GenBronnen

digitalisering

maas

Maashees huwelijken voor schepenen 1720-1739


Maashees SH1721-001   -   08/23-02-1721   -   blz. 17-18

[tekst op schutblad:]

inschrijvinghe van Hen-

drick Borghers ende Catharina

Cremers gepasseert den 8e

februarij 1721

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: FA Poell en A: V: Meulen]

compareerden den 8en februarij 1721 voor ons

Peter Aerts ende Jan Smits schepenen des gerights

Maeshees Hendrick Borgers ende Catharina Cremers

resp(ectiv)e inwoonders alhier ende versoghten van ons

voorss: gerightspersonen dat aan haer d' inschrijvinge

totten houwelijcken staet moghte worden verleent

ende belooffden malkanderen reciproquelijck naer

voorgaende behoorlijcke proclamatien sigh totten

houwelijcken staet te sullen laeten bevestigen.

actum Maeshees ut supra ende in oirconde der

waerheijdt hebben wij gerightspersoonen voorn(oem)t

dese eijgenhandig onderteeckent

[handtekeningen ontbreken]

 

[2 halve bladen samengehecht tot 1 dokument,

voorzien van 2 zegels met links en rechts handtekeningen van:

A: V: Meulen, deels Poell en A: V: Meulen]

alsoo voor ons Peter Aerts ende Jan Smits

schepenen des gerights Maeshees den 8e feb(rua)rij

1721 gecompareert sijn Hendrick Borgers ende

Catharina Cremers versoeckende dat aen haer

d' inschrijvinge totten houwelijcken staet soude

worden verleent, soo attesteren ende verclaeren

wij dat drij aghtereenvolgende sondaegen

daervan drij proclamatien sijn geschiet sonder

eenige hindernissen offte beletselen t' sije van

bloede, swagerschappe offte voorgaende belofften

t'sije van bloede swaegerschap offte voorgaende

belofften waer door het houwelijck ghenen voort

ganck soude behooren te hebben, ende dijenvolgens

op heden den 23e feb(uar)ij 1721 het houwelijck

te hebben gesolemniseert, ende in waerheijdts

oirconde hebben wij dese eijgenhandigh on-

derteeckent

[handtekeningen ontbreken]

 

Maashees SH1721-002   -   20-04/11-05-1721   -   blz. 15-16

[tekst op schutblad:]

inschrijvinghe van

Aert Aerts ende Hendersken

Heijlen gepasseert den 20e

april 1721

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: FA Poell en A: V: Meulen]

compareerden op heden den 20e april 1721 voor

ons Peter Aerts ende Jan Smits schepenen des gerights

Maeshees Aert Aerts ende Hendersken Heijlen resp(ectiv)e in-

woonders tot Maeshees ende Aeijen ende versoghten

van ons voorss: gerightspersonen dat aan haer d' inschrij-

vinghe totten houwelijcken staet moghte worden

verleent ende belooffden malkanderen reciproque-

lijck naer voorgaende behoorlijcke proclamatien

sigh totten houwelijcken staet te sullen laeten bevestigen.

actum Maeshees ut supra ende in oirconde der

waerheijdt hebben wij gerightspersonen voorn(oem)t

dese eijgenhandigh onderteeckent

[hantekeningen van:]

Peter Aerdts

Jan Smidts

W: Rutten

gesubst: landtss(chrijve)r

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: FA Poell en A: V: Meulen]

alsoo voor ons Peter Aerts ende Jan Smits schepenen

des gerights Maeshees op den 20e april lestleden

gecompareert sijn den eerentfesten Aert Aerts jonck-

man toecommenden bruijdegom ende die aghtbaere

Hendersken Heijlen jonghe doghter toecommende

bruijdt versoeckende dat aen haer d' inschrijvinge

totten houwelijcken staet soude worden verleent

soo attesteren en verclaeren wij dat drij aghtereen-

volgende sondaegen /: volgens verclaringe van onsen

righterboede :/ daer van proclamatien sijn geschiet

sonder eenige hindernissen offte beletselen, t' sije van

bloede, swaegerschap, offte voorgaende belofften

waer door t' houwelijck ghenen voortganck soude

behooren te hebben, ende dijenvolgens op heden den

11e maij 1721 het behoirelijck te hebben gesolemniseert

ende in waerheijdts oirconde hebben wij dese respec-

tivelijck onderteeckent

[hantekeningen van:]

Peter Aerdts

Jan Smidts

W: Rutten

gesubst: landtss(chrijve)r

 

Maashees SH1723-001   -   03-04-1723   -   blz. 19

[tekst op schutblad:]

inschrijvinghe van

Peter Thijssen van den Jonck-

hoff ende Jenneken Hesen

gepasseert den 3en april 1723

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: FA Poell en C Incourt]

compareerden op heden den 3en april 1723

voor ons Theodorus Nabben gesubst: scholtus Peter

Aerts ende Jan Smits schepenen des gerights Maeshees

Peter Jans Thijssen ende Jenneken Hesen resp(ectiv)e inwoon-

ders van Geijsteren en Holthees ende versoghten

van ons voorss: gerightspersonen dat aan haer de

inschrijvinge totten houwelijcken staet moghte

worden verleent, ende belooffden malkanderen reci-

proquelijck naer voorgaende behoorlijcke procla-

matien sigh totten houwelijcken staet te sullen laeten

bevestigen. aldus gepasseert tot Maeshees in dato

als boven ende in oirconde der waerheijdt hebben

wij gerightspersoonen voorn(oem)t dese eijgenhandigh

onderteeckent

[hantekeningen van:]

Theodorus Nabben

Peter Aerdts

Jan Smidts

W: Rutten

gesubst: landts(chrijve)r

 

Maashees SH1723-002   -   18-09-1723   -   blz. 20

[tekst op schutblad:]

inschrijvinghe

van

Steven Jans ende Jenneken

Willems gepasseert den 18en

7ber 1723

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: FA Poell en C Incourt]

compareerden op heden den 18en 7ber

1723 voor ons Theodorus Nabben gesubst: schol-

tus Peter Aerts ende Thonis Heijnen schepenen

des gerights Maeshees Steven Jans ende Jen-

neken Willems wed(uw)e van Willem Aerts resp(ectiv)e

inwoonders van alhier, dewelcke van ons voorss:

gerightspersonen versoghten dat aan haer d' inschrij-

vinge totten houwelijcken staet moghte worden

verleent ende belooffden malkanderen reciproque-

lijck naer voorgaende behoorlijcke proclamatien

sigh totten houwelijcken staet te sullen laeten

bevestigen. aldus gepasseert tot Maeshees in dato

als boven ende in waerheijdts oirconde hebben wij

gerightspersonen voorn(oem)t dese respectivelijck onder-

teeckent

[hantekeningen van:]

Theodorus Nabben

Peter Aerdts

Thones Henen

W: Rutten

gesubst: landts(chrijve)r

 

Maashees SH1723-003   -   03-10-1723   -   blz. 21

[tekst op schutblad:]

inschrijvinge van

Oswaldus Lieffkens, Maria Elisabeth

van der Sande

gepasseert den 3en 8ber

1723

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: FA Poell en C Incourt]

compareerden op heden den 3en 8ber 1723 voor

ons onderss: gerightsperson[en] Oswaldus Lieffkens ende

Maria Elisabeth van der Sanden resp(ectiv)e inwoonders

van Maeshees ende Venraeij dewelcke van ons ver-

soghten dat aan haer d' inschrijvinge totten

houwelijcken staet moghte worden verleent, ende

belooffden malkanderen reciproquelijck naer voor-

gaende behoorlijcke proclamatien sigh totten

houwelijcken staet te sullen laeten bevestigen.

aldus gepasseert tot Maeshees ten overstaen

van Theodorus Nabben, gesubst: scholtus Aert

Zeelen ende Lamert van den Bosch die dese in waer-

heijdts oirconde hebben wij onderteeckent in dato als

boven

[hantekeningen van:]

Theodorus Nabben

Aerdt Zeelen

Lamert van den Bos

W: Rutten

gesubst: landts(chrijve)r

 

Maashees SH1724-001   -   01-07-1724   -   blz. 22

[tekst op schutblad:]

inschrijvinghe totte

ondertrouw van Thonis Heijnen

en Christina Zegers gepasseert

den 1en julij 1724

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: FA Poell en C Incourt]

compareerden op heden dato onderss: voor ons

Theodorus Nabben gesubst: scholtus Aert Zeelen ende

Lamert van den Bosch schepenen des gerights Maes-

hees onsen mede schepen Thonis Heijnen geassisteert

mit Geritien Groenen sijne nighte ter eenre ende

Christina Zegers geassisteert mit Jan Thijssen ende

Matthijs Nelissen haere resp(ectiv)e swaegers ter andere sijde ende ver-

soghten van ons gerightspersonen voorn(oem)t totte

ondertrouw ingeschreven te worden, mit beloffte

naer dat de drij proclamatien behoorlijck haeren

voortganck sullen hebben gehadt, sigh totten houwelijcken

staet te sullen laeten insegenen in oirconde der

waerheijdt hebben wij gerightspersoonen voorn(oem)t

dese mit onse gewoonelijcke signature respectivelijck

onderteeckent in dato den 1en julij 1724

[hantekeningen van:]

Theodorus Nabben

Aerdt Zeelen

Lamert van den Bos

W: Rutten

gesubst: landts(chrijve)r

 

Maashees SH1730-001   -   03-06-1730   -   blz. 51

[tekst op schutblad:]

inschrijvinge

totte ondertrouw van Herman-

nus Camerinij ende Josina Lieff-

kens gepasseert den 3en junij 1730

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: FA Poell en C Incourt]

compareerden op heden dato onderss: voor ons

Theodorus Nabben gesubst: scholtus Peter Aerts

ende Jacobus Aerts schepenen des gerights Maeshees

Hermannus Camerinij geassisteert met Jan Hend: Bec-

kers ter eenre ende Josina Lieffkens geassisteert

met haere halve suster Joanna Maria Rutten

ter andere sijde # ende versoghten van ons gerights-

personen voorn(oem)t totte ondertrouw ingeschreven te

worden mit beloffte naer dat de drij proclamatien

behoorlijck haeren voortganck sullen hebben gehadt

sigh totten houwelijcken staet te sullen laeten insegenen

in oirconde der waerheijdt hebben wij dese mit onse

gewoonelijcke signature respectivelijck onderteeckent

actum Maashees den 3en junij 1730

[hantekeningen van:]

Theodorus Nabben

Peter Aerdts

Jacobus Aerts

in kennisse van mij

W: Rutten

gesubst: landtss(chrijve)r

[in marge:] # resp(ectiev)e inwoonders tot Venlo en Maeshees

 

Maashees SH1732-001   -   11-01-1732   -   blz. 23

[tekst op schutblad:]

inschrijvinghe

totte ondertrouw van Willem

Wanders ende Melchiorina

Nabben gepasseert den 11en

jan(ua)rij 1732

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: J:J:Lucas en C Incourt]

compareerden op heden dato onderss: # Willem

Wanders geassisteert mit sijnen vader

Derick Wanders ende Jan Noij sijnen swaeger alle woon-

aghtigh tot Siffelijck in den lande van Cleeff, ende

Melchiorina Nabben geassisteert met haeren vaeder

Theodorus Nabben ende de eerw: heeren Petrus

Nabben prior in de Gaesdonck, ende Henricus Aerts

pastoor tot Mierlo haeren resp(ectiv)e oom ende broeder

ende versoghten van ons gerightspersonen voorn(oem)t

totte ondertrouw ingeschreven te worden, mit beloffte

naer dat de drij proclamatien behoorlijck haeren

voortganck sullen hebben gehadt sigh totten houwe-

lijcken staet te sullen laeten insegenen in oirconde

der waerheijdt hebben wij dese mit onse gewoonelijcke

signature respectivelijck onderteeckent. actum Maes-

hees desen elffden januarij 1700 twee en dartigh

[hantekeningen van:]

Aerdt Zeelen

Lamert van den Bos

mij praesent

W: Rutten

gesubst: landts(chrijve)r

[in marge:] # voor ons Aert

Zeelen ende Lamert van den Bosch schepenen

 

Maashees SH1735-001   -   29-01-1735   -   blz. 24

[tekst op schutblad:]

inschrijvinge

totte ondertrouw van Jan

Peters ende Gerritien Geurts

gepasseert den 29en jan(ua)rij

1735

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: F v Linden en Bernts]

compareerden op heden dato onderss: voor ons Wil-

lem Wanders gesubst: scholtus Aert Zeelen ende

Lamert van den Bosch schepenen des gerights van

Maeshees Jan Peters gebortigh tot Geijsteren ruijter

ten dienste van haer hooghmoog: garnison hou-

dende tot Maestright, geassisteert met sijnen vaeder

Peter Janssen ende suster Jenneke Peters toecommen-

den bruijdegom ter eenre ende Geritien Geurts

woonaghtigh alhier geassisteert met Henderina Coe-

nen toecommende bruijdt ter andere sijde ende ver-

soghten van ons gerightspersonen voorn(oem)t totte

ondertrouw ingeschreven te worden, mit belofften

naer dat de drij proclamatien haeren voortganck

behoorlijck sullen hebben gehadt, sigh totten houwe-

lijcken staet te sullen laeten insegenen in oirconde

der waerheijdt hebben wij dese mit onse gewoone-

lijcke signature respectivelijck onderteeckent.

aldus gepasseert tot Maeshees den negenentwintigh-

sten januarij 1700 vijffendartigh

[hantekeningen van:]

Willem Wanders

Aerdt Zeelen

Lamert van den Bos

W: Rutten

gesubst: landts(chrijve)r

 

Maashees SH1736-001   -   03-06-1736   -   blz. 52

[tekst op schutblad:]

inschrijvinge

totte ondertrouw van Henricus

Scheffers ende Gertruij op de Laeck

gepasseert den 3en junij

1736

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: F v Linden en E : Bernts]

compareerden op heden dato onderss: voor ons Willem Wanders

gesubst: scholtus Aert Zeelen ende Lamert van den Bosch schepe-

nen des gerights Maeshees Henricus Scheffers eerst weduwenaer

van wijlen Jenneken Alex ende int tweede houwelijck gehadt

hebbende Maria Bussers inwoonder alhier geassisteert met

sijnen swaeger Matthias Bussers ter eenre, ende Gertruij op de

Laeck # geassisteert mit Jan Deckers haeren neve ter

andere sijde, ende versoghten van ons gerightspersonen voorn(oem)t

totte ondertrouw ingeschreven te worden, mit belofften, naer dat

de drij proclamatien haeren voortganck behoorlijck sullen

hebben gehadt, sigh totten houwelijcken staet te sullen laeten

insegenen, in oirconde der waerheijdt hebben wij dese res-

pectivelijck onderteeckent. aldus gepasseert tot Maeshees

den derden junij 1700 sesendartigh

[hantekeningen van:]

Willem Wanders

Aerdt Zeelen

Lamert van den Bos

W: Rutten

gesubst: landtss(chrijve)r

[in marge:] # geboortigh van Lom

 

Maashees SH1737-001   -   10-02-1737   -   blz. 25

[tekst op schutblad:]

inschrijvinge

totte ondertrouw van Jacobus

Aerts gepasseert den 10en feb:

1737

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: F v Linden en E : Bernts]

compareerden op heden dato onderss: voor ons Aert

Zeelen ende Lamert van den Bosch schepenen des ge-

rights van Maeshees Jacobus Aerts mede schepen alhier we-

duwenaer van wijlen Catharina Rutten geassisteert mit

Gerrit Coopmans ter eenre, ende Sibilla Cuijpers weduwe

van wijlen Aert Hermans geassisteert mit Petronella Fleu-

ren ter andere sijde, ende versoghten van ons gerights-

personen voorn(oem)t totte ondertrouw ingeschreven te wor-

den, mit belofften naer dat de drij proclamatien haeren

voortganck behoirlijck sullen hebben gehadt, sigh totten

houwelijcken staet te sullen laeten insegenen. in oircond

der waerheijdt hebben wij dese respectivelijck onder-

teeckent. aldus gepasseert tot Maeshees den thienden

feb: 1700 sevenendartigh

[hantekeningen van:]

Aerdt Zeelen

Lamert van den Bos

W: Rutten

gesubst: landts(chrijve)r