GenBronnen

digitalisering

maas

Maashees huwelijken voor schepenen 1710-1719


Maashees SH1710-001   -   25-10/09-11-1710   -   blz. 2-6

[tekst op schutblad:]

inschrijvinge totten

eghten staet van Jacobus

Cranen ende Gertrudis

Lieftkens gepasseert den

25den 8ber 1710

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: FA Poell en A: Meijburgh]

comparuerunt op huijden deesen xxv en. octob:

xvij ende thien voor ons Peter Cremers ende

Dries Komans schepenen des gerichts van

Maeshees den erentfesten Jacobus Kraenen

jonghman toecomende bruijdegom ende die

achtbare juffvr(ouw)e Gertrudis Liefkens jonge dochter

toecomende bruijdt, ende versochten van ons

voors. gerichtspersonen gerichtelijck ingeschreven

te werden omme haer te versamelen in den

houwelijcke ofte echten staedt, belovende malkanders

den selven reciproquelijck naer voorgaende behoorl(ijcke)

proclamatien naer de constutien ende wetten deeses

landts te sullen voltreecken, aldus gepasseert tot

Maeshees in dato voorss.ende in oirconde van dien

soo hebben wij deese onderteeckent

[hantekeningen van:]

P: Cremers

Drijes Coemans

Jac: van : Wijenbergh

gesubstit(ueerden) des landtss(chrijve)rs

 

[blad voorzien van zegel 3 st. met links en rechts

handtekeningen van: FA Poell en A: Meijburgh]

men laet van ider bij desen weten als den

erentfesten Jacobus Kranen jonghman ende boerger

der stadt Venlo ende die aerbare juffvreu(we)

Gertrudis Liefkus jonge dochter van Maeshees

haer sullen versamelen in den houwelicken

staet is imant iets wet[t]elijck daer tegen hebben

kan sich ter behoorlicker tijdt tegens opgeven en

dienende dese voor de daerde pluechtichusij sinde

den 9 nobember 1710

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: FA Poell en A: Meijburgh

alsoo voor ons Peter Cremers ende Dries

Coemans schepenen des gerights Maeshees op den

25en 8bris lestleden sijn gecompareert den

eerentfesten Jacobus Craenen borger der stadt

Venlo jonckman toecommende bruijdegom ende

die aghtbaere Gertrudis Lieftkens jonge doghter

toecommende bruijdt, versoeckende dat aen haer

d' inschrijvinge tot den houwelijcken staet soude

worden verleent, soo attesteren ende verclaeren wij

voorss: gerightspersoonen dat /: uuijttwijsens d' actens

van onsen gerightsbode :/ drij aghter een volgende

sondaegen daer van praclamatien sijn geschiet, sonder

eenige beletselen offte hindernissen, t' sije van bloede,

swaegerschap, offte voorgaende belofften waer door

t' houwelijck eghenen vortganck soude behooren te

hebben, ende dijenvolgens op heden den 9en 9bris

1710 het houwelijck te hebben gesolemniseert, ende

in waerheijts oirconde hebben wij dese resepectivelijck

onderteekent

[handtekeningen:]

P: Cremers

Drijes Coemans

W Rutten

gesubst: des landts(chrijve)rs

 

[blad voorzien van zegel 3 st. met links en rechts

handtekeningen van: FA Poell en A: Meijburgh]

men laet een ieder bij deesen weeten als

den erentfesten Jacobus Kranen jonghman

ende borger der stadt Venloo ende die achbaere

juff(vrouw)e Gertrudis Liefkens jonge dochter van Maeshees

sullen versamelen in den houwelijcken

staedt iemandt iets wettelijcks daer tegens hebbende

kan sich ter behoor(licke)r tijde tegens opgeven dienende

deese voor de eerste proclamatie

 

op huijden deesen 26n octob(er): 1710 soo hebbe ick ondersr.

richtboode tot Maeshees dit voorstaende met

het treisen der klocken gepubliceert Maeshees in

dato voors t' oirconde etc

 

[blad voorzien van zegel 3 st. met links en rechts

handtekeningen van: FA Poell en A: Meijburgh]

men laet aen ieder bij desen weeten

aels den erentfesten Jacobus Kranen jonghman

ende borger der stadt Venlo ende die

aerbaere jueffuer Getruijdus Liefkens

jonge dochter van Maeshees haer suellen versamelen

in den houwelicken staet is imant iets

wet[t]elijck daer tegen hebben kaen sich ter

behoricke tijt tegens opgeven diende deser

voor de tweede pueblikaetues sij sinde

den 2 november 1710

 

Maashees SH1711-001   -   29-05/14-06-1711   -   blz. 7-8

[tekst op schutblad:]

inschrijvinge van

Andries Kessels ende

Metien Coemans totten

houwelijcken staet gepasseert

den 29en maij 1711

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: FA Poell en A: Meijburg]

comparuerunt op heden dato onderss: voor ons

Peter Cremers ende Peter Aerts schepenen des

gerights van Maeshees den eerentfesten Andreas

Kessels jonchman toecommende bruijdegom

ende die aghtbaere jonghe doghter Metien

Coemans toecommende bruijdt ende versoghten

van ons voorss: gerightspersoonen gerightelijck

ingeschreven te worden omme haer te versaemelen

in den houwelijcken offte echten staedt, beloovende

malkanderen reciproquelijck denselven naer

voorgaende behoorlijcke proclamatien naer

de wetten ende statuten deses landts te sullen

solemniseren aldus gepasseert tot Maeshees desen

29en maij 1711 ende in oirconde van dijen

hebben wij desen eijgenhandigh onderteeckent

[hantekeningen van:]

P: Cremers

Peter Aerdts

W: Rutten

gesubst: des landts(chrijve)rs

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: FA Poell en A: Meijburg]

alsoo voor ons Peter Cremers ende Peter

Aerts schepenen des gerights Maeshees

op den 29en maij lestleden sijn gecompareert

den eerentfesten Andries Kessels jonckman, toecommen-

den bruijdegom ende die aghtbare Metien

Coemans jonghe doghter toecommende bruijdt

versoeckende dat aen haer d' inschrijvinghe

tot den houwelijcken offte eghten staedt soude

worden verleent, soo attesteren ende verclaeren

wij Peter Cremers schepen ende Hendrick

Aerts geswooren in plaetse ende absentie

van schepenen dat /: uuijttwijsens d' actens van

onsen righterboede :/ drij aghtereenvolgende

sondaeghen daer van proclamatien sijn geschiet

sonder eenige beletselen offte hindernissen, t' sije

van bloede, swaegerschap, offte voorgaende belofften

waer door t' houwelijck eghenen vortganck soude

behooren te hebben, ende dijen volgens op heden

den 14en junij 1711 het houwelijck te hebben gesolem-

niseert, ende in waerheijdts oirconde hebben

wij dese respectivelijck onderteeckent

[handtekeningen ontbreken]

 

Maashees SH1711-002   -   01-08-1711   -   blz. 9

[tekst op schutblad:]

inschrijvinghe van Jacobus

Aerts ende Catharina Rutten

totten eghten staet gepasseert

den 1en augusti 1711

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: FA Poell en A: Meijburg]

compareerden op heden dato onderss: voor ons

Peter Cremers ende Peter Aerts schepenen des

gerights Maeshees den eerentfesten Jacobus

Aerts jonckman toecommende bruijdegom

woonaghtigh alhier tot Maeshees ende de

aghtbaere Catharina Rutten wed(uw)e van Peter

van Aerssen zal(ige)r # ende versoghten van ons

voorss: gerightspersoonen dat aan haer de

inschrijvinghe tot den houwelijcken staet

moghte worden verleent, ende beloofde mal-

canderen reciproquelijck naer voorgaende be-

hoorlijcke proclamatien sigh totten houwelijcken staet te

sullen laten bevestigen aldus geschiet tot

Maeshees desen 1en augusti 1711 ende in

oirconde der waerheijdt hebben wij voorss:

gerightspersoonen dese mit onse gewoonelijcke

signature eijgenhandigh onderteeckent

[hantekeningen van:]

P: Cremers

Peter Aerdts

W: Rutten

gesubst: des landtss(chrijve)rs

[in marge:] # woonaghtigh tot Aeijen

 

Maashees SH1713-001   -   04/19-02-1713   -   blz. 10-11

[tekst op schutblad dat getekend is door FA Poell:]

Paulus Lieffkens

ende Anna Maria

van Daell

den 4en feb(rua)rij 1713

 

[blad voorzien van zegel 3 st. met links en rechts

handtekeningen van: A: V: Meulen en A: V: Meulen en paraaf FAP]

compareerden voor ons Peter Cremers gesubst:

righter Hendrik Rutten ende Peter Aerts schepenen

des gerights Maeshees den eerentfesten Paulus

Lieffkens jonckman toecommenden bruijde-

gom woonaghtigh alhier tot Maeshees ende

de aghtbaere Anna Maria van Daell jonghe

doghter toecommende bruijdt # ende versoghten

van ons voorss: gerightspersonen dat aan haer

de inschrijvinghe tot den houwelijcken staet moghte

worden verleent, ende belooffden reciproquelijck

naer voorgaende behoorlijcke proclamatien

sigh totten houwelijcken staet te sullen laeten

bevestigen. aldus geschiet tot Maeshees

desen vierden feb(rua)rij 1713 ende in

oirconde der waerheijdt hebben wij voorss:

gerightspersonen dese mit onse gewoonelijcke

signature respectivelijck onderteeckent

[hantekeningen van:]

P: Cremers

Peter Aerdts

W: Rutten

mede gesubst: des

landtss(chrijve)rs

[in marge:] # woonaghtigh tot Venraeij

 

[blad voorzien van zegel 3 st. met links en rechts

handtekeningen van: FA Poell en A: V: Meulen]

dese naervolgende personen sullen ver-

gaederen in de houwelijcken staet als

maementlijck Paulus Lieffkens ende Anna

Maria van Daell soo iemant eenige beletse-

len offte hindernisse t' sije van bloede,

swaegerschap offte voorgaende belofften,

waardoor t' houwelijck ghenen voortganck

en soude behooren te hebben, will voorwenden

sall in tijdts t' selve hebben bekent te maecken

daer het behoort, dienende dese voor de derde

proclamatie. actum Maeshees den 19en feb(rua)rij 1713

 

Maashees SH1718-001   -   07/22-05-1718   -   blz. 12-13

[tekst op schutblad:]

Hendrick Aerts

ende Willemken

Steencamp

den 7en maij 1718

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: FA Poell en A: V: Meulen]

compareerden voor ons Peter Cremers gesubst:

righter Hendrik Rutten ende Peter Aerts

schepenen des gerights Maeshees den eerentfesten

Hendrick Aerts weduwenaer van Geritien

Groenen zal(ig)er woonaghtigh alhier tot Maeshees

ende de aghtbaere Willemken Steencamp

weduwe van Lens Voegels zal(ig)er woonaghtigh

tot Vierlinxbeeck toecommende bruijdt ende

versoghten van ons voorss: gerightspersonen

dat aan haer d' inschrijvinghe tot den

houwelijcken staet moghte worden verleent, ende

belooffden reciproquelijck naer voorgaende be-

hoorlijcke proclamatien sigh tot den houwelijcken

staet te sullen laeten bevestigen, aldus geschiet

tot Maeshees zeven maij 1718 ende in

oirconde der waerheijdt hebben wij voorss: gerights-

personen dese respectivelijck onderteeckent

[hantekeningen van:]

P: Cremers

Peter Aerdts

W: Rutten

gesubst: landts(chrijve)rs

 

[blad voorzien van zegel 3 st. met links en rechts

handtekeningen van: FA Poell en A: V: Meulen]

attestere ick onderschr(e)v(e)n: dat Hendrik Aerts wedu-

wenaer van Gerritien Groenen ende Willemken Steen-

kamp weduwe van Lens Voegels hare drie

kerkelijke proclamatien alhier sonder eenige insprake

gehadt hebben. actum Vierlinxbeek den 22 .

maij 1718

[handtekening van:]

S van Lamzweerde

vdm ibidem

 

Maashees SH1719-001   -   28-05-1719   -   blz. 14

[tekst op schutblad:]

Hubert Hendricks ende

Petronella Stevens

den 28en maij 1719

 

[blad voorzien van zegel 6 st. met links en rechts

handtekeningen van: FA Poell en A: V: Meulen]

compareerden op heden den 28en maij voor ons

Peter Cremers ende Peter Aerts schepenen des gerights

Maeshees den eerentfesten Hubert Hendricks jonckman

toecommenden bruijdegom woonaghtigh tot Venraeij

ende Petronella Stevens ende versoghten van ons voorss:

gerightspersonen dat aen haer d' inschrijvinge tot den

houwelijcken staet moghte worden verleent ende belooff-

den malkanderen reciproquelijck naer voorgaende

behoorlijcke proclamatien sigh totten houwelijcken

staet te sullen laeten bevestigen. actum Maeshees

ut supra ende in oirconde der waerheijdt hebben wij

gerightspersonen voorn(oem)t dese eijgenhandigh onder-

teeckent

[hantekeningen van:]

P: Cremers

Peter Aerdts

W: Rutten

gesubst: landts(chrijve)r