GenBronnen

digitalisering

maas

Maashees huwelijken voor schepenen 1800-1805


[in 1800 geen inschrijvingen bekend]

 

[1801]

Maashees SH1801-001   -   11-04-1801   -   blz. 10-11

acte van trouw

van

Jan Tiessen weduwe-

naar van Amarenta

Stoffels en

Mechel Hekkens meer-

derjaarige jonge dogter

de dato 11 april

1801

te

Maashees

no. 10 fol. 2 v(er)zo

 

[blad voorzien van klein zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: C. van Vugt en Q J Brederode]

wij Ernst van den Wollenbergh pree-

sident Willem Janssen en Willem

Walraven

scheepenen van deezen dorpe en ding-

banke Maashees doen hier meede te weeten,

dat voor ons verscheenen zijn Jan Tiessen

weduwenaar van Amarenta Stoffels

en Mechel Hekkens meerderjaerige

jonge dogter, gebooren te Zwolligen

en bijde woonagtig tot Holthees ressort

deezer gemeente, ten effecten regtens

geadsisteert met Peter Tiessen en

Catharina Hekkens : dewelke verklaarden van

voornemens te zijn met elkanderen een

wettig huwelijk aan te gaan verzoekende

derhalven dat hunne gewoone huwelijks

proclamatien ter gewooner tijd en plaat-

ze mogten ergaan, op dat dit geschied

zijnde der zelver huwelijk na de wetten

en s' lands costumen mag worden

gesolemniseerd ende voltrokken

 

actum Maashees den elfden april

1800 en een het zevende jaar der

Bataafsche vrijheid

[handtekeningen van:]

Jan Tiesen

hand + merke gesteld door

Mechel Hekkens

hand [hooivork] merk gesteld door

Peeter Tiessen

hand + merck gesteld door

Catharina Hekkens

getuige W:D: Rink

E: v:d: Wollenbergh presed:

Willem Janssen

Willem Walraven

mij preesent

W:D: Rink

secretaris

 

Maashees SH1801-002   -   18-04-1801   -   blz. 8-9

acte van trouw

voor

Christiaan Smits

weduwenaar van Johanna

Verstraalen en

Johanna Brouwers

meerderj: j:d:

de dato 18e april

1801

te

Maashees

no. 11 fol. 3

 

[blad voorzien van klein zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: C. van Vugt en Q J Brederode]

wij Ernst van den Wollenbergh preesedent

Willem Walraeven en Willem

Janssen scheepenen van deezen dorpe en ding-

banke Maashees, doen hier meede te weeten,

dat voor ons zijn gecompareerd Christiaan

Smits weduwenaar van Johanna Ver-

straalen en Johanna Brouwers meer-

derjaarige jonge dogter # ten effecten

regtens geadsisteert met Johannes

Cersten en Maria Smits, dewelke ver-

klaarden van voornemens te zijn

met elkanderen een wettig huwelijk

aan te gaan verzoekende ten dien

einde dat haere drie sondagsche

huwelijks proclamatien ter gewooner

tijd en plaatze mogten ergaan op

dat dit geschied zijnde der zelver

huwelijk na de wetten en s' lands

costume mag worden gesolemniseerd

ende voltrokken

[in marge:]

# woonagtig zoo alhier als tot Vierlingsbeek

 

actum Maashees den 18e april

1801 't 7de jaar der Bataafsche

vrijheid

[handtekeningen van:]

Christiaan Smits

IJohanna Brouwers

hant x merck gestelt door Hans Kersten

Maria Smits

E: v:d: Wollenbergh

presedent

Willem Walraven

Willem Janssen

mij preesent

W:D: Rink

sec(reta)ris

 

[1802]

Maashees SH1802-001   -   10-04-1802   -   blz. 6-7

acte van trouw

voor

Jan Versleijen en

Catharinna Hekkens

meerderjarig jongman

en jonge dogter

de dato 10e april

1802

te

Maashees

no. 12 fol. 3

 

[blad voorzien van klein zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: C. van Vugt en Q J Brederode]

wij Ernst van den Wollenbergh prees[ident]

Willem Janssen en Willem Walraven schepe-

nen van deezen dorpe en dingbanke Maas-

hees doen hier meede te weeten dat voor ons

verscheenen zijn Jan Verslijen meerderja-

erig jongman gebooren op de Smak

ressort Venraij, ende Catharinna

Hekkens meerderjarige jonge dogter

gebooren tot Zwolgen bijde lande

van Kessel en bijde woonagtig tot

Holthees ressort deezer dingbanke,

ten effecten regtens geadsisteert met

Hendrik Verslijen en Maria Hekkens

dewelken verklaarden voornemens

te zijn met elkanderen een wettig

huwelijk aan te gaan verzoekende

dat hunne drie zondagsche huwe-

lijks proclamatien ten dien einde

mogten ergaan opdat dit geschied

zijnde derzelver huwelijk na de

wetten en s' lands costumen mag

worden gesolemniseerd ende voltrokken

 

actum Maashees den tiende april 1800

en twee in teeken van waarheid hebben

wij gerigtspersoonen voernoemt deeze

benevens de comparanten en haere adsi-

stenten met onze gewoone signatuuren

bekragtigd ende meede door onzen

secretaris ccontrasigneeren laaten.

[handtekeningen van:]

hant x merck gestelt

door Jan Versleijen

hant x merck gestelt door

Catrijna Heckens

hant x merck gestelt door

Henderick Versleijen

hant x merck gestelt door

Anna Maria Heckens

E: v:d: Wollenbergh

presedent

Willem Janssen

Willem Walraven

in kennisse van mij

W:D: Rink

sec(reta)ris

 

Maashees SH1802-002   -   17-04-1802   -   blz. 4-5

[tekst op schutblad:]

acte van trouw

voor

Gerrardus Jacobs en

Johanna Janssen

meerderj: j: m: en jonge dogter

de dato 17de april

1802

te

Maashees

no. 13 fol. 3

 

[blad voorzien van klein zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: C. van Vugt en Q J Brederode]

wij Ernst van den Wollenbergh preesident

Willem Walraven en Willem Janssen

scheepenen van deezen dorpe en dingbanke

Maashees doen hier meede te weeten dat

voor ons verscheenen zijn Gerrardus Jacobs

meerderjarig jongman gebooren tot

Vierlingsbeek, en Johanna Janssen meer-

derjarige jonge dogter gebooren tot Hom-

mersom lande van Cleef, en bijde

woonagtig alhier, ten effecten regtens ge-

adsisteert met Johannes Dekkers en Antho-

netta de Brun dewelken verklaerden

van voornemens te zijn met elkanderen

een wettig huwelijk aan te gaan, ten welken

einde derzelve verzogte dat hunne drie

zondagsche huwelijks proclamatien ter

behoorlijker tijd en plaatze mogten ergaan

opdat dit geschied zijnde derzelver

huwelijk na de wetten en s' lands costumen

mag worden gesolemniseerd ende voltrok-

ken

 

actum Maashees den 17de april

1800 en twee

[handtekeningen van:]

hant x merck gestelt door Graedus Jakops

Johanna Janssen

Joannes Deckers

hant x merck gestelt door Anternet de Brun

E: v:d: Wollenbergh presedent

Willem Walraven

Willem Janssen

in kennisse van mij

W:D: Rink

sec(reta)ris

 

[1803]

Maashees SH1803-001   -   05-11-1803   -   blz. 2-3

[tekst op schutblad:]

acte van trouw

voer

J: H: van Kronenbergh

en A: M: Peeters

meerderjarig jm: en jd:

de dato 5 novemb:

1803

te

Maashees

no. 14 fol. 3 v(er)zo

 

[blad voorzien van klein zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: C. van Vugt en Q J Brederode]

wij Willem Janssen scheepen loco den schout

civiel Willem Walraven en Gerrit

Lenssen

scheepenen van deezen dorpe en dingbanke

Maashees doen hier meede te weeten, dat

voor ons verscheenen zijn Johannes

Hendrikkus van den Kronenbergh meer-

derjarig jongman gebooren en woonag-

tig alhier, en Anna Margareta

Peeters meerderjarige jonge dogter

gebooren en woonagtig tot Well

ten effecten regtens geadsisteert met

Laurens Linssen en Petronella Peeters

dewelke verklaarden van voornemens

te zijn met elkanderen een wettig huwe-

lijk aan te gaan ten welken einde deselve

verzogte dat hunne drie sondagsche

huwelijks proclamatien ter behoorlijker

tijd en plaatze mogten ergaan opdat

dit was afgegaan zijnde derzelver

huwelijk na de wetten en s' lands costumen

mag worden gesolemniseerd ende voltrok-

ken

 

actum Maashees den vijfden november

1800 en drie

[handtekeningen van:]

Johannes

Henrikus

van den

Kroonenberg

Margarita Peters

Laurens Lensen

Pet[r]onella Peters

Willem Janssen

Willem Walraven

Geret Lijnsen

mij praesent

W:D: Rink

sec(reta)ris

 

[1804]

Maashees SH1804-001   -   07-04-1804   -   blz. 29-30

[op schutblad:]

acte van trouw

voor

Willem Janssen, en

Hendriena Nellen

meerderjaarig jongman

en jonge dogter

de dato 7e april 1804

te

Maashees

no. 15 fol. 3 v(er)zo

 

[blad voorzien van klein zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: C. van Vugt en Q J Brederode]

wij Willem Walraven preesident loco den

schout civiel Ernst van den Wollenbergh en

Willem Janssen

scheepenen van deezen dorpe en dingbanke

Maashees doen hier meede te weeten dat voor

ons verscheenen zijn Willem Janssen meerderjarig

jongman gebooren en woonagtig tot Holthees

ressort deeze dingbanke, en Hendriena

Nellen meerderjarige jonge dogter gebo-

ren tot Horst en woonagtig tot Holthees

voornoemt, ten effecten regtens geadsisteert

met Lambertus Janssen en Getruij Nellen

dewelke verklaarden van voornemens

te zijn met malkanderen een wettig huwelijk

aan te gaan ten welken einde dezelve ver-

zogte dat hunne drie huwelijks procla-

matien op behoorlijken tijd en plaatze

mogten ergaan opdat dit geschied zijnde

hun lieder huwelijk na de wetten en s' lands

costumen mag worden gesolemniseerd ende vol-

trokken

 

actum Maashees den sevende april 1800

en vier in oirconde van waarheid

hebben wij gerigtspersoonen voornoemt

deeze benevens de comparanten en haare

adsistenten met onze gewoone signatuuren

bekragtigd ende meede door onzen secre-

taris laaten contrasigneeren.

[handtekeningen van:]

hant x merck gestelt door

den bruidegom Wijlm Jansen

hant x merck gestelt door de

bruijt Hendrijnna Nelle

hant x merck gestelt als getuegen

Bertus Jansen

hant x merck gestelt als getuegen

Gettruij Nelle

Willem Walraven president

loco sch[o]ut

E: v:d: Wollenbergh

Willem Janssen

in kennisse van mij

W:D: Rink

sec(reta)ris

 

Maashees SH1804-002   -   21-04-1804   -   blz. 31-32

[schutblad:]

acte van trouw

voor

Evert van Gellecom

en Gertruij Niessen

de dato 21e april

1804

te

Maashees

no. 16 fol. 3 v(er)zo

 

[blad voorzien van klein zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: C. van Vugt en Q J Brederode]

wij Willem Walraven preesident loco den

schout civiel Ernst van den Wollenbergh

en Willem Janssen

scheepenen van deezen dorpe en dingban-

ke Maashees doen hier meede te weeten

dat voor ons gecompareerd ende ver-

scheenen zijn Evert van Gellecom

nog minderjaarig jongman edog

voorzien met consent van desselvs

vader Martinus van Gellecom wed(uwe)n(aa)r

van Anna Gertruij Abrie, gebooren

tot Venraij, en Gertruij Niessen meer-

derjarige jonge dogter gebooren

tot Blitterswijck bijde lande van Cessel,

bijde woonagtig alhier, ten effecten

regtens geadsisteert met Gabriel

Niessen en Anthonetta ter Vooren

dewelke verklaerde van voornemens

te zijn met elkanderen een wettig

huwelijk aan te gaan ten welken einde

derzelve verzogte dat hunne drie sondagse

huwelijks proclamatien ter behoorlijker

tijd en plaatze mogte ergaan opdat dit

voorafgegaan zijnde derselver huwelijk

na de wetten en s' lands costume mag

worden gesolemniseerd ende voltrokken

 

actum Maashees den 21e april 1800

en vier in teeken van warheid zoo

hebben wij gerigtspersoonen voornoemt

deeze benevens de comparanten en hare

adsistenten met onze gewoone signa-

tuuren bekragtigd ende meede door

onsen secretaris contrasigneeren

laaten.

[handtekeningen van:]

E; van Gellecom

hant x merck gestelt door de bruijt Gertruij Niese

hant x merck gestelt van de getuegen

Gaeberiel Niesen

hant x merck gestelt van de getuegen

Anternet ter Voeren

Willem Walraven

president

E: v:d: Wollenbergh

Willem Janssen

in kennisse van mij

W:D: Rink

sec(reta)ris

 

[in 1805 geen inschrijvingen bekend]