GenBronnen

digitalisering

maas

Maashees huwelijken voor schepenen 1806


[1806]

Maashees SH1806-001   -   05-04-1806   -   blz. 33-35

acte van trouw

voor

JP Cremers en

Anna G Hogen

meerderj. jongm: en jonge

dogter

de dato 5 april 1806

te

Maashees

no. 17 fol. 4

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 12 st. 1806 met

links en rechts handtekeningen van: J van Bon en onleesbaar]

wij Willem Wae[l]raven preesident loco den

schout civiel Ernst van den Wollenbergh

en Willem Janssen

schepenen der civiele rechtbanke Maashees

doen hier meede te weeten dat voor ons

gecompareerd zijn Jan Peter Cremers meer-

derjarig jongman geboren en woonagtigtig

alhier, en Anna Gertruij Hoogen meer-

derjarige jonge dogter geboren en woon-

agtig te Wansum lande van Cessel, ten

effecten regtens geadsisteert met Sibertus

Johannes Creemers en Johanna Maria

Hogen, dewelke verklaarden van voor-

nemens te zijn met malkanderen een

wettig huwelijk aan te gaan, ten wel-

ken einde derzelve verzogte dat

hunne drie sondagse huwelijks

proclamatien ter behoorlijker tijd en

plaatze mogte ergaan opdat dit

voorafgegaan zijnde derselver huwelijk

na de wetten en s' lands costumen

mag worden gesolemniseerd ende

voltrokken

 

actum Maashees den 5 april

1800 ses in teeken van waarheid soo

hebben wij gerigtspersoonen voornoemt

deze benevens de comparanten en haere

adsistenten met onze gewoone signa-

tuuren bekragtigd ende meede door

onzen secretaris laaten contrasigneeren.

[handtekeningen van:]

J:P: Cremers

A G Hoegen

S: J: Cremers

J M Hoogen

W. Walraven president

E: v:d: Wollenbergh

Willem Janssen

in kennisse van mij

W:D: Rink

sec(reta)ris

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 6 st. 1806 met

links en rechts handtekeningen van: van Bon en Cadron]

den ondergetekende geeft hier meede aan

het gemeente bestuur alhier aan dat hij

van voornemens is zig met Anna Ger-

truij Hoogen in den huwelijken staat

te begeven

actum Maashees den 5 april 1800 en

zes

 

Maashees SH1806-002   -   26-04-1806   -   blz. 131-132, 148

acte van trouw

voor

Johannes Cleven

en Elisabeth van der Linden

de dato 26 april

1806

te

Maashees

no. 18 fol. 4

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 12 st. 1806 met

links en rechts handtekeningen van: van Bon en Hildebrand]

wij Ernst van den Wollenbergh pree-

sident loco den schout civiel en

Willem Janssen

scheepenen van deezen dorpe en dingbanke

Maashees doen hier meede te weten dat

voor ons gecompareerd zijn Johannes Cleven

meerderjarig jongman geboren en woonagtig

tot Holthees ressort dezen dingbanke

en Elisabeth van der Linden meerderjarige

jonge dogter geboren tot Venraij lande van

Cessel meede tot Holthees voornoemt

woonagtig ten effecten regtens geadsi-

steerd met Hendrik Cleven en Petronella

Simons dewelken verklaerden van

voornemens te zijn met elkanderen

een wettig huwelijk aan te gaan ten

welken einde dezelve verzogte dat

hunne drie sondagsche huwelijks

proclamatien op zijn tijd en plaatze

 

mogte ergaan opdat dit geschied

zijnde hun lieder huwelijk na de wetten en

s' lands costume mag worden gesolem-

niseerd ende voltrokken

actum Maashees den 26 april 1800 en ses

in teeken van waerheid zo hebben wij gerigts-

persoonen voornoemt deze benevens de

comparanten beteekend ende meede door

secretaris laaten contrasigneren

[handtekeningen van:]

Johannes Clijven

hant x merckt gestelt door

Eliesebet van der Lijnden

Hendrijck Cliven

P: Siemons

E: v:d: Wollenbergh locko schout

Willem Janssen

in kennisse van mij

WD Rink

sec(reta)ris

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 6 st. 1806 met

links en rechts handtekeningen van: van Bon en Cadron]

den ondergeteekende geeft hier meede

aant gemeente bestuur aan dat

hij van voornemens is zig met

Elisabeth van der Linden in den huwe-

lijken staat te begeeven

actum Maashees den 26 april 1800

en zes

 

Maashees SH1806-003   -   24-05-1806   -   blz. 130 en 133-134

acte van trouw

voor

Gerrardus Rabins

en Hendrinna van Rens

de dato 24 maij 1806

te

Maashees

no. 19 fol. 4

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 12 st. 1806 met

links en rechts handtekeningen van: van Bon en Hildebrand]

wij Willem Walraven preesident loco den

schout civiel Ernst van den Wollenbergh

en Willem Janssen

schepenen van deezen dorpe en dingbanke

Maashees, doen hier meede cond en tuijgen,

dat voor ons gecompareerd zijn, Gerardus

Rabins, meerderjarig jongman, geboren

tot Groeningen, ressort Vierlingsbeek, en

Hendrinna van Rens, meerderjarige jonge

dogter geboren tot Holthees ressort de-

zer dingbanke, bijde woonagtig

te Holthees voornoemt, ten effecten reg-

tens geassisteert met Jacobus Bonants

en Wilhelmina Rabins dewelken ver-

klaerde van voornemens te zijn, met

elkanderen een wettig huwelijk aan te

gaan, ten welken einde dezelve verzogte,

dat hunne drie sondagsche huwe-

lijks proclamatien mogten ergaan

 

opdat dit voorafgegaan zijnde,

hun lieder huwelijk na de wetten en

s' lands costume mag worden gesolem-

niseerd ende voltrokken

 

actum Maashees den 24 maij 1800

en ses in teeken van waerheid,

zoo hebben wij gerigtspersoonen voor-

noemt deze benevens de comparanten

en haare adsistenten, met onze gewone

signatuuren bekragtigd, ende meede

door onzen secretaris contrasigneren

laaten

[handtekeningen van:]

hant x merck gestelt door

Graedus Raebijns

Hendrina van Rensch

Jacobus Bonants

hant x merck gestelt door

Willeminna Rabinst

W: Walraven

loco schout

E: v:d: Wollenbergh

Willem Janssen

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 6 st. 1806 met

links en rechts handtekeningen van: van Bon en Cadron]

den ondergetekende geeft hier mede

aan het gemeente bestuur van

hier aan dat hij van voornemens is

zich met Hendrinna van Rens

in den huwelijken staat te begeven

actum Maashees den 24 maij 1800 zes

 

Maashees SH1806-004   -   18-10-1806   -   blz. 129 en 135-137

acte van trouw

voor

Johannes Fleuren

wed(uwe)n(aa)r van Helena van (den) Heuvel

met Willeminna Janssen

wed(uw)e Jacobus Verholt

de dato 18 october 1806

te

Maashees

no. 20 fol. 4 v(er)so

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 12 st. 1806 met

links en rechts handtekeningen van: van Bon en Hildebrand]

wij Willem Janssen preesident loco den

schout civiel, Ernst van den Wollenbergh

en Willem Walraven

scheepenen van deezen dorpe en ding-

banke Maashees, doen hier meede te weeten

dat voor ons gecompareerd ende verschenen

zijn Johannes Fleuren wed(uwe)n(aa)r van

Heleena van den Heuvel; met Willemien-

na Janssen wed(uw)e van Jacobus Verholt; ten

effecten regtens geadsisteerd met Peter

Verholt en Mieke Fleuren

denwelken verklaarden van voornemens

te zijn, met elkanderen een wettig huwelijk

aan te gaan, ten welken einde dezelve

verzogte dat hun lieder huwelijks pro-

clamatien op zijnen tijd en plaatze mog-

ten ergaan, opdat dit geschied zijnde

hun lieder huwelijk na de wetten en

s' lands costume mag worden gesolem-

niseerd ende voltrokken

 

actum Maashees den 2den agttiende

october 1800 en ses

[handtekeningen van:]

Johannes Fleuren

Willemijn

Jansen

hand x merk gesteld door

Peter Verholt

hant x merk gesteld door

Mieke Fleuren

getuijge W:D: Rink

W: Janssen locoo [sic] schout civiel

E vd Wollenbergh

W: Walraven

mij preesent

W:D: Rink

sec(reta)ris

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 6 st. 1806 met

links en rechts handtekeningen van: van Bon en Cadron]

den ondergetekende geeft hier mede aan

het gemeente bestuur van hier aan dat

hij van voornemens is zig met Willeminna

Janssen wed(uw)e van Jacobus Verholt in

den huwelijken staat te begeven

actum Maashees den 18 october 1800 zes

 

[blad voorzien van klein zegel 6 st. 1806 met links en rechts

handtekeningen van: van Bon en Spaan]

huwelijks proclamatie

de navolgende personen zullen met

elkanderen treden in den huwelijken

staat als Johannes Fleuren wed(uwe)n(aa)r

van Helena van den Heuvel, met

Willeminna Janssen wed(uw)e van Jacobus

Verholt, en zo jemand eenige beletze-

len 't zij van bloede, zwagerschap of

voorgaande belofte waerom het huwelijk

geenen voortgang behoorde te hebben

wil voorwenden die zal het zelve in

tijd hebben bekend te maaken daar

en zo het behoord.

 

actum Maashees den 18 october

1800 en zes

ter ordonn: van deselve

[handtekening van:]

W:D: Rink

sec(reta)ris

 

Maashees SH1806-005   -   15-11-1806   -   blz. 128 en 138-142

acte van trouw

voor

Jan Hezen laast wed(uwe)n(aa)r

van Catarinna Leeuwen

met Catharinna Koenen

de dato 15 november

1806

te

Maashees

no. 21 fol. [4] v(er)so

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 12 st. 1806 met

links en rechts handtekeningen van: onleesbaar en Waldorp]

wij Willem Janssen preesident loco den schout

civiel, en Ernst van den Wollenbergh

scheepenen van deezen dorpe en ding-

banke Maashees doen hier meede te weeten

dat voor ons gecompareerd zijn Jan Hezen

laast weduwenaer van Catarinna

Leeuwen, en Catharinna Koenen meerder-

jarige jonge dogter, ten effecten regtens

geadsisteerd met [niets geschreven]

 

dewelken verklaarden van voornemens te

zijn met malkanderen een wettig huwelijk

aan te gaan ten welken einde dezelve

verzogte dat hunne drie sondagsche

huwelijks proclamatien ter behoorlijker

tijd en plaatze mogten ergaan opdat dit

geschied zijnde hun lieder huwelijk na

de wetten en s' lands costume mag

worden gesolemniseerd ende voltrok-

ken

 

actum Vierlingsbeek [sic] den 15 november

1800 en zes

[handtekeningen van:]

Jan Hesen

hant x merck gestelt door

Mari Catrin Coenen

getuijge Wilem Janssen

S: Coenen

hand x merck gestelt door

Mechel van Gelicom

getuijge Wilem Janssen

Willem Janssen

president locoo [sic]

schout siviel

E: v:d: Wollenbergh scheepen

in kennisse van mij

WD Rink

sec(reta)ris

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 6 st. 1806 met

links en rechts handtekeningen van: van Bon en Cadron]

den ondergetekende geeft hier mede aan

het gemeente bestuur van hier aan dat

hij van voornemens is zig met Catharinna

Leuven [sic] in den huwelijken staat te begeven

actum Maashees den 15 november

1800 en zes

 

[blad voorzien van klein zegel 6 st. 1806 met links en rechts

handtekeningen van: van Bon en Cadron]

huwelijks proclamatie

de navolgende personen zullen

met elkanderen treeden in den huwe-

lijken staat als Jan Heezen laast wed(uwe)n(aa)r

van Catharinna Leeuwen, met

Katharinna Koenen bruijdegom

en bruijd, bijde woonende te

Holthees ressort Maashees, en

zoo jemand enige beletzelen

waerom dit huwelijk geenen voort-

gang zoude behooren te hebben

wil voorwenden die zal het zelve

in tijds hebben bekend te maaken

daar en zoo het behoord.

 

actum Vierlingsbeek [sic] den 15e

november 1806

ter ordonn: van dezelve

[handtekening van:]

W:D: Rink

sec(reta)ris

 

ik ondergeteekende

verklaare deze proclamatie

drie achter een volgende

reijzen zijn gepubliceert

en ongehinderd zijn

gebleven

actum Maashees

den 24 novemb:

1806

Theodor: Drissen

richter boode

 

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 6 st. 1806 met

links en rechts handtekeningen van: van Bon en Spaan]

den ondergeteekende verklaard dat daar

hij op heden met Maria Catharinna Coenen door

scheepenen van den rechtbanke Maashees, be-

vorens de drie sondagsche proclamatien

na behoren zijn ergaan in 't huwelijk

bevestigd staat te worden den geregte

de calange ende schade welke deselve

dan daer zoude belopen door hem op de

eerste aanmaninge zal worden betaald

ofwel gerestitueerd verbindende daer

naer mijn persoon en goederen

actum Maashees den 24e november

1800 en zes

[handtekening van:]

Jan Hesen

 

[1806]

[van 10 mei 1808 onderstaande vereffening achteraf betreffende

zegels die bij 4 ondertrouw-inschrijvingen van 1806 horen, blz. 143-147:]

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 15 st. 1808 met

links en rechts handtekeningen van: v: Ermel en [onleesbaar]]

dit zegel van 15 st benevens

inleggende van 3 st en de

van 2 st dienen saamen naar

vier gecommitteerde aangave

van ondertrouw als

1o van Johannes Cleeven

met Elisabeth van der

Linden

2o  van Gerrardus Rabijns

en Hendrinna van Rens

3o  van Johannes Fleuren

en Willeminna Janssen

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 3 st. 1808 met

links en rechts handtekeningen van: v: Ermel en [onleesbaar]]

en 4o van Jan Hezen en

Catharina Coenen

van data 26 april 24 maij

18o october en 15 november

den jaer 1806 alle

naer de gerigte

van Maashees

in ondertrouw

opgenomen

en dient dit zoo

[blad voorzien van ingedrukt klein zegel 2 st. 1808 met

links en rechts handtekeningen van: v: Ermel en [onleesbaar]]

gelijk tot vereffening

Vierlingsbeek den 10 van bloei-

maand 1800 negen

[handtekening van:]

WD Rink