GenBronnen

digitalisering

maas

Maashees huwelijken voor schepenen 1807


[1807]

Maashees SH1807-001   -   28-03-1807   -   blz. 124-127

acte van trouw

voor den s' lands gaerder

W: Stevens en

A:G: Rutter

de dato 28 mart 1807

te

Maashees

no. 22 fol. 5 v(er)so

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 6 st. 1806 met

links en rechts handtekeningen van: van Bon en Cadron]

wij Willem Janssen preesident loco den schout

civiel Willem Walraven en Ernst

van den Wollenbergh

schepenen commissarissen tot de huwelijks

zaaken van desen rechtbanke Maashees

doen hier meede te weten dat voor ons

zijn gecompareerd den s' lands gaerder

gestationeerd alhier Willem Stevens

geboren tot Groeningen ressort Vierlings-

beek, met Anna Gertruidus Rutter

geboren tot Kevelaer, bijde alhier woonagtig

meerderjarig jongman, en jonge dogter

ten effecten rechtens geadsisteerd met

Jan Stevens en Petronella Rutter

dewelken verklaarden van voornemens

te zijn met elkanderen een wettig huwelijk

aan te gaan ten welken einde dezelve

verzogte dat hunne drie sondagsche

huwelijks proclamatien ter behoorlijcker tijd

en plaatze mogten ergaan opdat dit ge-

schied zijnde hun lieder huwelijk na

de wetten en s' lands costume mag worden

gesolemniseerd ende voltrokken

actum Maashees den 28 maart 1800

en zeven

[handtekeningen van:]

W: Stevens

A:G: Rutter

J: Stevens

P Ruter

W: Janssen president

locoo [sic] schout siviel

W: Walraven

E: v:d: Wollenbergh

in kennisse van mij

WD Rink

sec(reta)ris

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 6 st. 1806 met

links en rechts handtekeningen van: van Bon en Cadron]

aan het gemeente bestuur alhier

word aangegeven dat den ondergetee-

kende met Anna Gertruijdus Rutter

sich op heden ten huwelijk voor sche-

penen tot de huwelijks zaaken

wil doen inschrijven, met resatie

van contraire sustenue id que

cum expensis

actum Maashees den 28 maart

1800 en zeven

[handtekening van:]

W: Stevens

 

[blad voorzien van klein zegel 6 st. 1806 met links en rechts

handtekeningen van: van Bon en Cadron]

huwelijks

proclamatie

s' lands gaarder gestationeerd alhier

Willem Stevens bruidegom, met Anna

Gertruidus Rutter bruid, beide wo-

nende alhier, staan met elkanderen

in 't huwelijk te treden, en zo jemand

enige beletzelen of hindernissen 't zij

van bloede, zwagerschap of voor-

gaande beloften waarom dit huwelijk

geen voortgang zoude behooren te

hebben, wil voorwenden die zal het

zelve in tijd hebben bekend te maken

daer het behoord.

 

actum Maashees den 28 maaart

1800 zeven

ter ordonnantie van dezelve

[handtekening van:]

W:D: Rink

 

[tekst op additioneel schutblad:]

dese huwelijks proclamatie

gepubliceert door mij Theod. Drissen

in bij wezen van leden van het

gemeente bestuur van Maashees

de 29 maart 1807 T: Drissen

richter b.

den 5 april deze gepubliceert

Theod. Drissen

den 12 april deze proclamat[ie]

gepubliceert door mij

Theodorus Drissen

richter boode

 

Maashees SH1807-002   -   02-05-1807   -   blz. 119-123

acte van trouw

voor

Godefridus Niessen en

Gertruij Daniels

de dato 2 maij 1807

te

Maashees

no. 23 fol. 5

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 6 st. 1807 met

links en rechts handtekeningen van: van Bon en Cadron]

dit zegel van 6 st benevens

ingesloten mede van 6 st dient

voor een acte

wij Gerrit Linssen preesident loco

den schout civiel Ernst van den Wollenbergh

en Willem Walraven schepenen van de

civiele rechtbanke van Maashees

doen hier meede te weten dat voor ons

gecompareerd zijn Godefridus Niessen

meerderjarig jongman geboren te Oeldren

en woonagtig te Gijsteren, en Gertruij

Daniels meerderjarige jonge dogter, geboren

en woonagtig alhier, ten effecten regtens

geadsisteerd met Daniel Daniels

en Magdalena Niesen dewelken verklaer-

den van voornemens te zijn met elkan-

deren een wettig huwelijk aan te gaan

ten welken einde dezelve verzogte

dat hunne drie sondagsche huwelijks

proclamatien op zijn tijd en plaatze

 

mogten ergaan opdat die onverhindert

geschied zijnde hun lieder huwelijk

na de wetten en s' lands costume

mag worden gesolemniseerd ende

voltrokken

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 6 st. 1806 met

links en rechts handtekeningen van: van Bon en Cadron]

actum Maashees den 2 maij

1800 en zeven

[handtekeningen van:]

hand x merck gestelt door

Godefridus Niesen

Gertruij Daniels

hand x merck gestelt door

Daniel Daniels

hand x merck gestelt door

Magdalena Niesen

Geret Leijnsen presedent

loco den schout sijvijl

E: v:d: Wollenbergh

W: Walraven

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 6 st. 1807 met

links en rechts handtekeningen van: van Bon en Cadron]

den ondergetekende Godefridus Niessen

geeft op heden aan het gemeente bestuur

alhier aan dat hij van intentie en meninge

is om zig op heden met Gertruij Daniels ten

huwelijke alhier te doen inschrijven

 

actum Maashees den 2 maij 1800

en zeven

hand x merck door Godefridus

Niessen getuijge W: Janssen

getugt E vd Wollenbergh

 

[blad voorzien van klein zegel 6 st. 1806 met links en rechts

handtekeningen van: van Bon en Cadron]

huwelijks proclamatie

de navolgende perzoonen zullen met el-

kanderen treden in den huwelijken staat

als Godefridus Niessen bruijdegom

met Gertruij Daniels bruijd, wonende

zo te Gijsteren als hier, en zo jemand

enige beletzelen of hindernissen 't zij van

bloede zwagerschap of voorgaande

beloften waarom dit huwelijk geenen

voortgang zoude behoren te hebben wil

voorwenden die zal hetzelve in tijd

hebben bekend te maken daar het behoord

actum Maashees den 2e maij 1807

ter ordonn(antie): van deselve

[handtekening van:]

WD Rink

 

Maashees SH1807-003   -   09-05-1807   -   blz. 114-118

acte van trouw

voor

Jan Cremers m:j: en

Eleonora Dela m:j: d:

de dato 9 maij 1807

te

Maashees

no. 24 fol. 5

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 12 st. 1807 met

links en rechts handtekeningen van: Stevens en Spaan]

wij Gerrit Linssen preesident loco den

schout civiel Willem Janssen en

Ernst van den Wollenbergh

schepenen van dezen dorpe en dingbanke

Maashees doen hier mede te weten dat voor

ons gecompareerd zijn Jan Cremers meer-

derjarig jongman geboren te Vierlingsbeek

en laast een jaar en ses weeken alhier ge-

woond hebbende, en Eleonora Dela

meerderjarige jonge dogter, geboren te

Blerick bij Venlo laast gewoond hebbende

te Malden ten effecten regtens geadsis-

teert met Hendrik en Petronel Cremers

dewelken verklaarden van voornemens

te zijn met elkanderen een wettig huwelijk

aan te gaan, ten welken einde dezelve

verzogte dat hunne sondagsche hu-

welijks proclamatien op zijn tijd en plaatze

mogten ergaan opdat dit onverhindert

 

geschied zijnde hun lieder huwelijk na

de wetten en s' lands costume mag worden

gesolemniseerd ende voltrokken

 

actum Maashees den negende maij

1800 en zeven

[handtekeningen van:]

hand x merck gestelt

door Jan Cremers

hand x merck gestelt

door Eleonora Dela

hand x merck gestelt

door Hendrijcus Cremers

hand x merckt gestelt

door Petronel Cremers

getuijge W: Janssen

getuegen E vd Wollenbergh

W: Janssen

E vd Wollenbergh

 

[blad voorzien van klein zegel 6 st. 1807 met links en rechts

handtekeningen van: Stevens en Cadron]

huwelijks-proclamatie

de navolgende perzoonen zullen met

elkanderen treden in den huwelijken

staat als Jan Cremers bruidegom wonende alhier

met Eleonora Dela bruijd wonende

te Malden en zo iemand eenige belet-

zelen of hindernissen 't zij van bloede

zwagerschap of voorgaande beloften

waarom dit huwelijk geen voortgang

zoude behoren te hebben wil voorwenden

die zal hetzelve in tijd hebben bekend

te maaken daar het behoord

 

actum Maashees den 9e maij 1800

en zeven

ter ordonn(antie) van dezelve

[handtekening van:]

W:D: Rink

sec(reta)ris

 

[blad voorzien van klein zegel 6 st. 1807 met links en rechts

handtekeningen van: Peters en Spaan]

dat de drie gewoone huwelijks

proclamatien van

Jan Cremers j:m: te Maashees

met

Eleonora Dela j:d: te Malden

alhier voor de weth onverhindert

gegaan hebben, en geschied zijn, zulks

verklaare ik onderges: sec(reta)ris van

houwelijks zaaken te Malden, mits

dezen, sigh: den 24e maij 1807

[handtekening van:]

G Mol.

 

[blad voorzien van klein zegel 6 st. 1807 met rechts

handtekeningen van: Cadron en Stevens]

den ondergetekende Jan Cremers

geeft hier mede aan het gemeente

bestuur van Maashees aan dat

hij van voornemens is zig met

Eleonora Dela in den huwelijken

staat te treden.

 

actum Maashees den negende

maij 1800 en zeven

hand x merck gestelt

door Jan Cremers

getuijge W: Janssen

getuegen E: v:d: Wollenbergh

 

[tekst op additioneel schutblad:]

beken ik ondergetekende

dat deze proclamatie onver-

hinderd is gepubliceert op

den 10 meij den 17 meij en den

24 dito

door mij Theodr Drissen

richter boode

[in ander handschrift:]

1807

[op andere zijde, onderste boven geschreven:]

burger mr.

W Janssen

te Maashees

 

Maashees SH1807-004   -   06-06-1807   -   blz. 112-113

6 junij 1807

Maashees

zie 't trouwboek

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 6 st. 1806 met

links en rechts handtekeningen van: van Bon en Cadron]

den ondergetekende geeft hier mede aan

het gemeente bestuur alhier aan dat hij

van voornemens is zig met Willeminna

Simons in den huwelijken staat te begeven

 

actum Maashees den 6 junij 1800 zeven

[handtekening van:]

hand + merk gesteld door

Willem Janssen

getuijge WD Rink

 

[blad heeft zwart stempel empire Francais 25c.]

publication de mariage

le seize mai 1807 a onze heures de matin

sont comparu devant moi H. Giltay maire

de Bergen et officier de l'etat civil Guillaume

Dercks âge de trente huit né à Vierlingsbeek

en Hollande, fils de Jean Dercks et de Marie

Claessens . et Hermine Sijmons agée de

trente quatre ans née à Bergen fille de

Corneille Sijmons et de Catharine Coppis

dont la publication aura lieu le dimanche

dix sept et pour la seconde fois le dimanche

vingt quatre mai conformement aux disposi-

tions de l'art 63 de la loi du 20 ventose

an onze et dont le mariage doit avoir

lieu devant moi le deux juin 1807 a

dix heures du matin dans le maison

commune de Bergen

fait à Bergen les jours et an

que dessus

[handtekening van:]

H: Giltay

[op achterzijde:]

tot no. 25

 

Maashees SH1807-005   -   29-08-1807   -   blz. 109-111

[tekst op schutblad:]

acte van trouw

voor

Willem Brouwers wed(uwe)n(aa)r

van Helena van der Zande

en Francina Linssen wed(uw)e

van Anthoon Linssen

de dato 29 augustus

1807

te

Maashees

no. 26 fol. 5 v(er)so

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 12 st. 1807 met

links en rechts handtekeningen van: van Bon en Spaan]

wij Gerrit Linssen

Ernst van den Wollenbergh en

Willem Janssen

schepenen van dezen dorpe en ding-

banke Maashees doen hier meede te

weeten dat voor ons gecompareerd is

Willem Brouwers wed(uwe)n(aa)r van Helena van

der Zande, en Francina Linssen wed(uw)e

van Anthoon Linssen, in effecten regtens

geadsisteert met Laurens en Johanna

Linssen dewelke verklaarden van

voornemens te zijn met elkanderen

een wettig huwelijk aan te gaan, ten

welken einde deselve verzogte

dat hunne drie sondagsche huwelijks

proclamatien op zijn tijd en plaatze

mogten ergaan opdat dit geschied

zijnde hun lieder huwelijk na

 

de wetten en s' lands costume mag

worden gesolemniseerd ende

voltrokken

 

actum Maashees den 29e augustus

1800 zeven

[handtekeningen van:]

Willem Brouers

hand x merk gesteld door

Francina Linssen

hand x merk gesteld

door Laurens Linssen

hand x merk gesteld

door Johanna Linssen

getuijge W:D: Rink

Geret Lijnsen

E vd Wollenbergh

W: Janssen

mij preesent

W:D: Rink

sec(reta)ris

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 6 st. 1807 met

links en rechts handtekeningen van: van Bon en Cadron]

den ondergetekende geeft hier mede

aan het gemeente bestuur van

hieraan dat hij van meninge is zig

met Francina Linssen wed(uw)e Anthoon

Linssen in den huwelijken staat te

begeven

Maashees den 29 augustus 1800

zeven

[handtekening van:]

Willem Brovers

 

Maashees SH1807-006   -   29-08-1807   -   blz. 105-108

[tekst op schutblad:]

acte van trouw

voor

Gabriel Smits

wed.nr van Maria Hense

met Petronella Janssen

wed(uw)e Arnoldus Moren

de dato 29 augustus

1807

te

Maashees

no. 27 fol. 5 v(er)so

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 12 st. 1807 met

links en rechts handtekeningen van: Stevens en Spaan]

wij Gerrit Linssen president,

E v den Wollenbergh en W: Janssen schepe-

nen van dezen dorpe en dingsbanke

van Maeshees doen hier mede

te weten dat voor ons gecompareerd

is Gabriel Smits weduwenaar van

wijlen Maria Hense en Petronella

Janssen wed(uw)e van wijlen Arnoldus

Moren in effecten rechtens gead-

sisteerd met Matthijs Smits en

Sibilla Martens dewelke verklaart

van voornemens te zijn een wettig

huwelijk aan te gaan, ten welken einde

dezelve verzogten dat hunne drie

huwelijksche sondagsche proclamatien

op zijn tijd en plaatse mogten ergaan

opdat dit geschied zijnde hun lieder

huwelijk om de wetten en s' lands

costume mogten worden gesolemniseerd

en voltrokken

actum Maashees de 29 augus-

tus 1807

[handtekeningen van:]

G Lijnsen

E vd Wollenbergh

W: Janssen

mij preesent

W:D: Rink

sec(reta)ris

G Smits

Peternel Jansen

Jan Matijs Smits

Sibilla Mar-

tens

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 6 st. 1807 met

links en rechts handtekeningen van: van Bon en Cadron]

den ondergetekende geeft hier mede aan

het gemeente bestuur van Maashees aan

dat hij van voornemens is zig met Petro-

nella Janssen in den huwelijken staat te

begeven

Maashees den 29 augustus 1800 zeven

[handtekening van:]

Gabriel Smits

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 12 st. 1807 met

links en rechts handtekeningen van: onleesbaar en Spaan]

certificeere ik onder ondergeschreve secretaris

van Sambeek dat de drie agter een

volgende zondagsche huwelijks procla-

matien van Gabriel Smitz wed(uwe)n(aa)r,

en Petronella Janssen, wed(uw)e, alhier

onverhindert zijn ergaan en konnen

derhalven voor zoveel Sambeek aangaat, te

Maashees of welke plaats ook mits

binnen dit konink rijck inden

huwelijk staat worden bevestigd

actum Sambeek den 13 september

1800 en seven

attestor

R: Huijbers

secretaris