GenBronnen

digitalisering

maas

Maashees huwelijken voor schepenen 1808-1809


[in 1808 geen inschrijvingen bekend]

 

[1809]

Maashees SH1809-001   -   01-04-1809   -   blz. 95-98

[tekst op schutblad:]

acte van trouw

voor

den sergeant mayor

W. Scheerder en

Johanna M: Kennis

de dato 1 van grasmaand

1809

te

Maashees

no. 28 fol. 5 v(er)so

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 12 st. 1808 met

links en rechts handtekeningen van: D Muller en Cadron]

wij Gerrit Linssen preesi-

dent Willem Walraven Ernst van den

Wollenbergh en Willem Janssen

schepenen commissarissen tot de huwelijks-

saaken van den gerichte Maashees doen hier

meede te weeten dat voor ons verschenen

zijn Willem Scheerder sergeant mayor

bij het corps koninglijke grensjagers

weduwenaar van Catharina Ozij gebo-

ren te Amsterdam, en Johanna

Martini Kennis weduwe van de

v: lieutenant de artillerie A: Werlings-

hoff - bijde woonagtig alhier, ten effecten

regtens geadsisteert met Cornelis Nico-

laas Goudsblom, en Petronella Stenger

dewelken verklaarden van voorneemens te

zijn met elkanderen een wettig huwelijk

aan te gaan ten welken einde dezelve

verzogte dat hunne drie zondagsche

huwelijks proclamatien mogten ergaan

opdat dit geschied zijnde hun lieder

huwelijk na de wetten en s' lands

costumen mag werden gesolemniseerd

ende voltrokken

 

actum Maashees den eersten

van grasmaand 1800 negen

[handtekeningen van:]

Willem Scheerder

hand x merk gesteld door

Johanna Martini Kennis

getuijge WD Rink

Cornelis Goudsblom

Piter Nella Stenger

Gerit Lijnsen

W: Walraven

E v:d: Wollenbergh

W: Janssen

mij preesent

WD Rink

sec(reta)ris

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 6 st. 1808 met

links en boven handtekeningen van: van Ermel en onleesbaar]

dit zegel van 6 st dient tot

supletie van

1o de acte van aangifte

2o de acte van trouw

3o publicatie

4do den uitgeef brief

waarbij den sergeant mayor

W. Scheerder met J:M: Kennis

ter huwelijk zijn ingetekend

tot Maashees den van grasmaand

1800 negen

[handtekening van:]

WD Rink

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 6 st. 1808 met

links en rechts handtekeningen van: van Ermel en onleesbaar]

den ondergetekende geeft hier mede

aan den gerichte van Maashees

aan dat hij van voornemens is

zich met Johanna Martine Ken-

nis weduwe van den v: lieutenant

de artillerie A: Werlingshoff in den

huwelijken staat te begeven

Maashees den eersten van grasmaand

1800 negen

[handtekening van:]

Willem Scheerder

 

Maashees SH1809-002   -   29-04-1809   -   blz. 99-104

[tekst op schutblad:]

acte van trouw

voor

Johannes Smits

meerderj: j:m: en Anna

Maria Janssen meerderj:

j:d: de dato 29 van

grasmaand 1809

te

Maashees

no. 29 fol. 6

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 6 st. 1808 met

links en rechts handtekeningen van: v Ermel en onleesbaar]

wij Ernst van den Wollenbergh

en Willem Janssen

schepenen commissarissen tot de

huwelijks zaaken uit het gemeente

bestuur van Maashees doen hier

mede te weeten dat op heden dato

ondergeschreve voor ons gecompareerd

zijn Johannes Smits meerderjarig

jongman geboren te Gijsteren, en

Anna Maria Janssen meerderjarige

jonge dogter geboren te Venraij

en bijde woonagtig te Holthees

ressort desen rechtbanke ten effecten

regtens geadsisteert met Helmus

Janssen en Petronella Smits, dewelke

 

dewelke [sic] verklaarde van voor-

nemens te zijn met elkanderen een

wettig huwelijk aan te gaan ten

welken einde deselve verzogte

dat hunne drie sondagsche

huwelijks proclamatien op zijn

[tijd en plaatze]

mogten ergaan opdat dit geschied

zijnde hun lieder huwelijk na

de wetten en s' lands costumen

mag werden gesolemniseerd

ende voltrokken

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 6 st. 1808 met

links en rechts handtekeningen van: v Ermel en onleesbaar]

actum Vierlingsbeek [sic] den 29 van gras-

maand 1800 negen

[handtekeningen van:]

J Smits

hand + merk gesteld door

Anna Maria Janssen

Wilhelmus Jansen

Peterke Smits

getuijge WD Rink

E v:d: Wollenbergh

W: Janssen

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 6 st. 1808 met

links en boven handtekeningen van: van Ermel en [onleesbaar]]

dit zegel van 6 st dient tot supletie

van

1o de acte van aangifte

2o de publicatie

3o de acte van trouw

4do den trouw brief, waarbij Johannes

Smits met Maria Janssen op de

29e van grasmaand 1809 te

Maashees ter huwelijk zijn

ingeschreven

[handtekening van:]

WD Rink

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 6 st. 1808 met

links en boven handtekeningen van: van Ermel en onleesbaar]

den ondergetekende geeft hier

mede aan commissarissen tot de

huwelijkszaaken uit het gemeente

bestuur van Maashees aan dat

hij van voornemens is zig met

Anna Maria Janssen meerderjarige

jonge dogter in den huwelijken staat

te begeven

Maashees den 29e van grasmaand

1800 negen

[handtekening van:]

J. Smits

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 6 st. 1808 met

links en boven handtekeningen van: van Ermel en [onleesbaar]]

huwelijks proclamatie

de navolgende personen sullen met

elkanderen treden in den huwelijken staat

als Johannes Smits bruijdegom wonen-

de te Holthees ressort dezen dingbanke

met Anna Maria Janssen bruijd

mede tot Holthees voors. woonagtig

en zo jemand eenige beletselen of hin-

dernissen ´t zij van bloede swagerschap

of voorgaande beloften, waarom dit

huwelijk geen voortgang zoude behoo-

ren te hebben wil voorwenden die zal

hetzelve in tijds hebben bekend te maaken daer

het behoord

Maashees den 29e van grasmaand

1800 negen

ter ordonnantie van dezelve

[handtekening van:]

W.D. Rink

sec(reta)ris

 

Maashees SH1809-003   -   09-09-1809   -   blz. 89-94

acte van trouw

van

Gerardus Huijbers

en

Hendrina Jeurissen

den negende

van herfstmaand 1800 negen

te

Maashees

no. 30 fol. 6

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 12 st. 1808 met

links en rechts handtekeningen van: van Ermel en Spaan]

hierbij nog een een zegel à 2 st

wij Willem Janssen en

Ernst van den Wollenbergh

schepenen commissarissen tot de huwelijks-

zaaken uit het gemeente belang van

Maashees, doen hier meede te weeten dat

voor ons gecompareerd zijn Gerardus

Huijbers weduwenaar van Christinna

Janssen wonende te Vierlingsbeek en

Hendrina Jeurissen weduwe van Gijs-

bertus Claassen wonende op den Bosch

ressort desen dingbanke ten effecten

regtens geadsisteert met Peter

Claassen en Jacoba Claassen, dewelken

verklaarden van voorneemens te zijn met

elkanderen een wettig huwelijk aan te gaan

 

ten welken einde dezelve verzogte dat

hunne drie sondagsche huwelijks pro-

clamatien op zijn tijd en plaatze mogte

ergaan opdat dit onverhindert geschied

zijnde hun lieder huwelijk naar de wet-

ten en s' lands costumen mag werden

gesolemniseerd

Maashees den negende

van herfstmaand 1800 negen

[handtekeningen van:]

G: Huijbers

Hendrijna IJuresen

Peter Klaassen

Jacoba Klaassen

W: Janssen schepen

E v:d: Wollenbergh

mij present

WD Rink

sec(reta)ris

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 2 st. 1808 met

links en rechts handtekeningen van: van Ermel en Spaan]

[doorgehaalde tekst, daarna:]

dit zegel gehoord tot de acte van

trouw van Gerrardus Huijbers den

negende van herfstmaand 1800 negen

[handtekening van:]

WD Rink

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 6 st. 1808 met

links en boven handtekeningen van: v Ermel en Meldorp]

hierbij een zegel van 1 st

den ondergetekende geeft

hier meede aan commissaris-

sen tot de huwelijkszaken

uijt het gemeente

bestuur van Maashees

aan dat hij van

 

voornemens is zig met

Hendrinna Jeurissen wed(uw)e

van Gijsbertus Claassen in

den huwelijken staat

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 1 st. 1808 met

links en boven handtekeningen van: v Ermel en Cadron]

te begeven

Maashees den negenden van

herfstmaand 1800 negen

[handtekening van:]

G: Huijbers

 

Maashees SH1809-004   -   14-10-1809   -   blz. 84-91 [BHIC dubbele blz. nummers]

[tekst op schutblad:]

acte van trouw

van

Michiel van der Burgt

en Allegonda van Mec-

helen meerderj: jongman

en

jonge dogter

d.d. 14 van wijnm:

1809

te

Maashees

fol. 6 no. 31

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 12 st. 1809 met

links en rechts handtekeningen van: van Ermel en onleesbaar]

hierbij nog 1 een zegel à 2 st

wij Ernst van den Wollenbergh en

Willem Janssen

schepenen commissarissen tot de

huwelijks zaaken uit het gemeente

bestuur van Maashees doen hier

meede te weeten dat voor ons gecom-

pareerd zijn Michiel van der Burgt

meerderjarig jongman geboren

en wonenden te Wel, en Allegonda

 

van Mechelen meerderjarige jonge

dogter geboren en wonende alhier

te Holthees ten effecten regtens

geadsisteert met Peter Kuppen en

Cornelia van Mechelen

dewelken verklaerden van voornemen

te zijn met elkanderen een wettig

huwelijk aan te gaan, ten welken einde

dezelver verzogte dat hunne drie

sondagsche huwelijks proclamatien

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 2 st. 1809 met

links en rechts handtekeningen van: van Ermel en Laerden]

op zijn tijd en plaatze mogte ergaan

opdat dit onverhindert geschied

zijnde hun lieder huwelijk naar de

wetten en s' lands costumen mag worden

gesolemniseerd ende voltrokken

Maashees den 14 van wijnmaand

1800 negen

[handtekeningen van:]

M van der Burgt

Allegonda van Meggelen

hand + merk gesteld door

Peter Kuppen

getuijge WD Rink

C: v: Meggelen

E v:d: Wollenbergh

W: Janssen

mij present

WD Rink

sec(reta)ris

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 2 st. 1809 met

links en boven handtekeningen van: D Muller en Meldorp]

dit zegel dient ingevolge koninglijk

besluit van de 17e van grasmaand

1809 no 1. tot inliggende verklaring van

het gaan des huwelijksproclamatien van

Michiel van der Burgt c: s:

omgeslagen doet mij ondergetee-

kend te Mil den 19 van wijnmaand

1809

A: Verstraaten secretaris

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 6 st. 1809 met

links en boven handtekeningen van: v Ermel en onleesbaar]

huwelijks proclamatie

de navolgende personen zullen

met elkanderen treeden in den huwelijken

staat Michiel van den Burgt bruij-

degom wonende te Mil, met Allegonda

van Mechelen bruijd wonende te

Holthees; en zo jemand eenige beletze-

len of hindernissen ´t zij van bloede zwaa-

gerschap of voorgaande belofte, waarom

dit huwelijk geene voortgang zoude

behooren te hebben wil voorwenden

die zal hetzelve in tijd hebben bekend

te maaken daar het behoord

Maashees den 14de van wijnmaand

1800 negen

ter ordonn: van dezelve

[handtekening van:]

W.D. Rink

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 12 st. 1809 met

links en boven handtekeningen van: D Muller en onleesbaar]

ik ondergetekende secretaris van Mil verklare en certifi-

ren bij deze dat de drie zondagsche huwelijksproclama-

tien van Michiel van den Burgt en Allegonda van

Mechelen alhier te Mil succesievelijk op zondag

den 15.e zondag den 22 en heden zondag den 29 van

wijnmaand onverhindert zijn ergaan, kunnende

dus dezelven voor zo veel schepenen van Mil aangaat

te Maashees in den echten staat worden bevestigd.

Mil den 29e van wijnmaand 1809

A: Verstraaten secretaris

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 6 st. 1809 met

links en boven handtekeningen van: v Ermel en Meldorp]

hierbij een zegel van 1 st

den ondergetekende geeft

hier meede aan t gemeente

bestuur van Maashees

aan dat hij van voornemens

 

is zig met Allegonda

van Mechelen in den huwe-

lijken staat te begeven

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 1 st. 1809 met

links en boven handtekeningen van: v Ermel en Cadron]

Maashees den 14 van

wijnmaand 1800

en negen

[handtekening van:]

M van der Burgt