GenBronnen

digitalisering

maas

Maashees huwelijken voor schepenen 1780-1799


Maashees SH1783-001   -   06-12-1783   -   blz. 38

[tekst op schutblad:]

acte van trouw

voor

Willem Janssen en An-

tonetta Linssen wed(uw)e

van wijlen Lambertus

van den Bosch de

dato den 6 december

1783

Maashees

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: F v Linden en J: des Tombes mr]

wij Mattheus Cremers gesubst(itueer)de scholtus

Johannes Lemmen en Jan Bouwmans

scheepenen van den dorpe en dingbanke

Maashees doen hier mede cond en tuijgen

dat voor ons gecompareerd en verscheenen zijn

Willem Janssen # jongman bruijdegom ter

eenre ende Anthonetta Lenssen wed(uw)e van

Lambertus van den Bosch bruijd ter andere

zijde: beijde geadsisteert met Gerrardus

Janssen Willem Huijbers Johanna Huijbers

en Gertruij Derks, verklaarende van voor-

nemens te zijn haar te zaamen in den egten

huwelijken staat te laaten bevestigen ver-

zoekende derhalven, dat hunne drie zondag-

se proclamatien ter behoorlijker tijd en

plaatze mogte geschiede opdat dit

voorgaande het huwelijk naar de wetten

en des lands costuijmen mag worden ge-

solemniseerd. aldus gepasseert te

Maashees den 6 december 1700 drie en

tagtig, dees ter oirconde hebben wij gerigts-

persoonen voornoemt deese benevens de comparanten met onse ge-

woone signaturen bekragtigd ende mee-

de door onsen jongsten schepen loco land-

schrijver en griffier laaten contrasigneeren.

[handtekeningen van:]

Wilhelmus Janssen

Antonetta Linsen

Mattheus Cremers

Joannes Lemmen

Jan Bouwmans

Gerardus Smits

loco lands(chrijve)r

[in marge:] # geboortig van Geijsteren

 

Maashees SH1784-001   -   28-08-1784   -   blz. 39-42

[tekst op schutblad:]

acte van trouw

voor

Arnoldus Haas wed(uw)n(aa)r

van wijle Anna Maria

Bekkers ende Herminna

Bekkers meerderjaarige

jonge dogter de dato

den 28 augustus 1784

te

Maashees

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: F v Linden en J: des Tombes mr]

wij Mattheijs Cremers gesubst(itueer)de scholtus

Johannes Lemmen en Jan Bouwmans

scheepenen van den dorpe en dingbanke van

Maashees doen hier mede cond en tuij-

gen dat voor ons gecompareerd zijn Arnoldus

Haas wed(uwe)n(aa)r van wijle Anna Marria Bek-

kers geboortig van Griet en woonagtig

alhier te Maashees voorn(oem)t, en Herminna

Bekkers geboortig en woonagtig tot Wanssum

geadsisteert met Caspar Nobes en

Anna Maria Bekkers : dewelken

verklaarden dat zij voorneemens waaren

haar te zaamen in den huwelijken staat

te laaten bevestigen, verzoekende ten dien

eijnde, dat haare drie zondaagsche procla-

matien ter behoorlijker tijd en plaatze mogten

geschieden opdat dit voorgaande der suppli-

anten huwelijk naa de wetten en des lands

costumen mag werden gesollemniseerd.

 

aldus gepasseert te Maashees den 28

augustus 1700 vier en tagtig, ter waarer

oirconde hebben wij gerigtspersoonen

voornoemt deeze benevens de comparanten

met onse gewoone signatuuren bekragtigd

ende meede door onzen president scheepen loco

landschrijver laaten contrasigneeren.

[handtekeningen van:]

Arnoldus Haes

Hermijna Beckers

Caspar Nobus

Maria Beckers

Mattheus Cremers

Joannes Lemmen

Jan Boumans

Joachim van den Bosch

loco lands(chrijve)r

 

[blad voorzien van zegel 3 st. met links en rechts

handtekeningen van: F v Linden en J: des Tombes mr]

de naavolgende persoonen zullen vergaade-

ren in den huwelijken staat als Arnoldus

Haas weduwenaar van wijle Anna Maria

Bekkers ende Herminna Bekkers jonge

dogter, en zoo jemand eenige letzelen of hin-

dernissen het zij van bloede zwaagerschap

off voorgaande belofte, waardoor het huwe-

lijk egeenen voortgang en zoude behooren

te hebben, wil voorwenden, die zal hetzelve

in tijds hebben bekend te maaken daer het

behoord.

actum Maashees den 28 augustus 1700

vier en tagtig

ter ordonnantie van dezelve

Joachim van den Bosch

loco lands(chrijve)r

 

ick onder geschrij

gepubeleceert den 29 augustus

en den 5 september

en den 19 september 1784

Gerardus Scheffers

als geswooren

 

Maashees SH1788-001   -   07-06-1788   -   blz. 43-44

[tekst op schutblad:]

acte van trouw

voor

Ernestus van Rijswijk

wed(uwe)n(aa)r van wijle Johanna

Castelijn ende Petronella

van Cuijk jonge dogter

Bekkers ende Herminna

de dato den 7e junij 1788

te

Maashees

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: F v Linden en J: des Tombes mr]

wij Mattheus Cremers gesubst(itueer)de scholtus

Johannes Lemmen en Jan Bouwmans

scheepenen van den dorpe en dingbanke

van Maashees doen hier meede te weeten

dat voor ons gecompareerd zijn Ernestus

van Rijswijk weduwenaar van wijle Johanna

Castelijn geboortig van Gijsteren en woonag-

tig alhier te Maashees voorn(oem)t en Petro-

nella van Cuijk jonge dogter gebooren

en woonende tot Meelderen bijde geadsisteerd

met: Daam Derks & Helena van

Cuijk dewelke verklaarden

dat zij voorneemens waaren haar te zaamen

in den huwelijken staat te laaten bevestigen,

verzoekende ten dien einde dat haare drie

zondaagsche proclamatien ter behoorlijker

tijd en plaatze mogten geschieden opdat

dit voorgaf gegaan zijnde der supplianten

huwelijk naa de wetten en des landts

costumen mag werden gesolemnizeerd.

 

aldus gepasseerd te Maashees den

7e junij 1700 agt en tagtig ter waarer

oirconde hebben wij gerigtspersoonen voorn(oem)t

deeze benevens de comparanten met onze ge-

woone signatuuren bekragtigd ende meede door

onzen scheepen, loco landschrijver

laaten contrasigneeren.

[handtekeningen van:]

Ernestus van Rijswijk

Petronella van Cuijck

Daem Derckx

Helena van Cuick

Mattheus Cremers

Joannes Lemmen

Jan Boumans

Geret Lijnsen

loco landschrijver

 

Maashees SH1788-002   -   05-07-1788   -   blz. 45-46

[tekst op schutblad:]

acte van

trouw voor

Jan Bekkers wed(uw)n(aa)r

van wijle Catharinna

Geurts en Anna Maria

Haazenakker jonge

dogter de dato den 5 julij

1788

te

Maashees

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: F v Linden en J: des Tombes mr]

wij Mattheus Cremers gesubst(itueer)de scholtus

Johan Lemmen Jan Boumans

scheepenen van den dorpe en dingbanke

van Maashees certificeeren hier meede, dat

voor ons gecompareerd zijn, Jan Bekkers,

weduwenaar van wijlen Catharinna Geurts,

gebooren en woonende alhier te Maashees,

en Anna Marria Haazenakker jonge-

dogter gebooren te Venraij en woonende

meede alhier te Maashees voorn(oem)t, bijde

geatsisteert met Gerrardus Bekkers,

en Jacoba de Greef als haare getuijgen:

dewelken verklaarden, dat zij voorneemens

waaren haar te zaamen in den huwelijken

staat te laaten bevestigen, verzoekende

ten dien einde, dat haare drie zondaagsche

proclamatien ter behoorlijker tijd en plaat-

ze mogten geschieden, op dat dit voor-

gaande der supplianten huwelijk naa

de wetten en des lands costumen mag

worden gesolemniseerd.

 

aldus gepasseert te Maashees den vijfde

julij 1700 agt en tagtig in teeken van waarheid

hebben wij gerigtspersoonen voorschreve deeze

benevens de comparanten met onze gewoone

signatuuren bekragtigd ende meede door een

onzer meede scheepenen loco landschrijver

laaten contrasigneeren.

[handtekeningen van:]

Jan Beckers

hantmerck + van Anna Maria Haasenakers

Gerardus Beckers

Johaan de Greef

Mattheus Cremers

Joannes Lemmen

Jan Boumans

Willem Walraven

loco landschriver

 

Maashees SH1789-001   -   17-10-1789   -   blz. 47-48

[tekst op schutblad:]

acte van trouw

voor

Bastiaan Bonants

meerderjaarig jongman

ende

Agnes Janssen

meerderjaarige jonge

dogter

de dato den 17e october

1789

te

Maashees

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: H: Keller en J: des Tombe mr.]

wij Mattheus Cremers gesubst(itueer)de

scholtus Johannes Lemmen Jan Bou-

mans Jacobus Jansen scheepenen

van den dingbanke van Maashees

certificeeren hier meede, dat voor ons

in den gerigte gecompareerd zijn

Bastiaan Bonants meerderjaarig

jongman en Agnes Janssen meerder-

jaarige jonge dogter; bijde gebooren

en woonagtig tot Holthees, ressort deze

dingbanke; geatsisteert met Ernst

Bonants, en Francis Janssen, Anna

Elisabeth Diels, en Hendrinna Janssen:

dewelke verklaarden, dat zij voorneemens

waaren, met malkanderen, een wettig

huwelijk aan te gaan, verzoekende

ten dien eijnde, dat haare drie zondaag-

sche proclamatien ter behoorlijker

tijd, en plaatze mogten geschieden, opdat

dit voorgaande der supplianten huwe-

lijk naa de wetten en des lands costume

mag worden gesolemnizeerd.

 

aldus gepasseerd te Maashees

den 17e october 1700 neegen en tagtig

ter waarer oirconde, hebben wij

gerigtspersoonen voornoemt, deeze

benevens de comparanten met onze

gewoone signatuuren bekragtigd ende

meede door onzen gesubst(itueer)de lands(chrijve)r

contrasigneeren laaten.

[handtekeningen van:]

Bastiaan Bonants

handmerck + van Agnes Jansen

Fransis Jansen

handmerck x van Hedrin Jansen

Mattheus Cremers

Joannes Lemmen

Jan Boumans loco

land schrijver

 

Maashees SH1792-001   -   21-07-1792   -   blz. 49-50

[tekst op schutblad:]

acte van trouw

voor Johannes Peeters

jongman en Anna Maria

Haas jonge dogter

de dato den 21 julij

1792

te

Maashees

 

[in de navolgende schrijven is de naam van de bruid

echter Anna Margareta Haas]

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: H: Keller en J: des Tombe mr.]

wij Mattheus Cremers gesubst(itueer)de scholtus Joannes

Lemmen Jan Bouwmans en Geret Linssen

scheepenen van deezen dorpe en dingbanke

van Maashees certificeeren hier meede dat

voor ons gecompareert zijn Johannes Peeters en

Anna Margareta Haas jongman en jonge dogter

zijnde den jongman alhier te Maashees en

de jonge dogter te Wel Spaans Gelders geboren

dog bijde thans alhier woonagtig bijde geat-

sisteert met Hendrikkus Peeters en

Petronella Bekkers in deeze als getuijgen

dewelke verklaarde van voorneemens te zijn

met malkanderen een wettig huwelijk aan

te gaan, verzoekende derhalve dat hunne

drie sondaagsche proclamatien ter gewooner

tijd en plaatze mogten geschieden opdat dit

voorafgegaan zijnde der supplianten

huwelijk naa de wetten en s' lands costumen

mag worden gesolemniseerd ende voltrokken

 

aldus gepasseert te Maashees den 21:

julij 1700 twee en neegentig in teeken van

waarheid hebben wij gerigtspersoonen

voornoemt deeze benevens de comparanten en

hunne adsistenten met onze gewoone signa-

turen bekragtigd ende meede door onzen

gesubst(itueer)de landschrijver laaten contrasigneeren.

[handtekeningen van:]

IJohannes Peters

Anna Margareta Haas

Hendrickus Peeters

Petronella Beckers

Mattheus Cremers

Joannes Lemmen

Jan Boumans

Geret Lijnsen

W:D: Rink

gesubst(itueer)de lands(chrijve)r

 

[in 1793 t/m 1796 geen inschrijvingen bekend]

 

Maashees SH1797-001   -   22-04-1797   -   blz. 13-14

acte van trouw

voor

Matthijs Rongen en

Willeminna Cleeven

meerderjarig jogman

en jonge dogter

de dato den 22 april

1797

te

Maashees

no. 1 fol. 1

 

[blad voorzien van klein zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: C. van Vugt en Q J Brederode]

wij Mattheus Cremers preesident

Jan Boumans E van den Wollenberg

schepenen van

deezen dorpe en dingbanke Maas-

hees, doen hier meede te weeten dat

voor ons verscheenen zijn Matthijs

Rongen meerderjaarig jongman ge-

booren te Venraij lande van Cessel

en woonagtig te Vierlinxbeek en

Willemina Cleven meerderjaarige

jonge dogter gebooren en woonagtig

tot Holthees ressort deeze dingbanke

geadsisteert met Hendrikkus Cleven

en Maria Rongen : dewelke

verklaarden voornemens te zijn

haar te saamen in den huwelijken-

staat te begeeven verzoekende

ten dien einde dat haare drie

sondaagsche proclamatien ter

behoorlijker tijd en plaatze mogten

ergaan, opdat dit voorafgegaan

zijnde derzelver huwelijk naa

de wetten deeses lands mag worden

gesloten.

 

actum Maashees den 22 april

1700 zeeven en negentig het derde jaer

der Bataafsche vrijheid in teken

[van] waarheid hebben wij gerigtspersonen

voornoemt, deeze benevens de compa-

ranten en haarer adsistenten met onze

gewoone signatuure bekragtigd

ende meede door onzen secretaris

contrasigneeren laaten.

[handtekeningen van:]

dit is x handt merckt

van Matthijs Rongen verklaert

niet te konne schriven

dit is x het handt merckt

van Wellemin Cleven verklaert

niet te konne schrieve

Hendrickus Cleven

dit is x het handt merckt

van Marij Rongen verklaert

niet te konnen schrieve

Mattheus Cremers

Jan Boumans

E: v:d: Wollenbergh

in kennise

van mij

W:D: Rink

secretaris

 

Maashees SH1797-002   -   11-11-1797   -   blz. 15-16

acte van trouw

voor

Jacobus Janssen en

Catharinna van Mechelen

de dato den 11 november

1797.

te

Maashees

no. 2 fol. 1

 

[blad voorzien van klein zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: C. van Vugt en Q J Brederode]

wij Mattheus Cremers preesident

Jan Bouwmans en Ernst van den Wollen-

bergh schepenen van deezen dingbanke Maas-

hees, certificeeren hier meede dat voor ons

verschenen zijn Jacobus Janssen meerder-

jaarig jongman gebooren en woonagtig

tot Holthees ressort deeze dingbanke en

Catharinna van Mechelen laast weduwe van

wijlen Anthoon Arts, gebooren tot Holt-

hees voornoemt en woonagtig te Vierlinx-

beek geadsisteert met Hendrikkus Janssen

en Helena van Mechelen dewelken

verklaarden voornemens te zijn met

malkanderen een wettig huwelijk aan te

gaan verzoekende ten dien einde dat

hunne drie zondaagsche proclamatien

ter behoorlijker tijd en plaatze mogten

ergaan, opdat dit voorafgegaan zijnde der

zelver huwelijk na de wetten en s' lands

costumen mag worden voltrokken

 

aldus gepasseert tot Maashees den

elfden november 1700 zeven en negentig

in teeken van waarheid hebben wij gerigtsper-

soonen voornoemt deeze benevens de compa-

ranten en haare adsistenten met onze gewoone

signatuuren bekragtigd, ende meede door

onzen secretaris contrasigneeren laaten.

[handtekeningen van:]

hand [hooivork] merk gesteld door

Jacobus Janssen

Catrijna van Mechelen

Henricus Jansen

Helena van Meggelen

Mattheus Cremers

E: v:d: Wollenbergh

Jan Boumans

mij preesent

W:D: Rink

secretaris

 

[1798]

Maashees SH1798-001   -   28-04-1798   -   blz. 17-18

[tekst op schutblad:]

acte van trouw

voor Jacobus Polle-

mans, en Willeminna

van der Linden

de dato den 28 april

1798

te

Maashees

no. 3 fol. 1 v(er)zo

 

[blad voorzien van klein zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: C. van Vugt en Q J Brederode]

wij Ernst van den Wollenbergh

preesident Willem Janssen en Gerrit

Linssen scheepenen van deezen ding-

banke Maashees certificeeren hier

meede, dat voor ons verschenen zijn

Jacobus Pollemans weduwenaar

van Maria Hiep geboren tot Wees

en Willeminna van der Lijnden

weduwe van Hendrik Robijns

gebooren tot Venraij bijde woon-

agtig tot Holthees ressort deeze

dingbanke geadsisteert met Johan-

nes Robijns en Hendriena Robijns

dewelke verklaarden van voorneemens

te zijn met elkanderen een wettig hu-

welijk aan te gaan, verzoekende ten

dien einde dat haare drie zondagsche

huwelijks proclamatien ter behoorlijker

tijd mogten ergaan, opdat dit vooraf

gegaan zijnde derzelver huwelijk

naa de wetten en s' lands costumen

mag worden gesolemniseerd en voltrokken

 

aldus gepasseert tot Maashees den

28 april 1798 't 4de jaar der Bataafsche

vrijheid in teeken van waarheid

hebben wij gerigtspersoonen voornoemt

deeze benevens de comparanten

en haare adsistenten beteekend

ende meede door onzen fungerende

secretaris contrasigneeren laaten.

[handtekeningen van:]

hant merk x van Jackoebus Polmans

hant merk x van Willemijnna

van der Lijnden

hant merk x van Hans Raebijns

hant merk x van Hendrijn Raebijns

E: v:d: Wollenbergh presedent

Willem Janssen

Geret Linsen

mij preesent

W:D: Rink

fungerende secretaris

 

Maashees SH1798-002   -   16-06-1798   -   blz. 19-20

acte van trouw

voor

Hendrikkus van den

Bergh wed(uwe)n(aa)r van Maria

Jacobs - en Johanna

Verblakt meerderjarige

jonge dogter -

de dato den 16 junij 1798

te

Maashees

no. 4 fol. 1 v(er)zo

 

[blad voorzien van klein zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: C. van Vugt en Q J Brederode]

wij Ernst van den Wollenbergh preesident

Willem Janssen en Gerrit Linssen

scheepenen van deezen dorpe en dingbanke

Maashees certificeeren hier meede dat

voor ons gecompareerd ende verschenen

zijn Hendrikkus van den Bergh geboren

te Zevenum, weduwenaar van Maria

Jacobs, en Johanna Verblakt meerderjaa-

rige jonge dogter gebooren te Castel Rooij

woonagtig zoo tot Holthees ressort deeze

dingbanke als op Makken ressort de

dingbanke Vierlinxbeek ten effecten

regtens geadsisteert met Anthoon

Jacobs en Johanna Verblakt dewelke

verklaarden van voorneemens te zijn

met malkanderen een wettig huwelijk aan

te gaan, verzoekende ten dien einde dat

haare zondaagsche huwelijks procla-

matien ter behoorlijker tijd en plaatze mogten

ergaan opdat dit vooraf gegaan zijnde

derzelver huwelijk na de wetten en s' lands

costumen mag worden gesolemniseerd en vol-

trokken

 

aldus gepasseerd tot Maashees den 16 junij

1798 het vierde jaar der Bataafsche vrijheid

in teeken van waarheid hebben wij gerigtsperso-

nen voornoemt deeze benevens de comparanten

en haare adsistenten met onze gewoone sig-

natuuren bekragtigd ende meede door onzen

fungeerende secretaris contra signeeren

laaten.

[handtekeningen van:]

Hendrick van den Bergh

hand + merk gesteld door

Johanna Verblakt

hand + merk gesteld door

Anthoon Jacobs

hand merk gesteld door

Johanna Verblakt [echter geen handmerk geschreven]

E: v:d: Wollenbergh presedent

Willem Janssen

Geret Linsen

mij preesent

W:D: Rink

secretaris

 

Maashees SH1798-003   -   25-08-1798   -   blz. 21-22

acte van trouw

voor

Gerrit Baltussen wed(uwe)n(aa)r

van Maria Janssen en

Anna Maria Hazenakkers

wed(uw)e Jan Bekkers

de dato 25 augustus

1798

te

Maashees

no. 5 fol. 1 v(er)zo

 

[blad voorzien van klein zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: C. van Vugt en Q J Brederode]

wij Ernstus van den Wollenbergh preesi-

dent Willem Janssen en Gerrit Linssen

scheepenen van deezen dorpe en dingbanke

Maashees certificeeren hier meede dat voor

ons verschenen zijn Gerrit Baltussen we-

duwenaar van wijle Anna Maria Janssen

en Anna Maria Hazenakker weduwe

van wijlen Jan Bekkers bijde woonagtig

tot Holthees ressort deeze dingbanke

ten effecten regtens geadsisteert met

Willem van de Voort en Catharinna

Bekkers dewelke verklaarden van

voorneemens te zijn met malkanderen

een wettig huwelijk aan te gaan verzoe-

kende ten dien einde dat hunne drie

sondaagsche huwelijks proclamatien

ter behoorlijker tijd en plaatzen mogten

ergaan op dat dit vooraf gegaan zijnde

derzelver huwelijk na de wetten en s' lands

costumen mag worden gesolemniseerd ende

voltrokken

 

aldus gepasseerd tot Maashees den 25

augustus 1798 het vierde jaer der Bataaf-

sche vrijheid in teeken van waerheid

hebben wij gerigtspersoonen voornoemt deeze

benevens de comparanten en haare adsistenten

met onze gewoone handteekeningen be-

kragtigd ende meede door onzen secretaris

contra signeeren laaten.

[handtekeningen van:]

hand + merk gesteld door

Gerrit Baltussen

de x gesteld door Maria

Haasenaker

de + gesteld door Willem

van de Voort

de + gesteld door

Catharina Bekkers

getuijge W:D:Rink

E: v:d: Wollenbergh presedent

Willem Janssen

Geret Linsen

mij preesent

W:D: Rink

secretaris

 

[1799]

Maashees SH1799-001   -   27-04/02-05-1799   -   blz. 25-26

[op schutblad:] no. 6

[hoofdblad voorzien van klein zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: C. van Vugt en Q J Brederode]

huwelijks-proclamatie

de navolgende perzoonen zijn met mal-

kanderen tot Kevelaer in ondertrouw

opgenoomen als Edmundus Bekkers

met Maria Agnes Rutter bruijdegom

en bruijd - en zo jemand eenige

letzelen of hindernissen wilde voorwen-

den waarom dit huwelijk geen voort-

gang behoorde te hebben

die zal hetzelve hebben bekend te

maaken daer het behoord

 

actum Maashees den 2e maij 1799

't  5de jaer der Bataafsche vrijheid

ter ordonnantie van dezelve

W:D: Rink

secretaris

 

[op schutblad:] no. 6 fol. 2

 

liberté! egalité!

dat den borger Edmundus Beckers

volgens de fransche wet proclameert is

om een houwelijk in te gaan, met de

borgeresse Maria Agnes Rutter

sonder datter een beletsel is passeert

word hier meede attesteert.

Kevelaer 16 floreal 7de jaer

[hantekening van:]

G: Brux secretaire

municipaele

[hantekening onleesbaar]

 

Maashees SH1799-002   -   20-07-1799   -   blz. 23-24

acte van trouw

voor

Gerrardus Nabben en

Hendriena Walraven

de dato 20 julij 1799

te

Maashees

no. 7 fol. 2

 

[blad voorzien van klein zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: C. van Vugt en Q J Brederode]

wij Ernst van den Wollenbergh preesident

Willem Janssen

scheepenen van deezen dorpe en dingbanke

Maashees certificeeren hier meede dat voor ons

verscheenen zijn Gerrardus Nabben minder-

jarig jongman gebooren tot Boxmeer

en Hendriena Walraven minderjaerige

jonge dogter gebooren en bijde woonagtig al-

hier tot Maashees ook bijde voorzien met

't nodige consent van haare voogden en

ouders, ten effecten regtens geadsisteerd met

Matthijs Cessels en

Elisabeth Willems

dewelken verklaarden voornemens te zijn met

elkanderen een wettig huwelijk aan te gaan

verzoekende ten dien einde dat haare drie

sondagsche huwelijks proclamatien ter behoor-

lijker tijd en plaatze mogten ergaan, opdat dit voor

afgegaan zijnde derzelver huwelijk na de wetten

en s' lands costume mag worden gesolemni-

seerd ende voltrokken.

 

actum Maashees den 20e julij 1799 't vijfde

jaar der Bataafsche vrijheid in teeken van

waarheid hebben wij gerigtspersoonen voernoemt

deeze benevens de comparanten en haare adsistenten

met onze gewoone signatuuren bekragtigd ende

meede door onzen secretaris contra signeeren

laaten.

[handtekeningen van:]

handmerk + gesteld door

Gerrardus Nabben

handmerk + gesteld door

Hendriena Walraven

handmerk + gesteld door

Matthijs Cessels

handmerk + gesteld door

Elisabeth Willems

getuijge W:D: Rink

E: v:d: Wollenbergh presedent

Willem Janssen

mij preesent

W:D: Rink

secretaris

 

Maashees SH1799-003   -   17-08-1799   -   blz. 27-28

acte van trouw

voor

Petrus Theodorus Bovens

met Melchiorenna Cremers

de dato 17e augustus

1799

te

Maashees

no. 8 fol. 2 v(er)zo

 

[blad voorzien van klein zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: C. van Vugt en Q J Brederode]

wij Ernst van den Wollenbergh preesident

Gerrit Lenssen en Willem Janssen

scheepenen van deezen dorpe en dingbanke

van Maashees certificeeren hier meede dat voor

ons verscheenen zijn Petrus Theodorus

Bovens, meerderjaerig jongman gebooren tot

Urmond en schipper op de Maaze en

Maria Melcherinna Creemers nog minderjaarige

jonge dogter edog met volle consent van derzelver

ouders ten effecten regtens geadsisteert met

Jan Peter Creemers en Maria Ida Boovens

dewelke verklaerde van voornemens te zijn

met elkanderen een wettig huwelijk aan te

gaan verzoekende ten dien einde dat hare

drie zondaagsche huwelijks proclamatien

ter behoorlijker tijd en plaatze mogten ergaan

opdat dit voorafgegaan zijnde derzelver

huwelijk na de wetten en s' lands costumen

mag worden gesolemniseerd ende voltrokken.

 

actum Maashees den 17e augustus

1700 negen en negentig het 5de jaer der

Bataafsche vrijheid in teeken van waerheid

hebben wij gerigtspersoonen voornoemt deeze

benevens de comparanten en haere adsistenten

beteekend ende meede door onzen secretaris

laaten contrasigneeren

[handtekeningen van:]

Petrus Theod: Bovens

Maria Melchiorinna Cremers

Joannes Peter Cremers

Maria J Bovens

E: v:d: Wollenbergh presedent

Geret Linsen

Willem Janssen

mij preesent

W:D: Rink

secretaris

 

Maashees SH1799-004   -   27-12-1799   -   blz. 12

acte van trouw

voor

Christiaan Smits en

Johanna Verstralen

de dato 27 december

1799

te

Maashees

no. 9 fol. 2 v(er)zo

 

[blad voorzien van klein zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: C. van Vugt en Q J Brederode]

wij Ernst van den Wollenbergh preesedent

Willem Janssen en [niets geschreven]

scheepenen van deezen dorpe en dingbanke

Maashees certificeeren hier meede dat voor ons

verscheenen zijn Christiaan Smits nog min-

derjarig jongman edog voorzien met consent

van desselfs momboirs, en Johanna Verstra-

len meerderjarige jonge dogter zijnde den

bruijdegom alhier gebooren en woonagtig

en de bruid geboren tot Helden en woen-

agtig onder Oostrum lande van Cessel

ten effecten regtens geadsisteert met

Peter Verstraalen en Maria Smits, de-

welke verklaarde van voornemens te zijn

met elkanderen een wettig huwelijk aan te

gaan verzoekende dat hunne drie son-

dagsche huwelijks proclamatien ter

behoorlijker tijd en plaatze ergaan mogen

opdat dit onverhindert geschied zijnde

derzelver huwelijk kan worden voltrokken

 

actum Maashees den 28 december

1700 negen en negentig

[handtekeningen van:]

Christiaan Smits

Johanna Verstraelen

P: Verstraelen

Maria Smits

E: v:d: Wollenbergh presedent

Willem Janssen

mij praesent

W:D: Rink

secretaris