GenBronnen

digitalisering

maas

GenBronnen transcripties dopen-, trouw-, overlijdens- en secundaire bronnen

 

GenBronnen doelen / GenBronnen objectives:

- "het maken van nauwkeurige transcripties van doop-, huwelijks-, overlijdens- en secundaire familie registraties zoals gevonden bij

     kerkelijke en burgelijke authoriteiten, nadat we er afbeeldingen van hebben kunnen krijgen" /

- "make precise transcripts of baptism, marriage, death and secondary family records as found in church and civil authorities, after

     we were able to obtain images of them".

 

Copyright GenBronnen:

- "Alle gegevens zoals weergegeven op de GenBronnen-website zijn alleen voor leesdoeleinden voor het publiek, het kopiëren van

     gegevens of in herziene vorm is NIET toegestaan onder "De Europese richtlijn inzake auteursrechten (2001 / 29EC). Als u dat

     doet, MOET u GenBronnen hiervoor de eer geven en duidelijk noemen. Als blijkt dat u in overtreding bent, kunt u juridische

     communicatie krijgen met een richtlijn om de gestolen inhoud te verwijderen" /

- "Alle auf der GenBronnen-website angezeigten Daten dienen ausschließlich Lesezwecken für die Öffentlichkeit, zum Kopieren von

     Daten oder in überarbeiteter Form NICHT erlaubt unter "Die Europäische Richtlinie zum Urheberrecht (2001 / 29EC). Wenn Sie

     dies tun, MÜSSEN Sie GenBronnen dafür Anerkennung zollen und Nennen Sie es klar. Wenn Sie einen Verstoß feststellen,

     erhalten Sie möglicherweise rechtliche Hinweise mit einer Anweisung, den gestohlenen Inhalt zu entfernen" /

- "All data as displayed on GenBronnen website are for reading purpose only for the public, copying data or in revised form are NOT

     allowed under "The European Directive of Copyright (2001/29EC). When you do, you MUST give credit to GenBronnen for it and

     name it clearly. If you are found to be in breach you may get legal communications with a directive to remove the stolen content". 


Merkt u gebroken linken of fouten, email ons op - email contact.

 

GenBronnen

digitalisering van dopen-, trouw-, overlijdens- en secundaire bronnen uit kerkelijke en burgelijke authorities