalige Berezina, die terugkwamen van Moskou). [Villers-le-Peuplier-1]

 

7-187) Villers-l'Eveque (B):

     a-1) dokument d.d. 11-5-1801 te Chamery (F) door Nicolas Sauvage, vrederechter van kanton Chamery die verklaart te

         hebben vernomen van Nicolas Bertaux, burgemeester van Villers-aux-Noeuds, dat Jeanne Therese Gofinet, ongehuwd

         wonende en dat dag overleden te Villers-aux-Noeuds (F) van wie erfgenamen afwezig en dat zij geboren was te Villers-

         l'Eveque (B). Op verzoek van die vrederechter is die burgemeester en Jean Baptiste Lorson als testament uitvoerder

         naar de woning van overledene gegaan om te zegelen en beschrijving van haar boedel te doen. [Villers-l'Eveque-1a t/m 1c]

    a-2) dokument d.d. 14-6-1801 door Henri Catoir, notaris te Luik, kwamen Lambert Derouleau met zijn echtgenote Marie

         Therese Goffinet weduwe van Henri Jacob wonende te Luik, dhr. Dessart met zijn echtgenote Marie Beatrix Goffinet,

         wonende te Alleur en Pierre Goffinet hoefsmid te Crisnee, als erfgenamen van Jeanne Therese Goffinet, overleden te

         Villers-aux-Noeuds (F) bij Reims, dochter van Pierre Goffinet uit Villers-l'Eveque en van Catherine Fechier uit Herve,

         waarbij zij Dieudonne Sauveur hebben benoemd tot hun gemachtigde in verband met afwikkeling van die erfenis.

         [Villers-l'Eveque-2a t/m 2d]

    a-3) dokument d.d. 16-7-1801 door Henri Catoir notaris te Luik, waarin volmacht werd gegeven aan Michel Dieudonne

         Sauveur handelaar te Luik, om de erfenis te handelen van wijlen Jeanne Therese Goffinet, die was overleden te

         Villers-aux-Noeuds maar geboortig te Villers-l'Eveque, door de families Tischon, Dister en Goffinet wonende te Glain,

         Crisnee en Villers-l'Eveque. [Villers-l'Eveque-3a t/m 3d]

   a-4) borderel voor 3 mei 1813 door advocaat Gilon op verzoek van Dieudonne Sauveur handelaar te Luik [B] namens Henri

        Manjean wonende en overleden in Villers-l'Eveque [B] om inschrijving van fr. 730 ten laste van Jean Manjean en Jean Donnay

         wonende te Villers-l'Eveque [B]. [Villers-l'Eveque-4a/b]

    a-5) borderel d.d. 11 aug. 1814 door Buchwald inschrijving van fr. 763 op verzoek van Dieudonne Sauveur handelaar te Luik [B]

         namens Henri Manjean wonende en overleden in Villers-l'Eveque [B] ten laste van Jean Manjean en Jean Donnay wonende te

         Villers-l'Eveque [B]. [Villers-l'Eveque-5a/b] 

 

7-188) Vinalmont: dokument d.d. 21-4-1804 als overlijdens uitreksel uit hospitaal van Nijmegen, waaruit blijkt dat Antoine

         Joseph Amille fuselier van.6e compagnie 2e bataillon in het 92e regiment infanterie de ligne, oud 24 jaar geboren te

         Vinalmont in het ziekenhuis werd aangenomen op 18-2-1804 en overleden 10-4-1804 door hydropsie. [Vinalmont-1]

 

7-189) Vise:

    a) dokument d.d. 17-3-1814 door pater Leopoldus Kalknops uit de citadel van Arad [toen Hongerije nu Roemenie] waaruit

        blijkt dat een krijgsgevangene genaamd Mathias Defosse oud 21 jaar katholiek ongehuwd geboren te Vise, soldaat in

         het 34e regiment infanterie de ligne op die dag in het ziekenhuis van de citadel van Arad was overleden vanwege een

         langzame koorts. [Vise-3a/b]   

     b) faktuur d.d. 31-10-1963 van garage Vise motor aan dhr. Fievez te Hermalle s/Argenteau voor levering van een vracht-

         wagen een 1946 Ford voor de prijs van 6000 franken. [Vise-1]

     c) faktuur d.d. 15-7-1964 door "Magasin de bois de toute Espece-Scierie" aan dhr. Joseph Fievez te Hermalle s/Argen-

         teau voor levering van 3.500 m³ grint en 800 kg cement. [Vise-2]

 

7-190) Vivegnis: dokument d.d. 20-12-1814 als expertise rapport door Michel Dieudonne Sauveur, vroeger bouwmeester

         wonende Stenetafelstraat te Luik, handelend wegens vonnis van burgerlijk tribunaal van 1e aanleg te Luik van d.d.

         2-12-1814, van huis nr. 313 van de voorstad Vivegnis te Luik behorende aan de kinderen van wijlen Francois Jacque-

         mart en Corneille Closon. UItvoerige beschrijving van het huis met daarachter 2 moestuinen. Totaal groot 26 aren en

         verhuurd aan Servais Doneux voor 651.80 franken jaarlijks. Goed wordt geschat op 8000 franken. [Vivegnis-1a/c]    


7-191) Voorde:

     a) dokument d.d. 18-3-1834 door Joseph Louis Leclercq, notaris te Geerardsbergen, waarin Adriaan Torrekens landbou-

         wer te Voorde, erkent fr. 1233.56 te hebben geleend van Joannes Vanderbiest, medisch dokter te Brussel en Franciscus

         Vanderbiest. pastoor te Lahulpe, tegen fr. 49.34 jaarlijkse rente, met onderpand huis, schuur en stallingen gelegen te

         Voorde aan de Ophemstraat en een stuk land groot 26 roeden 35 ellen idem gelegen te Voorde op het Winkelveld.

         [Voorde-1a t/m 1e]

     b) onderhands dokument d.d. 2-8-1851 waarbij opsomming wordt gedaan van nalatenschap van Jan Baptiste Robinon,

        overleden te Voorde 15-2-1851, door zijn vrouw de weduwe Marie Joanna Van der Bracht. [Voorde-2a t/m 2c]

 

7-192) Vottem:

     a) dokument d.d. Luik 1602-1603 dat voor oppergerecht van Luik compareerden Pierre Salmon, uit Vottem, echtgenoot

         van Marie weduwe van Jean Morea, en Jean Morea, de zoon die zij had uit dat huwelijk, enerzijds, en de broers Louis

         en Lambert Morea, uit Vottem, anderzijds. Waarbij de 1e comparanten de erfpachten willen vernieuwen van vastgoe-

         deren en landerijen liggende te Vottem waarvan vruchtgebruik aan de vrouw van Pierre Salmon toekomt en de eigen-

         dom aan haar zoon Jean Morea. Het betreft 40 beschreven percelen van meer dan 32 bunders. De broers Morea zul-

         len jaarlijks 120 florijnen betalen, aantal mudden en zullen ook de renten aan te rentenaars betalen. [Vottem-1a t/m 1w]

     b) dokument d.d. 16-12-1709 te Luik door meier en schepenen van het hof van justitie te Vottem wordt sergeant Freson

         belast met de uitvoering van akte van 26-3-1709 opgemaakt door notaris Carlier te Vottem, waarin de goederen van

         de familie Gaye te Vottem worden gemeten door landmeter Simonon en 2 deskundigen en in 6 gelijkwaardige loten

         verdeeld. Afkomstig van wijlen hun broers Jean Gaye en wijlen Francois Gaye gehuwd met Agnes Beaujean.

         De weduwe doet afstand ervan tegen betaling. De 6 partijen zijn: Renson Gaye gehuwd met Agnes, Francois Gaye

         gehuwd met Marguerite Humblet, Collas Gaye gehuwd met Barbe Louveste, Pieron Pielkin gehuwd met Jeanne Gaye,

         Hubert Gaye gehuwd met Marguerite Pasque en de kinderen van wijlen Jean Gaye. [Vottem-2a t/m 2q]

     c) akte d.d. 24-101867 door Halbert noatris te Luik, waarin Lambert Ferdinand Fiasse en zijn vrouw Anne Catherine

         Parent wonende in de Pontis boerderij te Herstal hebben verkocht voor 3740 franken, aan Henri Bombaye en zijn

         vrouw Marie Gertrude Hendrice en hun schoon/broer alle 3 wonende te Rocourt, een stuk land genaamd Martinval

         in gemeente Vottem kadaster A nr. 317 groot 85 aren. [Vottem-3a t/m 3e]

     d1) akte d.d. 6-2-1910 door Alphone Jacquet notaris te Luik, waarin Hubertine Bia rentenierster te Rocourt heeft ver-

         kocht aan Joseph Decroissant landbouwer te Rocourt een perceel grond te Vottem genaamd Martinval kadaster A

         nr. 322c groot 1 ha 5 a 25 ca. Haar toegekomen uit erfenis van Joseph Bastien. En Bastien had dit gekocht in 1904

         van de weduwe Mentior Henrice. [Vottem-4a t/m 4e]

     d2) akte d.d. 4-7-1918 door Henri Jacques Leopold Van Der Wielen notaris te Glons, waarin Marie Catherine Laure

         Bagniard zonder beroep wonende te Haccourt weduwe van Francois de Reul voor 918 franken heeft verkocht aan

         Jacques Joseph Decroissant landbouwer te Rocourt, een perceel grond op de plaats Martinval kadaster A nr. 319

         groot 17 aren 38 ca. [Vottem-5a t/m 5d]

 

7-193) Vreren: dokument d.d. 14-3-1699 als eigentijds kopie uit gerichts register van Vreren waarin Andries Biers en zijn

         vrouw Marie Keijen wonende te Sint-Huibrecht-Hem en Beatrix Keijen en haar man Jacob Le[...] van Guigouen heb-

         ben getransport aan Tilman Festgens schepen van Freren "drij roeden los lants met spelt besaijt gelegen in den

         Heijmboden regenoten naer Maestricht". [Vreren-1a t/m 1c]       


7-194) Wachtebeke:  zie apart blad

 

7-195) Wadelincourt: dokument d.d. 8-6-1898 door Florimond Albert Durieu, notaris te Beloeil, waarin de baron Victor de

         Garcia de la Vega, eigenaar wonende te Brussel in Luxemburgstraat 37, voor 700 franken heeft verkocht aan Rosa

         Daumerie, kookster te Tironchain, een hof groot 16 aren 60 ca te Wadelincourt, sectie A nr. 467c. Verkoper was eige-

         naar ervan als erfgenaam van Caroline Robert van Wadelincourt, echtgenote van baron Desiree Garcia de la Vega.

         [Wadelincourt-1a t/m 1d]

 

7-196) Wandre:

    a) akte d.d. 16-8-1855 door notaris Alexis Emmanuel Louis Joseph Gregoire, waarin de families Blistin en Mawet hebben

         verkocht voor 3000 franken aan Jean Dieudonne Grofils smid platineerder en zijn vrouw Catherine Demoulin samen

         wonende te Wandre, een huis met bijhorigheden en tuin in het dorp van Wandre, grenzend aan Salpetier-Dujardin,

         aan de weduwe Demeuse geboren Fayn, aan de kinderen Lemaire en aan de grote weg. [Wandre-3a t/m 3i]

     b1) akte d.d. 22-7-1905 door Jules Jamotte, notaris te Dalhem, waarin Pierre Thiernagant smid en zijn echtgenote Louise

         Gheury, samen wonende te Wandre, erkennen 4000 franken te hebben geleend van Elisabeth Gheury te Wandre

         tegen 4% rente jaarlijks, met onderpand huis groot 2 aren in dorp Wandre, sectie B nr. 240f grenzend aan de weg naar

         Herstal. Louise was eigenaar ervan als erfgename van haar ouders wijlen Theodore Gheury en Anne Marie Bosley,

         als overneemster van de rechten van haar zuster. [Wandre-1a t/m 1e]

    b2) dokument d.d. 5-8-1905 te Luik door buro der hypotheken, met inschrijving van een hypotheek ten laste van Louise

         Gheury en haar echtgenoot Pierre Thiernagant smid samenwonende te Wandre, ten gunst van juffrouw Gheury wonen-

         de Wandre, ten bedrage van 4000 franken voor de lening, 480 franken voor 3 jaar interest en 220 franken voor de

         kosten, met onderpand huis te Wandre, sectie B nr. 240f. [Wandre-2a/b]         


7-197) Welden:  zie apart blad

 

7-198) Wodecq:

     a) drie akten d.d. 25-2-1890 door Henry Jouret, notaris te Flobecq, waarin de familie Lefebvre wonende te Wodecq,

         Suzanne en Lahamaide, hebben verkocht voor 1320 franken aan hun broer Charles Antoine Lefebvre en zijn

         vrouw Marie Catherine Warnaise wonende te Mainvault een deel van roerende en onroerende goederen liggende

         te Wodecq namelijk bouw land op "champe Mere Dieu" groot 32 aren 30 ca, kadaster sectie D nr. 1250 en een

         stuk bouwland te Wodecq kadaster sectie D nr. 476. Die goederen kwamen van wijlen hun vader Leopold Lefebvre

         en zijn vrouw Victorine Devos. [Wodecq-1a t/m 1i, 2a t/m 2h en 3a t/m 3h]

     b) kwitantie d.d. 13-8-1912 van Paul Henri Jouret, notaris te Flobecq, voor fr. 122.78 voor verleende diensten aan Ch.

         Antoine Lefebvre te Wodecq. [Wodecq-4a/b]

     c) twee borderellen d.d. 27-2-1905 te Doornik voor 1658.60 franken ten laste van Charles Antoine Lefebvre en zijn

         vrouw Marie Catherine Warnaise wonende te Mainvault, ten gunste van andere familie leden Lefebvre wonende te

         Wodecq, Suzanne en Lahamaide. [Wodeqc-5a/b en 6a/b]

     d) akte d.d. 8-6-1928 door 2 notarissen wonende te Flobecq, waarin 4 kinderen van wijlen Charles Antoine Lefebvre

         en Marie Catherine Warnaise (resp. overleden 24-5-1928 en 17-10-1920) afstand doen van hun erfenis voor een

         betaling van 42.400 franken van alle goederen te Wodecq, aan hun broer Antoine Leopold Lefebvre, landbouwer

         te Wodecq namelijk huis te Wodecq kadaster sectie A nrs. 983 en 984 en 3 landerijen aldaar kadaster sectie D

         nrs. 1250, 476 en 1231a. [Wodecq-7a t/m 7f]


7-199) Woluwe st. Lambert: kaart d.d. 1808 met gebied rondom Guldedelleveld met kadaster nummers 79 t/m 97.

         [Woluwe st. Lambert-1]


7-200) Woumen: perkament d.d 11-9-1610 als akte van verpanding voor schepenen Heinderijck de Vicq en Jan van

         Blommendaele, waarbij Andryes vander Ryviere als gemachtigde en in huwelijk staande met de dochter van

         Anthuenis de Prez, ter verkrijging van jaarlijkse betaling van een post van anno 1583, onderpanden moest stellen,

         dat zijn 3 percelen land "acht lynen en 50 roeden" in "ambacht en prochie van Woomen" met vermelding waar ze

         lagen en naast wie. [Woumen-1a t/m 1d]

 

7-201) Zegelsem: verdeling d.d. ? aangaande goederen van sterfhuis van wijlen Geeraerd Baert en zijn vrouw Catherina

         D'haese - beiden overleden te Segelsem - tussen de 4 kinderen zijnde: Francies, Philippina, Charles en Jean

         Baptiste Baert. [Zegelsem-1a/b]

 

7-202) Zelzate:

     a) akte d.d. 9-8-1843 waarin Petrus Jacobus Willems en zijn vrouw Seraphina Baetens, bierbrouwers wonende te

         Selzaete, bekennen 8000 franken tegen 5% rente schuldig te zijn aan Charles Louis Joseph Jean de Ghellinck

         d'Elseghem wonende te Gent. [Zelzate-1a t/m 1i]

     b) notaris-akte d.d. 25-5-1875 waarin Honore Jean Willems, notaris en wonende te Selzaete, van Leoplold Francies

         Willems, koopman te Selzate, voor 7200 franken heeft gekocht een woonhuis en grond te Selzaete, op de oostzijde

         van Gent naar Neuzen, kadaster B698 en een groenselhof te Selzaete in de leegstraat kadaster B723a en b.

         [Zelzate-2a t/m 2e]

     c) notaris-akte d.d. 3-11-1880 als inventaris van de goederen uit het sterfhuis van Mathilde Hesters, weduwe van

         August Vossaert, t.b.v. hun minderjarige dochter Marie Vossaert, vertegenwoordigd als besturend voogd door

         August Hesters. [Zelzate-3a t/m 3p] 

     d) akte d.d. 21-12-1887 waarin Alois de Nocker, landbouwer te Selzaete, verklaart 4500 franken schuldig te zijn aan

         Hector van der Eecken, notaris te Mechelen. [Zelzate-4a t/m 4i]

    e) akte d.d. 12-6-1893 door Blanckaert notaris te Lokeren, waarin Leontine Marie Audenaert en haar man hebben

         verkocht voor 3400 franken aan Jozef Stevens en Jozef van Nieuwenhuizen beiden koopmannen en eigenaars te

         Zelzate, 2 stukken land te Zelzate kadaster A nr. 366 en nr. 375. [Zelzate-5a t/m 5d]   

 

7-203) Zetrud-Lumay: dokument d.d. 15-10-1799 door Gabriel Latinne, landmeter wonende te Hampteau, waarin de

         familie Stevens en aangetrouwden, goederen verdelen hun nagelaten van wijlen Nicolas Stevens en Martine

         Boesmans, liggende te Hoegaarden en Zetrud-Lumay. De 2 sterfhuizen te Lumay zullen worden verkocht en de

         opbrengst tussen hun worden verdeeld. [Zetrud-Lumay-1a t/m 1h]  


7-204) Zoersel:

     a) origineel kaart waarop vermeldt eigendommen van Trappisten en Steenovens. [Zoersel-1a/b]

     b) origineel kaart waarop vermeldt bezittingen links en rechts van spoorlijn. [Zoersel-2a t/m 2j]


7-205) Zweveghem: akte d.d. 14-10-1826 verleden voor notaris van der Haeghen te Ingoijghem, aangaande verkoop

         van 8 roeden 86 ellen zaailand te Sweveghem, door Joannes Franciscus Debaudemons, 69 jaar, zoon van Joseph

         Wever, aan Leo van de Venne, vrederechter te Sweveghem, voor 64 guldens. Inclusief bewijs van hgypotheek be-

         waring te Kortrijk. [Zweveghem-1a t/m 1f]


7-206) Zwijndrecht: akte d.d. 26-1-1792 verleden voor notaris Lesseliers te Beveren, waarbij Joannes Anthonius de

         Rijck, inwoner der parochie Swijndrecht, transporteert aan zijn 2 zusters de rente zijnde 350 guldens van een

         kapitaal van 9000 guldens t.l.v. Jan Baptiste van Hove. [Zwijndrecht-1a t/m 1e]