GenBronnen

digitalisering

maas

Maashees huwelijken voor schepenen 1740-1779


Maashees SH1740-001   -   20-04-1740   -   blz. 26

[tekst op schutblad:]

inschrijvinge

totte ondertrouw van Willem

Roosen gepasseert den 20en

april 1740

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: F v Linden en E : Bernts]

op huijden den 20 april 1740

zijn bij ons onderges(chreve)n gerightspersoonen

van den dorpe van Maeshees in

ondertrouw opgenoomen Willem

Roosen weduwenaer van wijlen

Gerretie Jacobs, ende Catharina

van den Bosch jonge doghter

geassis(teer)t mit Lambert van den Bosch

haaren vaader, in oirconde is dese

bij ons ondertekent tot Maashees

in dato als booven

[handtekeningen van:]

W: Rutten praesident schepen

in plaatse van den scholtus en landts(chrijve)r

Ian van Kessel

Hendrick Jansen Beckers

 

Maashees SH1740-002   -   30-04-1740   -   blz. 27

[tekst op schutblad:]

inschrijvinge

totte ondertrouw van Arnoldus

Thijssen gepasseert den 30en

april 1740

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: F v Linden en E : Bernts]

op huijden den 30 aprijl 1740 sijn bij ons onderschre-

ve gerichts personen van den dorpe van Maeshees

in ondertrou opgenomen Arnoldis Thissen wedu-

wenaer van wijlen Jenneken Gossens ende Jen-

neken Gerrets jonge doghter geassisteert met Johannis Renkis

ende Petronella van den Bergh respective inwoon-

ders van Maeshees en Wel in oirconde is dese

bij ons onderteeckent tot Maeshees in dato als

bove

[handtekeningen van:]

W: Rutten praesident schepen

in plaatse van den scholtus ende landts(chrijve)r

Hendrick Jansen Beckers

Hermanus Heinen

 

Maashees SH1749-001   -   11/25-04-1749   -   blz. 28

[tekst op schutblad:]

acte van trouw

voor

Geurt Swijen en

Peternel Jans de dato

den 11den aprilis 1749

Maashees

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: F v Linden en W. Diependaal]

wij Willem Wanders gesubst(itueer)de scholtus Peter Cre-

mers en Johan van de Wijenberg schepenen

der dingbanke van Maashees certificeeren

mits desen, dat voor ons als in den gerigte

gecompareert ende verscheenen sijn Geurt

Swijen, wed(uwe)n(aa)r van Sophia Swijen woonag-

tig alhier bruijdegom ter eenre, ende Petro-

nella Jans wed(uw)e van wijlen Bastian van den

Bosch, geadsisteert met Peter van den Bosch

en Helena Reinders als getuijgen, bruijd ter

andere sijde, verclaarende dat sij voornemens

waren haer te samen in den egten huwelij-

ken staet te laten bevestigen, en versogten

dieshalven dat hunne drije sondagsche pro-

clamatien ter behoorlijker tijd en plaetse

mogen ergaan, op dat, hisce praevijs

het huwelijk nae de wetten en costumen de-

ses lands van Cuijk mag werden gesolemni-

seert. aldus gepasseert tot Maashees desen

11den aprilis 1700 negen en veertig: des ter oir-

conde hebben wij gerigtspersonen voorn(oem)t de-

se met onse gewoone signaturen becragtigt

en mede door onsen gesubst(itueer)den landscr: en grif-

fier laten contrasigneeren.

[handtekeningen van:]

Willem Wanders

Peter Cremers

Joh: van : Wijenberg

mij praesent

J de Beijer

gesubst(itueer)de lands(chrijve)r

 

copulatio facta den 25de aprilis 1749

praesentibus judice et scabinis

supra in hoc actu nominatis

 

Maashees SH1756-001   -   20-03/04-04-1756   -   blz. 29-30

[tekst op schutblad:]

acte van trouw voor

Jacobus Henckens en Ma-

ria Swijen, vidua Jan Janssen

Smits, de dato den 20den mert

1756

Maashees

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: F v Linden en W. Diependaal]

wij Willem Wanders gesubst(itueer)de scholtus

Hendrick Beckers Johannes van Gellicom schepenen der

dingbancke van Maashees doen cond ende tuij-

gen, dat voor ons als in den gerigte gecompa-

reert en verscheenen sijn Jacobus Henckens

jongman gebortig van Wansum, en Maria

Swijen, wed(uw)e Jan Janssen Smits, woonagtig all-

hier, geadsisteert met Jacobus Hagen en

Reinier Deckers, item Agnes Wanders, als

getuijgen dewelke verclaarden dat sij voorneemens

waren haer te samen in den egten huwelij-

ken staat te laten bevestigen, versoekende der-

halven, dat hunne drije sondagsche proclamatien

ter behoorlijcker tijd en plaetse mogen wer-

den gedaen, op dat, hisce praevijs, het houwe-

lijck nae de wetten en costuijmen deses lands

can werden gesolemniseert. aldus ge-

passeert tot Maashees den 20de maert 1700

ses en vijftig: des ter oirconde hebben wij ge-

rigtspersonen voorn(oem)t dese met onse gewoo-

ne signaturen becragtigt, en mede door on-

sen gesubst(itueer)den lands(chrijve)r en griffier laten contra-

signeeren.

[handtekeningen van:]

Willem Wanders

Hendrick Beckers

Joannes van Gellecom

mij praesent

J de Beijer

gesubst(itueer)de lands(chrijve)r

 

copulatio facta den 4de aprilis 1756.

praesentibus judici et scabi-

nis in capite huius actus nominatis

 

[tekst op schutblad:]

proclama

 

[blad voorzien van zegel 3 st. met links en rechts

handtekeningen van: F v Linden en W. Diependaal]

daer sullen vergaderen in den huwelijcken

staat, Jacobus Henckens woonagtig tot

Wansum jongman en Marij Swijen, wed(uw)e

van Jan Janssen Smits, woonagtig alhier,

ende so ijemant eenige letselen ofte hinder-

nissen 't sij van bloede, swagerschap of voor-

gaande beloofden, waardoor het huwelijck

geenen voortgang en soude behooren te

hebben, will voorwenden die sal het selve

in tijds hebben bekend te maeken daer het

behoort, signatum den 20e mert 1700 ses

en vijftig

ter ord(onnan)tie

J de Beijer

gesubst(itueer)de lands(chrijve)r

proclam.

1mum den 21. mert

2dum den 28. dito

3tium den 4. aprilis 1756

 

Maashees SH1757-001   -   04/20-11-1757   -   blz. 31

[tekst op schutblad:]

acte van trouw

voor

Jan Friderick Boekmeulen

en Hendrijn van Haaff de

dato den 4den novembris 1757

Maashees

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: F v Linden en G. Gravestein]

wij onderges(chreve)n gerigtspersonen der dingban-

cke van Maashees certificeeren mits desen

dat voor ons als in den gerigte gecompa-

reert sijn Jan Frederick Boekmeulen, woo-

nagtig tot Gennep, jongman, toecomenden

bruijdegom, en Hendrijn van Haaff jonge

dogter, woonagtig alhier, toecomende

bruijd geadsisteert met Peter en Johannes

van Haaff als getuijgen dewelke verclaar-

den dat sij voorneemens waren haar te sa-

men in den huwelijken staat te laten bevesti-

gen, versoekende derhalven, dat hunne drij

sondagsche proclamatien ter behoorlijcker

tijd en plaetse mogen werden affgecondigt,

op dat hisce praevijs, het huwelijck more soli-

to mag worden voltrocken : aldus ge-

passeert tot Maashees den 4den novembris

1700 seven en vijfftig: des ter oirconde hebben

wij gerigtspersonen voorn(oem)t dese eijgenhandig

beteckent en mede door onsen gesubst(itueer)den lands(chrijve)r:

en griffier laten contrasigneeren.

[handtekeningen van:]

Willem Wanders

Hendrick Beckers

Joannes van Gellecom

mij praesent

J de Beijer

gesubst(itueer)de lands(chrijve)r

 

copulatio facta den 20de novembris

1757. praesentibus judice et scabi-

nis ijsdem

 

Maashees SH1764-001   -   11/25-08-1764   -   blz. 32-33

[tekst op schutblad:]

acte van trouw

voor

Matthaeas Creemers en

Aggenes Wanders de dato

den 11 augustij 1764

Maashees

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: F v Linden en G. Gravestein]

wij Hendrik Bekkers praesident schepen

loco den heere scholtus Johannes van Gellecom

en Willem Smits schepenen der dingbanke

van Maashees doen cond ende tuijgen dat

voor ons als in den gerigte gecompareerd

en verschenen zijn Mattheas Cremers

jongman, en Angenes Wanders jonge dogter

beijde geboortig en woonagtig alhier, ge-

adsisteert met Jacobus Cremers en

Petronella Aerdts dewelke verklaerden dat

sij voorneemens waeren haar te samen in

den egten huwelijken staat te laaten be-

vestigen, versoekende derhalven, dat hunne

drij sondagsche proclamatien ter behoorlijc-

ker tijd en plaetse mogen worden gedaen

op dat, hisce praevijs, het huwelijck nae

de wetten en costuijmen deeses lands can

worden gesolemniseerd, aldus gepasseert

tot Maashees den 11e aug: 1700 vier en

sestigh des ter oirconde hebben wij gerigts-

personen voorn(oem)t dese met onse gewoone sig-

naturen becragtigt, en mede door onsen

gesubst(itueer)den lands(chrijve)r: en griffier laten contrasig-

neeren

[handtekeningen van:]

Hendrick Beckers loco

scoltus mede schepen

Joannes van Gellecom

Willem Smits

in kennisse van mij

P. Rink gesubst(itueer)de lands(chrijve)r

 

[blad voorzien van zegel 3 st. met links en rechts

handtekeningen van: F v Linden en G. Gravestein]

daer zullen vergaederen in den huwelijcken

staat Mattheas Creemers en Angenes Wanders

bijde woonagtigh alhier jongman en jonge

dogter, ende zoo jemand eenige letselen ofte

hindernissen, 't zij van bloed swagerschap

off voorgaende beloofden, waer door het

huwelijck geenen voortgang en soude be-

hooren te hebben wil voorwenden, die

zal het zelve in teijds hebben bekent te

maeken daer het behoort signatum

den 11e aug: 1700 vier en sestigh.

ter ord(onnan)tie

P. Rink

gesubst(itueer)de lands(chrijve)r

 

[op schutblad:]

proclamatie

den 11 aug de eerste

den 18 dito de tweede

den 25 dito de derde.

 

Maashees SH1764-002   -   06-10-1764   -   blz. 34-36

[tekst op schutblad:]

acte van trouw

voor Matthijs Jansen

en Maria Thijssen de

dato den 6e october 1764

Maashees

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: F v Linden en G. Gravestein]

wij Willem Wanders gesubst(itueer)de scholtus

Hendrik Bekkers en Willem Smits sche-

penen der dingbanke van Maashees

doen hier meede cond ende tuijgen dat

voor ons gecompareerd en verscheenen

zijn Matthijs Jansen en Maria Thijs-

sen jongman en jonge dogter beijde

geboortig van Holthees ressort de ding-

banke van Maashees, geadsisteert

met Fransis Thijssen en Henderijn Jansen

als getuijgen, dewelke verklaarden dat

zij voorneemens waaren haar in den egten staat

te laaten bevestigen, versoekende derhal-

ven, dat hunne drie zondaagsche procla-

matien ter behoorlijker teijd en plaetsche

moogen werden gedaen, omme daer naa

het huwelijck te connen laaten solem-

niseeren, aldus gepasseerd tot Maas-

hees den 6e october 1700 vier en sestig in

oirconde der waerheijt hebben wij gerigts-

persoonen voorn(oem)t deese beneffens de com-

paranten met onse gewoone signaturen be-

kragtigt, en meede door onsen gesubst(itueer)den

lands(chrijve)r: en griffier laaten contrasigneeren.

[handtekeningen van:]

Matijs IJansse

handmerk van [hooivork] Marij Tijssen

handmerk van [hooivork] Franssis Tijssen

Hendrin Jansen

Willem Wanders

Hendrick Beckers

Willem Smits

mij praesent

P. Rink

gesubst(itueer)de lands(chrijve)r

 

[tekst op schutblad:]

copie

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: F v Linden en G. Gravestein]

copie

wij Willem Wanders gesubst(itueer)de scholtus Hendrik

Bekkers en Willem Smits schepenen der ding-

banke van Maashees, doen hier meede cond

ende tuijgen, dat voor ons gecompareerd

en verscheenen zijn Matthijs Jansen en

Maria Thijssen jongman en jonge dog-

ter beijde geboortig van Holthees ressort

de dingbanke van Maashees, geadsisteert

met Fransis Thijssen en Henderijn Jansen

als getuijgen, dewelke verklaarden dat

zij voorneemens waaren haar in den egte

staat te laaten bevestigen, versoekende

derhalven dat hunne drie zondaagsche

proclamatien ter behoorlijker teijd en

plaetsche moogen werden gedaen, om-

me daer naa het huwelijk te connen

laaten solemniseeren, aldus gepas-

seert tot Maashees den 6e october 1700 vier

en sestig in oirconde der waerheijd hebben

wij gerigtspersoonen voorn(oem)t dese beneffens

de comparanten met onse gewoone signaa-

turen bekragtigt, en meede door onsen

gesubst(itueer)de lands(chrijve)r: en griffier laaten contra-

signeeren, en waeren geteekent Willem

Wanders, Hendrick Beckers, Willem Smits

onderstont mij praesent en was getekent

P. Rink gesubst(itueer)de lands(chrijve)r, ter zeijden stonde

en waeren nog getekent, Matijs IJansse, hand-

merk van Marij Tijssen, handmerk

van Franssis Tijssen, Hendrin Jansen

accordeerd met zijn

origineel daer jeegens bij

mij onderges(chreve)n gecollationeerd

te Vierlinxbeek den 12e octob:

1700 vier en sestigh.

quod attestor

P. Rink gesubst(itueer)de lands(chrijve)r

 

Maashees SH1776-001   -   13-01-1776   -   blz. 37

[tekst op schutblad:]

acte van trouw

voor

Anthoon Geurts weduwenaer

van wijlen Johanna Remmen

en Thoniske Wijenbergs

dato den 13 jan(ua)rij 1776

Maashees

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: F v Linden en G. Gravestein]

wij Mattheus Cremers gesubst(itueer)de schol-

tus Johannes van Gellecom en Jacobus

Henkes schepenen der dingbanke van

Maashees doen cond ende tuijgen, dat

voor ons gecompareerd en verscheenen zijn

Anthoon Geurts weduwenaer van wijlen

Johanna Remmen geboortig van Vierlinx-

beek en woonagtig te Maashees, geadsisteerd

met Petronella Geurts en Thoniske

Wijenbergs jonge dogter geboortigh

uijt de heerlijk[heid] Wel en woonagtigh te

Maashees, geadsisteerd met Gerrit

Linsen als getuijgen, verclaarende van

voorneemens te zijn haar te zaamen in

den huwelijken staat te begeeven, en ver-

soekende ten dien eijnde, dat de gewoon-

lijke drie sondagsche kerke proclamatien

ter behoorlijker tijd en plaetse mogten

gedaan worden, opdat hisce praevijs

het huwelijk na de costuijmen deeses

lands mag worden gesolemniseert.

aldus gepasseert te Maashees den

13e jannuarij 1700 ses en seventig, ter

waarer oirconde hebben wij gerigtsper-

soonen voorn(oem)t deese beneffens de comparan-

ten met onse gewoone signatuure bekragtigt,

en meede door onsen gesubst(itueer)den lands(chrijve)r laaten

contrasigneeren.

[handtekeningen van:]

Anthoon Geurts

handmerk + van Tho: Wijeberg

Geret Lijnsen

handmerk x van Peternel Gurts

Mattheus Cremers

Joannes van Gellecom

Jacobus Henckens