GenBronnen

digitalisering

maas

Maashees huwelijken voor schepenen 1810


[1810]

Maashees SH1810-001   -   28-04-1810   -   blz. 78-83

[tekst op schutblad:]

acte van trouw

van

Peter Thiessen en

Johanna Wijnhoven

meerderj: jongman en

jonge dogter

d.d. 28 van grasm:

1810

te

Maashees

no. 32 fol. 6 v(er)zo

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 10 st. 1809 met

links en rechts handtekeningen van: van Ermel en onleesbaar]

hierbij een zegel van 4 st

wij Willem Janssen en

Ernst van den Wollenbergh

schepenen commissarissen tot de huwe-

lijks zaaken uit het gemeente bestuur

van Maashees, doen hier meede te

weeten dat voor ons gecompareerd

ende verschenen zijn Peter Thiessen

meerderjarig jongman geboren en

woonagtig te Holthees ressort

dezer gemeente; en Johanna

Wijnhoven meerderjarige jonge

 

dogter geboren en wonende alhier

ten effecten regtens geadsisteert met

Hendrikkus Thiessen en Anna Maria

Wijnhoven - dewelken verklaer-

den van voornemens te zijn met

elkanderen een wettig huwelijk

aan te gaan, ten welken einde

dezelver verzogte dat hunne drie

sondagsche huwelijks proclamatien

op tijd en plaatze als nodig mogte

ergaan opdat dit ongehindert

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 4 st. 1809 met

links en rechts handtekeningen van: van Ermel en Spaan]

geschied zijnde hun lieder huwelijk

na de wetten en s' lands costumen

mag worden gesolemniseerd ende

voltrokken

actum Maashees den 28 april 1800 en tien

[handtekeningen van:]

hand x merk gesteld door

Peter Thiessen

hand + merk gesteld door

Johanna Wijnhoven

H: Thiesen

Anna Maria Thiesen

getuijge WD Rink

W: Janssen schepen

E vd Wollenbergh

mij present

WD Rink

sec(reta)ris

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 6 st. 1809 met

links en rechts handtekeningen van: van Ermel en Spaan]

hierbij een zegel a 2 st.

den ondergetekende geeft

hier meede aan het ge-

meente bestuur van Maashees

 

aan dat hij van voornemens

is zig met Johanna

Wijnhoven in den echten

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 2 st. 1809 met

links en rechts handtekeningen van: van Ermel en Cedron]

staat te begeven

Maashees den 28e van grasmaand

1800 tien

[handtekening van:]

hand x merk gesteld door

Peter Thiessen

getuige WD Rink

 

[los blaadje met namen bruidegom, bruid en getuigen]

Peter Thiessen

Johanna Wijnhoven

getuigen

Hendrikkus Thiessen

Maria Wijnhoven

 

Maashees SH1810-002   -   28-04-1810   -   blz. 70-77

acte van trouw

van

Gerrardus van der Zande

Lamberdina Linssen

meerderj: jongman en

jonge dogter

d.d. 28 van grasm(aand)

1810

te

Maashees

no. 33 fol. 6 v(er)so

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 8 st. 1809 met

links en rechts handtekeningen van: van Ermel en Spaan]

hierbij een zegel à 6 st

wij Willem Janssen en

Ernst van den Wollenbergh

schepenen commissarissen tot de

huwelijks zaaken uit het ge-

meente bestuur van Maashees

doen hier meede te weten dat voor

ons gecompareerd zijn Gerrardus

van den Zande meerderjarig

jongman geboren en wonende

te Holthees ressort dezen ding-

 

banke en Lamberdinna Linssen

meerderjarige jonge dogter geboren

te Vierlingsbeek en wonende te Holt-

hees voornoemt ten effecten regtens

geadsisteert met Johannes van

der Zande en Maria Linssen : de

welke verklaarden van voornemens

te zijn met elkanderen een wettig

huwelijk aan te gaan ten welken

einde dezelver verzogte dat

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 6 st. 1809 met

links en rechts handtekeningen van: van Ermel en Spaan]

hunne drie zondagsche huwelijks-

proclamatien op zijn tijd en plaatze

mogten ergaan opdat dit onverhin-

dert geschied zijnde hun lieder

huwelijk na de wetten en s' lands

costumen mag worden gesolemniseerd

ende voltrokken

Maashees den 28 april

1800 en tien

[handtekeningen van:]

Gerardus van der Zande

Lammerdina Linsen

J. van der Zande

A: M: Linsen

W: Janssen schepen

E vd Wollenbergh

mij present

WD Rink

sec(reta)ris

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 6 st. 1809 met

links en rechts handtekeningen van: van Ermel en Spaan]

hierbij een zegel

a 2 st.

den ondergetekende geeft

hier meede aan het gemeente

bestuur van Maashees aan

 

aan dat hij van voornemens

is zig met Lamberdinna

Linssen in den huwelijken

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 2 st. 1809 met

links en rechts handtekeningen van: van Ermel en Cedron]

staat te begeven

Maashees den 28e van grasmaand

1800 tien

[handtekening van:]

Gerardus van der Zande

 

bruijdegom

Gerardus van der Zande 30 jaaren

bruijd

Lammerdina Lensen 21 jaaren

getuigen

Johannes van der Zande

Maria Lensen

 

Maashees SH1810-003   -   19-05-1810   -   blz. 62-69

[tekst op schutblad:]

acte van trouw

voor

Wiro aen gen Heister

meerderjarig jongman met

Johanna van Mechelen meerder-

jarige jonge dogter

d.d. 19 maij 1810

te

Maashees

no. 34 fol. 74

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 10 st. 1809 met

links en rechts handtekeningen van: van Ermel en Munster]

hierbij een zegel

van 4 st

wij Ernst van den Wollenbergh

en Willem Janssen

schepenen commissarissen tot de huwelijks

zaaken uit het gemeente bestuur van

Maashees doen hier meede te

weten dat voor ons gecompareerd

zijn Wiro aen gen Heister, meerderjarig

jongman geboren en wonende te

Capellen, departement de la Roer canton

Gueldre en Johanna

 

van Mechelen meerderjarige jonge

dogter geboren en wonende te Holt-

hees ressort dezen rechtbanke

ten effecten regtens geadsisteert met

zelver bekend vader Wilhelmus Steinmans -

Theodorus Steinmans en Cornelia

van Mechelen dewelken verklaarden van

voornemens te zijn met elkanderen

een wettig huwelijk aan te gaan

ten welken einde dezelver versogte

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 4 st. 1809 met

links en rechts handtekeningen van: van Ermel en Spaan]

dat hunne drie sondagsche huwelijks-

proclamatien op zijn tijd en plaatze

mogten ergaan opdat dit onver-

hindert geschied zijnde hun lieder

huwelijk na de wetten en s' lands

costumen mag worden gesolemniseerd

ende voltrokken

Maashees den 14 maij 1800

en tien

[handtekeningen van:]

Wiro aen gen Heijster

Johanna van Meggelen

Wilhelmus Hermans

Joannes Theodorus Stenmans

W: Janssen schepen

E vd Wollenbergh

mij present

WD Rink

sec(reta)ris

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 6 st. 1809 met

links en rechts handtekeningen van: van Ermel en Spaan]

hierbij een zegel

a 2 st.

den ondergetekende geeft hier

meede aan het gemeente be-

stuur van Maashees aan dat

hij van voornemens is zig

 

met Johanna van Mechelen

in den huwelijken staat te

begeven

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 2 st. 1809 met

links en rechts handtekeningen van: van Ermel en Cedron]

actum Maashees den 19 maij

1800 tien

[handtekening van:]

Wiro aen gen Heijster

 

[blad voorzien van opgestempeld zegel emp. fran.

75 c(entim)es]

departement de la Roer

arrondissement de Cléven

mairie de Capellen

Pojointau maire, officier

de l'etat civil de la commune

de Capellen, déclare avoir publié

les vingt et vingtsept mai, sans

ou'il soit survenu d'opposition

le futur mariage, à contracter entre

Wiro Aengenheijster, filre mayeur

domicilié en cette commune d'une

part, et Jeanne van Mechelen

fille mayeure demeurante à Holt-

heij d'autre part.

en foi de quoi j'ai délivré

le présent

à Capellen le trente

mai 1800 dix

J: H: Holl

[onderaan in rood het stempel van de

mairie de Capellen]

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 8 st. 1809 met

links en rechts handtekeningen van: van Ermelen en Cadron]

huwelijks proclamatie

de navolgende personen zullen met

elkanderen treeden in den huwelijken

staat als Wiro aen gen Heister bruij-

degom wonende te Capellen - met

Johanna van Mechelen bruijd wo-

nende te Holthees ressort dezer ding-

banke en zo jemand eenige beletzelen

of hindernissen #

[in linkermarge bij #]

´t zij van bloede

zwagerschap

of voorgaande

beloften

waarom dit huwelijk

geenen voortgang zoude behooren te

hebben wil voorwenden die zal

hetzelve hebben bekend te maaken

daar en zo het behoord in tijds

Maashees den 19e maij 1800 tien

ter ordonn: van dezelve

[handtekening van:]

W.D. Rink

 

Maashees SH1810-004   -   02-06-1810   -   blz. 53-61

[tekst op schutblad:]

acte van trouw

van

Gerardus Vennekens

en Johanna Lamers

meerderj: jm: en jd

d.d. 2 junij 1810

te

Maashees

no. 35 fol. 7

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 12 st. 1809 met

links en rechts handtekeningen van: v Ermel en onleesbaar]

hierbij een zegel

van 4 st

wij Willem Janssen en Willem

Walraven

schepenen commissarissen tot de

huwelijks zaaken uit het gemeente

bestuur van Maashees doen hier

meede te weten dat voor ons ge-

compareerd zijn Gerardus Venne-

kens geboren tot Zwolgen meerderjarig

jongman en Johanna Lamers

geboren tot Gijsteren meerderjarige

jonge dogter

bijde alhier wonende

ten effecten regtens

geadsisteert met Mathijs Lamers

en Leonora Vennekes, dewelken

verklaarde van voornemens te

zijn met elkanderen een wettig

 

huwelijk aan te gaan ten welken

einde dezelver versogten

dat hunne drie sondaersche [sic]

huwelijks proclamatien op zijn

tijd en plaatze mogten ergaan

opdat dit onverhindert ge-

schied zijnde hun lieder huwelijk

na de wetten en s' lands cos-

tumen mag worden gesolemniseerd

ende voltrokken

 

actum Maashees den

tweeden junij 1800 en

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 4 st. 1809 met

links en rechts handtekeningen van: van Ermel en Spaan]

tien

[handtekeningen van:]

Gerardus Vennekens

dit is hant x merk van

Johanna Laemers

getuijge W: Janssen

hant x merk van Mattijs

Laemers getuijge W: Janssen

hant x merk van Lenora

Vennekens getuijge W: Janssen

W: Janssen president

W: Walraven

mij present

WD Rink

sec(reta)ris

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 6 st. 1809 met

links en rechts handtekeningen van: van Ermel en Spaan]

hierbij een zegel

a 2 st.

den ondergetekende geeft hier

meede aan commissarissen uit

het gemeente bestuur

van Maashees aan dat hij

 

van voornemens is zig met

Johanna Laamers in

den huwelijken staat te

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 2 st. 1809 met

links en rechts handtekeningen van: van Ermel en Spaan]

begeven

Maashees den 2 junij 1800 tien

[handtekening van:]

Gerardus Vennekens

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 8 st. 1809 met

links en onder handtekeningen van: van Ermel en Spaan]

huwelijks proclamatie

de navolgende personen zullen

met elkanderen treden in den huwelijke

staat als Gerardus Vennekens bruijdegom

met Johanna Lamers bruijd, bijde

alhier wonende, en zo jemand eenige

beletzelen of hindernissen ´t zij van bloede

zwagerschap of voorgaande belofte

waarom dit huwelijk geen voortgang

zoude behooren te hebben wil voor/

wenden die zal hetzelve in tijds hebben

bekend te maaken daar het behoord

Maashees den 2 junij 1800 tien

ter ordonnantie van dezelve

[handtekening van:]

W.D. Rink

 

Maashees SH1810-005   -   01-07-1810   -   blz. 46-52

[tekst op schutblad:]

acte van trouw

van

Johannes Niersmans

meerderjarig jongman en

Theodora van Vlaanderen

meerderj: j: dogter

d.d. 1 julij 1810

te

Maashees

no. 36 fol. 7

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 10 st. 1809 met

links en rechts handtekeningen van: v Ermel en Munster]

hierbij een zegel

van 4 st

wij Willem Janssen en Willem

Walraven

schepenen commissarissen tot de

huwelijks zaaken uit het ge-

meente bestuur van Maashees

doen hier meede te weten dat

voor ons gecompareerd ende

verscheenen zijn Johannes Niers-

mans meerderjarig jongman

geboren te Velden mairie van

Aarssen canton Straelen wonende

te Uden voorheen Lande van Raven-

stein, en Theodora van Vlaan-

 

deren meerderjarige jonge dog-

ter geboren te Boxmeer en woo-

nende alhier te Maashees, ten

effecten regtens geadsisteert met

Arnoldus Elders, Maria Helena Josephina

Cormans, dewelke verklaar-

de van voornemens te zijn met

elkanderen een wettig huwelijk

aan te gaan ten welken einde dezelver

versogten dat hunne drie son-

dagsche huwelijks proclamatien

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 4 st. 1809 met

links en rechts handtekeningen van: v Ermel en Spaan]

op zijn tijd en plaatze mogten ergaan

opdat dit zonder hinder gepasseerd

zijnde hun lieder huwelijk na de

wetten en s' lands costumen mag

worden gesolemniseerd ende

voltrokken

 

actum Maashees den eersten

julij 1800 tien

[handtekeningen van:]

Johannes Niersmans

Theodora van Vlaanderen

Arnoldus Elders

Maria Helena Josephina Cormans

W: Janssen president

W: Walraven

mij present

WD Rink

sec(reta)ris

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 15 st. 1809 met

links en rechts handtekeningen van: Nesen en v de Bergh]

verclaerde ondergeteekende

geregtsboden te Uden, dat ik de

annexe publicatie tot de huwelijk-

sche saeken van Johannes Niers-

mans en Theodora van Vlaanderen

alhier binnen Uden drie aghter

een volgende sondaegen sonder

inspraak heb gepubliceerd

Uden den vijfthiende julij 1810

Otto Puchelle geregtsboden

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 8 st. 1809 met

links en rechts handtekeningen van: van Ermel en Spaan]

den ondergetekende geeft hier

mede aan commissarissen tot de

huwelijks zaaken uijt het ge-

meentebestuur van Maashees

aan dat hij van voornemens is

zig met Theodora van Vlaanderen

in den huwelijken staat te treden

Maashees den eersten julij 1800 tien

[handtekening van:]

Johannes Niersmans

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 8 st. 1809 met

links en rechts handtekeningen van: van Ermel en Spaan]

extract uit het trouw-

prothocol der gemeente

Maashees

 

alhier zijn op heden den eersten julij

1800 tien in ondertrouw opgenomen

Johannes Niersmans meerderjarig

jongman wonende te Uden met

Theodora van Vlaanderen meerderjarige

jonge dogter wonende alhier

 

geaccordeert met zijn

origineel

voor zo veel het geexta-

heerde aangaat

 

Maashees in dato ut supra

quod attestor

W.D.Rink

secretaris

 

ik de weduwe van Vlaanderen ben

content in het huwelijk van Tijodoora

van Vlaanderen

Boxmeer den 29 junij 1810

 

Maria Helena

Josephina Corman

 

noch is vader en de moeder seer content om te trouwen

van IJohannes Niersmans geboren tot Velden

Peter Andries Niersmans den vader ende is

moeder Anne Elisabeth Vermaaten

voor agtijd tot Velden geschreven den 25 ijuni

1810

 

Maashees SH1810-006   -   07-07-1810   -   blz. 40-45

[tekst op schutblad:]

acte van trouw

voor

Hendrikkus Kitzen en

Johanna Martens

dd 7 julij 1810

te

Maashees

no. 37 fol. 7

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 10 st. 1809 met

links en rechts handtekeningen van: v Ermel en Munster]

hierbij een zegel

van 4 st

wij Ernst van den Wollenbergh

en Willem Janssen schepenen com-

missarissen tot de huwelijks-

zaaken uit het gemeente-

bestuur van Maashees doen hier

mede te weten dat voor ons

gecompareerd ende verscheenen is

Hendrikkus Kitzen meerderjarig

jongman geboren tot Sint Odilia-

bergh bij Ruremunde,

woonende alhier en

en Johanna Martens nog minderja-

rige jonge dogter gebooren en

woonagtig te Well de-

partement van den Rhoer, ten

effecten regtens geadsisteert met

Gerradus Martens en Mechtildis

Derks, dewelken verklaerden van

voornemens te zijn met elkande-

ren een wettig huwelijk aan te

gaan te welke einde dezelver

versogte dat hunne drie sondag-

 

sche huwelijks proclamatien mogten

ergaan opdat dit dit [sic] onver-

hindert geschied zijnde hun

lieder huwelijk na de wetten en

s' lands costumen mag worden

gesolemniseerd

 

Maashees den 7de julij 1800

tien

[handtekeningen van:]

Hendrik Ketsen

hand + merk gesteld

door Johanna Martens

J Martens

Meggeltildis

Dercks

W: Janssen

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 6 st. 1809 met

links en rechts handtekeningen van: onleesbaar en Mulders]

hierbij een zegel

a 2 st.

den ondergetekende geeft hier

meede aan commissarissen

uit het gemeentebestuur

van Maashees tot de huwe-

[linksonder toegevoegd:

tot no 37

 

lijks saaken aan

dat hij van voornemens is

zig met Johanna Martens

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 2 st. 1809 met

links en rechts handtekeningen van: onleesbaar en Cadron]

in den huwelijken staat

te begeven.

Maashees den zevende julij

1800 tien

[handtekening van:]

Hendrik Ketzen

 

Maashees SH1810-007   -   22-09-1810   -   blz. 36-39

[tekst op schutblad:]

acte van trouw

voor

Gerrardus Hermsen

en Johanna Janssen

jongman en jonge dogter

de dato 22 september 1810

te

Maashees

no. 39 fol. 7

 

[blad voorzien van zegel empire Francais 12 st. 1810 met

links en rechts handtekeningen van: A v Gaem en van Ermel]

hierbij een zgel van 2 st.

wij Willem Janssen en

Ernst van den Wollenbergh

schepenen commissarissen tot de huwelijks

saaken uit het gemeente bestuur van

Maashees doen hier meede te weten dat

voor ons gecompareerd zijn Gerrardus

Hermse meerderjarig jongman geboren te

Sonsbeek en woonende te Holthees, en

Johanna Janssen nog minderjarige

jonge dogter voorzien met consent

van haar ouders geboren en wonende te Holthees

voornoemt ten effecten regtens geadsisteert

met Johannes Janssen en Helena van

Mechelen, ten welken einde derzelve ver-

sogte dat hunne drie sondagsche

huwelijks proclamatien op zijn tijd

en plaatze mogte ergaan opdat dit

onverhindert voorafgegaan zijnde

hun lieder huwelijk na de wetten

 

[blad voorzien van zegel empire Francais 2 st. 1810 met

links en rechts handtekeningen van: A v Gaem en van Ermel]

en s' lands costumen mag worden

gesolemniseerd ende voltrokken

actum Maashees den 22 septem-

ber 1800 en tien

[handtekeningen van:]

Gradus Hermsen

IJohanna IJanssen

J: Janssen

hand + merk gesteld door

Helena van Mechelen

getuige WD Rink

W: Janssen

E vd Wollenbergh

mij preesent

WD Rink

 

[blad voorzien van zegel empire Francais 8 st. 1810 met links

en rechts handtekeningen van: A v Gaem en van Ermel]

den ondergeteekende geeft hier mede

aan commissarissen tot de huwelijken zaken

uit het gemeente bestuur van Maashees

aan dat hij van meninge is omme met

Johanna Janssen zigh in den huwelijken staat

te begeven

Maashees den 22e van herfstmaand

1700 tien

[handtekening van:]

Gradus Hermsen